Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... Thuy6t 14 9 ,13 0,609,4g2 ll0 s6 e6u nam VND 13 4,549,562,557 ll1 89,922 ,11 6, 412 75,256 ,11 6, 412 11 2 91, 052,299,204 67,752,299,204 13 ,666,000,000 23,300,000,000 19 ,007,5 91, 549 12 ,007,4 31, 549 12 0 12 1 14 , 210 ,6 01 ... I ,000,000,000) 1, 437,276,945 15 1 I,lg4,55g,ggg 26s,s83,258 12 ,865,2 01 1 ,16 6 ,19 3,697 1, 166 ,19 3,697 5,500,000 5,500,000 37,5 71, 344,092 37 ,12 4 011 4, 613 970,674, 016 1, 094 ,19 1,394 2 21 309,340,698 366,959,055 ... kh6c - Kinhphi c6ngdodn - Nhdn W quy, lry cuqc ngiin hqn 50 ,17 6,937,4 91 34, 513 ,13 9,565 310 50 ,17 6,937,4 91 3lr 34, 513 ,13 9,565 15 5 ,16 6,03 I 312 868,550,000 | | ,5 21, 720 969,879,0 l0 313 315 319 13 ...
 • 15
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 43,890,600 91, 054,400 12 6,445,269 222,469,2 51 129 (82,554,669) lll 13 0 (r (13 1, 414 ,8 51) 35,823,0 71, 156 t3t 34,L14,9 21, 908 26,750,000 13 2 875,200,000 7 01, 250,000 875,200,000 45,9 21, 1 21, 156 13 5 13 9 (l 1, 000,000,000) ... 4,433,988,343 1, 623,734,000 1, 895 ,14 9,470 7,952,9 71, 913 1, 4 21, 165, 219 6,396, 916 ,037 GIA TRI HAo MdN LIIY KE 56 du tliu n5m 4 ,11 1, 613 , 517 854,037,302 Si6 teng kj' 41, 287,252 67,655,586 - Trich kh6u hao 41, 287,2_52 ... NGUON voN 4lt 414 440 16 (5, 715 ,000,000) 13 5,000,000,000 (5, 715 ,000,000) 7, 717 ,300,5 31 1 71, 6 61, u6349 ; N \ 3 21 I , 7 ,10 5,477,666 14 9,4,3295389 cONG Ty QuQn 86o c6o tii chinh Quf I ndm 2 013 co pHAN...
 • 17
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... L55,4 21, 396 15 s,4 21, 396 56 giiim kj, - Giam kh6c (phdn load lai) 2,530,332,480 1, 1 51, 459,000 1, 778,0 81, 517 GrA 5,459,872,997 10 5,398,285 519 ,502,500 1, 005,324,829 472,275,000 918 , 617 ,953 83, 911 ,265 ... Quf I ndm2 014 \TND 2 ,1 80 ,1 84,9 r 815 ,73r,920 (e5,700) (9s,700) (l l 8,800) (1 18,800) 2 ,18 0,066 ,11 0 2 ,18 0,066 ,11 0 815 ,636,220 815 ,636,220 20% nh@p 25Yo 436,Qr3,222 chlu 203,909,055 436, 013 ,222 ... Ointr v0 hinh - Nguy0n gi6 -r - ura lrl nao mon ,luy Kei 44,226,975, 017 81, 696,667 449,444,449 13 8 (1 1,000,000,000) 13 9 (1 1,000,000,000) 11 299,274,783 I5 5?' 575 220 1, 474,804,2r8 2 21 556,786,265...
 • 15
 • 34
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 2s0 605,333 , , 327 17 ,333 , 329 2, 696,699,470 2, 696,699,470 (2, 09\,366,143) (1,979,366,141) 25 3 25 8 28 ,350,0 32, 300 28 ,350,041,800 24 5,445 24 5,445 28 ,350,000,000 28 ,350,000,000 25 9 (2t3,145) 26 0 ... 8,014,0 42, 706 1,498,357,891 6 ,22 0,488,187 26 t l0 26 3 ll 26 8 12 270 366,858,055 4,657,577,745 4 ,23 7,977,745 62, 34',7) (3,87 I 9,690) 22 9 ddri hqn 1,084,191,384 (3 ,991,7 22 8 hao mon 37, 124 ,156,413 1 ,26 5,148, 725 ... thu ng6n hpn kh6 ddi (*) V 120 1340549, 520 ,757 (20 3,645) 7,689, 923 ,22 9 2, 004,604,659 5,390, 121 ,9 42 295,196, 628 29 5,196, 628 20 5,734,551,4 02/ 171,673,677,170 t cONG TY cO PHAN cHtlNc KHoAN S6 :O...
 • 16
 • 61
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 1,161,19'/,421 13 t4 1,950 .34 8,920 srq 1 93, 't 5l ,36 3 15 16 400 22,906 , 43 I ,685 l5) \)? 1 ,34 8,740,850 30 ,s92 ,648 , 03' ,7 134 ,7 69 ,s89 ,31 ',7 137 ,160, 537 ,605 131 ,7 69 ,589 ,31 1 137 ,160, 537 ,60s I35,000,000,000 ... c)j-porcQoor\oov),=Po5o'\lo.of.j-lol ax-a(,oapolc)fJo -t ;-: oohJtjgr-.ac)a/ : L ? i- L'ra -c : =ol,ro.orJraolJtQooa= oa o ca - IJAA b ! i o tl o.'\o'o\'a e6 ! oo,L ; { o o ; o- - ?! oa z > I' l, -u NI - i- a i- :- J", -( r' ... aolJr\OA.oo+A ;LJ(,,(!-l'oljo-{ ,-. a_.oou.o,o ?',rrai.?t-sL-;a^ l-5r-r-roo-oo-{ ".c :r a r ::f-roiurc.ao{oNJ6.z '.ao{,r:lr.sL.L,i- c - J,, tJ z -( r' a z li t'J N 't, \O^Oo -olJ-9o j \o i, 90 jo aa...
 • 16
 • 62
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... tru6c ti6n b6n CK t,1 93, 937 ,'. 738 42 ,37 7,47 5,866 41,7 93, 001,0 53 30t09 /2012 VND THTIf vA CAC KHOAN PHAI THU NHA NTIdC 0t/07 /2012 VND r ,33 9, 633 ,798 1,274,840,569 1 ,33 9, 633 ,798 Thu6 thu nh6p doanh ... 1,000,000,000) I,724, 033 ,160 2,249, 731 ,115 35 8,664,43r 934 ,901 ,712 20, 734 , 931 I ,3 9, 633 .798 34 ,988. 834 1,27 4,840.569 5,000,000 221 Tdi sdn c6 dintr hfu hinh 222 - Nguydn gi6 2 23 - Gi6 tri hao mdn ... VND NGUYTN GIA sii ou aiu tY Sii 4,402,050 ,34 3 1,6 23, 734 ,0_00 7,895,149,470 7,920, 933 ,8 13 ting kj, 56 ginm s6 du cutii kj' 4,402,050 ,34 3 1,6 23, 734 ,000 t...
 • 16
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... \o\oo\\oo\o\odd R o- -j :i rcr - = V, I r rA O\ € a _j,: a E F K j a >.'g J tr > ,4 , -+ N r ^-. aO-fr.nr\OCOCO -rc = -On-=j-rO4\O=fN9O-:6 caN\on.a€ri{l,)o.€.c e-O'OOOd\OVtQ( .-! -V O O\ a.l a.l aF-6io\.a.ica[).iO!-d ... NGI]YEN GIA 56 du'tldu nim Sii tnng kj, - VNI) 4, 415,852, 943 VNI) l,623,7 34, 000 I ki GIA I l{l lli\O MON l,UY 7,6 94, 7J6,.1 240 ,000,000 240 .000.000 ' 74. 649 ,000 Mua sim rnoi I ) J J r 1, 649 ,000 4. 649 .000 ... U) a6 Ari-O€N.ilncor=oivo-.ro.a\a€ ? o.nqc9n -CAt-O'.-cn,eO.a...
 • 17
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... cii dinh 20 0 35 ,24 4,489, 123 35,340,031, 622 1,131,471,066 1,550,116,776 22 1 794,983 ,20 4 22 2 5,8 82, 2 6.063 1,076,1 32, 524 (i,011 783.31j 22 3 (5,087,3 02, 859) (4,965,6s0,819) Tdi san cO 22 0 dinh hiru ... ll nhm20 72 ndm 20 13 \,}JD 3', 72, 48'7,090 177,86'7 ,24 0 49, 020 ,591 (17 Chi phi tryc titip chung 1 ,25 2, 721 ,603 4,60e,840) 65,783,561 I ,29 8, l8 I 85,800, 526 1, 121 ,856, 525 544,0 12, 946 401, 127 ,460 ... vAn 02 03 08 05 1,309,518,188 549,653,844 25 9,148,430 413,470 ,28 0 (43 ,22 1 ,4 02) s) ,23 6) (3,436,089,174) (22 r,787 ,t7 (2, 901 ,137 06 luu ilQng (1,554 ,25 1,793) (2, 516,186,4 52) , 827 ) 09 Tdng, giam...
 • 15
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... cl6ng giao dich chfi'ng kho6n 31 3 28,690,468 31 2 31 4 31 6 3r9 95,650,000 106,550,000 457,162 ,33 0 20,1 43, 10 | r 13 320,7 13. 63' ,7 14 15 250,294,|',l5 37 ,674 12,655, 830 ,447 35 ,8 83, I 32 0 184, 738 ,000 32 1 ... du'cu5i ti GIA TRI CON LAI (18,450,000) (1,7 43, 533 ,8 73) lai) (1,725,0 83, 8 73) 2,487 ,35 9,440 1,057,004,000 1,609,959,9 03 5,1 53, 322,2 43 4 73, 984.2s2 1,5s0.116.776 DAu n5m 30 6, 435 ,826 cu6i 126,885 ,30 5 t...
 • 16
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... / v !J A - U t) ,4 'v € \-l ft-l : -F) t-r r rd) t-l F{ Cq FI t ft N f- on CJ (O ... ,07 6,960) (4, 965,650,919) 227 1,005,3 228 2,696,699 ,47 0 229 (l ,69l ,37 4, 641 ) (l 28,350,055,100 28,532 143 9,600 24, 929 47 3,9 94, 252 l,gg5, 149 ,47 0 ,42 1 ,L65,219) 253 245 ,44 5 290,569 ,49 6 2s8 28,350,000,000 ... 4t0 V6n dAu tu ctra chu so hiru 4tt Cd phi€u quy 4t4 (5,71 5,000,000) 10 Loi nhufln sau thuO chua phOn ph5i 42 0 7 ,44 0,355,219 TOr{c cgNG NGUoN VOt{ 44 0 40 0 t6 ,105 ,47 7 ,666 r ?4, 636,993,6 04 149 ,42 3295,359...
 • 15
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... dinh v0 hinh - Nguy€n giii - Ci6 tri hao mdn lu! k6 22 0 1, 327 ,22 7,096 1,630 ,22 5,614 22 1 487,471,773 624 ,900,785 22 2 4 ,23 7,977,745 4,?37,977,745 22 3 (3,750,505,9 72) (3,613,076,960) 22 9 2, 696,699,470 ... TAI SAN 22 7 839,755, 323 22 8 ?5q (20 7,445) ::l "; ,;?.S 6,565,367, 729 26 1 10 26 3 tl 26 8 t2 27 0 1,005, 324 , 829 2, 696,699,470 (1e0,345) 6,045,635,148 880,049, I 59 901, 429 ,876 5,390, 121 ,9 42 4,849,048,644 ... san 22 , 326 ,198,035 32, 187,6 12, 06s (t83,s76,664) (54r,113 ,29 8) 2l,500,676,734 29 "683, 724 _ 31, 426 ,800,796 2l ddi han kh6c t7 Luu chuy6n tiin thuAn k! vi 5,436 ,28 0 2' 7 | ,27 4,035,101 2, 427 ,9t5,132...
 • 16
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... dinh 02 427,748 ,31 5 Cdc khoan du'phong 3, Ltf 03 7l 8. 53 r,070 (22 | 269 61 5) 05 (1.214, 035 ,107) 2,627,0 63, 3 23 (i,447 ,3 8t,729) (2 ,38 4 ,38 5,429) r9 .32 3,i40,7 83) 3. 619.862.-s,r0 l-di l5 rir hoat ... 78 ,067,./.t9 2,1 9-/ ,906, 736 691 Quy Ill nhm 201 \i,:r- l) 87-s,264"71I l4-s,086, i29 68, I 98.7 73 70.:t05.,15 r02 "32 1 .38 i 34 7,614,981 3. 000.000 36 9,521, 232 1, 636 ,517,024 1,418 ,30 8,1 l9 \ tr I ... ng6n h4n Phai thu cua kh6ch hdng 130 52, 133 ,502,461 33 ,407, | 61 ,684 131 1 23, 036 ,000 23, 750.000 'frd truoc cho ngud'i b6n r32 7 63, 3 58,000 Phdi thu ho4t dQng giao dlch chi"r'ng kho6n C6c khodn...
 • 16
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
... 2,0 04, 6 04, 659 270 2.69 (1 ,699 ,41 ,691,3' 74, 64] ') 28,350,000,000 ( r 90,i4s) 6,01s,635, r 48 901 ,42 9 ,816 5,390,121, 942 4, 849 ,008,6, 14 29s,196,628 295,196,628 171,693,617,l',l0 1 74, 608,283,6 04 ... O\n\O+O\ra).aocirOlf 0a- \ d- \ !? rr { t]0 - to- oo = t - a r c 'ial r ii.!+ci; >r'9 J v, € O ^] $r 7.1 = -a a-a-ooo^ii:_o-i-r > F c- -: d i r co -, t c) rn al t+c.rn ato,c|.N.oa\N0fc i -f z c.i a ...
 • 16
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... SAN NGAN HAN 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 13 0 ... 28, 810 ,000 12 ,487,760,885 2 51, 262,272,5 81 176,333,842,922 31/ 03/2 015 VND 2 61, 867,286 11 6,839, 019 200,345,498 01/ 01/ 2 015 VND 464,827,9 61 133,803, 911 386 ,16 9,829 579,0 51, 803 984,8 01, 7 01 CAC KHOAN ... 41, 209,0 91 336, 612 ,356 (28,946,580,0 51) 1, 1 01, 426,976 4,428,305 ,19 1 6,020 ,10 3,439 Quj, 1. 2 015 VND 3,488, 516 ,380 285,675,002 1, 179,808 ,12 4 11 ,000,000 Quj, 1. 2 014 VND 3 ,10 9, 415 ,952 245,008, 619 1, 203,553,555...
 • 18
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lisa goes to london activityReading well (rèn kỹ năng đọc cho trẻ)Play games with english (sách thiết kế trò chơi hay)Giáo trình lý thuyết điện tử công nghiệp chu khắc huyGiáo trình đo lường điện tử vũ xuân giápGiáo trình khí cụ điện trang bị điện (nguyễn minh hương)giáo trình kỹ thuật đo lường điện lạnhGiáo trình kỹ thuật số (TS nguyễn viết nguyên)Chính sách về ứng dụng CNTT giai đoạn 20112015Cần điều chỉnh lại các khái niệm “đầu tư”, “vốn đầu tư”Designing for Board Level Electromagnetic CompatibilityTHIẾT KẾ BO MẠCH MÁY GIẶT ĐẢM BẢO TÍNH TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪIFSL research banking 2010Economic research private equity 2010Research fund management 2010Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (LV tốt nghiệp)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn xã Vô Tranh Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập