Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

tập đoàn sông đà công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

tập đoàn sông đà công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính quý 3 năm 2010
... '1.15.1.".~7(, J iJ:lO Ill;"" TSCI) 150,63Kl22.7J2 39 .31 >7.169. 735 3~ 2 .3~ 5.~lIUI7 I ~,(,92.515.~~I - 1)0 Inch kh,", h:,,) H,S,951 U3 2O.Y3~.2(,(J 32 ."II[,.6I>J.2 H I IM'i51 133 I(d!4,2(, I.lHl~ r~ll~Ironl: ... 20~]'\.:'()() J2.2066 632 IH 3( J ,71,.111'1) - 1'1...
  • 20
  • 163
  • 0

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán
... chinh kSt thuc 311 12/ 2013 DUONG TIEN 311 12/ 2013 VND 4.264.361.837 20.790 .123 .850 TiSn m~t TiSn gui ngan hang 25.054.485.687 cAc KHoAN DAU TU TAl CHiNH NGAN H~ 31/ 12/ 2013 VND Cho vay ng&n h(ln ... Binh Phuoc nam tai chinh kSt thuc 311 12/ 2013 h Chi tiit van ilau tu: cua chu sO'him 311 12/ 2013 VND 50,80% 49,20% T6ng Cong ty Song Da Cac e6 dong khac 31/ 12/ 2013 TYl~ 208.268.960.000 201.722.540.000 ... 31 thang 12 nam2013 (Tiip) Mil s8 311 12/ 2013 Thuyet minh NGUONVON 300 A NQ'phai tra 310 312 314 315 316 319 323 I NQ'ng~n han Yay va nc ng~ han Phai tra cho ngiroi ban Thu6 va cac khoan phai...
  • 27
  • 174
  • 0

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán

công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán
... 311 12/ 2013 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 31 th:ing 12 nlim 2013 (tiip theo) Mli ~ so NGUONVON 300 A NQ'phiii trii 310 311 312 314 315 316 319 323 I l 11 330 334 Thuy~t minh II NQ'dai han 311 12/ 2013 ... ciing ty tfl.i 311 121 2013 311 12/ 2013 Noi l~p va hoat dQng Cong ty CP Thuy di~n Song Ba Tay Nguyen xs Ha Tay, huyen ChuPah, tinh GiaLai TY 1~quyen bieu quyet tai 31/ 12/ 2013 73,23% 81,25% TYl~ 19i ... eong ty lien k~t, lien doanh tl,li 311 12/ 2013 Nai thllnh l~p vabo~t dQng Cong ty CP Thuy di~n Ry Ninh II BakPsi 12 CHI Tinh KonTum TYl~ 19i icb ~i 311 12/ 2013 Ty l~ quYSn bi6u quyat ~i 31/ 12/ 2013...
  • 29
  • 214
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Văn học ngaĐấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhCác giải pháp kỹ thuật sinh thái nhằm giảm nhẹ tác động của mưa ở TPHCMChữ tín trong triết học phương đông với văn hóa giao tiếp của sinh viên trường đại học sài gònNghiên cứu ứng dụng vi khuẩn rhodobacter để xử lý chất ô nhiễm trong nước thải lò mổ trên quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu dòng chảy đô thị do các cơn mưa lớn ở TP HCMde thi kinh tế moi truongHiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại trong KCN KCX ở TP hồ chí minhXác định những khó khăn và bước đầu đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác quản lý chất thải y tế tại TP hồ chí minhXác định những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minhĐánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn thành phố đông hà của công ty điện lực quảng trịHoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại sở y tế thừa thiên huếHoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhNâng cao mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị huếQuản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp dân doanh tại cục thuế tỉnh thừa thiên huếTăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bìnhGiải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty scavi huếHoàn thiện công tác huy động nguồn vốn ODA tỉnh quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần NTC