Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
... chuyển tiền tệ hợp 10 - 11 Thuyết minh báo cáo tài hợp 12 - 26 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Tiền Giang ... tiền khác) 2. 3 Cơ sở lập báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp bao gồm báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Tiền Giang (công ty mẹ) công ty ngày 30 tháng 06 năm 20 10 Các công ty hợp toàn kể ... tắt Công ty ) hân hạnh trình bày báo cáo với Báo cáo tài hợp kiểm toán Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 Báo cáo tài Hợp bao gồm báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng...
 • 28
 • 59
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Điện Tây Nguyên

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
... (1./46,89Q,J41) 433.375661 191. 329 .575.579 191 .26 9.979.064 191.J29 ,575.579 1 92, 269,979.064 9.491.0 92. 2 92 8.539.473.696 9.4 92. 0 92. 2 92 8,539.473.6% 20 6.431.003.631 21 7.107 .29 1 .22 9 & c6~G TV CO PIIM'i DAu ... 30/06 120 10 Thll~ g;a lrj gia lling Thll~ Ihll nhlip doanh nghitp Th~ lhll nhtip ell nMn Thut iii; nguyen 311 121 2009 VNO VNO 9 .22 2.199 121 227 .D41 5810.400 2. 24'1.054 8.3 42. 168 121 .22 7.041 7 .26 0.000 ... 48.9'95. 620 2. 158.008.585 JMIU791 "thang ,d" nim2009 "'" 22 ~.~44.941 5, 122 .24 8.656 7/J.2JJ.711 J.()/Jl,570071 141380 820 /,994 620 429 U29181518 1.155861.869 1.107.004.105 5.JS2.lUS97 T.1Il,ll ,9 - '~...
 • 23
 • 43
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... , 62' -6 l0 J,07H27.'78 1.818.168.806 l.6l{o.81US4 2, 2J 3-8 2H'II> IO .22 9.~W.9S9 (1. ~2~ .Z2H01) 4. 12~ -' 30 .22 l 1JlO.lll.J43 (4SJ.'2l.7l4l I.On-nUJl SI1.8N2% 14.l,1.0.11 8 .26 9.!I81.0~9 ~.76.J92J.OI2 11.011.839.019 ... (31.773.511,8 72) ," (20 ,088.010, 929 ) (6,6 52. 9 322 57) (2. 283.543.461 '~ - ) (5.687.H61.650) (7.5 82, (,44,879) 600.000,000 23 .380.000.000 (3.976.6 52, 000) 127 1.314 .2! \9, (29 ) (6.580,111.360) (2. 860. 722 .100) ... kho 26 4 729 8//105 16/4 12 794658 117.5/6,1 32, 737 /11079,985,846 6O,491JI]49 62 350934,977.569 25 462JJfi20 52 2.308,6.53,/96 39,] Hi ,2 50,0()() 2lJOUKI36fi8 7, 522 498,()7/ 2l,5'i8641,689 50018 329 il...
 • 33
 • 78
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
... đầu Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 25 0 IV Các khoản đầu tài dài hạn Đầu vào công ty liên kết Đầu dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu dài hạn 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 25 2 25 8 ... tháng năm 20 10, Công ty nắm giữ 90% vốn cổ phần công ty Công ty Cổ phần Ðầu Công nghiệp Tân Tạo BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) CÔNG TY (tiếp theo)  Công ty Cổ phần Ðầu Tân Tạo 27 6 ... tháng năm 20 10 49% 49% 40% Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco Tân Tạo Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Đô thị Tân Tạo Ngày 31 tháng 12 năm 20 09 40% Công ty Cổ phần Khu Công...
 • 48
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu và Thương mại DIC

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
... kMe DO 1 52. 2 42. 777.96(1 v, 19(1.JO!l.I71.~4 923 34, 720 .6 72 73.S76.814.137 24 ,393.636. 125 IV, IUnCIAD kilo '" '" V.3 108. 924 .384.9lI1 108. 924 ,384,9 02 111.5 42. 1 82. 287 111.5 42. 1 82. 287 2S.74).2ISJ71 ... 51.8 32. 310.664 27 .841,887. 320 (3,8 42, 500) 28 7.965.917.093 (29 8.4 29 99R.CI96) 159.960.969.096 ( 180.633.811.078) ( 12. 299. 424 .CKKI) 29 .068.805.661 (6.8 120 560.000) 3 52. 6 12. 838 10.757 .22 11.994 22 .HH2.8711.507 ... 9.659,878.704 780.481.707 32. 105 .27 3 9.659,878.704 8 12. 5 92. 980 7.000.000 360 .26 8.980 5.1 02. 228 .930 556.081.734 419.7 12. 196 61.611 .29 1 131.989.1 62 32. 4 62. 722 4,089 .26 7,976 7. 028 . 822 .719 1.854.365.797...
 • 26
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Cường Thuận IDICO

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
... kj - - Mua Iron, kj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giim We - - s.1 dll cu61 kj - - - - 83.670.1:111.' 12 Ih?OJlJll.IK2 - Taor.I(J~ hO do.nh ngh*p - Tlnll h...
 • 28
 • 54
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu và Phát triển Nhà đất COTEC

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC
... 529 .688 .21 i3 - - V1.5 6lJ 355.731.8 12 16.645,647 ,23 3 3 .24 6.334.4 52 568.108. 529 VI.6 (159.SJ7.185) - H.869. 621 .764 2. 678.Z25. 923 5,578.197 43.864,043.567 2. 678 ,22 5. 923 , " " " " , '" Vl.7 - 6. 4- 62 - va ... 87. 626 .031.066 8. 824 .118.131 - '" '" '" ' 52 '" - 14~.6flS.8S2.178 V.S m m 3.506.641.107 100.804549.191 704.459.509 103 .23 7.880.780 (2. 433.331.589) (2. 027 .3 82. 974) 2. 731.8 42. 483 - '" m - - '" , - ... 370J 92. 9l)4 (5.547 .26 5.414) (5.686.6 02. 0 02) - (3.170.1'14.487) 42. 36U06 - (20 9K4.'I'N) - '" ••Jn lir h"¥1 oI...
 • 27
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu và Phát triển Đô thị Long Giang

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang
... 79,811>.960 .24 3 22 4, 022 . 529 4,503,068, 022 86.8 02. 500 84.630.85] .29 4 61.090,546,5 82 311745 .23 0 10.991,949,569 43,711.590 72. 437,9 52. 971 s.s egAi ky s.s diu dm 12, 754,039.351 4.453,681. 127 40 .29 2. 628 12, 7'#4.331.979 ... 77.l>J4.44ll.4 92 24.3 92 US 7 62 24 .26 3.070 .28 8 22 . 522 .090.446 1.881.910.940 6683.108,181 2. 1~6A64.I~1 2, 265,864,151 8.IS1.S49.84~ 4.363.361.398 31.181.16l.!N>6 19.1>3\ .20 9.619 t>.91~. ~21 .29 1 VI.6 695.0 625 60 ... 8.190.5 12. 303 5.181.1>67 5.18l.667 5.181.667 5.181,61\7 "-Yi< _ 26 O.99J.2J7 .25 2 1J0. 727 .446 .23 J '"." '" '"'" '"••• '" '" '" '" 26 0.993 .23 7 .25 2 130. 727 .446.2JJ V ,22 140000.000000 80.000.000.000 V ,22 ...
 • 31
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Năm Bảy Bảy

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
... hankhdc r50 B - TAI sAN DAI H4N 20 0 I Crc khoin phii th dii hgn Phaithu ddihankhac 2r0 II Tni sin c6 iilnh l Taisanc6 dinhhnu hinh - NEuyengi6 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 - uta rft ... 32. 1I:1.858 .29 6 62_ 594_400 76.594.400 (r7 .20 0.000) (9.0 02. 4 92. 695) 5.1 92. 200.12E10, 029 .570.t567.038.800.5 429 28.389.175 23 .188.960.001 2. 305.8 62. 043 3,013, 421 ,978 r.489.60E. 622 659 .24 E.561 7. 724 347 .20 4 ... l3 922 .t33.301 l5l t 52 154 158 24 0 24 1 24 2 lV, Tii sin dti hankhnc 1.387.54 1- 724 .7 92 n2 III BAtdons snndiu tu - NguyCngiA - ura rrt naomon ruyKe l' 30/o6 /20 1( v.8 v.9 v.l0 v.lI 4 4- 123 -S6t-6 52 t5.596.478.79...
 • 30
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng sản xuất nấm và nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý bã thải sau trồng nấm thành phân bón hữu cơBiện pháp dạy học thơ cho trẻ em dân tộc thiểu số 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa đào, mường cai, sông mã, sơn laDàn dựng và dạy các bài hát trong chương trình mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) trường mầm non bế văn đàn, TP sơn la, tỉnh sơn laEbook hướng nào hà nội cũng sông phần 2giải bài tập thuế ôn thi công chức thuế 2017Giáo trình các quy luật địa lý chung của trái đất cảnh quan học phần 2đáp án và bài giảng ôn thi công chức thuế gtgtEbook tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo) phần 2Ebook tìm hiểu pháp luật đại cương về nhà nước và pháp luật phần 1Ebook tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới (tài liệu tham khảo) phần 1Ebook một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo)Ebook luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01 01 2007 phần 2Ebook công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (việt anh) international conventions environmental protection (vietnamese english) phần 2Ebook các văn bản quản lý nhà nước về internet phần 1Bài giảng luật kinh tếchương 4Bài giảng luật kinh tế chương 2 (p1) ths đỗ mạnh phươngSLIDE Đồ án môn học: chuẩn bị khoáng sảnThiết kế phân xưởng đậpsàng quặngĐồ án công trình thủyĐồ án Trạm Biến Áp và Nhà Máy ĐiệnĐồ án kỹ thuật gia công cơ khí II: thiết kế và tính toán Nắp hộp số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập