Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
... 01/01 /20 10 đ n ngƠy 30/06 /20 10 VND T ngƠy 01/01 /20 09 đ n ngƠy 30/06 /20 09 VND 1.517.951 .29 2 1.4 72. 551 .29 2 45.400.000 1.517.951 .29 2 ( 127 . 524 .28 5) 25 % 12, 5% - 25 % 12, 5% 373.8 12. 823 16 CÔNG TY C PH N SARA ... hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang V TƠi s n dƠi h n khác Chi phí tr tr c dài h n 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 26 0 26 1 T NG C NG TẨI S N 27 0 5.1 5 .2 5.3 ... 78.984.1 42 21.136. 828 21 .136. 828 15.300.417. 527 15 .27 9 .28 0.699 7.405.834.449 7.461.850 .24 0 94.887. 126 15.599. 127 22 2. 125 .615 78.984.1 42 21.136. 828 21 .136. 828 21 .636.491.364 21 .636.491.364 20 .000.000.000...
 • 19
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý
... JO/06 120 10 31/12I2U09 VMl VN[) 1~j 4 42. 866.13t 655.5lO-").1 94, 026 .671.596 MLn4.~6~ 28 8.7 6-6 .7'3.789 (6.469, 923 ,685) 28 2 .29 6.850.104 20 0 .25 2.840.165 165.509.760 121 .477.346.45 I 56t.064. 422 3 12. 656.760.798 ... din /rang 20 I" m(JI~ phim hap ,hanIJ cua ban coo tai chinn , lH07.S50,8 02 2 .26 2.5068 32 9 82. 858.459. 929 (735.6 62. 937,393) (22 .3 32. 753000) 22 4.& 62. 769.536 I~O.~.5 52. 0% 59.444.354. 921 21 0.008.907.017 ... (1709S88S297) (l 5,734.196 9%) 4009 121 6 (l2 ,20 2.438.941 ) 14611.586. 122 13. 02...
 • 20
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
... đối kế toán hợp 4-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 8-9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 10 - 11 Thuyết minh chọn lọc cho thông tin tài hợp niên độ 12 - 35 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM THÔNG ... 2. 433 .32 5.476.051 1. 734 .870.964.822 13( a) 33 1.807. 436 .000 13. 2 83. 082.682 14 990.747.571.250 789.866.508. 433 46.1 93. 118.967 28.827.412 .38 5 416.614.579 .33 5 39 9.962.484 .36 3 61.204.455.847 28.687. 738 .9 83 ... 35 phần hợp thành thông tin tài niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Mẫu số B 03a- DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) Kỳ tháng kết thúc ngày Mã 30 .9 .2010 30 .9.2009...
 • 37
 • 54
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... 30/06 /20 10 Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình Chúng thực soát xét Báo cáo tài Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình ... 151 1 52 158 V 20 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 II 24 0 24 1 24 2 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 25 0 25 1 25 2 25 8 IV Các khoản đầu tư tài dài ... (7.940 .23 9.597) (1.170.673.115) 489.130.439 2. 469.090.316 5.915.7 02. 127 20 0.6 42. 446.3 12 Tăng vốn kỳ - - - - - - - - - - - - - 4.517.644.1 12 4.517.644.1 12 Tăng khác - - - - 457 .29 7 .21 9 457 .29 7 .21 9 -...
 • 32
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... 30/06 /20 10 Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình Chúng thực soát xét Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình ... 150 151 1 52 158 V 20 0 B TÀI SẢN DÀI HẠN 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 II 24 0 24 1 24 2 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 25 0 25 2 25 8 IV Các khoản đầu tư tài dài ... sở hợp Báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát (các công ty con) lập ngày 31 tháng 12 hàng kỳ Việc kiểm soát đạt Công ty...
 • 36
 • 46
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần khí và Xây dựng Bình Triệu

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
... hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 24 0 24 1 24 2 IV ... đốc Cơng ty CP khí Xây dựng Bình Triệu (sau gọi tắt “Cơng ty ) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Cơng ty cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 20 10 Cơng ty Cơng ty CP khí Xây dựng Bình Triệu ... CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU (BTC) Chúng tơi thực cơng tác sốt xét báo cáo tài Cơng ty CP khí Xây dựng Bình Triệu lập ngày 30/06 /20 10 gồm: Bảng cân đối kế tốn ngày 30/06 /20 10,...
 • 28
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNHCÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÍ THUYẾT HÀM NGUYÊNCÁC ĐIỂM HỮU TỶ TRÊN CÁC ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN.CÁC MÊTRIC TRÊN SIÊU KHÔNG GIANCÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNGCƠ SỞ GRöBNER TRONG VÀNH ĐA THỨCCON NGƯỜI TRONG THƠ THIỀN LÝ - TRẦN DƯỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠICÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH LONG AN THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNGCONTACT DES LANGUES IMPACTS SUR L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT DU FRANÇAIS LANGUE VIVANTE 2 CAS DES ÉLÈVES DE 11ème AU LYCÉE BÌNH ĐẠI A, BẾN TREĐA THỨC DUY NHẤT VÀ BI-URS KIỂU (1,N) CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMETĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA PHẦN PHỤ CHÚ TRONG CÂU TIẾNG VIỆTĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG LÓNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀNĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRỮ TÌNH TRONG CA DAO CỔ TRUYỀN VIỆT NAMĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CA DAO - DÂN CA BẾN TREMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trị (Luận văn thạc sĩ)CẢM HỨNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DUCẢM THỨC BI AI TRONG CÁC KHÚC NGÂM - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠICẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ THẾ TỤC ÐỜI TRẦNCẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUYÊCẤU TRÚC TẬP NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LOGISTIC TỰA TUYẾN TÍNH
Đăng ký
Đăng nhập