Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8
... 70 28 ,1 38, 614,455 -3 9,199, 383 ,194 0 -1 0,707,7 68, 739 -1 ,934, 623 ,25 2 1,934, 623 ,25 2 1 ,22 1, 025 ,365 28 ,4 02, 222 ,703 -4 1,300, 384 ,6 78 -8 ,560,000 - 12, 906, 721 ,975 3, 321 , 184 , 520 2, 6 28 ,139,606 5,949, 324 , 126 ... 9 78. 625 . 386 5 .85 3. 6 28 .995 68. 376.507 22 .733.737 24 .500.000 916.003. 024 5 .21 8. 075. 627 21 .311. 125 6. 685 . 087 23 .000.000 2. 2 38. 5 32. 85 8 3.737.3 68 .23 9 2. 200.000.000 88 6.546.519 3.464.301.410 42. 915.3 42. 8 32 ... 329 ,8 82 , 80 0,999 0 0 0 3,403,750 ,23 0 157,700,000 28 8, 593, 126 ,24 9 25 9,4 62, 644, 921 24 9 ,80 8 ,25 4, 629 59,391,937,535 95 ,88 7,640,001 8, 7 82 , 017, 729 4, 385 ,493,701 8, 954, 487 ,553 8, 691, 986 ,84 9 0 63,333 ,8 32, 023 ...
 • 16
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... 499 .583.7 09. 514 494 . 399 .99 9.674 499 .445 .90 1 .9 32 494 .21 3.871.054 29 2.500.000.000 29 2.500.000.000 21 . 322 .24 8.1 69 21 . 322 .24 8.1 69 (30.000) (30.000) 27 .108.881 122 .3 19. 698 .22 5 87. 028 .501.377 14.866. 391 .651 ... 644.413.645 .28 7 33.1 92 . 295 .25 9 7.0 82. 7 32. 599 - Số d cuối kỳ 68.547.367.403 27 0.610.455 .22 8 327 .94 6.607. 027 3.418.778 .28 9 670. 523 .20 7 .94 7 326 .416. 796 .807 320 .24 7.667.3 72 231 .23 8. 325 .434 22 2. 720 .99 9.1 02 ... 18.6 02. 131.337 23 .876.6 59. 326 15 .24 9. 103.7 89 525 . 428 .361.701 4 59. 199 .100.333 1 59. 6 69. 5 12 1 59. 6 69. 5 12 523 . 121 .3 82. 428 456.448.8 69. 123 97 9. 520 . 496 97 9. 520 . 496 1.167.7 89 .26 5 1. 593 .160. 420 17.880.7 82 499 .583.7 09. 514...
 • 26
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3
... đầu kỳ 871 ,26 4 ,30 8 - 1 42, 826 ,28 0, 626 Số tăng kỳ 4,611,148,000 - 83, 5 02, 36 6,180 136 ,36 3, 636 53, 841,5 02, 138 - 23 8,688,909 - 37 5,0 52, 545 - Mua kỳ - 136 ,36 3, 636 - 23 8,688,909 37 5,0 52, 545 - Đầu t XDCB ... 659,060,074 22 7,681,611 977 ,30 0 24 7 ,22 1,691 34 8,761 48, 734 ,30 0 44,607,774 1 ,29 0,656 15, 121 ,657 23 , 428 ,519 01/01 /20 11 VND 6,448 ,3 42, 9 82 11 ,3 82, 226 ,37 6 3, 3 12, 6 03, 401 38 ,24 9,697 5, 724 ,051 34 0 ,26 0, 736 38 ,996,9 73 ... 2, 32 2 ,600 24 ,764,645 ,25 2 2, 32 2 ,600 25 ,191,910,545 - Công ty CP địa ốc An Nhân 2, 2 72, 600 24 ,26 4,645 ,25 2 2, 2 72, 600 24 ,691,910,545 + Khoản đàu t gốc 2, 2 72, 600 22 , 726 ,000,000 2, 2 72, 600 22 , 726 ,000,000 + Tăng...
 • 28
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 111 1 12 120 121 129 130 131 1 32 133 134 135 139 140 141 149 150 151 1 52 154 158 20 0 21 0 21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 24 1 24 2 25 0 25 1 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 Thuyết ... tầng - - - Khác - Cộng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30/06 /20 11 Số lượng CP 01/01 /20 11 Số lượng CP - 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND - Cộng (*) Số đầu kỳ ghi nhận ... - - - Lợi nhuận tăng kỳ Tăng phân phối LN Công ty mẹ - - - - - - Tăng khác kỳ - - Giảm kỳ - - 6,745,6 82, 158 2, 2 32, 858,411 8, 121 ,399 ,26 2 - - - 8, 121 ,399 ,26 2 8,978,540,569 - 23 ,21 1,398,980 23 ,21 1,398,980...
 • 23
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 595 329 6. 623 .656.465 75I 91 59s. 329 6. 62 3.65 6.465 2. 28s.681 020 719.57 921 538 48s 1 .29 3.758.660 9.618.6 12. 968 8.139. 326 .9{8 1361 3t V] l9 21 8 922 128 Chi phi khac 32 VI 20 2i8. 922 . 728 Lgi ... NIm tru6'c 9.160 "0 92. 723 24 .608.549.449 8.t21.399 "26 2 0 0 0 6 .20 3.s9A | 81 27 483 9.000.000.000 6.74s.6 82. 1s8 2. 2 32. 858.411 12. 000.000.000 2. 2 32. 858.411 s "37 2. 31s.6s2. 928 10.313.340.180 9.518.549"731 ... Phai rhu Cty CP S6ng DA 7, KL to6n qua BDH Phai thu khec Ddu n5m 25 0.339.314 55.0 02. 935 36.67 5 .20 1 7.7 42. 211 24 .596.798. 022 20 6.336 .21 3 66. 624 .844 29 .533.341 1.7 42. 211 2. s45 s77 97 9 .23 9.941.878...
 • 15
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... 19.093.41t .26 6 22 3 22 9 Chi phi xdy dung ccr bin dd dang 313.167 704 21 6. 527 . 622 .983 giii Llr tn hao rnon lLr) l'c (') 17 22 2 22 7 dinh v6 hinh v.4 ql 25 1 25 2 tu ddi han (*) 25 9 27 0 tr"o" oai lE]l 27 1 ... 20 14 (ti6p theo) 12. 234.064.964 Chi nh6nh Bi0n Hod 39.730.189.517 50.760 .22 0.607 8l 23 2.000 2. 120 .966.604 27 .25 7.193.716 14.971.136.7 32 22. 9 42. 130.5 62 22. 9 42. 130.5 62 13.117 .20 4.996 Chi nh6nh ... 88.066.397 .22 0 73.8 82. 750.9 56 83.807.869. 92 69. 621 .604.960 58.7 12. 440.9 82 61.496 .29 6.\ 42 Chi nhdnh S6ng Dd 2. 05 1.118.6 32. 285 2. 758 .22 2.541 Xi nghiQp S6ng Ed 2. 06 4.319 .26 5.7 40 L680 .20 2.830 Xi...
 • 33
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 22 2 .74 9. 077 .395 22 0.819. 077 .395 1.930.000.000 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 22 2 .74 9. 077 .395 77 0.1 02. 630.4 52 ... tư vào công ty Công ty CP đầu tư xây dựng thủy điện Cộng 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 30/06 /20 15 Giá trị hợp 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 Dự phòng Giá gốc 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 Giá ... 1,1 07, 605,9 97 1,406,4 32, 276 2, 449, 577 ,0 12 Chi phí tài 22 IV.5 23 ,134,344 ,20 2 11,5 82, 7 62, 951 42, 673 ,109,456 23 ,618, 024 ,109 23 19,361 ,79 7 ,74 0 11, 5 27 ,585,531 38,685 ,77 3,8 57 22 ,580, 374 ,635 Phần lợi...
 • 24
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8
... 3.450.017.666 25 9.0 48. 7 82 . 188 24 0. 385 .157 .8 42 79.415.939.163 87 .24 7. 922 .711 34 .85 9.730 .20 0 2. 961.096 .80 7 5.719.366.605 5.944.719.9 38 V. 18 28 .80 6.4 82 . 960 24 .23 6.3 82 . 4 18 420 .81 9 .23 8 18. 777.636. 123 18. 663. 624 .346 ... 1. 120 .576.916 917. 186 . 920 2. 2 62. 2 72. 540 191.765.441 3.371 .22 4.901 917. 186 . 920 2. 2 62. 2 72. 540 191.765.441 3.371 .22 4.901 1 .81 7.047.749 80 . 788 .076. 6 28 33. 388 .944.113 6 28 .85 1 .21 8 116. 622 .919.7 08 - ... 677 .20 5.454 89 .763. 380 2. 515 .27 2.450 575.416. 083 2. 363. 923 .790 5 32. 109.799 (8. 199 .22 4.416) (8 .22 9 .8 32. 259) V.15 V.16 V.19 V .20 V .21 V .22 488 .993.757 488 .993.757 2. 300.479. 689 2. 319.4 92. 304 28 0. 481 .86 1.513...
 • 19
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạn99 đề ôn thi tốt nghiêp môn hóa giải chi tiếtÂm nhạc trong giáo dục trẻ emKết quả thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi tại xã phú sơn huyện ba vì tỉnh hà tâyKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngbài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhMôn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn la