Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... QY I /2014 - (S cuc hp: 12) V vic thụng qua cỏc ni dung xut trc biu quyt 03A /HUD 3- HQT 05/01 /2014 ca ngi i din phn ca Cụng ty HUD3 ti Cụng ty HUD3. 3 01A/NQ-HQT 10/01 /2014 01A/Q-HQT 24/01 /2014 ... QY III /2014 - (S cuc hp: 06) 09A/NQ-HQT 23/06 /2014 09B/NQ-HQT 08/07 /2014 10/NQ-HQT 10/07 /2014 11/NQ-HQT 15/07 /2014 11A/NQ-HQT 10/09 /2014 110A /HUD 3- HQT 15/09 /2014 V vic Thụng qua xut u t thit ... 41A /HUD 3- HQT 02/04 /2014 ca ngi i din phn gúp ca Cụng ty HUD3 ti Cụng ty HUD3. 3 05/NQ-HQT 02/04 /2014 01/NQ-HC 15/04 /2014 06/Q-HQT 17/04 /2014 06/NQ-HQT 16/04 /2014 V vic Phờ duyt phng ỏn vay tớn dng cho...
 • 22
 • 44
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
... Cơng ty cổ phần Đầu Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành định 16 CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CƠNG TY CON Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng ... CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CƠNG TY CON Địa chỉ: 68 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Số cổ phiếu nắm giữ: 12.500 cổ phần Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 12.500 cổ phần - ... xuất: Kế hoạch năm 2014 đầu mua sắm TSCĐ từ đến 10 tỷ đồng; thực đầu năm 2014 8,4 tỷ đồng (Trong năm đầu 11,5 tỷ đồng bán, lý 3,1 tỷ đồng) + Đầu tài chính, đầu vào Cơng ty Liên kết:...
 • 50
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Công trình 3

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
... KHĐT Lương 2014 36 1 ,30 8 ,30 0 31 9,4 53, 300 33 4,717,400 33 ,38 0,000 33 ,38 0,000 226,7 03, 871 236 ,419,880 31 4,789,900 30 2,227,800 2 83, 9 03, 200 83, 805,678 208,215,800 2, 738 ,30 5,129 Năm 2014 Lương thành viên ... cơng ty cổ phần (quyết định 4 036 /QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 20 03) Cơng ty cổ phần Đầu Xây dựng cơng trình thức vào hoạt động theo mơ hình tổ chức Cơng ty cổ phần từ ngày 23 tháng năm 2004 ... 6,068 101,171 -1 9.18% 1.19% -0 .26% 0. 03% -1 6. 23% -1 8. 23% -1 8.97% 4.05% 61,170 16,6 13 55,610 13, 776 10.00% 20.59% 485,917 481 ,37 4 518 2, 933 533 ,35 5 521,848 478 5, 630 -8 .89% -7 .76% 8 .37 % -4 7.91% 51,756...
 • 42
 • 14
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... -2 24.701.754.206 VII.34 Thuyết minh báo cáo tài Năm 2009 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Đầu t xây dựng HUD3 với tiền thân Công ty xây dựng kinh doanh nhà Hà Đông ... tỷ đồng) II- Kỳ kế toán, đợn vị tiền tệ sử dụng kế toán 1- Niên độ kế toán Công ty cổ phần Đầu t Xây dựng HUD3 (Bắt đầu từ ngày 01/01 /năm dơng lịch kết thúc ngày 31/12 /năm dơng lịch) 2- Đơn vị ... khoản đầu t tài - Các khoản đầu t vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn - Các khoản đầu t ngắn hạn, dài hạn khác - Phơng...
 • 43
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... - Đầu phát triển khu du lịch sinh thái; - Sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng công nghiệp; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu xây dựng khu công nghiệp; - Giám sát xây dựng hoàn thiện công ... cho hoạt động đầu dự án: Công ty thực sáp nhập Đội xây lắp để thành lập Công ty HUD3. 2, Công ty HUD3. 3 HUD3 giữ cổ phần chi phối (51%) Thực điều chuyển CBCNV có lực sang tiếp nhận công việc đảm ... tịch HĐQT Công ty HUD3. 2 quản lý phần vốn nhà nước công ty HUD3 Công ty Triển vọng kế hoạch ng lai: - Đề giải pháp nâng cao lực đầu tư, xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010...
 • 76
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... khoán) Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 Năm báo cáo: NĂM 2012 I PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát  Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu xây dựng HUD3  Giấy ... Xây dựng đầu phát triển đô thị số - Tháng năm 2004 Công ty xây dựng đầu phát triển đô thị số chuyển thành Công ty Cổ phần đầu xây dựng HUD3 trực thuộc Tổng công ty Đầu phát triển ... không đầu thêm vào lĩnh vực tài b) Các công ty con, công ty liên kết: Tình hình tài Công ty con, công ty liên kết: 10 Công ty cổ phần Đầu xây lắp Điện nước HUD3. 1 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012...
 • 58
 • 44
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Đầu Xây dựng HUD3

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
... KD Cụng ty HUD3. 2 Phòng QL&PT DA Phòng KHKT Ban 123 tụ hiu Cụng ty HUD3. 3 4.3 Cỏc cụng ty con, cụng ty liờn kt: Cụng ty con: Cụng ty c phn Xõy lp v Phỏt trin nh HUD3. 2 a ch: 15-Lụ LK11 - Khu ụ ... III /2013 - (S cuc hp: 04) BB, Q s 08 6/8 /2013 BB, Q s 09 6/8 /2013 BB, Q s 10 6/8 /2013 BB, Q s 11 6/8 /2013 BB, NQ s 10 6/8 /2013 BB, Q s 12 6/8 /2013 BB, NQ s 10A 6/8 /2013 Gúp thnh lp Cụng ty HUD3S ... Shirokane, 2-5 -5 , Shirogane, Minato-ku, Tokyo, Japan CNTC 1.000 Cỏ nhõn 8-1 1-6 05 NISHIHIRANUMACHO NISHIKU YOKOHAMA KANAGAWA JAPAN 990 Cỏ nhõn EBISU BLDG, 1 1-1 0, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO...
 • 55
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
... 6/200 3-6 /2004 CB K thut XN Sụng 204-Cụng ty Sụng 2-TCT Sụng 7/200 4-4 /2011 CB K thut Cụng ty CP u t v Xõy lp Sụng 5/201 1-4 /2014 Giỏm c Cụng ty CP T V Kinh Doanh Sụng 5 /201 4- nay: Giỏm c Cụng ty ... tỏc: 198 2- 1983 Cỏn b Phũng K thut Xớ nghip Thu cụng 198 3-1 985 Cỏn b Phũng K thut Cụng ty C gii 198 6-1 989 Cỏn b iu Cụng ty 500 xe 199 0-1 994 Tng i trng Cụng ty C gii- Chi nhỏnh Ho Bỡnh 199 5-5 /1996 ... XD s 4- Cụng ty XD Sụng II 6/199 6-1 2/2000 Giỏm c Chi nhỏnh Cụng ty XD Sụng II t i Sn La 01/200 0-0 2/2002 Giỏm c Xớ nghip XD Sụng 2.04 3/200 2-4 /2004: Giỏm c Xớ nghip Sụng 2.04 5/2004-n U viờn...
 • 21
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu Xây lắp Constrexim số 8

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
... tỏc: 1 98 2-1 984 Hc ngh - Nh mỏy Quang Trung 1 98 4-1 987 i b i 1 98 7-1 995 Cụng ty Mỏy tớnh Vit Nam 6/199 5 -8 /2002 Chuyờn viờn Phũng Ti chớnh k toỏnCụng ty u t xõy dng v Xut nhp khu Vit Nam 8/ 200 2-7 /2003 ... 115 .86 7. 180 .657 91 .80 7 .81 7.306 IV N phi tr 90.370.9 28. 143 66.069.009.134 N ngn hn 86 .86 2.93.692 63 .83 2.623. 183 N di hn 3.507.996.451 2.236. 385 .951 N khỏc 25.496.252.514 25.7 38. 8 08. 172 19.5 68. 000.000 ... 19.5 68. 000.000 19.5 68. 000.000 V Ngun ch s hu Ngun v qu - Ngun kinh doanh Báo cáo th-ờng niên CONSTREXIM - C phiu qu - Thng d 1.937.223.600 1.937.223.600 - Cỏc qu 3.143. 285 .503 2.740.0 78. 192 84 7.743.411...
 • 26
 • 17
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Đánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Đăng ký
Đăng nhập