Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... doanh{30 =20 + (21 -2 2 ) - (2 30 2, 205 ,24 7,858 3 ,27 8,905,314 3,486,1 62, 594 6 ,28 2, 825 ,26 2 11 Thu nhp khỏc 31 5 ,20 0,000 6,100,000 9,000,000 9, 720 ,000 12 Chi phớ khỏc 32 99,900,000 74, 029 ,354 99,900,000 1 02, 529 ,354 ... phiu(*) 70 728 1 ,21 2 728 1 ,21 2 - Trong ú: Chi phớ l ói vay 31,334,167 ,29 4 Báo cáo ti Quý II năm 20 11 Công ty cổ phần T vấn Sông Đ Địa : Nh G9 - Số 495 Nguyễn Trãi - Q Thanh Xuân - H Nội Điện ... 178,396,184, 629 128 ,595,533,331 124 ,366,804,987 49, 127 ,144,386 25 ,715,6 72, 290 3, 525 ,490,776 27 ,590,487 ,22 2 29 1,166 ,27 5 17,441,479 ,22 9 675,364,809 4 ,22 8, 728 ,344 2, 316,030,644 1,9 12, 697,700 49,800,651 ,29 8...
 • 12
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 8,771,6 02, 4 12 Lập biểu kế toán trởng (2, 163,637, 422 ) 21 29 Tổng giám đốc công ty Mãu số B09 - DN ( Ban hành theo QĐ số 15 /20 06/QĐ-BTC ngày 20 /03 /20 03 Bộ trởng BTC) công ty cổ phần t vấn sông đ g9 - ... năm 20 08 Kế toán lập kế toán trởng tổng giám đốc Tổng công ty sông đ Công ty Cổ phần T vấn Sông đ báo cáo kết kinh doanh Quý II /20 08 Phần I - Lãi lỗ tiêu M số Luỹ kì trớc Quý II Luỹ kế từ đầu năm ... 3 12 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 87,586, 629 ,694 1, 428 ,500,000 19,453,404, 429 37,5 12, 275,854 904, 023 ,753 13,169,199 ,28 2 975,568,655 321 ,490,0 62 64,464,146,505 1, 424 ,4 92, 816...
 • 11
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... doanh nghiệp 427 . 726 .797 7 02. 411.736 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.365 .21 7 .20 8 5.0 52. 567.549 17 L i cổ phiếu 2. 243 3.368 18 Cổ tức cổ phiếu Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 20 09 Lập biểu ... 11 Thu nhập khác 2. 655.000 22 .644.655 12 Chi phí khác 65.500.000 77. 021 .818 13 Lợi nhuận khác - 62. 845.000 -5 4.377.163 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 3.7 92. 944.005 5.754.979 .28 5 15 Thuế thu ... 7.108.549.977 10.960. 725 .514 Doanh thu hoạt động tài 424 .836.070 5 42. 156.847 Chi phí tài 33 .24 4 .24 0 75.457 .21 9 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.644.3 52. 8 02 5.618.068.694 10 Lợi...
 • 2
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 1 32. 449. 726 .29 4 128 .994.030. 122 Số đầu năm 121 .074 .26 6.073 119. 520 .155.844 45. 624 .863. 126 35.731.917.060 2. 757.461.115 24 .871.988.140 315.054.6 92 42. 615 .28 4.3 32 38 .28 6.100.1 52 2.599 .21 0.443 18.560.790 .29 9 ... 4.6 42. 511.931 5.0 52. 567.549 1 7- Lãi cổ phiếu 70 1 .21 2 2. 243 2. 336 Ngy 15 tháng năm 20 10 Lập bảng kế toán trởng P.tổng giám đốc ( Đã ký) Lê Thị Thiên Kim 3.368 Công ty cổ phần t vấn Sông Đ G 9- Thanh ... 18.560.790 .29 9 315.054.6 92 18.617.983.705 16.818.168.016 1.074.7 62. 284 3.455.696.1 72 325 .547.910 1.554.110 .22 9 1. 725 .27 4.1 12 21.700.000 1.730. 422 .060 1.5 32. 410 .22 9 44.6 82. 347.064 44.664.436.064 21 .750.000.000...
 • 16
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... - 1.684.505.776 28 5 .22 2.553 28 5 .22 2.553 13.917.665 .29 5 2. 477.9 02. 698 2. 477.9 02. 698 6.550.1 92. 911 (898 .26 2.045) (898 .26 2.045) - 40.586.045.4 12 1.864.863 .20 6 (898 .26 2.045) 2. 763. 125 .25 1 - - - - ... 90,886,1 12 2 72, 658,347 24 0,838,396 - - (3,517,485,863) 722 ,515,199 - - - - 18 .2 Li nhun sau thu ca c ụng cụng ty m 62 - - - - 19 Lói c bn trờn c phiu(*) 70 - - - - Hũa Bỡnh, ngy 15 thỏng nm 20 11 ... 3.608.535.975 28 2.608. 521 77.673.419.477 48.758. 829 41.793 .28 2 6.965.547 23 5.056 .21 2 169.748.880 65.307.3 32 241.656.678 24 1.656.678 - 25 6.937.970 89. 028 .858 167.909.1 12 7 82. 409.689 5 42. 227 .698 24 0.181.991...
 • 17
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
... ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 12. 091.307.478 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 1.455.877.137 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 10 .25 0.897.584 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu ... đầu t 5. 323 .464.954 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 8.505.304.8 92 Công ty cổ phần Sông đà 10 Công ty đầu t 29 .773.036.887 Công ty cổ phần Sông đà 11 Công ty đầu t 13 .22 8.997. 529 Chi phí ... dịch vụ : Công ty cổ phần Sông đà tháng đầu năm 20 11 Công ty đầu t đồng thời Cty nhận đầu t : 1.194.508.4 42 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu t 5 .28 3.591.968 Công ty cổ phần Sông đà Công ty đầu...
 • 16
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... vốn (43 0=300 +40 0) 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 3 34 335 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 1 43 2 43 3 Số cuối kì Số đầu năm ... 17 ,44 1 ,47 9,229 16,818,168,016 675,3 64, 809 4, 228,728, 344 -7 3, 849 ,565 1,5 54, 110,229 2,316,030, 644 21,700,000 1,912,697,700 1,532 ,41 0,229 49 ,800,651,298 49 ,782, 740 ,298 21,750,000,000 42 ,626,976 ,44 1 ... khác 40 -2 07,296,187 -1 7 ,49 3 ,41 6 -3 85 ,45 6,187 -7 0, 245 ,579 14 - Tổng lợi nhuận trớc thuế 50 2,752 ,44 5,790 3,592,579,116 11, 742 ,680,550 12,082,6 04, 002 1 5- Chi phí thuế thu nhập hnh 51 688,111 ,44 8 41 3,660,591...
 • 11
 • 50
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 8,502, 618 , 712 -6 20,000 8,502, 618 , 712 -6 20,000 4,427,587,793 1, 054,827,9 61 4,427,587,793 1, 054,827,9 61 12,003,604,002 9,769,324,0 41 17, 911 ,000 17 , 911 ,000 17 , 911 ,000 17 , 911 ,000 17 3,804 ,17 6, 914 16 2,845, 915 ,580 ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 432 433 Số cuối kì 12 6,048,247,446 12 4,402,269,243 Số đầu năm 12 1,074,266,073 ... trởng BTC) công ty cổ phần t vấn sông đ g9 - xuân nam - h nội thuyết minh báo cáo ti Quý I năm 2 010 I đặc điểm hoạt động Doanh nghiệp : Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần T vấn Sông Đà đợc chuyển...
 • 15
 • 63
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2007 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2007 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... công ty Sông Đ Công ty Cổ phần T vấn Sông đ báo cáo kết kinh doanh Quý I /2007 Phần I - Lãi lỗ Toàn Công ty tiêu M số Kì báo cáo Luỹ kế từ đầu năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 .507. 214 .893 ... 15 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 60 16 - Lợi nhuận sau thuế (70=5 0-6 0) 70 - 594.0 51. 9 51 594.0 51. 9 51 594.0 51. 9 51 594.0 51. 9 51 1 7- Lãi cổ phiếu 594,052 594,052 18 - Cổ tức cổ phiếu 475,2 41 ... 879.073.808 879.073.808 10 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 30=20+( 2 1- 22 )-( 24 30 594.0 51. 9 51 594.0 51. 9 51 11 Thu nhập khác 31 - 12 Chi phí khác 32 - 13 Lợi tức khác (40= 3 1- 32) 40 - 14 - Tổng lợi nhuận trớc...
 • 2
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... Tổng Công ty Sông Đà công TY Cổ phần vấn Sông Đà Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2007 stt Nội dung I tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+ 140 +150) Mã số Số cuối kì Số đầu năm 100 84. 926 .46 8.258 ... giá lại tài sản 41 4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 41 5 Quỹ đầu phát triển 41 6 5.591 .47 2.702 2.071. 042 .207 Quỹ dự phòng tài 41 7 380.270.295 146 .076. 645 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 41 8 Lợi nhuận ... 7.131.857 .48 7 Bất động sản đầu 240 Các khoản đầu tài dài hạn 250 3.060. 343 .731 260 553.169.322 1.571.932. 147 270 96.270. 846 .618 75.655.228.813 300 67.2 64. 613. 842 56.195.155.072 V Tài sản...
 • 2
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 3 21 322 323 324 325 80, 718 ,534,625 3,092 ,13 7,422 16 ,3 51, 1 51, 258 33,479, 412 ,962 1, 178,466,7 21 11, 378,4 51, 010 896,278,962 64,464 ,14 6,505 1, 424,492, 816 ... - 32.966 .10 2 14 - Tổng lợi nhuận trớc thuế 50 1. 647.508 .17 5 - 1. 647.508 .17 5 15 - Chi phí thuế thu nhập hành 51 230.6 51. 145 - 230.6 51. 145 16 - Lợi nhuận sau thuế 60 1. 416 .857.030 - 1. 416 .857.030 ... 25 2 .10 1.494.429 - 2 .10 1.494.429 10 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 30 1. 614 .542.073 - 1. 614 .542.073 11 Thu nhập khác 31 32.966 .10 2 - 32.966 .10 2 12 Chi phí khác 32 13 Lợi tức khác 40 32.966 .10 2 - 32.966 .10 2...
 • 11
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 9 03. 869 .33 4 7.870.767 1.054. 531 .466 3. 260.5 73. 242 7.566 .33 1.496 456.480.254 1.059.286.410 2.804.092.988 6.507.045.086 1.869 4 .33 8 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008 ... 6.792.070.297 16.208.275 .33 9 Doanh thu hoạt động tài 31 2.281.101 568.817.871 Chi phí tài 254.688.661 732 .32 3. 537 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 3. 596.960.262 9. 532 .969.6 43 10 Lợi nhuận từ ... thu Kỳ báo cáo Lũy kế 49.160.061.027 95.949.077.140 766 .38 9.402 3. 716.628.777 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 48 .39 3.671.625 92. 232 .448 .36 3 Giá vốn hàng bán 41.601.601 .32 8 76.024.1 73. 024 Lợi...
 • 2
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... L i cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 77,021,818 1,625,000 -5 2,752,1 63 2, 735 ,045,601 8,490,024,886 34 1,880,700 1,044,292, 436 2 ,39 3,164,901 7,445, 732 ,450 1 ,33 0 4,698 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2009 ... vụ 4,952, 537 ,210 15,9 13, 262,724 Doanh thu hoạt động tài 133 ,965,220 676,122,067 Chi phí tài 11,840 ,38 7 87,297,606 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 2 ,34 1,241,442 7,959 ,31 0, 136 10 Lợi ... thu Kỳ báo cáo Lũy kế 33 ,651,068,7 53 98,425,576,025 4,651,122,565 4,651,122,565 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 28,999,946,188 93, 774,4 53, 460 Giá vốn hàng bán 24,047,408,978 77,861,190, 736 Lợi...
 • 2
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
... 2, 540 ,828,273 11,083,605,322 11 Thu nhập khác 40 ,1 14, 244 64, 383,899 12 Chi phí khác 64, 107,660 141 ,129 ,47 8 13 Lợi nhuận khác -2 3,993 ,41 6 -7 6, 745 ,579 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 2,516,8 34, 857 ... 11,006,859, 743 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 287,752,579 1,332, 045 ,015 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,229,082,278 9,6 74, 8 14, 728 17 L i cổ phiếu 1,238 5,375 18 Cổ tức cổ phiếu Hà ... doanh thu Kỳ báo cáo Lũy kế 39,960,838,970 138,386 ,41 4,995 1 ,40 9,131,053 6,060,253,618 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 38,551,707,917 132,326,161,377 Giá vốn hàng bán 32,136,672, 846 109,997,863,582...
 • 2
 • 16
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Truyện ngắn các nhà văn nữ đương đại tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loạiĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC Akỹ thuật hànbài tập dao động điều hòa có giảiNội dung ôn tập cuối năm lớp 3Giáo án mĩ thuật đan mạch lớp 5 theo chủ đề mới nhấtGiáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 hayGiai đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1954 1964Luận văn quản lý nhà nước về đất đaiNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ gia công trên máy phay CNC qua đánh giá profile bề mặtTiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng Cơ sở xây dựng chương trình chiến lược. (LA tiến sĩ)Mô phỏng các hệ cơ họcQuy luật phủ định của phủ địnhPhát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20112020 (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi mài phẳng vật liệu gang xám 21 40Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sai số khi sử dụng thiết bị siêu âm olympus nortec 2000d+ để kiểm tra chất lượng mối hàn cấu kiện giàn khoanNghiên cứu công nghệ đo trên máy CMMNghiên cứu công nghệ và thiết bị để chế tạo các chi tiết dạng bình chứa cỡ lớnNghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay mặt đầu thép gió sản xuất tại việt nam khi gia công trên máy CNCTái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập