Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... CONG TY cO PHAN TLI VAN DU AN QU6C TE KPF Doc lap - Trj - H+nh phnc HA Nai ngir, S6: l/20 | 6 /KPF. ti\Q-DHDCD 2l NGHI QUYET EAI HQI DdNG CO D6NG THLTO'NG NITN N,{M si thdng 03 ndnt 2016 2016 - C.in ... -: -" i 'L'"'"1' "]-ij, 2015 so rrii theo k6, """' 2015 20ls cira nim *':k, lhuc td lhqc rd -" ':^ -: :: ' In{c te noacn holch 2ol4 tu\4 u' Vdn chi so'hiru Doanh thu thuan Lgi nhuan til I-IDKD I-oi ... (rTTt'HDQT 'KPF nga)' A3/3/2a 16 kiul theo) nginh ngha kinh doanh Thdnh vi€n HDQT trlnh bdy To trlnh vil vi€c b6 sung ngarnh nghi kinh 0oann (^-Ai drng chi A thea ni h'inh \6 01/2016i 7-. \-HDQT -KPF ngb,...
 • 12
 • 16
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... C6ng ty Phi Gia Hd Nam kiong cdn ld cdng ly cua KPF nta- ndn d6 Lranh Lhri nang l,rc khai tbAc t6i uu tai m6 cdt ndy, dAu nem 2015 Cdng ty da kj hqp ddng dQc quydn khai rhec c6t s6 01 -2 015/ KPF- PGHN ... md C6ng ty da chia se quy6n khai thic v6i KPF th6ng qua ho p ddng dQ9 quydn khai th6c cet s6 02 -2 015, KPF- TH ki ngdy 05/01 /2015 san l6p C6ng Theo Blio c6o tdi chinh nim 2015 cria C6ng ty C6 phan ... vAN DgiN, GI,{M SAT cONG TRiNE - cdng * ty con, c6ng ty li6n kCt ,lrbsidiaries, associated companies; KPF c6 ty fen kCt/ KPF has asscociated compahies CAc c6ng Cdng ty C6 phin o Dia Diu tu Phit...
 • 50
 • 14
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... phdng Dja 8 4-4 -3 9970803 Fax: 8 4-4 -3 8686263 giao dich: chi: Teng I l s6 ph6 T6n Thir Thuyir- phuong Dich Vong Hdu qLrin Ciu l" ci6y, TP HdNOi DiQn thoai: 8 4-4 -3 9970803 :( Fax: 8 4-4 -3 8686263 Tai ... dA KPF n6p h6 so rlting gt ni€n yit ctj ph u roi HOSE) t: Danh sich nhiing c6ng ty me vlL c6ng ty cia KpF, nhi.ng c6ng ty mi KpF alang nim quydn kiAm sodt hoic c6 phin chi ptriii, nhilng c6ng ty ... Thanh Mai - phuong d6ng sin vd khodng sAn C6ng ty da dang hqp khai Hodng Ven Thu - quan Hodrg Mai - Hd Noi, du dn khu nghi dudng biCn cao c6p Ninh Hei Beach Resort - Hrii Hd - finh Gia - Thanh...
 • 131
 • 42
 • 0

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... Qu6n Ddng Da HA N6i - Ei6n thoai: 8 4-4 -3 997 0803 - Fa,r: 8 4-4 -3 8686263 E-mail: kpfjsc@gmail.com Website: www .kpf. com.vn T6ng gi6m d5c ld dai di6n theo ph6p ludt cria C6ng ty C6ng ry c6 th6 thdnh ... cria C6ng ty vin phdng rlSi di6n vir thli TCn C6ng ty Comoanv - T€n ti6ng Vi€t: Cdng ty C6 phdn Tu v6n du rin Qu6c 16 KPF T6n ti€ng 46: KPF consultant intemational project Joint Stock ty hdnhCdngVi6tld ... cira c6c c6ng ty cimg tlp doan ho4c c6c c6ng ty hoat d6ng theo nh6m c6ng ty, bao g6m cdng ty me - cdng ly con, tqp dodn kinh td ho{c ld ngudi dai di6n cia c6ng ty qu6n l1i qu!, c6ng ty ddu tu chimg...
 • 47
 • 51
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... Df dn Qu6c ti: KPF tfinh bay tsao cao cua minh ve Bro cao tai chinh hop nhAt cua C6ng ty cho nam tai chinh k6t thirc ) 3ll12120ll CONC TY - C6ng ty CO phdn Tu vAn Du an Qu6c ti KPF (sau da) goi ... vien ,rrii, iLII!G TY ,$iiiii ,,tlu fl \q\ Ctdy Effi'6KH-,r Kian rcan za t ;qaWI[UC 8AN SA0 r HoAng Ctdt Thi Kh6nh Vin cht)qe nhtin DKHA 0UNG Vol BAd ffi ^k'n xgor: -r:.r-r i 2 6-1 1- 28154/ a v j ... cll co-ng ty c6 nghia v! rang buoc vtc6 kha nang bu diip khoan 16 Ca" Cdc tn"a"ia ,i""g ,l"g Cdtts ty trung phnt vi hqp nh,i Bau M6i licn C0ne ty bo"g ty CFru Liu Tii chi"h niJ b'tn g;nt "i"-o!,...
 • 31
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... nhe l7 rans langsinh vien Hacinco-sd99 Nguy NhtKon Tum _Thanh xuan - Hn N0i oicn thoai : (8 4-4 ) 628 62531132 - taxt O@ 4-4 ) 624 62521 Websiie: kiemtoanasc-com.vn - Email: kiemtoanasc.info@gmail.com ... rri hQn 3l -1 2-t li (vND) 0l-01-lJ C6ng ty c6 phin Tu vin Du rtn eu6c 16 KpF Tang 3, s6 48, ngd 102 Truong Chinh, Phuong Mai, HiNOi Bdo c6o tiichinh Cho nam tdichinh k6t thuc ngdy31ll2l2013 li cia ... gia ki v.10 228 BAt dong - CiA v.09 226 gid Chiphixty d$s " ltr lii(*) Tdisan cii dinh v6 htnh - Gid v.08 225 - Gia hi hao mdn - NgryAh s6 oiu nrm |.293.632.985 221 - NgryAn giA l nim 292.446.416...
 • 31
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... DK,HN Ki6u todn s6; 0647 ,2013 I33 -1 ,"u^,K*K' crdychingnhai oKlrN xian ban s6 037 1-2 013-i 33-l :.) nili 8ro JNH -z Bdo cno C6ng ty c6 phin Tu v6n Dt in Qu6c t6 KPF TAng 3, s6 48, ngd 102 Truimg ... nhin vdo bdo c;ok;r tua hoar deng L,io"r igo-dtu ,.i.kno:r d r' l-i oo "cl.k g"nrLg Khodrdi-.r\noconur li€ o.,-l aL c le ro- Ll'eop.ro-jphJp6d oc.K.oa-.d,gor doanh kh,3ng didu chinh thay d6i c'la ... 3.00a.aaa - ca Ph)e! Pho rhohe - C6 phietl ru dai - 56 lugng c6 phiau duqc mua lii - ca thteu pno thong - Cd phie, ,11 1di - 56 luong c6 phi6u dang luu hdnh - COphiet! ph1 thdng - ca pnteu tnt aal * Menh...
 • 32
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... hinh - NguEn gid Cid trlhao mdn 610.479 .28 )) 22 4 22 6 22 7 22 8 lr, ki(, 22 9 ll I Bdt dong sin diu tu 23 0 - Nguyen gid 23 l - GiA fiihao mbn IV liy k6 (+) 23 2 Tii sin dddangdiihgn l Chi phi 24 0 san ... r.8 42. 509.011 988.759.809 L 829 .23 S.091 - Nguren Eid - G id haa ndn litr kti(*) Taisan cii dinh thu€ 6ichinh 22 2 2. 879 0 82. ',l27 22 3 (t.436.573.691) - 22 5 ii Ngu)An gid - Gia n hao mdn lAJ kti(,) ... 24 2 25 0 126 .400.000.000 52. 900.000.000 126 .400.000.000 52. S00.000.000 25 1 25 2 25 3 ',.; 25 5 26 0 l Chi phitd tru6c dai han Tiisdn fiuAthu nhap hoan tai 26 1 L Thi6t bi, 8t.484,405 70. 427 .'1 92 81.484.405...
 • 42
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... t i' .-= q€ F ! 'EE9E ; € e'P oo-: 'l F ,S .s '"P€ .- iE5 P € - Ji i.b.3 - >a a; s€iFC -E=o 't : E! ; €; E bb E,{ E"i 8.5 € E-€ E.i s g; g H a' = -e ,E :6 -l :l \ ii ol F l s El s E '3 t:l -l F ... b6n - C6nC ty CP DAu tu Tan Hd ' Cbns tyCP Phn Gia Hd Nan Doanh thu ban hdng - C6ng ty CP Dli' tu Tan Ha - Cdkg ty CP PhnGia Hd Nan hens (n$yer vet lieu) - C6ng CP DAu tu Tam Hd - C6ng ty CP Phn ... Cong ty hen tull Chi hO ti6n hans, cho vay - C6hg ty CP DA1' n Tam Hd - CAng tr CP Ph,i Gia Hd Nan Cong ty lien kiil C6ng ly licn kAl Thu hdi klonn chi hO, oho vay - Cing ty CP DAu tu Tam Ha - C6hgtyCP...
 • 44
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... 01/01/201s 1.8 29. 2 39. 091 1.8 29. 2 19. 091 ki 1.0 49. 843.636 1.0 49. 843.636 - s6 lnng 0 - Sd giam ky 2.8 79. 082.721 - s6 du 01/01 /2015 840.4 19. 282 ting trorg k' ' - 56 giam qui 298 .101.745 - s6 duSo/ 09/ 2015 (2) ... diu ndm 2015 D1nrl tinh: d6ng Lny k6 ft diu nnm tl6n cu6i quf CHI TIEU niy Nim nry CAc khoan gjam trt 20.0 79. 299 .93 7 )0.A 19. 299 93 7 60.1 19. 947 43.828.5?1.426 6. 292 .035 -6 10 01 60.7 19. 951 .90 6 1.502.340.817 ... 840.4 79. 282 298 .301.745 I 1.138.781.027 - s6 dr30/ 09/ 2015 tri 082.72'7 hao mdn luY - 56 (3) Gi6 2.8', 79 1.138.781.027 cdn l?i cna TSCD hiiu hinh ( 1-2 ) - T?i ngny 01/01 /2015 98 8.7 59. 8 09 988.7 59. 809...
 • 15
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... 03 ndht 2 016 Ddni 31/ 0 312 016 tinh: 01/ 01n 016 A-TII SAN NGAN IA.dN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) Ti6n vir c6c kloan tllong aludng tten (11 0 =11 1 +11 2) l TiCn 8.062.303.856 11 0 Cic khob llLo-ng duong ... 7.829.8 01. 336 6.606 .19 1.7Jr 311 03/2 016 0l/ 01/ 2 016 Page 10 - Phai n6p BHXH, BHYT, BHTN 56. 911 .B00 c0ng 12 - Vay vi nq thuo tii 56. 911 .800 2 016 15 0.000.000 NgeD hdng TMCP D6ng A-CN Lang Ua 1. 100.000.000 ... ngny 0V 01/ 2 016 1. 638.094 .16 7 1. 638.094.367 - TAi ngny 3U03/2 016 t.535.887.034 1. 535.887.034 - s6 du 01/ 01/ 2 016 ki - Sii giim kl - Sd ung - s6 du 31/ 03/2 016 (r, ctd itt h"" -d" l,rY k6 - s6 du...
 • 15
 • 22
 • 0

Báo cáo thực tập đại học thăng long tại công ty cổ phần vấn dự án điện lực dầu khí

Báo cáo thực tập đại học thăng long tại công ty cổ phần tư vấn dự án điện lực dầu khí
... hai công ty là: Công ty TNHH MTV vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí (PMC1) Công ty TNHH MTV vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí (PMC2) thành Công ty Cổ phần vấn dự án Điện Lực Dầu khí ... sát dự án nhiệt điện công nghiệp, dân dụng, vấn lập dự án đầu công trình dân dụng, vấn đấu thầu cho dự án nhiệt điện Việc thành lập Công ty CP vấn dự án Điện lực Dầu khí nhằm thực ... XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty - vấn: + vấn quản lý đầu xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao...
 • 31
 • 110
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần vấn quản lý Quốc tế.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý Quốc tế.doc
... Din gii B mỏy Cụng ty CP T qun Quc t Vn v ngun kinh doanh ca Cụng ty CP t Trang Hỡnh 2.3 Qun Quc t Mt s ch tiờu ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca 10 Hỡnh 2.4 Cụng ty CP T qun Quc t Bỏo cỏo ... bn Qung Ninh, cụng ty chu s cnh tranh gay gt vi cỏc cụng ty cựng nghnh i th cnh tranh ln nht ca Cụng ty l Cụng ty TNHH GIC Vit Nam, Cụng ty CP Chng nhn Vinacert õy l mt cụng ty cú mng li ỏnh giỏ ... qun hnh chớnh, qun cụng vic kinh doanh hoc cú th l qun mi hot ng ca Cụng ty, trng hp Cụng ty ang mun tỡm kim mt nh qun cú nng lc tht s thay th v trớ c Qun l mt cụng vic cn thit;...
 • 39
 • 385
 • 7

báo cáo thực tập Công ty Cổ phần vấn quản lý Quốc tế

báo cáo thực tập Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý Quốc tế
... Din gii B mỏy Cụng ty CP T qun Quc t Vn v ngun kinh doanh ca Cụng ty CP t Trang Hỡnh 2.3 Qun Quc t Mt s ch tiờu ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca 10 Hỡnh 2.4 Cụng ty CP T qun Quc t Bỏo cỏo ... bn Qung Ninh, cụng ty chu s cnh tranh gay gt vi cỏc cụng ty cựng nghnh i th cnh tranh ln nht ca Cụng ty l Cụng ty TNHH GIC Vit Nam, Cụng ty CP Chng nhn Vinacert õy l mt cụng ty cú mng li ỏnh giỏ ... qun hnh chớnh, qun cụng vic kinh doanh hoc cú th l qun mi hot ng ca Cụng ty, trng hp Cụng ty ang mun tỡm kim mt nh qun cú nng lc tht s thay th v trớ c Qun l mt cụng vic cn thit;...
 • 39
 • 372
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá nhận thức của người dân đối với tác động du lịch và sự hỗ trợ của họ cho sự phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Tình hình tiêu thụ cao su tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumĐề tài Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 10 đến năm 2020Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất bánhĐề tài Thực trạng và giải pháp phân tích cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nayGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khóa học Xây dựng mô hình quán điểm cà phê Trung Nguyên dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Nghiên cứu xây dựng website Khoa CNTT Trường CĐ PT – TH II.Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTCĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Tài liệu hướng dẫn làm đồ dùng dạy học Vật lýĐề tài nghiên cứu khoa học đề tài Phát triển cà phê bền vững tại Việt NamĐề tài Nghiên cứu Khoa học Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thôngĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề tài Nghiên cứu các giái pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng Lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internetĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương QĐ 108Đánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập