Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... nàm 2014 Nần VND Ma so Thuyt minh NGUON VON 30 0 A NçY PHAI TRA 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 9 32 3 33 0 33 3 33 4 33 5 921.466.912 440 51. 532 . 832 63. 898 27 .32 5.580 27.596.741 10.491.087 6.7 93. 352 ... 112.660. 036 36 .37 2.220 198.754.269 262.1 23. 168 112 .36 0. 036 36 .37 2.220 198.454.269 - - 250.278.850 11.844 .31 8 30 0.000 - 30 0.000 - - (8.209.869) (4.289.8 23) (165 .33 0. 033 ) 112.660. 036 28.162 .35 1 194.464.446 ... (51.000.000) (32 0.707. 233 ) 202.091.468 3. 440.217 31 7.097.2 63 5.2 03. 460 1 53. 275.866 851.2 13 375.654.020 - 55.0 93. 331 (20.892.4 13) 239 .34 4.707 (200 .39 9.542) 215.951.754 (187.000.980) 469.692.516 8.058 .36 1...
 • 38
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 89,061,214 ,36 9 - 2,626,6 73, 220 - 36 9,6 03, 170 - 16 ,35 9,195,991 - - - 72,702,018 ,37 8 - 22/28 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào công ty liên kết + Công ty TNHH XD & KDN Phạm Gia + Công ... 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Lũy qúy báo Lũy qúy báo cáo năm 2014 cáo năm 20 13 23, 691,101, 631 37 0,7 93, 945,702 174,777,615 ,31 1 - - - 31 8,019,560 ,38 0 23, 691,101, 631 37 0,7 93, 945,702 ... 6, 739 ,5 73, 876 28,715 ,31 5,217 3, 164,892,924 25,550,422,2 93 35,702,291,808 36 ,401,200 7,494,160,1 23 34,207,690,252 3, 164,892,924 31 ,042,797 ,32 8 34 ,207,690,252 - - 166,017 ,30 2 ,33 3 166,017 ,30 2 ,33 3 -...
 • 28
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... 1.404. 430 . 131 445. 834 .190. 836 299. 939 .161.522 15 .39 8 .35 4.697 25.079.770.824 259.461. 036 .001 290.2 93. 354. 630 290.2 93. 354. 630 2 63. 560.055.717 2 63. 560.055.717 100.0 83. 969 60.201.221 2.624.5 53. 038 36 3.129.977 ... Thut minh báo cáo tài chInh riêng 3- 4 6-7 - 34 Cong ty C6 phn Du tu' Kinh doanh Nhà Khang fn THONG TIN CHUNG CONG TY Cong tv C6 phn Du tu' Va Kinh doanh Nhà Khang Din (Cong ty" ) mt cong ty c6' phn ... 1 23. 971 .36 9.500 9.2 23. 131 .945 120 .37 1 .36 9.500 9.718.276.781 32 6.847.664.520 36 4.788.500 30 7.500.000.000 408.222 .30 0.992 38 2. 038 .500 4 03. 500.000.000 A NçI PHAI TRA 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 Ng6y30thang9...
 • 36
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... 2,626,6 73, 220 - 36 9,6 03, 170 - 16 ,35 9,195,991 - - - 72,702,018 ,37 8 - 21/27 11 Đầu dài hạn khác - Đầu vào công ty - Đầu vào công ty liên kết - Đầu trái phiếu - Đầu tín phiếu, kỳ phiếu - ... 33 , 935 ,458,916 - - 166,017 ,30 2 ,33 3 166,017 ,30 2 ,33 3 - Các khoản phải trả, nộp ngắn hạn khác - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Doanh thu chưa thực Phải trả khác - Cổ tức phải trả - Các ... Số dư đầu năm trước - Tăng vốn năm - Lãi (lỗ) năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm - Tăng vốn năm - Lãi (lỗ) năm - Tăng khác - Giảm vốn năm - Giảm...
 • 27
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... 115611 38 0658 03 10 637 8 37 4249 186.591.5 23 1 93. 906. 837 8,481.188 833 839 7 11.799.698 (3. 46 130 1) 142791 200 230 (67. 439 ) 3. 569 .32 6 3. 533 .921 7.105.656 (3. 571. 735 ) 5.042 16.500 (11.458) 30 3 63 Hang tonlt.ho ... 66058444 5 13. 778.008 20.546 .36 4 (5.492.971) (2 .32 0.000) 186. 037 .870 60.565.4 73 532 .004 .37 2 67 .34 2 .34 3 1654 735 06 60.565.4 73 5 13. 778.008 6 734 234 3 NtJm T6ng doanh thu Trongd6 Doanh Iflu b61 dOng san Doanh ... 155299.486 2.406.5 53 3.458. 430 125641 1025050 1, 537 ,067 35 1522 517.964 33 .782 .33 9 32 . 631 .472 2. 239 .402.655 " 139 718875 108.062.641 31 .656 .33 4 4.609.121 tai chinh da; him £);!.,u vao c60g ty lil!n k~t...
 • 28
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
... ngày 30 /09 /2015 VI. 23 - 3/ 34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2015 ... 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 02 - - - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 30 . 231 .902.670 31 8.019.560 .38 0 134 .664 .36 9 .38 3 37 0.7 93. 945.702 Giá vốn hàng bán 11 26.027.758.784 30 0.989.886 .39 1 ... 8.554.4 83. 0 13 5.697.841 .34 4 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 30 /09 /2015 VII .3 5 /34 6 /34 Công ty cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Mẫu số B 0 3- DN/HN...
 • 35
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Khang Điền

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
... LI) o 12 0) Co - Z o 'Co > _ L11 C) -' —' 0) C -= O o 0) C C) >- D C) E I( F-C) ...
 • 38
 • 15
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập