Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây lắp Đầu Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà
... - Công ty đợc hởng khuyến mại tiêu thụ xi măng quý 4 /20 08 cao quý 3 /20 08 từ Nhà cung cấp Công ty xi măng - Ngân hàng giảm lãi suất cho vay so với quý 3 /20 08 - Doanh thu công trình quý 4 /20 08 ... 3 /20 08 - Doanh thu công trình quý 4 /20 08 tăng 137% so với quý 3 /20 08 Lập Biểu Kế toán trởng Hà Nội, ngày 20 tháng năm 20 09 Giám đốc Công ty ...
 • 2
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây lắp Đầu Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà
... Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ Mẫu CBTT-03; ban hành kèm theo TT số 38/2007/TT-BTC ngày 18 /4/ 2007 Số 37 /46 4 Âu - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội báo cáo ti tóm tắt Quý IV năm 2009 II.A ... 4, 385,895 ,45 0 939 3,366 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 Giám đốc Công ty Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ Số 37 /46 4 Âu - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội Các tiêu ti STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản ... cung cấp dịch vụ 7, 040 ,063,995 21,765 ,45 1,103 Doanh thu hoạt động tài 676,105, 849 1, 046 , 844 ,656 Chi phí tài 5,0 84, 049 , 244 12,157,366,239 Chi phí bán hàng 395, 342 ,255 1, 143 ,103, 941 Chi phí quản lý...
 • 4
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp Đầu Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà
... 430 432 433 430 Số cuối kỳ Số đầu năm 37 0.679.588.758 35 7.986 .37 9 .32 1 141.571.954 .30 4 36 .850.9 83. 944 1 73. 355.060.756 1 .35 8.707.8 53 301.167.804 3. 155.6 73. 476 1 .39 2. 831 .184 12.6 93. 209. 437 12. 638 .272.644 ... n 30 /09/2009 VND 49.588. 133 .725 120.767.028 .33 7 12.489.444 .33 6 35 .5 73. 920.198 1.524.769.191 11 .33 6.980.2 63 109. 430 .048.074 31 3.489.655 31 3.489.655 - 1.4 53. 165.890 1 .34 3.829.527 109 .33 6 .36 3 156.905.712.109 ... khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 I Vốn chủ sở hữu 410 11 Quỹ khen thởng phúc lợi Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu...
 • 25
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ
... tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B.V N CH S H U 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ... Th minh 31 30 /09 /2009 01/01 /2009 - 8,857,500,000 32 33 34 35 36 40 50 60 109,512,298,547 ( 133 ,656 ,36 3, 630 ) 35 1,075 ,36 0,114 (30 1, 537 ,619,176) (24,144,065,0 83) (9,0 63, 696,722) 17,885,751, 733 (5,500,000,000) ... tài Qu Khen th ng phúc l i T ng c ng S d đ uk 55.000 14.290 6.215 36 0 36 0 36 0 76.585 T ng v n k 5.500 - - - - 5.500 L i nhu n k - - 8. 535 - - - 8. 535 C t cn m 2008 - - - - - - - T ng khác - -...
 • 29
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển sở Hạ tầng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng
... Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển sở hạ tầng II-A.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Quý III -2 009 Lũy Kế Quý III -2 009 Doanh thu bán h ng v cung cấp ... 95. 237 .39 1 6 93. 102 .31 8 Chi phí khác 14 599. 635 .721 11 13 15 16 17 18 86.484.491 7 63. 134 .571 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 86.484.491 7 63. 134 .571 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 71 .34 9.705 ... Lợi nhuận khác Thuế thu nhập doanh nghiệp L i cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 15. 134 .786 66đ 0,66% 133 .548.550 582đ 5,82% Hải Phòng,ng y 15 tháng 10 năm 2009 Giám đốc ...
 • 2
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu 492

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... 021.107.724 22.61s .33 4.6s9 20.t67. 734 . 537 68.916.66r.922 3. 319.099.980 2 .37 0.000.000 84. 033 .59412.684.290.8r8 15.r38 .32 4.412 Trang5 - Thanh lj', sii aucu6ity 3. 636 .36 3. 636 3. 636 .36 3. 636 nhugng b6n ... DU t87.906.7 73. 726 s5.0i6.284\11$x Ai>t )AU I\ 7.1 53. 612.290 - \ ,1Nu- t 7.7 53. 612.290 48 .35 3.819.655 39 .581.s38.611 200 2t0 8.914 .38 0 .37 :i (r .33 5.2 73. 404 (1 .33 s.2 73. 444) iqoa32 r39 I CAC KHOAN ... 4.59s.802.789r.928.4 23. 282 VI.6 33 2.2 43. 70s56r. 436 .36 4 0t0.798.s 23. 37r VI.7 702.lI9.srr 13. 000 5 .39 s.2 73. 044 78.118.726 13. n qi nhu$nkhic (40 =31 -3 2 ) 40 ( 36 9.87s.806)561.4 23. 364 (r.208.66s.244)r.72A.404.64:...
 • 18
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu 492

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... ,271,2t8 249,01 r,144 38 ,150, 033 ,000 38 ,677,9r 633 8 v t9 v:20 v.21 33 ',7 33 8 400 410 !GV J 492 '-1 , 1r2 s , t 33 ! 133 33 ! 33 1 3? 6 J> v.22 36 ,37 2,05s 36 .3' ,72,055 6,s50.9 53, 317 7,078.816.655 20,82 ... 2J3,t3:],824 ,35 7 30 0 31 0 1ll 8,440,882,927 207 ,39 9,876,3ss 1 93, 864,861 ,447 169,249,8 43, 355 155,t86,951,t09 v.15 32 , 638 ,194, 739 28.569.5 43, 1,12 3t2 29,001, 833 ,686 49,001,516,479 1 13 314 31 5 31 6 ... 9.d.1.c-$rs.9L?. 9-' . 1-" -i.!I49 r.i.'e.-d.9 1-' -i.IIi.e 25 l,.Tiisrli.lig-tr.-ci.p yit ginJv.clp-y-6.r.rig.f9 1-' -i.l'.L".r 26 Tiir.t9.1 .-. -i 442 .34 0.767 27 435 .688.682 i-,.Tiir.$r.10.i.11i.Y3.v-,.99-tle-r-'.lsi.l}.I'119.1.9...
 • 15
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu 492

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... Tài sản - Nguồn Vốn m số IV- Các khoản đầu t tài dài hạn 25 1 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 minh số d Đầu kỳ Số d cuối kỳ 25 0 - Đầu t vào công ty - Đầu t vào công ty liên kết liên danh - Đầu t khác - ... 27 5,541,078 27 5,541,078 27 3,116,078 27 3,116,078 V .21 27 0 m số 4 ,25 2,368,937 4 ,25 2,368,937 127 , 023 , 726 ,605 V.14 3,755,4 92, 046 3,755,4 92, 046 Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V .20 V .21 V .22 V .23 Tài ... 20 = 1 0-1 1 ) 20 Doanh thu hoạt động t i 21 Chi phí HĐ t i 22 Trong : Chi phí lãi vay 3,508,744, 623 VI .26 27 , 021 ,24 2 16 ,26 1,968 43 ,28 3 ,21 0 VI .28 5 92, 038,697 536 ,26 1,065 1, 128 ,29 9,7 62 5 92, 038,697...
 • 4
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu 492

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... 3 14 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 3 34 335 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 43 0 43 1 43 2 A Nợ phải trả ( 300 = 310+330 ) I - Nợ ngắn hạn - Vay nợ ngắn hạn - ... Tài sản - Nguồn Vốn m số IV- Các khoản đầu t tài dài hạn 251 252 258 259 260 261 Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 250 - Đầu t vào công ty - Đầu t vào công ty liên kết liên danh - Đầu t khác - Dự ... 1 34, 925,181,083 1 34, 925,181,083 125,856,899,079 9,068,282,0 04 107,152, 946 2,305, 543 , 040 2,305, 543 , 040 4, 096,577,993 2,773,313,917 3, 940 ,171,669 4, 095, 542 ,48 3 ( 155,370,8 14) 2,617, 943 ,103 327, 242 ,887...
 • 6
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu 492

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... ()Lr! klicn thudng,phirc loi v. 13 v.14 Y.21 2L9. 739 .645.95s 1 93. 064.t87.rs2 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 187 .37 1. 231 .065 I 162.578.54,1.91 t22 .36 4.216.094 150.615.97,1.1t7 v.15 ... h4n 33 4 33 5 33 6 I)rr phdngpiraitrA ddi han 400 410 4TT 412 4t3 l 19.6 73. 332 .30 1 t t t i 192.728.9s0 6s.0 13. 014.97r I1.962.570. 033 v.19 49.815.891 138 Y.20 40.000(x) 15.104 .38 3. 539 1.905.ti 83. 51 ... t9.6 73. 332 .30 t27 .35 8.0s7,58d I']hii trri dii h4n nQi bQ 20 Ult20tI b ) , No drii hutr - No ddi han kh6c |iltz{llI I 30 t9t20t 15.04 .38 3.5-J9 8 - J s - t I r 10 3 I t t i5 i 3 I I 38 I I 9 0-5 ...
 • 15
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu 492

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
... 4,524,669,545 4, 436 ,33 3,199 2,855,099,886 2,182 ,37 5,688 628,641, 438 452,466,955 37 7,184,862 37 ,718,486 1t3,t16, 739 32 ,788,414 226, 233 ,477 3, 600,000,000 3, 360,000,000 2,987,952,260 2,182 ,37 5,687 - Mtlc ... 151,901,4 63, 681 156, 436 ,9r5, 631 33 0 33 1 2.Phaitr6 ddi hannQib0 2 13, 486,6 43 r72,667 ,38 0,018 178,4 73, 508 ,35 6 a^a JZJ II NO DAI HAN 2r3,486,6 43 204,411,065,786 211 ,30 1,444,454 31 5 Chi phi phAitrd v.l3 70,740,921,552 ... 27,249, 231 ,454 56,407,514,654 34 ,620,946 ,31 7 I v.16 5, 136 ,042 ,35 3 7,126,568, 635 7,018,299,159 3, 165 ,33 8,249 ",t v.I7 v.18 q'; 190.827.098 27, 933 ,961,021 31 ,31 2,651,786 236 ,974,166 20,765,916 ,33 7 160,0 23, 950...
 • 15
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaBusiness analysis techniques 72 essential tools for successMẪU TRUYỆN NGẮN TIẾNG ANH HAY DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦUNHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHCHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộGiáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởĐầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchMột số thông tin về thuốc chứa GlycyrrhizinTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiTăng cường thu hút FDI của Mỹ vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPPTăng cường thu hút FDI từ các nước ASEAN vào Việt Nam trong điều kiện hình thành AECĐấy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạịcông ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập