Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8
... 3.450.017.666 25 9.0 48. 7 82 . 188 24 0. 385 .157 .8 42 79.415.939.163 87 .24 7. 922 .711 34 .85 9.730 .20 0 2. 961.096 .80 7 5.719.366.605 5.944.719.9 38 V. 18 28 .80 6.4 82 . 960 24 .23 6.3 82 . 4 18 420 .81 9 .23 8 18. 777.636. 123 18. 663. 624 .346 ... 1. 120 .576.916 917. 186 . 920 2. 2 62. 2 72. 540 191.765.441 3.371 .22 4.901 917. 186 . 920 2. 2 62. 2 72. 540 191.765.441 3.371 .22 4.901 1 .81 7.047.749 80 . 788 .076. 6 28 33. 388 .944.113 6 28 .85 1 .21 8 116. 622 .919.7 08 - ... 677 .20 5.454 89 .763. 380 2. 515 .27 2.450 575.416. 083 2. 363. 923 .790 5 32. 109.799 (8. 199 .22 4.416) (8 .22 9 .8 32. 259) V.15 V.16 V.19 V .20 V .21 V .22 488 .993.757 488 .993.757 2. 300.479. 689 2. 319.4 92. 304 28 0. 481 .86 1.513...
 • 19
 • 49
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... 183 .24 8. 820 - - - - - - - - - - - - - - - - 183 .24 8. 820 51.966.1 92 - - - - 26 . 324 .880 26 . 324 .880 - 183 .24 8. 820 51.966.1 92 26. 324 .880 26 . 324 .880 - - - - - - - - 78 .29 1.0 72 78 .29 1.0 72 - - - - 131 .28 2. 628 ... ng Long Công ty liên k t - 314. 926 .037 + Công ty CP Sông Th ng Long M Công ty liên k t - 2. 696.018 .24 1 + Công ty CP Sông Vi t Hà Công ty liên k t 11. 026 . 524 .22 7 - + Công ty CP Sông 2. 07 Công ty ... Công ty CP Sông Th ng Long F Công ty liên k t 1.740.0 82. 927 - + Công ty CP Sông Vi t Hà Công ty liên k t 12. 204.606.119 - + Công ty CP Sông 2. 07 Công ty liên k t 72. 819.097.317 - + Công ty CP Công...
 • 21
 • 35
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... 11 .22 1. 128 . 92 7 - 3 39. 92 9 .868.3 69 50.308. 693 .7 92 11. 891 .98 6. 328 7.684.5 19. 741 - 348. 194 .28 0.467 34 .94 3. 827 . 8 29 2. 8 59. 991 . 426 2. 92 4 .831. 027 - 3.580 .94 1 . 29 0 440.3 62. 3 89 137. 123 . 024 - 1. 126 . 1 29 .0 79. 658 ... 07 20 27 2.155 .22 3.506 (25 3.183.765.871) (66 .9 52. 568. 528 ) (30 .24 9 .22 6 .9 42) (13.4 72. 7 52. 841) 29 7.3 59. 194 .187 (24 5.3 32. 623 .1 92 ) ( 39. 676.5 19. 681) - 26 7. 326 .841.3 92 (185 .99 9.704 .25 6) ( 62. 377.0 79. 935) ... khác - Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 01 30/06 /20 10 29 .175 .27 9 .20 6 2. 531 .22 2 .22 2 27 5.883.688 118.310.338 34.755.4 79 26 .21 5.107.4 79 6. 021 . 29 9. 3 32 Page 16 30/06 /20 10 13. 790 .076 .94 8 01/01 /20 10 2. 737 .96 0.147...
 • 28
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 4 .21 9.1 4.494.133.168 25 .9 67. 731.531 27 8 .24 1.5:15 25 26 19'l 461 28 6.139.1 07 28 6.139.1 07 3s_sr0. 670 _ 920 :0.591.016 .21 7 1 .21 5.891.613 70 3.?63.010 1 32. 78 6.636 935.7r6 _23 9 125 . 075 .31l llt{)640 92il ... cuiii n;m 9 .22 ).651 .21 5 r0ll.:50.000 1 32. ?86.636 ll2.l86 636 27 1.183.6 12 r-1.183 6 42 1r.8 17. 308.9 97 26 9.856 _76 ,1_4r') r0 .29 4.90r.2r5 l.$ '7 1.6 '7' l (t36 21 r.689 .7 02 ] 21 l.ar89.? 02 01 t] 63 1.690.331.6I6 ... l /2{ J I0 30/06 /20 10 0l/01 /20 10 VNI) VNI) 36luo.rg 56lulnlg llE.l:5 101.90{l 3.6E7 .26 5 .26 8 2. 923 015 .26 It 97. 000 97. 000 1.315.8t1 .22 5 4.145.814 .22 5 14.50t) 1,1 15ti .77 r.18t 458.7t1.481 500 L 079 .698. 620 ...
 • 23
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 14, 829 ,641 29 5,070,077 23 ,4 12, 417 Chi phớ ti chớnh 22 VI.18 577,1 92, 586 153,644 ,27 0 1 ,21 5,7 32, 263 475,833 ,28 4 Trong ú: Chi phớ lói vay 23 577,1 92, 586 153,644 ,27 0 1 ,21 5,7 32, 263 475,833 ,28 4 Chi phớ ... ụng thi u s VI .21 800,000 2, 100,000 46,954,545 - - 6 ,25 0,350,710 5,106, 928 , 123 29 ,944,003 6 ,22 0,406,707 13,064,317,684 10,0 32, 299,145 40,590,150 5,106, 928 , 123 13, 023 , 727 ,534 10,0 32, 299,145 19 L ... 15,960,000,000 11, 029 ,28 2,747 2, 491, 020 ,549 3, 324 ,765, 927 589 ,26 5, 328 14,8 32, 623 ,635 21 ,016,943,363 28 6,987, 024 ,630 311,549,016,873 430 4 32 433 V .23 430 Ngy 16 tháng 07 năm 20 10 Ngời lập biểu Kế...
 • 4
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... 595 329 6. 623 .656.465 75I 91 59s. 329 6. 62 3.65 6.465 2. 28s.681 020 719.57 921 538 48s 1 .29 3.758.660 9.618.6 12. 968 8.139. 326 .9{8 1361 3t V] l9 21 8 922 128 Chi phi khac 32 VI 20 2i8. 922 . 728 Lgi ... NIm tru6'c 9.160 "0 92. 723 24 .608.549.449 8.t21.399 "26 2 0 0 0 6 .20 3.s9A | 81 27 483 9.000.000.000 6.74s.6 82. 1s8 2. 2 32. 858.411 12. 000.000.000 2. 2 32. 858.411 s "37 2. 31s.6s2. 928 10.313.340.180 9.518.549"731 ... Phai rhu Cty CP S6ng DA 7, KL to6n qua BDH Phai thu khec Ddu n5m 25 0.339.314 55.0 02. 935 36.67 5 .20 1 7.7 42. 211 24 .596.798. 022 20 6.336 .21 3 66. 624 .844 29 .533.341 1.7 42. 211 2. s45 s77 97 9 .23 9.941.878...
 • 15
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
... 19.093.41t .26 6 22 3 22 9 Chi phi xdy dung ccr bin dd dang 313.167 704 21 6. 527 . 622 .983 giii Llr tn hao rnon lLr) l'c (') 17 22 2 22 7 dinh v6 hinh v.4 ql 25 1 25 2 tu ddi han (*) 25 9 27 0 tr"o" oai lE]l 27 1 ... 20 14 (ti6p theo) 12. 234.064.964 Chi nh6nh Bi0n Hod 39.730.189.517 50.760 .22 0.607 8l 23 2.000 2. 120 .966.604 27 .25 7.193.716 14.971.136.7 32 22. 9 42. 130.5 62 22. 9 42. 130.5 62 13.117 .20 4.996 Chi nh6nh ... 88.066.397 .22 0 73.8 82. 750.9 56 83.807.869. 92 69. 621 .604.960 58.7 12. 440.9 82 61.496 .29 6.\ 42 Chi nhdnh S6ng Dd 2. 05 1.118.6 32. 285 2. 758 .22 2.541 Xi nghiQp S6ng Ed 2. 06 4.319 .26 5.7 40 L680 .20 2.830 Xi...
 • 33
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... 22 2 .74 9. 077 .395 22 0.819. 077 .395 1.930.000.000 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 345.080. 420 . 323 3 27 .23 0. 420 . 323 17. 850.000.000 425 . 022 .21 0. 129 22 2 .74 9. 077 .395 77 0.1 02. 630.4 52 ... tư vào công ty Công ty CP đầu tư xây dựng thủy điện Cộng 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 30/06 /20 15 Giá trị hợp 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 Dự phòng Giá gốc 22 . 628 .28 2.000 22 . 628 .28 2.000 Giá ... 1,1 07, 605,9 97 1,406,4 32, 276 2, 449, 577 ,0 12 Chi phí tài 22 IV.5 23 ,134,344 ,20 2 11,5 82, 7 62, 951 42, 673 ,109,456 23 ,618, 024 ,109 23 19,361 ,79 7 ,74 0 11, 5 27 ,585,531 38,685 ,77 3,8 57 22 ,580, 374 ,635 Phần lợi...
 • 24
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8
... 70 28 ,1 38, 614,455 -3 9,199, 383 ,194 0 -1 0,707,7 68, 739 -1 ,934, 623 ,25 2 1,934, 623 ,25 2 1 ,22 1, 025 ,365 28 ,4 02, 222 ,703 -4 1,300, 384 ,6 78 -8 ,560,000 - 12, 906, 721 ,975 3, 321 , 184 , 520 2, 6 28 ,139,606 5,949, 324 , 126 ... 9 78. 625 . 386 5 .85 3. 6 28 .995 68. 376.507 22 .733.737 24 .500.000 916.003. 024 5 .21 8. 075. 627 21 .311. 125 6. 685 . 087 23 .000.000 2. 2 38. 5 32. 85 8 3.737.3 68 .23 9 2. 200.000.000 88 6.546.519 3.464.301.410 42. 915.3 42. 8 32 ... 329 ,8 82 , 80 0,999 0 0 0 3,403,750 ,23 0 157,700,000 28 8, 593, 126 ,24 9 25 9,4 62, 644, 921 24 9 ,80 8 ,25 4, 629 59,391,937,535 95 ,88 7,640,001 8, 7 82 , 017, 729 4, 385 ,493,701 8, 954, 487 ,553 8, 691, 986 ,84 9 0 63,333 ,8 32, 023 ...
 • 16
 • 16
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TLBG bi kich tinh than cua nha van hoDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người dao tuyển ở việt nam (tt)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở việt nam hiện nay (tt)Ebook hóa dược và kỹ thuật tổng hợp tập 2 GS TSKH phan đình châuGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 1 PGS TS đỗ minh quangFB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmFB THÍCH học CHUI ôn tập môn hóa học CHUẨN bị kì THI THPTQGDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt NamGiáo trình tài chính doanh nghiệp (dùng cho đối tượng không chuyên)Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc (LV thạc sĩ)Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Cach loc du lieu trung nhau trong excelCẬP NHẬT DBR Phải làm được hết các vấn đề trên rồi chuyển lớp rừng gốc sang lớp rừng cập nhật (???r1.tab) và cập nhật theo hướng dẫn trong bộ tài liệu.CÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12TÀI LIỆU tập HUẤN CNDBRBAI DU THI VAN DUNG KIEN THUC LIEN MON GIAI QUYET CAC TINH HUONG TIENHướng dẫn em tự ôn luyện Toán lớp 1 theo định hướng phát triển nãng lực.555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9Đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 2
Đăng ký
Đăng nhập