Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
... gọi tắt Công ty ) trình bày Báo cáo Báo cáo tài riêng (không phải báo cáo tài hợp nhất) Công ty cho năm tài 2011 kết thúc ngày 31/12 /2011 CÔNG TY Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết thành ... 22 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT 282 Nguyễn Hội, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (sau gọi tắt Công ... Giám đốc KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dòch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực kiểm toán Báo cáo tài riêng cho năm tài 2011 Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT 282...
 • 10
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... • • • • • • Công ty Cổ phần Đầu Căn nhà Ước - Chi nhánh Khánh Hội Công ty Cổ phần Đầu Căn nhà Ước - Chi nhánh Tân Kiểng Công ty Cổ phần Đầu Căn nhà Ước - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng ... trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC Số 331 Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Số 331 ... Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Căn nhà Ước (sau gọi tắt Công ty ) đệ trình báo cáo với Báo cáo tài Công ty kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 HỘI ĐỒNG QUẢN...
 • 26
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... TV c6 pHAN CHUNG KHOAN AN BINH eho nam tai ehinh ket thue 31 thang 12 nam 2011 S5 101 - Lang H\i - D5ng Da - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN Tl}i 31 thang 12 nam 2011 Mli TAl SAN 100 A TAl SAN NGA ... chi nhanh eua C6ng ty c6 phan Chung khoan An Blnh Uy ban Chung khoan Nha nuCtccllp Tr\l sa ehfnh cua Cong ty t~i: S6 101 - Lang H~ - D6ng Da - Ha NOi HOI DONG QUAN TRJ, BAN TONG GIAM DOC vA BAN ... CONG TY cO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH sf> 101 - Lang H~ - £>f>ng£>a- Hi! N('>i NOIDUNG BAo cAo CUA BAN GIAM £>6c BAo cAo KIEM TOAN 0 2-0 3 04 BAo cAo TAI CHINH £>.A.£>VOC KIEM ToAN 0 5-2 4 BANG CAN £>01KE...
 • 25
 • 96
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... Bdo edo 1M ehinh Trang 14 I -~ - - - n CONG TY CO PHAN XNK 1fIIllJY SAN BEN TRE 1M R - DN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Niim tai ehinh kit thue 31 thdng 12 nam 2011 II Mliu s5 B 09 oem vi ... TAl CHINH 0 9-1 0 1 1-2 8 I I I J J J J J ) J J J J , ~ - - I CONG TY CO PHA.N XNK THiJY SAN BEN TRE I I I BAo cAo CUA HQI DONG QUAN TR! NiimtiJi chinh kit thuc 31 thimg 12 nam 2011 I I , ... c6 dinh huu h1nh I I - Nguyen giG - Gicitri hao !nonluyki Tai san c6 dinh thue tai chinh I -Nguyen gici - Gici tri I I hao !non luyM Tai san c6 dinh vo hinh - Nguyen I gici - Gici tri hao !non...
 • 29
 • 75
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập