ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học tiếng anh 2
... V Translate the following sentences into English: Anh nói anh muốn có số kinh nghiệm sống trớc anh bắt đầu học đại học Mẹ biết bà Carpenter rõ Mẹ ... tới nhà ngời Anh vào lúc sáng bạn đợc mời tách trà Tôi e Richard không cho bạn mợn đĩa nhạc anh Cô trả tiền cho học bay cách ... summer a boy of ten took (1) old tyre from his father's garage and went down to the beach to (2) although he could not (3) and his mother had told him not to go near the water But he felt...
 • 5
 • 34
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học giải tích 2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học giải tích 2
... ∫∫ z dydz + 2ydzdx + xdxdy , d) Tính S S phía mặt cầu x + y2 + z2 = y′ + xy = xy3 e) Giải phương trình vi phân Câu : a) Trình bày cách giải phương trình vi phân cấp sau: ... hình lập phương ≤ x ≤ 1, ≤ y ≤ 1, ≤ z ≤ e) Giải phương trình vi phân y′′ − 2y′ + 2y = s inx d) Tính thông lượng trường véc tơ Câu : a) Trình bày cách giải phương trình vi phân cấp hai sau: Phương ... phần b) Tính đạo hàm hàm số u u ur uuu u = xy z điểm M (1, 2, −1) theo hướng xác định M M1 với M1(0,4,-3) Đổi thứ tự lấy tích phân tích phân sau : c) ∫ dx x ∫ f (x, y)dy ( x −1) −1 r r r r F(x,...
 • 2
 • 13
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học toán cao cấp a2

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học toán cao cấp a2
... Phần cuối làm câu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh viên nộp làm viết tay, làm đánh máy không chấm điểm./ Sinh ... qua đường Bưu điện cho giáo viên phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học viện Bưu Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 3
 • 17
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học xác suất thống kê

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học xác suất thống kê
... bất đẳng thức Trêbưsép, xác định số M nhỏ để với xác suất 0,99 số tiền điện phải trả năm (12 tháng) không vượt M Câu 16: Cho X , Y hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời sau Y 0,1 ... với không gian trạng thái E = { 0, 1, 2} ma trận xác suất n chuyển  0,1 0,2 0,7    P = 0,2 0,2 0,6   0,6 0,1 0,3   a) Tính ma trận xác suất chuyển bước b) Tính P{ X = X = 0} ; P{ X = ... phương án Giả sử câu trả lời điểm câu trả lời sai bị trừ điểm Một học sinh làm cách chọn hú hoạ phương án cho câu hỏi Tính xác suất để: a) Anh ta điểm b) Anh ta bị điểm âm Câu 10: Hai biến ngẫu...
 • 4
 • 26
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học kinh tế vi mô

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học kinh tế vi mô
... lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh vi n nộp làm vi t tay, làm đánh máy không chấm điểm./ Sinh vi n nộp trực tiếp qua đường Bưu điện cho giáo vi n phụ trách ... đường Bưu điện cho giáo vi n phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học vi n Bưu Vi n thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 2
 • 30
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học LT xác xuất thống kê

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học LT xác xuất thống kê
... 25 40 20 10 Hãy kiểm định điều nghi ngờ với mức ý nghĩa α = 0, 05 Câu 20: Một công ty có hệ thống máy tính xử lý 1300 hoá đơn Công ty nhập hệ thống máy tính mới, hệ thống chạy kiểm tra 40 cho ... đánh số thứ tự kèm theo thích Phần cuối làm câu liệt danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không đánh giá cao Sinh viên nộp làm viết tay, làm ... sai bị trừ điểm Một học sinh làm cách chọn hú hoạ phương án cho câu hỏi Tính xác suất để: a) Anh ta điểm b) Anh ta bị điểm âm Câu 11: Ỏ tổng đài bưu điện điện thoại gọi đến xuất cách ngẫu nhiên,...
 • 5
 • 15
 • 0

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học NN lý cơ bản CN mac II

ĐỀ bài tập điều KIỆN môn học NN lý cơ bản CN mac II
... hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh hoạ cần đánh số thứ tự kèm theo thích Phần cuối làm câu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo phụ lục (nếu có) Bài chép toàn nội dung tài liệu học tập không ... nghĩa? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam nay? Làm rõ nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam nay? Ghi chú: - 01 trang ghi thông tin cá nhân: họ tên ... qua đường Bưu điện cho giáo viên phụ trách lớp theo địa : Trương Mạnh Giáp Trung tâm Đào tạo Mở, Học viện Bưu Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ...
 • 2
 • 37
 • 0

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx

BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ docx
... báo cáo KTQT do: a Bộ tài qui định b Chủ tịch hội đồng quản trị qui định c Nhà quản trị doanh nghiệp qui định d Nhân viên kế toán quản trị qui định Báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin ... ngày 31/06 5.050.000đ - Tiền mua hàng toán 40% tháng, 20% tháng kế tiếp, số lại toán hết vào tháng Yêu cầu: Lập dự toán chi phí mua hàng lịch toán tiền mua hàng Bài 21: Công ty H có tài liệu năm ... x 10) sp Yêu cầu: Lập dự toán chi phí SXC năm 2004, chi tiết cho quí Bài 22: Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần thương mại vào ngày 31/3/200N sau: Bảng cân đối kế toán 31/3/200N (đơn vị:triệu...
 • 10
 • 252
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :323 ppsx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :323 ppsx
... – tapped b was looking - tapped c was looking – tap d was looking - was tapping 38/ The door suddenly and a stranger into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened ... American cities a b c d 50/ Susan asked David where she leaves her glasses a b c d 23/ Trang 36 - Maõ ñeà thi 323 ... into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened – walked d was opening - was Chọn từ thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành đoạn văn sau ( từ câu 39 đến câu 48) In...
 • 2
 • 330
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :322 ppt

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :322 ppt
... raised at the last meeting d That question was raised at the last meeting by no one Trang 33 - Maõ ñeà thi 322 ... mother saw me at school 35/ At present they are visiting all parts of the country They are doing this a all the time b now c in future d for a short time 36/ David comes from Paris but he ... She is able French very fluently a to speak b to speaking c speak d speaking 33/ Now she is thinking about a scholarship abroad a get / study b get / to study c getting / to study d...
 • 2
 • 277
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :321 doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :321 doc
... than he does now 32/ This cheque hasn't been signed a Someone has signed this cheque b No one hasn't signed this cheque c Someone hasn't signed this cheque d No one has signed this cheque 33/ The ... strange behavior a This is the first time for us to see a strange behaviour b This is the strangest behaviour we've ever seen c This is the strangest behaviour we've never seen d This is the first ... (50) his day-to-day work and at one time was almost penniless Note : fire department = sở cứu hoả communicate (v) truyền đạt visible (a) = hữu hình, thấy experiment (n) = thí nghiệm enthusiastic...
 • 2
 • 656
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :320 ppsx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: TIẾNG ANH - Mã số đề thi :320 ppsx
... will send this parcel to your friend's address a This parcel to your friend's address will be sending by the shop b This parcel to your friend's address will be sent by the shop c This parcel ... meeting? a b c d 50/ The police prevented the motorist to drive home drunk a b c d Trang 27 - Maõ ñeà thi 320 ... address will be sent by the shop c This parcel will be sending to your friend's address by the shop d This parcel will be sent to your friend's address by the shop 44/ The teacher advised her not to...
 • 2
 • 283
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập điều kiện môn kế toán quản trịbài tập điều kiện môn kỹ thuật truyền số liệubài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệuđáp án bài tập điều kiên môn kế toán quản trịbài tập ôn thi đại học tiếng anhbài tập luyện thi đại học tiếng anhbài tập luyện thi đại học tiếng anh có đáp ánde on tap thi thu dai hoc tieng anhchuyên đề bài tập phát hiện lỗi sai tiếng anhđề thi và đáp án đại học tiếng anh 2010đề thi và đáp án đại học tiếng anh 2012bai du thi van dung kien thuc lien mon de giai quyet cac van de thuc tien voi mon hoc tieng anh thptbài tập điều kiện điều khiển tự độngchuyên đề bài tập tổng hợp môn hóacâu hỏi và bài tập điều kiệnCác nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng namQuản lý dạy học môn địa lý theo hướng tích hợp ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biênphân tích tình hình tài chính CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang ĐiềnTrắc nghiệm chuyên ngành tài chính kế toán (tach) thi công chức quảng ngãi 2017Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững nghiên cứu trường hợp trại giam quảng ninhTổ chức hoạt động giáo dục văn hóa cộng đồng cho thiếu niên huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập