Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
... - 5.843.972 .15 1 - - - -. - ~- - - - - -, - - - (28.420.454.053) 75.899 .13 6.457 - - - _ - (1. 678.759.250) (1. 6 71. 3 61. 054) + C2 ~ 1- 1-5 :729 ~15 3) -( 7j-87.4i-7~7 01) (1. 422~66i956) ... (18 -: 799.898.2 51) d~~nfl I Ti~nchi d~ mua slim, xl1y dVng tili sim c6 dinh - -i 4- - - - -1 5 - - - - - LIf~til,~r;;;tF ~-; ;;;(ltt0~ -. - - -1 - 0_692~342j26 - 5~ 3-9 - 9- . 1- 26 .12 1 ... (55 .-8 88387.8 7 1- 5 -1 2 .23 3-. 904: 710 - - = -( 4.78i383 550) -( j305.4ii]ij9j - lim i34.3-U- 11 -' r - - - - va 78 .13 5.529.5 71 - (67 _1~ i"8".953.629) 16 ...
  • 33
  • 16
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
... Chia cổ tức 10. 420 .22 6.000 - 81.606.3 82. 163 - 26 1. 621 . 321 .663 3.095.593.179. 826 21 .887.537.673 21 .887.537.673 10. 420 .22 6.000 81.606.3 82. 163 (6. 822 .9 42. 663) (6. 822 .9 42. 663) (21 9.355. 620 .000) (21 9.355. 620 .000) ... 11.805. 121 .757 11.805. 121 .757 2. 7 52. 722 .5 02 2.7 52. 722 .5 02 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài 26 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Địa chỉ: 23 0 Đại lộ Bình Dương, ... Becamex Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex Công ty cổ phần phát triển đô thị Mối quan hệ Công ty mẹ Công ty Công ty Công ty Tập đoàn Công ty Tập đoàn Công ty Tập đoàn Các nghiệp vụ phát sinh...
  • 40
  • 62
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập