Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
... cấp dịch vụ 9, 638 ,409, 131 29, 736 ,624,274 Doanh thu hoạt động tài 3, 037 ,640, 737 4,187 ,34 9,480 Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 8 ,38 6 ,32 2 ,31 3 18,981,261 ,38 3 10 Lợi nhuận ... doanh thu Luỹ kế từ đầu năm 93, 9 13, 338 , 234 238 ,185,655,482 22,568,962 31 ,508 ,39 6 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 93, 890,769,272 238 ,154,147,086 Giá vốn hàng bán 84,252 ,36 0,141 208,417,522,812 ... công Số đầu kỳ 1,215, 132 ,37 1 1,215, 132 ,37 1 II - A Kết hoạt động kinh doanh năm 2009 STT Chỉ tiêu Quý III /2009 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Luỹ kế từ đầu năm...
 • 2
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà
... phiếu 110,286,0 53 179,978,758 8,762,854,081 20,764,062,5 73 438 ,142,704 1,488,248,448 8 ,32 4,711 ,37 7 19,275,814,125 Ngày 20 tháng 10 năm 2009 KT Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc (đã ký) Đặng Thị ... 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 110,286,0 53 179,978,758 8,762,854,081...
 • 2
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
... 8,001,793,895 9,007 ,20 4,375 Thu nhập khác 14,830,313 2, 174 ,29 2,958 12 Chi phí khác 14 ,22 7, 827 14,553,593 13 Lợi nhuận khác 6 02, 486 2, 159,739,365 14 Tổng lợi nhuận kế toán tr ớc thuế 8,0 02, 396,381 11,166,943,740 ... nhập doanh nghiệp 917,8 02, 296 1 ,29 7,751 ,21 3 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,084,594,085 9,869,1 92, 527 17 Lãi cổ phiếu 1,771 2, 467 Hà Nội, ngày 15 tháng 0 7năm 20 09 lập biểu kế toán...
 • 2
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
... cung cấp dịch vụ Luỹ kế từ đầu năm 103,729,869 ,40 7 341 ,915,5 24, 889 48 1 ,43 7,932 512, 946 ,328 103, 248 ,43 1 ,47 5 341 ,40 2,578,561 Giá vốn hàng bán 84, 418,1 24, 156 292,835, 646 ,968 Lợi nhuận gộp bán hàng ... 2,007,091,683 20 ,40 1,816,557 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 248 ,525,235 2 ,46 7,291,831 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,758,566 ,44 8 17,9 34, 5 24, 726 17 Lãi cổ phiếu 44 0 4, 4 84 Hà Nội, ngày ... 10,095,673,1 34 29,076,9 34, 517 1,870 ,43 0,717 17 ,45 2,668,150 Thu nhập khác 49 9,556,317 3,360,777,998 12 Chi phí khác 362,895,351 41 1,629,591 13 Lợi nhuận khác 136,660,966 2, 949 , 148 ,40 7 14 Tổng lợi...
 • 4
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
... 572,016,5 73, 616 1,491,218,0 23, 599 448,921, 034 ,945 1,249, 836 ,075, 938 18,968,6 83, 848 51, 437 ,402 ,34 1 429,952 ,35 1,097 38 7 ,31 5,978,025 1,198 ,39 8,6 73, 59 7-1 ,067,592,067 ,30 9 42, 636 ,37 3,072 , 130 ,806,606,288 ... 42, 636 ,37 3,072 , 130 ,806,606,288 1,1 23, 5 83, 476 2 ,35 2,265,471 25, 736 ,685,800 "- Chi phi tai chinh 8,801,560,612 Chi phi ban hang 8 ,32 3,846,912 22, 237 ,675 ,32 2 10,514,227,254 24, 232 , 631 ,460 10 Chi phi qmln ly ... Thu nhp khac 16,120 ,32 1,770 2,018,9 63, 980 60,951,879,177 6,179,277, 036 12 Chi phi khac 13 LQi nhmn 14 15 16 17 1,770 ,34 8,412 -, - 5,216,059,040 - khae 248,615,568 9 63, 217,996 T6ng lQinhmn...
 • 2
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
... 991, 630 ,38 8 4, 434 ,489,841 Doanh thu hoạt động tài 34 1,2 43, 8 83 494, 839 ,655 Chi phí tài 720,445,915 1,1 13, 6 03, 100 Chi phí bán hàng 238 ,39 8,497 531 ,612,8 23 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,162,9 93, 810 ... - Các quỹ 31 3,7 93, 1 43 3 13, 7 93, 1 43 2,598,207,224 5,409 ,33 1,258 Nguồn kinh phí quỹ khác 252,020,997 198,640,088 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 252,020,997 198,640,088 30 5,550,459,077 33 1,462,194,646 ... 1,795,111,298 2,811,124, 034 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 448,777,825 702,781,009 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1 ,34 6 ,33 3,474 2,108 ,34 3,025 17 Lãi cổ phiếu 90 140 18 Cổ tức cổ phiếu 0,9% 1,2%...
 • 2
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO
... 1.942.569.4 03 5.011.500 425.959.082 (420.947.582) 1.521.621.821 2 13. 137 .31 7 1 .30 8.484.504 654 1.855.121 .31 5 2.856.802. 631 5.011.500 425.959.082 (420.947.582) 2. 435 .855.049 2 13. 137 .31 7 2.222.717. 732 1.111 ... nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 17.016. 633 .242 8.126.259.875 5. 731 .38 8.468 2 .39 4.871.407 2.764.952 25.506.798 17.016. 633 .242 12.176.170.447 4.840.462.795 18.876.800 ... KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 8.126.259.875 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ...
 • 2
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu
... CÔNG TY C PH N I CHÂU T 23, C m 4, P.Nh t Tân, Q.Tây H , Hà N i T: 37 19 435 3 Fax: 37 1 836 35 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý III n m 2009 n v tính : VND STT Ch tiêu K báo cáo Doanh ... bán hàng 37 ,175, 433 61 ,33 0,955 Chi phí qu n lý doanh nghi p 671,978, 439 1, 839 ,229,691 10 L i nhu n thu n t ho t 6,017,0 43, 096 8,457,872,990 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác ... c phi u ng tài ng kinh doanh 38 ,920,004 c thu (38 ,920,004) 6,017,0 43, 096 8,418,952,986 1,504,260,774 2,044,754,858 4,512,782 ,32 2 6 ,37 4,198,128 1,656 2 ,34 0 L p, ngày 19 tháng 10 n m 2009 L p bi...
 • 2
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà
... 2,525, 342 ,8 54 4,013,591,302 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 16, 749 , 849 ,48 7 35,272,386,500 -1 6, 946 ,725 -9 2,2 74, 437 16,766,796,212 35,3 64, 660,937 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ ... 21,552 ,47 3 ,45 3 Chi phí tài 1,089,278,120 1,3 64, 400,1 94 Chi phí bán hàng 48 3,000 143 ,728, 944 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,599,269 ,43 8 14, 870,179,558 19,1 24, 353,2 94 38,999,9 14, 388 10 Lợi nhuận từ ... 108,503 ,40 2,065 160,683, 042 ,605 Giá vốn hàng bán 88,353, 745 ,289 126,857,292,9 74 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20, 149 ,656,776 33,825, 749 ,631 Doanh thu hoạt động tài 5,663,727,076 21,552 ,47 3 ,45 3...
 • 2
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà
... 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số đầu năm Số cuối kỳ 109.475.5 73. 8 63 ... ty CP khoỏng sn simco - Fansipan - Cụng ty CP Logistic Kim Thnh 20,97% 35 ,00% 38 ,33 % 45,00% 40,00% 20,97% 35 , 83% 38 ,33 % 25 ,33 % 1,00% 20,97% 35 , 83% 38 ,33 % 25 ,33 % 1,00% 890.844 .30 7 2.900.000.000 ... 1.146.700.9 53 - - - - - 21. 835 .37 0.000 - - (21. 835 .37 0.000) (21. 835 .37 0.000) 30 .499.276. 936 12.0 03. 232 .37 5 11. 439 .694.400 184.974.781.711 - 21. 835 .37 0.000 - - - 131 . 034 .260.000 (1.682.000) Gim...
 • 25
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà
... đầu năm 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 185. 535 .569.556 112. 736 . 635 .680 ... 5.456.918. 635 17 .32 5.577. 837 17 .36 1. 132 .31 8 8. 238 .37 2.096 4 .39 5.445.526 8. 238 .37 2.096 4 .39 5.445.526 Ngày 20/10 /2012 Thủ trởng đơn vị LCTT - Công ty mẹ CễNG TY C PHN SIMCO SễNG Bỏo cỏo ti chớnh Quý 3- 2012 ... 5.750.000.000 - Cụng ty CP May xut khu Sụng 20,97% 20,97% 20,97% 890.844 .30 7 - Cụng ty CP T ng húa v CNTT Sụng 35 ,00% 35 , 83% 35 , 83% 2.900.000.000 - Cụng ty TNHH Simco Sụng 38 ,33 % 38 ,33 % 38 ,33 % 1.150.000.000...
 • 24
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
... 5,889,778.1 94 140 ,701,723,81_! 140 ,701,723,915 77,350.000,000 | 1,927,177.227 I 40 0 4t0 4il 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 4t7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 2 43 3 43 9 v.22 -2 ,777,7 64 36,872,389 4. 58.559,82 t : 14, 459,9 74, 941 ... nh6nkh6c - fOnS C6ng ty S6ngEd - sdcudiri 147 .2 64. 708.s09 SddAu nim 143 .3 14. 1sr.798 147 .2 64. 708.509 r 43 .3 14. 151.798 34. 850 .48 2. 248 30. 041 .020.369 34. 3I4.9 84. 571 Vay ngfn hanngdnhdng - Ngdn hdng ... 3,8 64, 068,323 2, 044 , vt.27 I l 2,330,506,93930,629,110,727195,067 $49 ,716 140 ,379,973,2 94 23,738,9 34, 36315, 247 ,891, 244 53 ,49 2,778,569 65,630962,176 23 18,259,9 24 25 ,42 2 ,44 6 59,0 14, 0 04 122,325, 545 ...
 • 27
 • 17
 • 0

báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh

báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh
... lợi 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 32 0 32 1 32 2 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 430 644,6 93, 985,727 24,689,474,676 11, 234 ,38 4 7,796,996,929 ... tháng 01 năm 2009 7.107.457. 937 Ngày 30 tháng 09 năm 2009 6.8 23. 8 13. 821 18 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho giai đoạn tài từ ngày ... Ngày 31 tháng 12 năm 2008 981.167. 535 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 30 tháng 09 năm...
 • 25
 • 174
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... 35 1,721,642 833 ,892,755 2 ,31 5, 639 ,918 26,542,2 73 30, 737 ,36 0 (4,195,087) 486 ,33 3,158 2,797,777,989 294, 938 ,100 LŨY KẾ 107,605,262,771 217, 836 ,686 107 ,38 7,426,085 98,219,467,957 9,167,958,128 3, 336 ,810,918 ... ích cổ đông thiểu số 16.2 Lợi ích sau thuế chủ sử hữu 17 18 Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 37 ,107,601,201 36 ,464 ,38 4 37 ,071, 136 ,817 33 ,554,097,065 3, 517, 039 ,752 1,190 ,33 8,651 1,206,124,088 35 1,721,642 ... 3, 336 ,810,918 3, 527,726,795 902,972,741 2,709,468,8 63 5 ,36 4,600,647 546, 434 ,8 83 1 93, 1 73, 733 35 3,261,150 696,980,682 6,414,842,479 766,181,819 2,502, 839 ,889 5,648,660,660 (56,2 83, 356) 2,559,1 23, 245 (95,694,5 73) ...
 • 2
 • 20
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac bai toan nang cao lop 5Tổng quan về internet of thingsLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Gói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánTóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngVăn mẫu lớp 6: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voitài liệu ôn tập Địa lí 8PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAOĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (TT)Bài thuốc chữa bệnh Phần 1 Hàng Rào Bê TôngBồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh Tiểu họcĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Lạc, Lục Yên năm 2016 2017
Đăng ký
Đăng nhập