Cải cách thể chế chính trị ở trung quốc từ năm 1978 đến nay

Cải cách thể chế chính trị trung quốc từ năm 1978 đến nay

Cải cách thể chế chính trị ở trung quốc từ năm 1978 đến nay
... gop pMln thue dfry qua trlnh d§.n ehu hoa ehfnh tri Trung Quae KETLU4N Tu H¢i nghi Trung uong khoa XI DCS Trung Quac cuai nam 1978 den nay, Trung Quac da tien h~mh cai cach to~mdi~n tren tat ... hlnh cua Trung Quoc Tu cai cach ci'ra cuoi nam 1978 den nay, che' dQ D~i h¢i d~i bi~u nh§.n d§.n da tiep wc duqc tri va hoan thi~n, phat huy vai tro cang quan tn;mg dOi song chinh tri Trung Quoc ... Dang C¢ng san Trung Quae duqe xem la m¢t ehe d¢ ehfnh tri co ban b Trung Quae Vi v~y, tit tien hanh eai each mb eira den nay, qua trinh eai each th~ ehe ehinh tri, Dang CQng san Trung Quae rat...
 • 36
 • 37
 • 1

vai trò của giáo dục trong cải cách mở cửa Trung Quốc (từ năm 1978 đến nay

vai trò của giáo dục trong cải cách mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978 đến nay
... thống giáo dục Trung Quốc 26 Chƣơng Vai trò giáo dục cải cách mở cửa Trung 30 Quốc (từ năm 1978 đến nay) Quá trình thành tựu cuả cải cách mở cửa 30 1.1 Khái quát trình cải cách mửo cửa Trung Quốc ... dục đào tạo, đặc biệt vai trò giáo dục Trung Quốc trình cải cách mở cửa có nhiều đóng góp tích cực cho Việt Nam Vì lí chọn đề tài:” Vai trò giáo dục cải cách mở cửa Trung Quốc ( từ năm 1978 đến ... chỉnh kết cấu giáo dục 2.1.5 Từ 1978 đến Năm 1978 Trung Quốc bắt đầu tiến hành cải cách- mở cửa Giáo dục nội dung cải cách quan trọng thời kỳ Từ năm 1978 đến nay, giáo dục Trung Quốc có đặc điểm...
 • 104
 • 197
 • 0

Hệ thống thị trường trong nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch - Lý luận và thực tiễn cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc

Hệ thống thị trường trong nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch - Lý luận và thực tiễn cải cách thể chế kinh tế ở Trung Quốc
... Từ năm 1984, cải cách thể chế kinh tế Trang Quốc bước vào giai đoạn - cải cách toàn diện thể chế kinh tế lấy thành phố làm trọng điểm Cuốn "Lý luận thực tiễn cải cách thể chế kinh tế thành phố" ... triể n kinh tế hàn g hóa kế hoạch Phát triển kinh tế hàng hóa không tách rời thị trường Kinh tế xã hội chủ nghĩa kinh tế hàng hóa đo' thị trường hàng hóa tất nhiên tồn tại; chức thị trường hàng ... kế hoạch với chế thị trường, kết hợp hữu kinh tế kế hoạch với kinh tế hàng hđa thể thực kết hợp hữu kinh tế kế hoạch với kinh tế hàng ho'a hay không? Đây vấn đề quan trọng tìm tòi mặt luận...
 • 216
 • 105
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Bước đầu tìm hiểu cải cách bộ máy chính phủ Trung Quốc từ 1978 đến 2003 " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... máy phủ Trung Quốc từ năm 1978 đến 2003 Cải cách máy Chính phủ lần thứ (1982-1983) Trớc cải cách máy năm 1982, Quốc vụ viện tổng cộng có 100 ngành Qua đợt cải cách này, Chính phủ giảm xuống 61 ... nghiên cứu trung quốc số 3(73) - 2007 Bớc đầu tìm hiểu cải cách máy lại tăng lên 72, số đơn vị thành lập tạm thời từ 30 lại tăng lên 67 Cải cách Chính phủ lần thứ hai năm 1988 Trớc cải cách, Quốc ... hợp lí trách nhiệm quyền hạn nghiên cứu trung quốc số 3(73) - 2007 Bớc đầu tìm hiểu cải cách máy - Tinh giảm máy nhân viên Ngoài thành tựu cải cách Chính phủ Trung Quốc số vấn đề tồn tại: - Trớc...
 • 10
 • 233
 • 1

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG.DOC

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG.DOC
... cửa kinh tế đối ngoại để đảm đơng đợc nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nớc II Yêu cầu việc mở cửa với bên Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội dung sách mở ... dựng kinh tế làm trọng tâm, thực cải cách mở cửa, phát triển kinh tế quốc dân, đẩy mạnh công xây dựng đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế ... kinh tế thị trờng XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phơng vị nhiều tầng nấc, mở rộng nhiều lĩnh vực Nội dung mở cửa đối ngoại Trung Quốc đợc nhấn...
 • 24
 • 536
 • 3

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay Thực trạng và triển vọng

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay Thực trạng và triển vọng
... tốc độ phát triển kinh tế mở rộng buôn bán hợp tác kinh tế với nớc tổ chức kinh tế khu vực nh toàn giới Vai trò xuất nhập kinh tế nớc nhà 2.1 Vai trò xuất Xuất hoạt động kinh tế đối ngoại, phơng ... tạo lực sản xuất Xuất sở đề mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại, xuất hoạt động kinh tế đối ngoại tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại khác phát triển Chẳng hạn xuất công nghiệp ... phát triển kinh tế nớc nhà Thứ hai: Xuất góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với xu hớng phát triển kinh tế giới đòi hỏi tất yếu kinh...
 • 21
 • 232
 • 1

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay : thực trạng và triển vọng

Quá trình mở cửa kinh tế đối ngoại của trung quôc từ năm 1978 đến nay : thực trạng và triển vọng
... dựng đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế thị trờng XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phơng ... cửa kinh tế đối ngoại để đảm đơng đợc nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nớc II Yêu cầu việc mở cửa với bên Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội dung sách mở ... cạnh tranh hàng Trung Quốc , đồng thời đẩy nhanh tiến trình hội nhập với khu vực giới Thực tiễn: Thực tiễn 20 năm mở cửa đối ngoại TQ chứngminh rằng: mở cửa đối ngoại đờng để Trung Quốc thoát...
 • 24
 • 323
 • 0

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
... đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế thị trường XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phương ... mở cửa kinh tế đối ngoại để đảm đương nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nước II YÊU CẦU CỦA VIỆC MỞ CỬA VỚI BÊN NGOÀI Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội ... mới, nâng cấp ngành nghề ,mở rộng cửa II TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH MỞ CỬA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC 1.Tình hình ngoại thương: Tính đến cuối 1997 Trung Quốc có quan hệ buôn...
 • 26
 • 228
 • 2

Luận văn: QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG pot

Luận văn: QUÁ TRÌNH MỞ CỬA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUÔC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG pot
... KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGOẠI THƯƠNG TRUNG QUỐC TRƯỚC KHI MỞ CỬA I Tình hình hoạt động ngoại thương II Yêu cầu việc mở cửa với bên PHẦN II QUÁ TRÌNH MỞ CỬA CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY ... đại hoá XHCN kinh tế Trung quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung cao độ sang kinh tế thị trường XHCN từ đóng cửa nửa đóng cửa sang mở cửa, hoàn thiện cục diệnmở cửa đối ngoại toàn phương ... mở cửa kinh tế đối ngoại để đảm đương nhiệm vụ quan trọng cho nghiệp xây dựng kinh tế đại đất nước II YÊU CẦU CỦA VIỆC MỞ CỬA VỚI BÊN NGOÀI Phần II Quá trình mở cửa Trung Quốc từ 1978 đến I Nội...
 • 26
 • 101
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU GIAI TÂNG XÃ HỘI TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lên, phát triển kết cấu giai tầng hội Trung Quốc giai đoạn tồn tình trạng cân khu vực Khu vực miền Tây Trung Quốc có kinh tế phát triển kết cấu giai tầng hội đơn giản mang đặc điểm hội ... kinh tế phát triển kết cấu giai tầng hội phức tạp mang đặc điểm kết cấu giai tầng hội đại Thứ năm, có thay đổi to lớn với hình thành nhiều tầng lớp nhng kết cấu giai tầng hội Trung Quốc ... lai trở thành mô hình kết cấu bầu dục) sau chuyển sang hình trám đạt đến hình thái kết cấu giai tầng hội đại Đặc điểm v giải pháp phát triển giai tầng 3.1 Đặc điểm Qua gần 30 năm thực cải cách...
 • 10
 • 184
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá công tác phát triển nhân tài của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay vầ một số kinh nghiệm đối với Việt Nam " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sáu(17) Một số kinh nghiệm Việt Nam 10 Từ việc phân tích thành công hạn chế công tác phát triển nhân tài Trung Quốc thực từ năm 1978 đến nay, cho rằng, Việt Nam tham khảo số kinh nghiệm nớc ... miền Đông Trung Tây Trung nghiên cứu trung quốc số 3(73) - 2007 Quốc Theo số liệu Viện nghiên cứu nhân Trung Quốc, Báo cáo nhân tài Trung Quốc 2005, tỷ lệ nhân viên có trình độ từ đại học chuyên ... nhân tài Đảng quyền 7.719.000 ngời; nhân tài quản lý kinh doanh nhà nớc nghiên cứu trung quốc số 3(73) - 2007 Đánh giá công tác phát triển nhân tài 2.542.000 ngời Tổng số lợng đội ngũ nhân tài...
 • 9
 • 143
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " 60 năm cải cách thể chế kinh tế của Trung quốc lý luận và thực tiễn " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... luật giá trị (nhiều nhà kinh tế Trung Quốc đánh giá mở đầu lịch sử cải cách thể chế kinh Nghiên cứu Trung Quốc số 10(98) - 2009 60 năm cải cách thể chế kinh tế tế Trung Quốc) (2); quan điểm quy ... cứu Trung Quốc số 10(98) - 2009 60 năm cải cách thể chế kinh tế (4) Trơng Trác Nguyên (chủ biên): 50 năm tranh luận phát triển luận kinh tế Trung Quốc, sđd, tr 98 (5) Thiết ánh: Về cải cách ... triển luận kinh tế đầy cam go 60 năm qua, tới Trung Quốc thực đợc bớc chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể chế kinh tế thị trờng XHCN Một là, kết cấu sở hữu không ngừng hoàn thiện, chế...
 • 16
 • 188
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thành tựu và kinh nghiệm cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... từ bên cho cải cách bên Trung Quốc Nhìn lại 30 năm cải cách thể chế kinh tế Trung Quốc, thấy thành tựu Trung Quốc đạt đợc huy hoàng vĩ đại, kinh nghiệm Trung Quốc vô quý giá Là quốc gia trình ... Quốc thử nghiệm thể chế kiểu dò đá qua sông Trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa, Trung Quốc tiến hành đột phá từ triển kinh tế Trong giai đoạn đầu phận yếu thể chế kinh tế kế cải cách mở cửa, thể ... cho Trung Quốc Công cải cách mở cửa Trung Quốc chứng minh, có chủ động hội nhập toàn cầu hóa thực phát triển Khi Trung Quốc mở cửa bớc hội nhập vào thể chế kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh tế Trung...
 • 10
 • 149
 • 0

Cải cách doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc từ 1978 đến nay và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc từ 1978 đến nay và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... 0918.775.368 Chơng kháI quát chung cảI cách doanh nghiệp nhà nớc trung quốc từ 1978 đến 1.1 Cơ sở lý luận thực tiễn cải cách doanh nghiệp nhà nớc Trung Quốc 1.1.1 Cơ sở lý luận Trong trình xây dựng ... yếu cải doanh nghiệp Nhà nớc Trung Quốc từ 1978 đến 1.3.1 Tăng sức cạnh tranh DNNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Nhìn cách tổng quát, từ Trung Quốc tiến hành cải cách DNNN, khu vực kinh tế nhà ... pháp cải cách DNNN Trung Quốc 1.2.1 Tách quyền sở hữu nhà nớc quyền kinh doanh DNNN Trong thời kì kinh tế kế hoạch hoá tập trung Trung Quốc nhà nớc vừa chủ sở hữu vừa quan lập kế hoạch sản xuất kinh...
 • 65
 • 407
 • 2

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC TỪ 1978 ĐẾN NAY

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG QUỐC TỪ 1978 ĐẾN NAY
... CHỦ YẾU CỦA CẢI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC TỪ 1978 ĐẾN NAY 1.3.1 Tăng sức cạnh tranh DNNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Nhìn cách tổng quát, từ Trung Quốc tiến hành cải cách DNNN, khu ... nhanh chóng hướng, nhà nước Trung Quốc coi trọng việc tạo hành lang pháp lý, tiến dần từ thấp đến cao, từ trung ương đến địa phương Đặc biệt, từ năm 1988 trở lại đây, nhà nước Trung Quốc ban hành ... quyền thưởng phạt công nhân viên chức theo quy định nhà nước Từ năm 1992 đến nay, dựa sở “ Luật doanh nghiệp công nghiệp thuộc sở hữu toàn dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, nhiều doanh nghiệp...
 • 20
 • 205
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chinh` sách vĩ mô ở trung quốc tu năm 2000 den naythể chế chính trị của trung quốc hiện naycải cách thể chế kinh tế của trung quốccải cách chính trị ở trung quốcthể chế chính trị ở việt nam hiện naythể chế chính trị ở việt namđổi mới thể chế chính trị ở việt namcác thể chế chính trị ở việt namthể chế chính trị ở nhật bảncải cách thể chế kinh tế ở việt namcải cách thể chế kinh tế ở địa phươngthể chế chính trị hiện tại của việt namthể chế chính trị của nhà nước việt namtình hình chính trị ở trung quốchệ thống chính trị ở trung quốcĐề tài khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thươngĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Điện hóa học (Electrochemistry) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà NẵngĐề tài Kiến trúc giao thức của 4G-LTEĐề tài Lập trình thiết bị di động trên J2MEĐề tài Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền - SVTH Phạm Vũ TiếnPhương pháp giải bài tập về phản ứng thế trong hóa họcĐề tài Mô hình thí nhiệm Zen và LogoĐề tài NCKH cấp Bộ Giải pháp phát triển xuất khẩu một số sản phẩm cơ khí của Việt Nam đến năm 2015Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2007 Phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ - thực trạng và giải phápHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Đề tài Định mức lao động cho bước công việc cán cao su thuộc Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật QCĐề tài Đo tốc độ động cơ dùng 8051Đề tài Giải pháp Marketing-mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền BắcNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chị nhánh Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường (LV thạc sĩ))Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thôngDây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép VinapieThiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.Đề bài Lập thiết kế tổ chức thi công mặt đường tuyến A-B theo phương pháp dây truy ềnTO nKhao sat dong dien xoay chieu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập