Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... 1.537.067.0 72 1.766396.996 VND 22 .994.5453 32 45. 829 .054314 17.6 62. 969.959 1.868.174.955 1.537.067.0 72 1.766396.996 22 . 926 .834.883 45.761.343.865 - - - 28 .670.849 28 .670.849 (3 02. 288.103) (3 02. 288.103) ... ( 324 .196 .21 6) - ( 324 .196 .21 6) (1 7.663.030.041) (40.000.000) 1.766 .29 6-9 96 4. 625 .9913 72 45. 123 .530395 17.6 62. 969.959 Con&! chua phPn VND - Mi n&n Trich lap quy khen thuhg, phGc - IqitirLN20 12 - ... t@impc 28 .2 th6ng tin khic 18 DOANHTHU T u 01/01 /20 14 d&n30/06 /20 14 VND Tir 01/01 /20 13 d&n30/06 /20 13 Til01/01 /20 14 d&n 30/06 /20 14 VND T u 01/01 /20 13 d&n30/06 /20 13 VND 4.194.508.809 2. 283.996.574...
 • 26
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... ll -{ t t A -{ -. '|:l -i!' -{ -{ -aa -. ra -il -ta -l *r nAo cAo rar cniNn Chogiaidoantir'01/01 /20 15den30/06 /20 15 22 -4 -. tl -{ ., -1 -x -{ E-9 -aL -? qri-' -. rl o -{ 0! 00 r- ...
 • 34
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... 11 12 14 15 16 20 ( 421 . 928 .7 62) 4. 428 .948 ( 124 .981 .26 2) 4 72. 265.0 92 (1.375.811.384) 69. 622 .489 (1.053. 628 . 823 ) 2. 375 .25 3.387 Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC tài s n dài h n khác 21 (153. 023 .406) ... 1.899. 527 .26 9 5 72. 004.469 9.435. 125 .661 2. 099 .21 6.758 1.546.060. 424 20 9.910 .21 3 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 23 9.051.516 188. 622 .713 23 9.051.516 188. 622 .713 ... 8 .20 1.179.585 (930. 823 .7 52) (171.131.3 92) 5 42. 344.309 (2. 119.560.000) (22 .905. 722 ) 8 .20 1.179.585 5 42. 344.309 (2. 119.560.000) (22 .905. 722 ) 1.537.067.0 72 1.766 .29 6.996 10.561.531. 324 33.396.040.306 - L i nhu...
 • 22
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
... hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 20 0 21 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 25 0 25 8 25 9 15.668.048.043 8.573.190.106 8.533.740.016 33 .25 9.644.4 02 (24 . 725 .904.386) ... Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Chúng thực công tác soát xét Báo cáo tài cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn sau gọi tắt Công ty ) bao ... 4.805 .28 7.088 (1.345.355. 124 ) (90. 420 . 526 ) 1.0 72. 424 .359 ( 421 . 928 .7 62) 4. 428 .948 ( 124 .981 .26 2) 12 14 15 16 20 26 .949.718 (843.679.919) 5 02. 673.937 (1.954.476.6 32) 2. 220 .304. 521 4 72. 265.0 92 (1.375.811.384)...
 • 21
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn
... 01/4 /20 14 hirnhi€nki HDQr Bd nhiam BiLe-hiPhuoigThio drc Nsular vtu Khal 2l)1]q :014 lnnglr0l/4 /20 14 fico { L E t rt- L'l ci,Nc T\ co FI \N l L' LL- r L- L: L- t- r LLLL- L' L: E L tr E L t= L L- ... ciirishira ciar.isii rhri ' 'hu ,\ -, q ;,ro o, llicinrdwcabirliitrttrc ;ovivl,rd,in!hnd tL: tl L _- i' !-; r: L1 L- L' L- t- L t L' r Ll - E L: LL- t- lLL] L: L: LL- rLL 1- i)Nc rY cd PH,iN DEr LltrsircoN ... rL- s,i hriL r rdric i,guni Lai L rr trE rr L : ! E E LL- L: l :5 tr L: 3; ce i: i: r rr rr rt-' rr :;= L1 t-L:* L:* r LL _- L' t- So ? e1 a Fi q t= ! P zziVt = =2; ; ::;:1 '! ,! -2 | - t;-i...
 • 34
 • 21
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập