Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
... Các báo cáo tài hợp bao gồm báo cáo tài Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam Công ty (“Nhóm Công ty ) vào niên độ ngày 31 tháng 12 hàng năm Các báo cáo tài Công ty lập cho năm tài với Công ty ... VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM Chúng kiểm toán Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam (gọi tắt Công ty ) Công ty (gọi tắt “Nhóm Công ty ) gồm: Bảng ... đồng Quản trò Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam (gọi tắt là Công ty ) trình bày báo cáo với báo cáo tài hợp Công ty Công ty (gọi tắt “Nhóm Công ty ) kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc...
 • 30
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
... c6o tiri chinh hop nhAt 3-4 5-6 8-9 1 0-3 8 COng ty C6 phAn Gi6ng Cdy TrOng Mien Nam rnOuc cOuc TIN CHUNG rv COng ty C6 phin Ci6ng Cdy TrOng Mi6n Nam ("COng ty" ) la mOt cOng ty c6 phAn tlugc thdnh ... 5,6 222 3-2 01 3-0 0 4-1 Thdnh pn6 Ho chi Minh, Viet Nam Ngay'16 thSng ndm 2015 A member flrm of Ernst & Younq Global Limited Ki6m to6n vi6n Giay CNDKHN ki6m todn So 221 1-2 01 3-0 0 4-1 Cong ty C6 phAn ... c6c loai: - D0 la My (USD) - Euro (EUR) ,\t tL LO lf (tl6ng Vi6t Nam) _-r' @ang-H6ng Ngucvilqp Ngay 16 th6ng nim 2015 36 cudi nam 36 dau ndm 417.647.043 388.967.532 84.924 250 -. ,:.* "-" 1.r333...
 • 40
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
... 57 5-2 0'1 3-0 0 4- s6 221 1-2 01 3-0 4 4-1 Thanh ph6 H6 ChiMinh, ViCt Nam Ngay 24 th6nq nAm 2016 Cong ty C6 phin Gi6ng CAy Trong Mi6n Nam BO1 DN/HN BANG CAN DO] KE ToAN HqP NHAT vao nqay 31 ihanq 12 nam ... COng ty nam va vao ngey hp b5o cao E Ong Hang Hru han Emst & Young ViEt Nam B cong ty ki6m bAn cho Cong ty l" Phi I l I KTE ToAN vGN C6ng ty Trech nhigm i Cong ty C6 phAn Gi6ng CAy Trdng Mien Nam ... th[c ngey 31 thdng 12 nam 2015 THONG TrN DoANH NGHTEP Cdng ty Cd ohan Gi6ng Cay T-dng MiCn Nam { Corg ty ) le not colg ty cri pr}r drgc Ep theo Luat Doanh nghiCp cia viet Nam theo Gdy Chung nhAn...
 • 40
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
... M; nlm 20 10 dI dllQC DHOCD thoog 'lUll theo Nghi quy.!t DHOCD t1nwog Dien nlm 20 10 s& 10INQ-DHCD2010 ngloy 21 103 120 10 '_ '-' - "-' -" -oW- ,-. - "-" " ,-" - .-. -, ,-, ,_C_ ,C,,,_,,,,_=C C,"•._""'_,.C ,-, ,"""'_ ... 670. 125 .491 670. 125 .491 1.817.638.000 3.944.000.000 (1.374.000.000) 694.365.5.33 694.365.533 5.6 m 22 3 22 3 5.7 '" 22 9 23 2SO 25 1 2S2 2S8 25 9 26 0 26 1 170 49.169.5.31.433 40,8 82. 013 .25 4 52. 274.371,051 ... dai han 21 1 21 2 21 1 21 9 22 6 22 1 10'1)6 120 10 01101 120 10 161.390. 828 .763 lU85.807.589 19.185.807.589 15.000.000.000 1.60S.9 12. B56 1.605.9 12. 856 20 2.159.1 92. 359 71.740.817.141 52. 740.817.141 20 .000.000.000...
 • 30
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
... Trung BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2011 Mẫu số : N-03d CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 1 1-1 2 Cụm CN An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO ... (5,939,725,272) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 1 1-1 2 Cụm CN An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2011 Mẫu số : N-03d 120,704,558,888 ... 31/12 /2011 01/01 /2011 - - - - Hải Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2012 Người lập biểu Kế t an trưởng _ Hồ Thị Hòe Giám đốc _ Hòa Thị Thu Hà Nguyễn Lê Trung CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN...
 • 6
 • 58
 • 1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... ro c- t- a ( al F- t-r F- o! j c.I cr a t- ! X c- c- f- a.l c\ o\ a.l al t- t .- cnrQc.ls 0Ol .-* O\ \qncl= *F-l-\O rn\,.)O\O\ v] qvln tj09caq (\ c\ * A aa a\ c.,l c l c- t- (\ t t- F- r- l.r -i ... v6i C6ngty g6m: BGnli6n quan C6ngty C6 phAnAlphanamMiAn Trung Miii quan h6 C6ngty (tfl thanhlf c6ngty contir th6ng5 n6m2011) Cdngty CP AlphanamDia 6c C6ngty li6n k6t C6ngty TNHH SonKansai- Alphanam ... Linh vryckinh doanh C6ngty c6 criLc linh vqc kinh doanhchinhsau: - Linh vuc sin xuAt: son (d6n th6ng12 ndm 2011 tld chuy6ngiao cho C6ng ty TNHH Scrn Kansai- Alphanam) ; - Linh vgc thuongm4i: brinhdngh6ac6clo4i...
 • 44
 • 30
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 file word có đáp án chi tiếtPhụ gia trong thực phẩmNghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống Ngô nếp lai tại tỉnh Vĩnh PhúcSLIDE BAI GIANG MON DINH DUONG HOCCNCB SUA DE TAI KEMXây dựng website quản lý thực tập cho bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tin sử dụng laravel frameworkXây dựng website quản lí công văn cho tỉnh yên báiBáo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Phòng Nội vụ UBND Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnIMF General InformationĐề tài Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe 2+ trên bentonit Bình ThuậnXây dựng và phát triển ứng dụng chat instant messages sử dụng giao thức XMPP cho hệ điều hành androidBộ 10 đề minh họa TNPT lần 7 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtPHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI DƯỚI GÓC ĐỘ BẢO VỆ QUYỀN LÀM MẸ CỦA LAO ĐỘNG NỮRỪNG XÀ NU _ Nguyễn Trung ThànhNhững vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tếĐề tài Nghiên cứu Năng lượng thủy triềuFirewallĐỘNG lực cá NHÂN và HÀNH VI tổ CHỨCGIÁO TRÌNH THACH HOC mô tảQĐ 24 2014 qđ CS ho tro PTDLMN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập