Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

tập đoàn sông đà công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

tập đoàn sông đà công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính quý 3 năm 2010
... '1.15.1.".~7(, J iJ:lO Ill;"" TSCI) 150,63Kl22.7J2 39 .31 >7.169. 735 3~ 2 .3~ 5.~lIUI7 I ~,(,92.515.~~I - 1)0 Inch kh,", h:,,) H,S,951 U3 2O.Y3~.2(,(J 32 ."II[,.6I>J.2 H I IM'i51 133 I(d!4,2(, I.lHl~ r~ll~Ironl: ... 20~]'\.:'()() J2.2066 632 IH 3( J ,71,.111'1) - 1'1...
  • 20
  • 119
  • 0

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán
... chinh kSt thuc 311 12/ 2013 DUONG TIEN 311 12/ 2013 VND 4.264.361.837 20.790 .123 .850 TiSn m~t TiSn gui ngan hang 25.054.485.687 cAc KHoAN DAU TU TAl CHiNH NGAN H~ 31/ 12/ 2013 VND Cho vay ng&n h(ln ... Binh Phuoc nam tai chinh kSt thuc 311 12/ 2013 h Chi tiit van ilau tu: cua chu sO'him 311 12/ 2013 VND 50,80% 49,20% T6ng Cong ty Song Da Cac e6 dong khac 31/ 12/ 2013 TYl~ 208.268.960.000 201.722.540.000 ... 31 thang 12 nam2013 (Tiip) Mil s8 311 12/ 2013 Thuyet minh NGUONVON 300 A NQ'phai tra 310 312 314 315 316 319 323 I NQ'ng~n han Yay va nc ng~ han Phai tra cho ngiroi ban Thu6 va cac khoan phai...
  • 27
  • 149
  • 0

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán
... 311 12/ 2013 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 31 th:ing 12 nlim 2013 (tiip theo) Mli ~ so NGUONVON 300 A NQ'phiii trii 310 311 312 314 315 316 319 323 I l 11 330 334 Thuy~t minh II NQ'dai han 311 12/ 2013 ... ciing ty tfl.i 311 121 2013 311 12/ 2013 Noi l~p va hoat dQng Cong ty CP Thuy di~n Song Ba Tay Nguyen xs Ha Tay, huyen ChuPah, tinh GiaLai TY 1~quyen bieu quyet tai 31/ 12/ 2013 73,23% 81,25% TYl~ 19i ... eong ty lien k~t, lien doanh tl,li 311 12/ 2013 Nai thllnh l~p vabo~t dQng Cong ty CP Thuy di~n Ry Ninh II BakPsi 12 CHI Tinh KonTum TYl~ 19i icb ~i 311 12/ 2013 Ty l~ quYSn bi6u quyat ~i 31/ 12/ 2013...
  • 29
  • 189
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân loại các nghề trong xã hộiPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangFood and beverage service VNQuản trị nhân sự prudentialTriển khai thư viện số tại đại học dân lập hải phòng vấn đề và giải phápQuốc âm thi tập của Nguyễn trãiLich su THCS nguyen thi huong THCS nguyet an ngoc lacLuận văn thạc sỹ: Tuyển chọn và phát triển một số dòng giống lúa nếp mới có năng suất, chất lượng tốt cho huyện Quế Võ – tỉnh Bắc NinhCác tai biến liên quan đến hồ đập thủy điệnXây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap ToolsXây dựng một số tình huống trong dạy học học phần lý thuyết số nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng sư phạmXây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA để đánh giá năng lực học tập Sinh học của học sinh lớp 10Xây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cúc (phan vàng, sao đỏ, đại đóa, thạch bích, vàng hè) bằng kĩ thuật nuôi cấy môXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cây hoa cúc (trắng tuyết, mai vàng, lan tím, chi đỏ và đỏ cờ) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtThực trạng biểu hiện lo âu của học sinh Trung học phổ thông huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà NộiThống kê lượng tử và áp dụng để giải một số bài toánNghiên cứu, tuyển chọn và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển các giống hoa trồng thảm cho hà nộiTổ chức dạy học theo dự án chương “Cơ thể và môi trường” (Sinh học 12 – trung học phổ thông) (LV thạc sĩ))Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển các giống hoa trồng thảm cho hà nộiTổ chức dạy học theo dự án chương cơ thể và môi trường (sinh học 12 – trung học phổ thông)