Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Lilama 18

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Lilama 18

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Lilama 18
... - - - - Quy6n su d~ng dilt - - - - - Nhii - - - - - Nhii va quy6n su d~ng dill - - - - - Co sd tilng - - - - - - - - Quy6n su d~ng dill - - - - - Nhii - - - - - Nhii va quy6n su d~ng dill - ... Nhii va quy6n su d~ng dill - - - - - Co sd tilng - - - - - - - - Quy~n su d~ng dilt - - - Nhii - - - - - Nhii va quy6n su d~ng dilt - - - - - Co sd dng - - - - Nguyen gi:i bllt dQng san dilu ... 1,6 53, 676,448 - - - 9,1 03, 177,958 - - Mua I~i TSCD thue tai chlnh - - Giam khac - - 29,202 ,186 ,30 1 4,855,929, 030 I 24,954, 937 ,37 3 - Tang khac S6 d,l cu6i ky (30 /09 /2012) I 58,801,916,558 - - - 34 ,058,115 ,33 1...
  • 30
  • 57
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... Tăng khác - - - - - - 19.500.000 - 19.500.000 - Giảm vốn kỳ - - - - - - - - - - - Lỗ kỳ - - - - - - - - - - - Giảm khác - - - - 4.997 .33 8.844 - - 76.241.241 - 5.0 73. 580.085 1.914 .37 7. 933 - 257.707.817.858 ... 27. 837 .9 73. 495 - - - 27. 837 .9 73. 495 - Mua kỳ: - - - - - - Tạo từ nội D.Nghiệp: - - - - - - Tăng hợp k.doanh: - - - - - - Tăng khác: - - - - - - Thanh lý, nhượng bán: - - - - - - - - - - 27. 837 .9 73. 495 ... 4.797.469.454 33 7.702.0 83 78.596. 430 .155 - 105.000.000 - - 105.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 .31 8.502.8 23 54.247.755.795 4.797.469.454 33 7.702.0 83 78.701. 430 .155 10.680.758. 639 36 .547.167.866...
  • 30
  • 44
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập