Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
... chinh ng6n hqn 32 0 31 .8s1.000.000 Qui khen thUdng, phric ldi 32 2 2.654.810.5 23 2.802.150.5 23 ll N0 dai h?n 33 0 836 .5 53. 730 .000 836 .5 53. 730 .000 33 8 836 .5 53. 730 .000 836 .5 53. 730 .000 D-VON cHU sO HUU ... Gialai 31 .851.000.00( 31 .851.000.001 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 868.404. 730 .001 ning tri nar n(y a) Vay quf 868.404. 730 .00( cONc ry c6 psAN Tr{Oy DrEN sE sAN 4A ... ngUdi b6n ng6n hqn 132 435 . 832 .451 Ph6i thu ngdn hqn kh6c 136 2.472.5 43. 169 2.648.9 13. 7 13 lV Hing tbn kho 140 1.1 73. 414.196 1 .35 0 .32 1. 539 Hdng tbn kho 141 1.1 73. 414.196 1 .35 0 .32 1. 539 V Tdi sdn ng6n...
  • 13
  • 10
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 -  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... 85.872.265. 831 31 7.416.6 23 v.1l 3. 497.954.056 r 33. 729.907 4 .33 6.4 63. 412 8 43. s94 .32 0 v.r2 76.000.000 135 .228.000 3t9 v. 13 2.4 93. 620.906 32 0 v.r4 r4.s1t .31 2. 032 s3.499.200.0s6 21.1 73. 796:096 0 3ll hpn (38 .118.925) ... uu ddi I Thu6 thu nhdp hodn lai phii tri l2.DV phdng phii tri ddi han 13 QuY ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ 32 4 33 2 aaa JJJ 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 34 2 34 3 v.t4 I V6n chri l V6n g6p ... lgi 31 7 31 8 32 1 32 2 13 Qug binh 6n ei6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh phri 44 .37 1.t65.151 33 0 33 1 s.566.s67 .32 4 54.4 63. 890.187 44 .37 r.165.t51 54.4 63. 890.t87 32 3 II No 3. 7 83. 0 43. s81...
  • 22
  • 9
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DlfphOng dau tll tai chfnh dai h...
  • 40
  • 16
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: đảng cộng sản việt nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ từ năm 2001 đến năm 2011Lỗi chính tả tiếng việt của học sinh dân tộc mông tại huyện điện biên đông, tỉnh điện biênSản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển genBẢNG SO SÁNH NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA LỊCH SỬ 12Bai giang cong nghe phan memĐề cương chi tiết môn học Thí nghiệm Vi sinh kĩ thuật môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết môn học Khoá luận tốt nghiệp môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông thời kỳ 1997 2012 (đề tài khoa học)BAO CAO THỰC tập cơ sở CÔNG NGHỆ THÔNG TINPR lí luận và ứng dụng11454485017CD hoan thien chien luoc marketing mix cho san pham di dongThực hành nghề nghiệp thẩm định giá bất động sản nhà ởBài giảng hoạt động CLE Pháp luật về ATGT của nhấtPháp luật hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại Hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa Luật Vinh HĐ ĐDCTN 3 3TÀI LIỆU THI CHỨNG CHỈ TOEIC HAY NHẤTVẤN ĐỀ VỀ NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀIĐề cương chi tiết môn học Thực hành xử lý nước cấp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)giáo án âm nhạc vận động sắp đến tết rồiMô tả quá trình đầu tư chứng khoánĐề cương chi tiết môn học Luật và chính sách môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập