Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... Công ty cổ phần bánh kẹo Hải MST: 1 4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN CÔNG TY Quý IV - Năm 2009 Đơn vị tính : Đồng STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Doanh thu bán hàng cung cấp dịch ... 5,057,558,313 21,6 04, 0 34, 818 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD 14, 408, 943 ,353 25, 649 ,055,017 11 Thu nhập khác 852,183 ,42 1 2,813,8 04, 871 12 Chi phí khác 43 8 ,43 4,760 1,312,107,708 13 Lợi nhuận khác 41 3, 748 ,661 ... nhuận gộp BH & CCDV 28,528,609,5 24 74, 842 ,162,751 Doanh thu hoạt động tài 330,862,291 1,338,799,5 54 Chí phí tài 31,835,657 1,991,136,633 Chi phí bán hàng 9,361,1 34, 492 26,936,735,837 Chi phí quản...
 • 2
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... 191,200,000 - - - 142 , 547 ,2 14 8,016,666 - 150,563,880 - - - - 48 ,652,786 40 ,636,120 - - - 191,200,000 191,200,000 142 , 547 ,2 14 8,016,666 150,563,880 48 ,652,786 40 ,636,120 c F -X C h a n ge F -X C h ... doanh Quý năm tr- ớc 177, 844 ,720 ,44 5 147 ,1 94, 388,505 177, 844 ,720 ,44 5 146 ,920,575,651 273,812,8 54 180,737,0 54 443 ,856,318 180,737,0 54 443 ,856,318 177,663,983,391 146 ,750,532,187 177,663,983,391 146 ,47 6,719,333 ... 1,729,937,2 84 3,305 ,44 3,9 54 111,239,192 217 ,47 9,171 3,928,159,5 24 73,972,333 2,199,960 3 ,41 9,392,953 2,199,960 5,951, 748 ,272 Cuối quý Đầu năm 330,510,153 4, 015,589,9 94 4,196,162, 645 4, 346 ,100, 147 4, 196,162, 645 ...
 • 13
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... 30,000,000,000 111 , 143 ,182 (60,000,000,000) 23 24 (45 s,820,703) 28,508,7 44 ,155 50,000,000,000 25 26 27 30 4, 2 649 22,022 (1 ,46 4,9 94, 295) ( 24, 403 ,47 7,109) ,41 ,42 7 ,236 31 32 33 34 35 36 ( 12,085, 544 ,600) (12,327 ... L[y 2 84, 679,8 24, 30 VII.3 t 245 VN 't trufc 80 ,46 0,s49,907 5.213,518,963 t4, ,030, 944 232,9 t2,',|',l8,509 207,277,t70,9 54 64 I ,49 9 ,6't7 ,953 64 | ,',l 40 ,13 51,767, 045 ,792 38,6 24, 831 ,67 140 ,272"8 54, t88 ... diri h4n DAu tu tiri chinh diri han nim giir -1 vI.9.b 715,6 14, 358 565, 348 ,42 8 88,255 ,40 0 cQng tiri 1 64, 953,886 vt.l4 1,863,887 109,797,765,857 209 ,44 6,975 209 ,44 6,975 56,801,739,9 54 49 ,42 2, 349 ,669...
 • 16
 • 95
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... kliric {'itrg t '- 15 l- l-a a- -{ -J* 1rt- !}=_ |-} = tJ lJ r-r L-JF lJ tJ t"J r-J bJ-_L- - 14 - T6ng giim TSCD HH g'qEqq!{ jqlsly- rigUrcn gg !Q U!4lryqsB- - - ?4u 1yllosE lgin - Tdng kbu"' ' ... -l- ;A - Chi nh6nh Ed NEng; -LL] -l ti'ngAy 011 011 2 016 d€n3ll0 312 016 - Chinh6nh Thdrih pn5 U6 Chf Minh; t- -\ OAu C6u trLic doanh nghiQp: Cdng ty c6 c6c Chi nh6nh, Nhd m6y php thuQc sau: ,ft- ... ]9sJ3sp 21, 400 i 2 61 ,909,7 51 213 ,989.008. 719 4.6 81. 084 I ,4 3.029 56,8 01, 739,954 51, 746, 012 .6 81 165,2 01, 898 ,19 7 -r -ir'f-ttJ 15 - T[ng giim TSCD VH q"ye" sir dgng d6t Phin mim miY tinh 19 6,200,000...
 • 16
 • 69
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... 186,257, 235 ,124 187, 831 ,0 23, 6 43 186,209,995,124 187,692,405,461 47,250,000 138 ,618,182 1 ,33 5 ,35 8,757 1,417,544,956 38 1,4 93, 139 584 ,36 3,000 9 53, 865,618 833 ,181,956 1 43, 065, 533 ,955 154,704 ,33 8 ,31 0 1 43, 065, 533 ,955 ... dyng co bin - Mua 106,261, 931 ,36 8 ^4 quy uuor dcr dang 82,058,246, 230 Diu nlm 8, 238 , 535 ,176 2, 732 , 535 ,176 8, 238 , 535 ,176 2, 732 , 535 ,176 8, 238 , 535 ,176 2, 732 , 535 ,176 Cutii quf E0u nlm 533 ,554,516 88,255,400 ... VI .3 44, 239 ,2 43, 231 50,750 ,35 2,81I 32 4,129,745,176 839 ,256, I 85 JJ 221,769,268 t5, 437 ,36 6 VI.4 2,471,297,954 2,290,218,7 23 106,261, 931 ,36 8 82,058,246, 230 VI.5 106,261, 931 ,36 8 82,058,246, 230 23...
 • 16
 • 34
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 V .14 V .15 ... m¸y tÝnh Tỉng 19 1,200,000 - 19 1,200,000 - - - 18 0,200,006 5,933,334 - 18 6 ,13 3,340 - - - - 10 ,999,994 5,066,660 - - - 19 1,200,000 19 1,200,000 18 0,200,006 5,933,334 18 6 ,13 3,340 10 ,999,994 5,066,660 ... tiỊn VIII 14 8, 315 ,684 ,17 0 10 6,725,4 41, 022 24,406,327,785 3,623,077 ,14 1 5, 617 ,7 61, 030 7,943,077 ,19 2 14 2,464,543,283 10 0,532,955 ,11 1 24,6 71, 899,567 4 ,17 9,594,9 81 687, 412 ,338 12 ,392,6 81, 286 Nh÷ng...
 • 11
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
... (2, 445,994,865) 27 2, 727 - (4,694 ,26 7,6 32) (45,718,000) (3, 928 ,159, 524 ) 20 ,800,000 ( 329 ,718,1 82) 3,755,056,5 02 (191 ,23 0,339) (29 ,500,000,000) 02 03 04 05 06 V.07,08 VI .22 V. 12 21 22 23 24 - 25 26 27 30 1,163,390,601 ... 176,580,8 52, 759 127 ,763 ,26 4 ,25 2 410 V .22 411 413 417 418 420 430 433 176,580,8 52, 759 82, 125 ,000,000 22 , 721 ,25 0,000 3,656 ,20 2,300 53,943 ,29 7,771 5,357 ,24 9,947 8,777,8 52, 741 - 127 ,763 ,26 4 ,25 2 54,750,000,000 ... 1,163,390,601 29 9,148,191 99,148,191 22 6,889,763,6 92 2 ,23 1,666,048 22 4,658,097,644 195,115, 127 ,21 3 29 ,5 42, 970,431 640,7 72, 237 ( 12, 3 32, 523 ) ( 12, 3 32, 523 ) 24 25 30 8,389,495,560 9,034,704,069 1,187,7 12, 126 ...
 • 12
 • 31
 • 0

báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh báo cáo tổng hợp

báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh báo cáo tổng hợp
... 1 34. 315.187.109 TỔNG CỘNG 826.8 14. 983.238 1 34. 722.0 54. 635 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho năm tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 ... 3.961.3 74. 9 94 54. 097.8 34. 988 1.110 .41 1.526 328.805 .41 2.265 9.895.516.916 1. 548 .396.525.689 21 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho năm tài ... 2.576 .42 4. 945 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 4. 1 14. 960.305 Giá trị lại: Ngày 01 tháng 01 năm 2009 7.107 .45 7.937 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 7.907.930 .44 6 18 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...
 • 27
 • 174
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần sông đà 1.01

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần sông đà 1.01
... doanh quý năm 2009 tăng so với quý năm 2009 Lợi nhuận sau thuế quý năm 2009 đạt 4. 566.861.156 đồng tăng so với quý năm 2009 doanh thu quý năm 2009 tăng so với quý năm 2009 Đồng thời công ty áp dụng ... 1.579 .44 7 .46 1 2. 747 .299.7 54 Số cuối quý Số đầu quý 1.672.1 54. 056 752.7 84. 806 - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang 81.7 84. 3 54. 4 84 76.182.969 .47 5 Cộng giá gốc hàng 83 .45 6.508. 540 76.935.7 54. 281 ... dư cuối quý 5.215 .49 6 802 Giá trị hao mòn lũy kế 12 48 2.555.00 3.003.765 341 .42 0.5 344 35 8.560.682 681 Số dư đầu quý 44 3.992.87 588 .46 7.78 182 .42 1.8 - Khấu hao quý 46 505 1 64. 929.87 47 .766.810...
 • 21
 • 164
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... (15,000,000) 49 3,973,166 3,818, 049 ,257 49 5,080, 048 3,322,969,209 (78,619,933) 3 ,40 1,589, 142 LŨY KẾ 1 54, 332, 048 ,138 723,865,970 153,608,182,168 139 ,48 9,723,125 14, 118 ,45 9, 043 4, 823,603,0 84 5,221, 248 ,1 24 ... 1,271, 548 ,7 04 3, 745 ,588,561 8,703,676,738 546 ,43 4,883 208,173,733 338,261,150 1,190,953, 848 10,232,891,736 1,261,261,867 8,971,629,869 (1 74, 3 14, 506) 9, 145 , 944 ,375 725 Ngày 16 tháng 01 năm 2010 ... Lợi ích của cổ đông thiểu số Lợi ích sau thuế của chủ sử hữu Lãi cơ bản trên cổ phiếu     Cổ tức trên mỗi cổ phiếu  46 ,726,785,367 506,029,2 84 46,220,756,083 41 ,270,255,168 4, 950,500,915 1 ,48 6,792,166...
 • 4
 • 74
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nam Việt

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nam Việt
... 5.679.896 1.289.3 64. 952 921 .47 2 .43 7 2.3 14. 789.235 (100.8 14. 263.637) - (176.170.765.895) 1 34. 272.720 (45 .1 74. 203) (45 .1 74. 203) (100.769.089 .43 4) (176.259.8 64. 412) Ngày … tháng… .năm … Tổng Giám đốc/Giám ... 18 Lãi cổ phiếu 19 Cổ tức cổ phiếu 43 9.717. 040 .135 1.886.008.510.9 94 3.631. 247 .518 26.657.769.955 43 6.085.792.617 1.859.350. 741 .039 49 0.686. 749 . 145 1.900.302.751.063 927.152.333 3.6 04. 1 54. 187 ... (40 .952.010.0 24) Doanh thu hoạt động tài 39. 843 .005.965 99. 349 .782.982 Chi phí tài 10.598.0 84. 008 45 . 843 .41 8.829 Chi phí bán hàng 36. 246 .187.511 128.506.731.121 Chi phí quản lý doanh nghiệp 40 .133.513.992...
 • 2
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Cà phê An Giang

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Cà phê An Giang
... doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Quý năm 2009 399, 245 ,239,528 399, 245 ,239,528 40 5, 145 ,385,680 (5,900, 146 ,152) 5,938 ,49 4,358 6,157,5 24, 000 4, 815,562,382 ... 26,126,835 ,43 3 13,173 ,44 2,760 31,039, 549 ,186 24, 129,309,6 04 11,312, 040 ,920 (27,180,621,519) 63,0 14, 544 ,860 34, 606,622, 544 28 ,40 7,922,316 1,227,300,798 1,227,300,798 148 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ... 61,610,3 84, 273 34, 443 ,49 6,5 74 27,166,887,699 14, 411,528,363 14, 411,528,363 1,736 10 11 20 21 22 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 Lòy kÕ năm 2009 2,260,282,359,193 2,260,282,359,193 2,2 34, 155,523,760...
 • 3
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
... Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo 759,375,276,137 Luỹ kế 2 ,42 2,518,5 94, 329 759,375,276,137 633,622, 643 ,46 9 125,752,632,668 7 54, 210,5 14 54, 244 ,506,787 21,095,788,039 36,971,786,051 14, 1 94, 762,305 ... 36,971,786,051 14, 1 94, 762,305 5,7 74, 189,859 4, 129,961,967 1, 644 ,227,892 15,838,990,197 1,979,873,7 74 13,859,116 ,42 3 145 2 ,42 2,518,5 94, 329 1,932,328,703 ,44 5 49 0,189,890,8 84 2 ,44 1,596,657 68,586,503,122 ... 119,663,118 ,40 0 222,765,032,751 14, 186,693,066 10,768,801 ,43 8 3 ,41 7,891,628 226,182,9 24, 379 28,272,865, 547 197,910,058,832 2,069 Ngày 20 tháng 01 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, ghi...
 • 2
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Viết email trang trọng bằng tiếng AnhBộ công cụ giúp hoàn thành mọi mục tiêuNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngCụm động từ thông dụng với DoĐề tài báo cáo thực tập nông thôn mới xã Thạnh Lợion co tri tan xuat ban 1967 quyen 1 mong binh son 336 trangSử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpGiáo trình cơ bản NX11Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXHướng dẫn nhập mã giảm giá ưu đãi 50% mua monkey juniorBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoHướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonMẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tíchMẫu 1 báo cáo trường học an toànNội dung 3 công khai trường Mẫu giáoNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiLuan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập