Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10
... 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 12 3, 670,762,500 3, 700,762,500 -3 0 ,000,000 14,967,5 63, 009 3, 670,762,500 3, 700,762,500 -3 0 ,000,000 22 ,39 2,076,1 83 108 , 135 ,2 13, 370 99,072,695,297 ... đốc Công ty Công ty Cổ phần Sông Đ 10 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà nội Điện thoại: 0 437 6 839 90 Fax: 0 437 6 839 91 Báo cáo ti Quý III năm ti 2011 Mẫu Q - 02d DN - Báo cáo kết kinh doanh hợp - quý ... 637 ,925,9 13, 794 -4 98 ,38 7,9 63, 698 -1 46 ,39 5,518,747 -3 7 , 236 ,282,041 -1 5,288 ,107 ,785 78,0 03, 949,720 -5 2,749,155,977 -3 4 ,127,164, 734 21 22 23 -3 1 ,866,640,089 659 ,100 ,950 -1 21,1 93, 672,2 83 439 ,298,887 - 13, 817,5 23, 520...
 • 21
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 31 7 31 8 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 34 2 34 3 400 410 411 411a 411b 412 4 13 414 415 416 4 17 418 419 420 421 421a 421b 422 429 430 432 433 440 Thuyết minh ... 37 .9 73 . 846 .72 2 37 .9 73 . 846 .72 2 0 21. 139 .910 .34 7 209.102. 175 .72 0 65.0 83. 8 73 . 70 9 1 .38 3.9 07. 695 31 9.0 47. 977 .901 31 1 .76 4.406.418 33 0.854.104.6 63 291.215. 475 .281 11.5 17. 6 83. 377 6.280.528.218 150.8 73 . 058 ... 21.8 07. 148.441 1 .36 6.024 .72 2 135 .410. 831 5 .7 53. 111.6 27 525.489. 972 1.2 13. 6 13. 538 11. 475 .77 4 3. 900.000.000 10 2 93. 688.890.620 40.994.8 23. 5 73 40.994.8 23. 5 73 0 37 .9 73 . 846 .72 2 37 .9 73 . 846 .72 2 296 .70 9.8 67. 471 ...
 • 26
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6
... 841 .32 0.7 13 287.117 .6 93 554.2 03. 020 21.484. 566 .4 26 4.7 13. 202.s42 16. 771 . 36 3.484 29.952.001. 867 56 .31 4.277. 935 62 . 833 .s40.448 1 .32 7.000 .32 4 149. 465 .66 6 1.177. 534 .65 8 12.809.870 .38 7 36 8 36 8 16. 771 . 36 3.484 ... -3 6 .31 5.875.7 73 10 .64 6.774.429 19. 134 . 434 .62 7 16 .32 2. 433 . 131 139 .4 23. 2 46 10.91 1. 5 36 128.511.710 16. 450.944.841 3. 64 1.074.454 12.809.870 .38 7 11 .35 3. 735 .2 26 18 .66 5.818.400 20. 930 . 36 3.4 06 841 .32 0.7 13 ... 34 7.7 16. 110.000 31 .33 6. 985.455 63 . 170.9 76. 277 7t .37 8.711 . 36 6 5 13. 60 2.7 83. 098 Sd du ildu k! nny 34 7.7 16. 110.000 31 .33 6. 985.455 63 . 170.9 76. 277 7 137 8.711 . 36 6 5 13. 60 2.7 83. 098 49.8 96. 8 46. 598 49.8 96. 8 46. 598 - Tang...
 • 26
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... 12. 986.696 52 (18r.0 93. 3 83) r.9 63. 117.5r2 1 53. 921 .651. 125 122 .1' 73. 591 019 t 53. 921 .651. 125 r 22 r 73. 591. 029 22 0 | 1.7 09 i 13 2 13. 126 .10 2- 1 46 22 0.911 't 09 ',7 l5 \2 13 2 13. 126 .'7 02 146 144. 23 5 .36 0.000 ... r44 .23 i .3 60.000 111. 23 5 .36 A.AA0 t41 .2 35 .36 0.044 t2 50 40 669 578 26 1 24 .6 23 . 111.156 29 8'7 421 2. 62 30 .560. 437 .26 2 22 . 625 48 17. 23 4 .657 7A l8 689.a ta.aa0) 5 .39 5 29 1 0 52 886.0 53. 424 .9 53 8sr.4 82. 021 .591 ... 14.084. 936 . 626 l3 122 9.8 62 .35 4 3. 133 t39.990 t389051t951 t2 21 5 6i8 1 .20 1 129 .154.5 23 964.6t3.416 130 .I10 .20 2 9.501 680.109 29 5.470.085.195 4 .27 0 .31 9 .34 2 13. 0J4.154.681 1.440.480 504 757ll0 5 63. 540...
 • 35
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505
... raaat-r,aao cac-.tt-o q 4-: i rq J'c'.;d^i.o,.)d€-o-+o€-lr +4i...
 • 27
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 6.545.750.4 43 4.7 23. 878.gffi 3. 548.561.5 13 19.626 .37 5.458 t fia 432 Y. 23 433 430 36 3 .33 1 .38 1.249 34 5.011.785.825 l0 16:ToANTRUdNG NGUOILAPEIfiU t #tr -ii I !-" " & tl -' / ! tL,/ I] ndm 2012 ,-' , '- cdrffi ... 18 n.9 43. 71 l{ 25 3. 067 A 03. 314 3. 179 475. 432 9.816 575. 238 '716.950 -. 68 30 3. 2 83. 291. 93 4.725. 034 .9I0 12. 93 1.904.900 12.864 .36 1.858 3I vt 19 r 090.909.090 r 090 909.090 2.218.t)22 7)S 32 VI,2O ... 40 I 88.889.16 188.889.1 63 50 3. 472.181.09 5I Yl.21 fi.1,4.794.0 63 4.725. 034 .910 236 .959.76 4.686.947 60 3. 235 .721 .33 1.72'J .34 7 "9 63 70 539 12.864 .36 1.858 22 614 633 725 480.00 52 Lgi nliuAn...
 • 15
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... C0ng ty Chi phi CT Khu 14.588 .33 4 13. 76t.867 dO r 06 .35 3.758 21 .864.000 33 4j 02. 22s 64 .36 7 .30 1 6 73. 927 .0 23 418 .24 5 . 32 1 6 52. 441 .34 5 1 52. 144. 525 s. 838 . 727 1s.646.951 781 615 21 4.3t9.181 s.3s8.s 82. 830 ... s.3s8.s 82. 830 3. 358.5 82. 830 I 685.990.144 4 03. 039 . 021 486 .30 3.896 24 5.8789 92 64.510.9 52 62. 880 .28 2 35 .000.000 14.814.99s 85 .36 0 .30 1 94 .27 9.7 47 24 .29 1. 0 32 51. 424 . 126 24 .29 1. 0 32 51. 424 . 126 38 6.857.887 ... 3. 176.041.748 2. 281. 125 .21 9 2. 4 72. 669 .25 7 730 .s27 s68 7 03. 3 72, 491 5.4 92. 267 .29 0 2. 476.6t3.645 1.80s. 534 .6 03 95s.615 .27 2 3. 686. 7 32 .687 Cdng ty C6 phAn CTGT Sdng dd VND 1.s20.998 .37 3 1.r71 .27 7.779 7 62. 422 .416...
 • 33
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... 1.618.657.4 23 sl1. 4 32 .34 6 26 .4A4.157 .26 2 2t.197.484. 433 Cu5i quf VND fJau I12m 2 .35 5 .21 5.596 2. 557 . 32 9 .33 6 1.541 791.1 93 8 13. 424 .4 03 2. 484.54t .34 3 4 72. 787.9 93 3 .26 6.78A .24 7 631 .880.977 2. 8 92. 6 23 . 24 7 ... 4.880.000 5 .31 1 6 62. 077 29 .27 1 629 571 18.6 93. 375 . 32 1 3A 339 4.6 93 639 . 531 . 522 6.8 53. 22 6.477 6.908.7 62. 8S1 21 .5 83. 997 21 .5 83. 997 21 .s 03. 997 21 .sA3.997 6. 031 . 722 .48A 5.887 .25 8.804 2. 594 .22 5.115 1.757 .39 1.117 ... 1.0 92. 564.410 2. 628 .39 0 .30 2 4 .38 3. 6 32 .960 4.795. 424 .041 62. 288.A 13 62. 288.A 13 20 .884.067.404 25 .457 .24 4.4 72 s .25 6 . 32 1.86s i 0.998.071.060 i 9 .2 03. 438 .0 83 2 93. 189.597 2 93. 189.597 4.7 23 t 63 185 31 4 .29 4.q27...
 • 31
 • 18
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 Phòng GDĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 2016Đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phảKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh LongPhát triển thương hiệu hệ thống khách sạn Bamboo Green tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam VitourPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh ĐắkLắkQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia LaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Đăng ký
Đăng nhập