Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... 4.5 62. 485.108 2. 565. 724 .884 646.931. 421 (60.877.3 42) 22 6.308.405 4.550.000 977.480 .22 8 20 2.367.5 12 1.034 .22 7 .25 8 1.000.000.000 34 .22 7 .25 8 61.173.8 72. 2 42 61.173.8 72. 2 42 61.087.750.000 559 .27 2.7 52 ... cu i Quý II 5 .26 2.959.609 4. 728 .7 32. 361 600.096.884 2. 044.686.437 889.758. 921 (48 .28 2.399) 199.4 02. 740 4.550.000 937 .21 8.593 101.301.185 534 .22 7 .25 8 500.000.000 34 .22 7 .25 8 S đ un m 5.596.7 12. 366 ... ng 12. 000.000 1.3 52. 419 .24 0 790.709.789 52. 000.000 776.706.913 14.175 .25 0.377 12. 929 .467.5 42 S cu i Quý II -2 0 10 Hàng t n kho - Nguyên li u, v t li u - Công c , d ng c - Chi phí SX, KD d dang -...
 • 22
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
... 10, 622 ,20 7, 627 15, 122 ,613,106 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10, 622 ,20 7, 627 15, 122 ,613,106 7,5 92, 229 ,909 10,7 82, 534,609 3, 029 ,977,718 4,340,078,497 673,4 02 1 ,28 8,098 ... Công ty Cổ phần Đại Châu Tổ 23 , Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 37194353 Fax: 37183635 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 20 09 Đơn vị tính : VND STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo ... động tài Chi phí tài 20 5,664,141 709, 129 , 927 Chi phí bán hàng 6,353,001 24 ,155, 522 Chi phí quản lý doanh nghiệp 656,657,643 1,167 ,25 1 ,25 2 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2, 161,976,335 2, 440, 829 ,894...
 • 2
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
... 7,409, 624 ,051 45,448,063 ,25 8 25 ,694 ,24 7,901 341,177,470 5,846,573,758 20 ,975,688,180 2, 041,099,6 52 101,676,743 1,939, 422 ,909 22 ,915,111,089 3,455,7 52, 128 19,459,358,961 25 4,711,906 19 ,20 4,647,055 ... 89,015,431 3, 027 ,7 32, 163 4,507,988, 322 101,448,589 97,061,116 4,387,473 4,5 12, 375,795 839,7 42, 451 3,6 72, 633,344 21 3,9 52, 977 3,458,680,367 Lũy kế từ đầu năm 57,354,966, 728 57,354,966, 728 49,945,3 42, 677 ... ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Bùi Xuân Tường Người lập biểu Trương Thị Đông Hà Kế toán trưởng 31,0 42, 343, 723 31,0 42, 343, 723 26 ,059,315, 026 4,983, 028 ,697 4,077 ,29 0,535...
 • 2
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... (*) 22 0 22 1 22 2 22 8 22 9 23 0 29 ,757,419 ,29 2 29 ,757,419 ,29 2 - 29 ,757,419 ,29 2 29 ,757,419 ,29 2 - 41,8 52, 193 96,704,693 III chi phí xây dựng dở dang IV Các khoản ký quỹ, ký cợc di hạn Tổng cộng tài ... 100 110 111 1 12 113 120 121 128 129 130 131 1 32 133 134 135 136 138 139 140 141 1 42 143 144 145 146 147 149 150 151 1 52 153 154 155 160 161 1 62 200 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 Số cuối kỳ ... 37,0 92, 434 12, 631 ,25 8,158 3,057,437, 828 6,634,960,619 53, 824 ,8 52 3,116,690,435 2, 885,034,859 22 5 ,28 9,661 23 0,345,044 76,1 02, 016 - 84,759,666 - 149,187,645 145,585,378 3 ,25 2 ,28 1,596 1,431, 426 ,078 1, 820 ,855,518...
 • 17
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... 1, 1 21, 800,000 - S cu i Quý I-2 010 1, 1 21, 800,000 1, 1 21, 800,000 - 1, 1 21, 800,000 1, 1 21, 800,000 S đàu Quý I-2 010 3,576,5 21, 600 S cu i Quý I-2 010 3.948.909.6 21 18,2 61, 022 26.4 31. 393 1, 797,924,688 1, 797,924,688 ... 469.8 61. 711 14 0.000.000 14 6.674 .13 4 4 61. 326.087 10 8,5 91, 4 21 1,650,000 525,665,000 11 ,025,000 10 8,5 91, 4 21 1,650,000 850.5 91. 400 11 ,025,000 S đàu Quý I-2 010 (60.877.342) S cu i Quý I-2 010 (3.497.5 21) ... đàu Quý I-2 010 S cu i Quý I-2 010 523,294,934 389.6 41. 878 65.895.000 612 . 313 .13 9 523,294,934 1. 067.850. 017 S đàu Quý I-2 010 50.203.696 S cu i Quý I-2 010 98.6 71. 975 2,320,086 ,12 1 724,866,5 81 649 ,13 4,540...
 • 22
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... phòng tài L i nhu n ch a phân ph i Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí hình thành TSC T NG C NG NGU N V N Mã s 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 9 32 3 33 0 33 4 33 6 ... khác C ng Thuy t minh Báo cáo tài K t thúc ngày 30 tháng n m 2010 S đ un m 41.852.194 214.800.656 80 .39 2.988 33 7.045. 838 401.154 .33 9 44. 433 .000 445.587 .33 9 S cu i Quý III -2 010 3, 000,000,000 450,000,000 ... 418.5 63. 979 I K TOÁN S đ un m 479.274. 833 479.274. 833 74. 931 .529 74. 931 .529 63. 190.6 93 11.740. 836 0 - c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính) Công ty C ph n t p đoàn SARA a ch : Km s đ ng Lê Nin, thành...
 • 22
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... 27 .27 2. 727 27 .27 2. 727 6.409 .27 2. 727 6.409 .27 2. 727 6.818.1 82 1.363.636 8.181.818 2. 794.505.6 82 200.801.136 2. 995.306.818 20 .454.545 19.090.909 3.614.767.045 3.413.965.909 30/06 /20 11 VND 26 5. 721 .156 ... 157.147.309 1 .20 6.403.667 ( 12. 033.918) 34 .22 7 .25 8 1 .21 6.550.413 16 .24 6.930 34 .22 7 .25 8 34 .22 7 .25 8 34 .22 7 .25 8 86.985.411.104 86.985.411.104 85.017.848.1 52 4 42. 745.000 584 .26 0.165 5 42. 445 .23 4 398.1 12. 553 ... t tài dài h n 31/06 /20 11 01/01 /20 11 VND VND a u t vào công ty con: b u t vào công ty liên k t 32. 494.0 32. 4 92 32. 494.0 32. 4 92 Công ty CP truy n hình Cáp Ngh An 3.000.000.000 3.000.000.000 Công ty...
 • 17
 • 14
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu cho công ty cổ phần du lịch An GiangTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa trong quá trình sấy khí bằng phương pháp hấp thụẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây Chùm Ngây trong nuôi cấy invitroÁnh xạ đa trị và tính liên tụcBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà NộiĐiều kiện tối ưu toàn cục cho lớp hàm C2 trên ràng buộc hộphộp hộp giảm tốc khai triểnNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 06 dòng lúa chất lượng được tạo ra bằng phương pháp đột biến cảm ứngTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa quá trình sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxi hóa axetaldehytTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH GIÁO dục và đào tạoNhu cầu thành đạt trong học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiĐÔNG LẠNH cáTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua da
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập