Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1
... hình Công ty cổ phần luật doanh nghiệp - Công ty chuẩn bị đầu t nguồn lực lớn xe máy thiết bị, công nghệ đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD - Với uy tín, thơng hiệu Công ty cổ phần Sông Đà 10.1, Công ... 4.750.000.000, VN năm 2007 2/ Kế hoạch san xuõt kinh doanh nm 2008: a) Nhng thuõn li, kho khn : Thuõn li : Năm 2008, năm lề kế hoạch năm 200 6-2 010, Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 có thuận lợi sau: - Nhà nớc ... điều hành sản xuất Công ty năm vừa qua - Bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp đợc kiện toàn hoạt động có hiệu theo mô hình công ty cổ phần - Công tác quản lý từ Công ty đến công trờng, đơn vị,...
 • 17
 • 55
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10
... 60 .100 đồng/ 1cổ phiếu - Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan Danh sách công ty có vốn góp Công ty Cổ phần Sông Đà 10: T T Tên công ty Công ty Cổ phần Thép Việt ý Công ty Cổ phần Sông Đà Công ... trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm phó phòng Tổ chức- Đào tạo Tổng Công ty Sông Đà Chức vụ : Phó phòng Tổ chức- Đào tạo Tổng Công ty Sông Đà kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông ... Công ty Sông Đà 10  1/200 1- 12/2001 : Trưởng phòng Kinh t - Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10  1/200 2-1 2/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10  01/2006 đến : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông...
 • 27
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
... doanh, Báo cáo Lu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu Công ty Cổ phần Sông đà 9.06 ( "Công ty" ) cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Giám đốc Kiểm toán viên Nh trình bày Báo cáo ... cụng ty : - Cụng ty cụ phõn Sụng 9.06 tin thõn l Xớ nghip Sụng 9.06 - Cụng ty Sụng Tng cụng ty Sụng Sau gn nm hot ng Xớ nghip Sụng 9.06 c chuyn i thnh cụng ty c phn theo Quyt nh s 1749/Q-BXD ... qun lý cỏc mt hot ng SXKD: - Nm 2007 Hi ng qun tr Cụng ty ó hp 04 phiờn thng k v phiờn i hi ng c ụng vo cỏc ngy: 13/1 /2007; 5/3 /2007; 28/03 /2007; 13/6 /2007; 10/10 /2007 - Ni dung cỏc cuc hp trung...
 • 18
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
... khác Cổ phiếu + Công ty cổ phần Sông Đà + Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn + Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vân Phong + Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom + Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang + Công ... ty xây dựng Sông Đà 6/200 4- 12/2005: Trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần Sông Đà 6.06 1/2005 - 7/2006: Phó Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 6.08 - Công ty cổ phần Sông Đà 7/2006 - 3 /2007 : Trưởng ... thuật công ty cổ phần Sông Đà 6.06 4 /2007 đ ến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 Số lượng cổ phần nắm giữ : 5.000 cổ phần • Sở hữu cá nhân : 5.000 cổ phần • Được ủy quyền đại diện phần...
 • 29
 • 60
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... ti Sn La 2- Cỏc thay i v t chc sn xut nm: - Thỏng 10 /20 07 thnh lp Xớ nghip C khớ - Thỏng 12 /20 07 chuyn Xớ nghip Sụng 70 4 thnh Cụng ty c phn Sụng 70 4 - Thỏng 12 /20 07 thnh lp Cụng ty CP u t ụ ... tập thể CBCNV Công ty nên Công ty cổ phần Sông Đà hoàn thành toàn diện tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua II.3-NHNG THAY I CH YU TRONG NM: 1- V u t: - Cụng ty ó u t vo nh ... VT KH 20 07 TH 20 07 103 74 8.354.659 44.093.590 73 .0 07. 9 87 10 N phi tr 10 224.3 07. 342 223.601.932 Vay ngn hn n cui k 103 75 .000.000 54.662.020 Vay di hn n cui k 10 105.213 .75 2 80.063. 577 Ngun...
 • 20
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty - Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ - Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan - Tóm ... hữu/vốn góp công ty; biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần/ tỷ lệ vốn góp 2. 2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước - Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước - Thông tin chi tiết cổ đông lớn/thành ... - Những thay đổi vốn cổ đông/vốn góp - Tổng số cổ phiếu theo loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi ) - Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi ) -...
 • 4
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... chính, kế toán thuế kiểm toán báo cáo tài đơn vị năm 2007 ý kiến kiểm toán độc lập, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 cho năm tài 2007: (a) Đã phản ánh trung thực ... trách công tác kỹ thuật chất lợng IV Báo cáo tài Báo cáo tài năm 2007 đợc Công ty TNHH Kiểm toán định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán Báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12 /2007, Báo cáo ... hữu 20,02 % Tổng số cổ phiếu công ty 1.500.000 cổ phần Trong đố : Cổ phần lu hành Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 1.459.500 cổ phần cổ phiếu quỹ là: 40.500 cổ phần Cổ tức lợi nhuận chia...
 • 5
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04
... đến hết năm 2010 - Sử dụng nguồn vốn điều lệ tăng lên để đầu tư vào công ty cổ phần mà đơn vị cổ đông công ty cổ phần có vốn góp Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà - Công ty tập trung ... Xí nghiệp Sông Đà 6.01 - Công ty Sông Đà • 12/200 3- 3/2004: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.01 – Công ty Sông Đà • 4/200 4- 9/2004: Phó giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.04 - Công ty Sông Đà • 10/2005 ... Sông Đà 6.04 Công ty Sông Đà • 10/2004 đến nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 Chức vụ nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 Số Cổ phần nắm giữ: 7.700 Cổ...
 • 15
 • 18
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 12
... công phần vốn đầu t ty liên kết góp Công ty CP xây lắp đầu t Sông Đà 15.000.000.000 3.850.000.000 25,67% Công ty CP Sông Đà 12 - Cao Cờng 30.000.000.000 6.000.000.000 20,00% Công ty CP Sông Đà ... trị Công ty chuyển công tác - Ông Nguyễn Đức Dân thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Trần Đức Thọ Công ty Cổ phần đầu t Phát triển đô thị KCN Sông Đà thay đổi ngời quản lý phần vốn Công ty ... nay, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tiếp tục trì mô hình tổ chức đơn vị chi nhánh trực thuộc - Ban giỏm c: 01 Tổng Giỏm c, 03 Phú Tổng giỏm c - Phũng T chc hnh chớnh - Phũng Ti chớnh k toỏn - Phũng...
 • 11
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10
... sách công ty có vốn góp Công ty Cổ phần Sông Đà 10: TT Tên công ty Giá trị đầu t 31/12 /2 010 (VNĐ) Tại Công ty CP Sông Đà 10 góp vốn Công ty Cổ phần điện Miền Bắc 1.600.000.000 Công ty Cổ phần ... Công ty Sông 10 ti Min Bc - Tng Công ty Sông 1/2002 - 12/2005: K toán trng Công ty Sông 10 - Tng Công ty Sông 1/2006 05 /2 010: K toán trng Công ty c phn Sông 10 Tập đoàn Sông Đà 05 /2 010 ... Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10 Ông: Nguyễn Văn...
 • 23
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10
... Sông Đà góp 108 tỷ đồng tơng đơng 10. 800.000 cổ phần, chiếm 51,28% vốn điều lệ Công ty - Địa chỉ: Nhà G10 - Phờng Thanh Xuân Nam - Quận Thành Xuân -Hà Nội - Phần vốn góp Tập đoàn Sông Đà đợc đại ... Cụng ty Sụng 10/ 1999 - 9/2000: Phú tr -T ng Cụng ty Sụng ng Chi nhỏnh Cụng ty Sụng 10 t i Mi n Nam - ng phũng Ti chớnh K toỏn Cụng ty Sụng 10 10/ 2000 - 4/2001: K toỏn tr - T ng Cụng ty Sụng ... Xớ nghip Sụng 10. 2 - Cụng ty Sụng 10 - Thỏng 12/2003 n 07 /2011 n nay: Giỏm c Xớ nghip Sụng 10. 6 Cụng ty c phn Sụng 10 - T thỏng 08 /2011 n l Phú Tng giỏm c Cụng ty CP Sụng 10 kiờm giỏm c...
 • 25
 • 28
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNQUAN HỆ ẤN ĐỘ - MỸ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010QUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ ẤN ĐỘ - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975 - 1991HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO VIỆT NAM THỜI VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1883)CHÍNH QUYỀN ĐẠI VIỆT VÀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ PHÍA NAM (THẾ KỶ XI – XVIII)Luận án Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnhNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (tt)LDS_ Nguyễn Quý Long_ Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt namLDS_Bùi Thị Nga_thế chấp tài sản - biện pháp đảm bảo tiền vay qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt namLDS_Hoàng Đình Thanh_Giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình của TAND (Qua thực tiễn tại Thừa Thiên - Huế)Các tội xâm phạm tình dục trẻ em theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhThi hành án treo từ thực tiễn tỉnh hưng yênĐịnh tội danh trong trường hợp phạm nhiều tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng naiNhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minhTổ chức và hoạt động dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tỉnh bình dươngXây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh long anXây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh long an (tóm tắt)Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn huyện ý yên, tỉnh nam định tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (tóm tắt)Quyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 10 – thành phố hồ chí minhGiáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên tỉnh đồng nai trong giai đoạn hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập