Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... hiru v6n I C6ng ty C6 phAn Thanh Hoa a S6.nC Dd ld Cdng ty CO ptrAn duoc thdnh t6p theo Gi6y chrmg nh6n d6ng doanh c6ng ty C6 phAn s6 zoo:oootoo ao so i6 hoach va Ddu tu'Tinh Thanh no"iap,gav ... hqp 1fi6ch spn - nhi hing - si6u thi Bic CAu H4c theo bi6n brln vi€c ngiy 3019 12011, 19 VAYVANgoXU4N 31112 /2011 -rx 0rl0rl201r Ngin hing N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n - CN Thanh H6a (.) ... vio C6ng ty CP Thuong m4i T0n Son chi6m 807o v6ntlidu lQ Trong n6m, C6ng ty da b6n rodn b6 ty TNHH Thuong mai Son Thanh phong 13.02 Kho6n dAu tu vio.C6ng ty CP Phdt tri6n Si6u thi Hapro Thanh H6a...
 • 17
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
... CONG TY CO PHAN THANH HOA - SONG DA ir-r chi: s6 25 Eai lQ L6 Loi, Phuong Lam Scrn, ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a 31,O CAO TAI CHINH T6NG HQP - i; n6m tdi chinh ktit thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2012 ... ho p 12 *,,-a i t-e Aa ea I +, +, Ce er ee er er Er er er er ef lEr Ef Iftf c6ue w c6 pnAr rHANH HoA - s6ne oa Dia chi: SO ZS Oai 10 Le Lqr, Phuong Lam Scrn, thdnh ph6 Thanh Hoa- tinh Thanh H6a ... r.rAur 2o1z cONG TY CO PHAN THANH HOA- SONG DA tb b b b b h b b b b b b b c6ne w cd pnAn rHANH HoA - s6rue oa MUC LUC Trang Mgc lgc 86o c6o cfia Ban Girflm tISc 2-4 86o c6o ki6m to6n 5-6 H Bing c6n...
 • 24
 • 51
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QÚY 3/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 docx

Tài liệu BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QÚY 3/2008 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 docx
... Tổng Công ty Lắp máy Việt nam Từ ngày 01/01/2007, Công ty chuyển sang hoạt động hình thức Công ty cổ phần Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Công ty cổ phần số 0103 015215 ... Bộ trưởng BTC TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA1 0 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100 = 110+ 120+130+140+150) ... toán 28/ 03/2008 + Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông: + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi: + Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận: đ- Cổ phiếu Số đầu năm Số cuối kỳ - Số lượng cổ phiếu...
 • 21
 • 184
 • 0

phân tích báo cáo tài chính của xí nghiệp xây lắp - công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh bà rịa - vũng tàu

phân tích báo cáo tài chính của xí nghiệp xây lắp - công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh bà rịa - vũng tàu
... động Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa- Vũng Tàu 1.2.1 Cơ cấu tổ chức công ty Sơ đồ 1.1: C c u tổ ch c công ty UDEC 1.2 Nguồn Công ty cổ ph n xây dựng phát triển đô thị tỉnh Rịa ... tài ch nh củ x nghiệp x y lắp công ty cổ phần đầu tƣ ph t triển đô thị tỉnh Rị -Vũng Tàu Chƣơng 4: Kết luận CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀPHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG ... phát triển Đô thị tỉnh Rịa- Vũng Tàu (UDECO) Năm 2009-nay, Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đô thị tỉnh RịaVũng Tàu (UDEC) Trụ sở công ty đặt tại: số 37 Đƣờng 2, P 8, Tp Vũng Tàu Mã số...
 • 101
 • 122
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hai Phong Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Da N~ng Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Thai Binh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 B~c Ninh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ... 12 1 3-3 2 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH 101 Ph6 Lang H~, PhuOng Lang H~, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi BAo cAo eVA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6e C6ng ty C6 ph~n Chung khoan An Binh ... ty trfch I~p d~y dii Nguy~n Thanh Tung Vii Xuan Bi~n Ph6 T6ng Giam d6c Ki~m to an vi en Gi~y chung nh~n dang ky hanh ngh@ ki~m toan Gi~y chfrng nMn dang ky hanh ngh@ ki~m to an S6: 006 3-2 01 3-0 0 2-1 ...
 • 33
 • 98
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
... Dang14, Hanh ng 1-1 Kiem toan s6 157 2-2 01 3-0 0 7-1 HA Ni, 27 thang nam 2015 Milu 1301 DNPNT Ging ty Co phan 13iio hiem Ngfin hang Nong nghi"O Bang can (-1 6i ke twin tai 31 Mang 12 nam 2014 Ma so ThtlyCi.t ... bay bao cao tai chink Cong ty TNHH KPMG Viet Nam GiA nhAn dAu tu s9: 011043000345 n s9: 1 4-0 2-4 51 Tran inh Giay chi:mg nhAn [Yang k Hanh nghe' Ki&n toan s9 033 9-2 01 3-0 0 7-1 Pho Tong Giam cloc Nguyn ... 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) ...
 • 51
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tài chính quý năm của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lậpnhiệm vụ chủ yếu của công ty cổ phần thanh hoa sông đà trong những năm tớithực trạng phân tích hiệu quả tài chính dự án tsq galaxy của công ty cổ phần thương mại và đầu tư toàn cầu gtchướng dẫn làm báo cáo tài chính năm 2014làm báo cáo tài chính năm 2014báo cáo tài chính năm 2014cách làm báo cáo tài chính năm 2014báo cáo tài chính năm 2014 gồm những gìcách lập báo cáo tài chính năm 2014hồ sơ báo cáo tài chính năm 2014 gồm những gìhồ sơ báo cáo tài chính năm 2014lập báo cáo tài chính năm 2014điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014báo cáo tài chính bắt buộc phải kiểm toánsánh quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của 2 khách hàng là công ty x và công ty yEbook Elseviers integrated review immunology and microbiology with student consult online access (2nd edition) Part 1Câu hỏi bài thi bao hộ lao độngEbook Escourolle poirier’s manual of basic neuropathology Part 2KỸ THUẬT SIÊU ÂM GANEbook Hurwitz clinical pediatric dermatology A textbook of skin disorders of childhood and adolescence (5th edition) Part 1Ebook Illustrated pharmacology for nurses Part 1KỸ THUẬT SIÊU ÂM ĐƯỜNG TIÊU HÓAKỸ THUẬT SIÊU ÂM ĐƯỜNG TIẾT NIỆUEbook Lecture notes dermatology (11th edition) Part 2Ebook Lippincott illustrated reviews flash cards Physiology Part 2Ebook Manual of botulinum toxin therapy Part 2Ebook Manual of cardiac diagnosis Part 2Ebook Master techniques in surgery hernia Part 2Tạp chí khoa học kiến trúc xây dựng 2013 12Đề thi toán THPT Quốc gia và lời giải chi tiếtTạp chí khoa học kiến trúc xây dựng 2014 14Tạp chí khoa học kiến trúc xây dựng 2015 20Ebook Netters illustrated pharmacology Part 2Ebook Pediatric malignancies pathology and imaging Part 2Ebook Pharmacology recall Part 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập