Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8
... 70 28 ,1 38, 614,455 -3 9,199, 383 ,194 0 -1 0,707,7 68, 739 -1 ,934, 623 ,25 2 1,934, 623 ,25 2 1 ,22 1, 025 ,365 28 ,4 02, 222 ,703 -4 1,300, 384 ,6 78 -8 ,560,000 - 12, 906, 721 ,975 3, 321 , 184 , 520 2, 6 28 ,139,606 5,949, 324 , 126 ... 9 78. 625 . 386 5 .85 3. 6 28 .995 68. 376.507 22 .733.737 24 .500.000 916.003. 024 5 .21 8. 075. 627 21 .311. 125 6. 685 . 087 23 .000.000 2. 2 38. 5 32. 85 8 3.737.3 68 .23 9 2. 200.000.000 88 6.546.519 3.464.301.410 42. 915.3 42. 8 32 ... 329 ,8 82 , 80 0,999 0 0 0 3,403,750 ,23 0 157,700,000 28 8, 593, 126 ,24 9 25 9,4 62, 644, 921 24 9 ,80 8 ,25 4, 629 59,391,937,535 95 ,88 7,640,001 8, 7 82 , 017, 729 4, 385 ,493,701 8, 954, 487 ,553 8, 691, 986 ,84 9 0 63,333 ,8 32, 023 ...
 • 16
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... 499 .583.7 09. 514 494 . 399 .99 9.674 499 .445 .90 1 .9 32 494 .21 3.871.054 29 2.500.000.000 29 2.500.000.000 21 . 322 .24 8.1 69 21 . 322 .24 8.1 69 (30.000) (30.000) 27 .108.881 122 .3 19. 698 .22 5 87. 028 .501.377 14.866. 391 .651 ... 644.413.645 .28 7 33.1 92 . 295 .25 9 7.0 82. 7 32. 599 - Số d cuối kỳ 68.547.367.403 27 0.610.455 .22 8 327 .94 6.607. 027 3.418.778 .28 9 670. 523 .20 7 .94 7 326 .416. 796 .807 320 .24 7.667.3 72 231 .23 8. 325 .434 22 2. 720 .99 9.1 02 ... 18.6 02. 131.337 23 .876.6 59. 326 15 .24 9. 103.7 89 525 . 428 .361.701 4 59. 199 .100.333 1 59. 6 69. 5 12 1 59. 6 69. 5 12 523 . 121 .3 82. 428 456.448.8 69. 123 97 9. 520 . 496 97 9. 520 . 496 1.167.7 89 .26 5 1. 593 .160. 420 17.880.7 82 499 .583.7 09. 514...
 • 26
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3
... đầu kỳ 871 ,26 4 ,30 8 - 1 42, 826 ,28 0, 626 Số tăng kỳ 4,611,148,000 - 83, 5 02, 36 6,180 136 ,36 3, 636 53, 841,5 02, 138 - 23 8,688,909 - 37 5,0 52, 545 - Mua kỳ - 136 ,36 3, 636 - 23 8,688,909 37 5,0 52, 545 - Đầu t XDCB ... 659,060,074 22 7,681,611 977 ,30 0 24 7 ,22 1,691 34 8,761 48, 734 ,30 0 44,607,774 1 ,29 0,656 15, 121 ,657 23 , 428 ,519 01/01 /20 11 VND 6,448 ,3 42, 9 82 11 ,3 82, 226 ,37 6 3, 3 12, 6 03, 401 38 ,24 9,697 5, 724 ,051 34 0 ,26 0, 736 38 ,996,9 73 ... 2, 32 2 ,600 24 ,764,645 ,25 2 2, 32 2 ,600 25 ,191,910,545 - Công ty CP địa ốc An Nhân 2, 2 72, 600 24 ,26 4,645 ,25 2 2, 2 72, 600 24 ,691,910,545 + Khoản đàu t gốc 2, 2 72, 600 22 , 726 ,000,000 2, 2 72, 600 22 , 726 ,000,000 + Tăng...
 • 28
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 111 1 12 120 121 129 130 131 1 32 133 134 135 139 140 141 149 150 151 1 52 154 158 20 0 21 0 21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 24 1 24 2 25 0 25 1 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 Thuyết ... tầng - - - Khác - Cộng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30/06 /20 11 Số lượng CP 01/01 /20 11 Số lượng CP - 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND - Cộng (*) Số đầu kỳ ghi nhận ... - - - Lợi nhuận tăng kỳ Tăng phân phối LN Công ty mẹ - - - - - - Tăng khác kỳ - - Giảm kỳ - - 6,745,6 82, 158 2, 2 32, 858,411 8, 121 ,399 ,26 2 - - - 8, 121 ,399 ,26 2 8,978,540,569 - 23 ,21 1,398,980 23 ,21 1,398,980...
 • 23
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 595 329 6. 623 .656.465 75I 91 59s. 329 6. 62 3.65 6.465 2. 28s.681 020 719.57 921 538 48s 1 .29 3.758.660 9.618.6 12. 968 8.139. 326 .9{8 1361 3t V] l9 21 8 922 128 Chi phi khac 32 VI 20 2i8. 922 . 728 Lgi ... NIm tru6'c 9.160 "0 92. 723 24 .608.549.449 8.t21.399 "26 2 0 0 0 6 .20 3.s9A | 81 27 483 9.000.000.000 6.74s.6 82. 1s8 2. 2 32. 858.411 12. 000.000.000 2. 2 32. 858.411 s "37 2. 31s.6s2. 928 10.313.340.180 9.518.549"731 ... Phai rhu Cty CP S6ng DA 7, KL to6n qua BDH Phai thu khec Ddu n5m 25 0.339.314 55.0 02. 935 36.67 5 .20 1 7.7 42. 211 24 .596.798. 022 20 6.336 .21 3 66. 624 .844 29 .533.341 1.7 42. 211 2. s45 s77 97 9 .23 9.941.878...
 • 15
 • 54
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... 19.093.41t .26 6 22 3 22 9 Chi phi xdy dung ccr bin dd dang 313.167 704 21 6. 527 . 622 .983 giii Llr tn hao rnon lLr) l'c (') 17 22 2 22 7 dinh v6 hinh v.4 ql 25 1 25 2 tu ddi han (*) 25 9 27 0 tr"o" oai lE]l 27 1 ... 20 14 (ti6p theo) 12. 234.064.964 Chi nh6nh Bi0n Hod 39.730.189.517 50.760 .22 0.607 8l 23 2.000 2. 120 .966.604 27 .25 7.193.716 14.971.136.7 32 22. 9 42. 130.5 62 22. 9 42. 130.5 62 13.117 .20 4.996 Chi nh6nh ... 88.066.397 .22 0 73.8 82. 750.9 56 83.807.869. 92 69. 621 .604.960 58.7 12. 440.9 82 61.496 .29 6.\ 42 Chi nhdnh S6ng Dd 2. 05 1.118.6 32. 285 2. 758 .22 2.541 Xi nghiQp S6ng Ed 2. 06 4.319 .26 5.7 40 L680 .20 2.830 Xi...
 • 33
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 22 2 .74 9. 077 .395 22 0.819. 077 .395 1.930.000.000 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 22 2 .74 9. 077 .395 77 0.1 02. 630.4 52 ... tư vào công ty Công ty CP đầu tư xây dựng thủy điện Cộng 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 30/06 /20 15 Giá trị hợp 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 Dự phòng Giá gốc 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 Giá ... 1,1 07, 605,9 97 1,406,4 32, 276 2, 449, 577 ,0 12 Chi phí tài 22 IV.5 23 ,134,344 ,20 2 11,5 82, 7 62, 951 42, 673 ,109,456 23 ,618, 024 ,109 23 19,361 ,79 7 ,74 0 11, 5 27 ,585,531 38,685 ,77 3,8 57 22 ,580, 374 ,635 Phần lợi...
 • 24
 • 59
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8
... 3.450.017.666 25 9.0 48. 7 82 . 188 24 0. 385 .157 .8 42 79.415.939.163 87 .24 7. 922 .711 34 .85 9.730 .20 0 2. 961.096 .80 7 5.719.366.605 5.944.719.9 38 V. 18 28 .80 6.4 82 . 960 24 .23 6.3 82 . 4 18 420 .81 9 .23 8 18. 777.636. 123 18. 663. 624 .346 ... 1. 120 .576.916 917. 186 . 920 2. 2 62. 2 72. 540 191.765.441 3.371 .22 4.901 917. 186 . 920 2. 2 62. 2 72. 540 191.765.441 3.371 .22 4.901 1 .81 7.047.749 80 . 788 .076. 6 28 33. 388 .944.113 6 28 .85 1 .21 8 116. 622 .919.7 08 - ... 677 .20 5.454 89 .763. 380 2. 515 .27 2.450 575.416. 083 2. 363. 923 .790 5 32. 109.799 (8. 199 .22 4.416) (8 .22 9 .8 32. 259) V.15 V.16 V.19 V .20 V .21 V .22 488 .993.757 488 .993.757 2. 300.479. 689 2. 319.4 92. 304 28 0. 481 .86 1.513...
 • 19
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phanh tay ( tài liệu kỹ thuật toyota)Huy động vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt NamNghiên cứu về các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamTrắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 11quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamĐỀ CƯƠNG ôn tập HOC kì II môn toán 7Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nóThơ Thiền đời Lý - TrầnTiểu luận Đầu tư quốc tế Tìm hiểu website xúc tiến đầu tư của Trung Quốc và so sánh với website của Việt NamNồng độ CYFRA 211 và CEA huyết tương ở bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát tại ệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên (LV thạc sĩ)TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMTiểu luận Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 32 thành phố Hồ Chí Minh5 nguyên nhân gây phản ứng sau tiêm chủng vắc xinTHỔI NGẠTTrắc nghiệm bệnh viêm não mô cầu có đáp ánTrắc nghiệm chăm sóc bệnh nhân đái tháo đườngTiểu luận Kinh tế lao động Dịch chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 2006 - 2011Tiểu luận Kinh tế phát triển so sánh Nghiên cứu về đất nước HungaryTiểu luận Kinh tế quốc tế Những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN tới nền kinh tế Việt Nam