Báo cáo thường niên năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội báo cáo của ban tổng giám đốc và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 và cho giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội báo cáo của ban tổng giám đốc và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 và cho giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày
... trang d6n trang 69 , bao g6m bdng cdn d6i fe toan ri6ng giira niOn d0vd-q ngiry 30 th6ng ndm 2013, b6o c6o k6t qud hoat dOng kinh doanh rieng gi0a nien db vir b6o c6o luu chuy6n.ti6n.tQ ri6ng giira ... ngdy 30 th6ng nim 2013, k6t qud hoqt dQng kinh doanh ri6ng giira ni6n d0 vd tinh hinh-luu chuy6.n ti6n t6 ri6ng gi0a nien dQ cho giai doqn s6u th6ng fet tnUc cirng ngiry phn hqp vcvi c6c Chu6n ... niry thuQc tr6ch nhi€m cOa Ban T6ng Gi6m d6c NgAn hdrng Tr6ch nhiem cira ch[ng tdi la dua bdro c6o nh?n xet v0 c6c b6o c6o titi chinh rieng gi0a ni6n dO niry dqra trOn ccr sd cOng t6c so6t xet c0a...
 • 71
 • 180
 • 1

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 12 2008 đã được kiểm toán

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 12 2008 đã được kiểm toán
... mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Kính gửi : Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Chúng kiểm toán báo cáo tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Ngân hàng ») ... vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Báo cáo Tài cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2008 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm TP .Hà Nội - Việt Nam BÁO CÁO ... TP .Hà Nội - Việt Nam Báo cáo Tài cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2008 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2008 Đặc điểm hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Thương...
 • 42
 • 158
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
... kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước (3) (4) 1, 586, 218 (1, 120,096) 466 ,12 2 Năm Năm trước (5) (6) 1, 586, 218 (1, 120,096) 466 ,12 2 12 6, 310 (27 ,19 2) 99 ,11 8 12 6, 310 (27 ,19 2) 99 ,11 8 Lãi/(lỗ) ... Nam BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2008 Trang 14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Mã chứng khóan : STB Chứng khoán kinh doanh : 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 Chứng khóan Nợ - Chứng khoán Chính ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO QUÝ NĂM 2008 KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt...
 • 27
 • 49
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
... TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO QUÝ NĂM 2008 KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2008 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO QUÝ NĂM 2008 KẾT THÚC NGÀY 30 ... (5.004) 35 6.991 - 1 93. 734 - - 5.115. 831 - 1.212.7 23 - - - - - (5.004) 27 (34 5) (34 5) 95.1 83 ( 138 ) ( 138 ) 241. 039 - 2 53. 654 (1 73. 033 ) (1 73. 033 ) (1. 038 .724) (35 6.991) 46.244 (667 .32 2) (14.411) 1.009. 231 ... toán năm Chuẩn mực 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chuẩn mực 25: Báo cáo tài hợp kế toán khoản đầu tư vào công ty BÁO CÁO TÁI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2008 Trang NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN...
 • 33
 • 43
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2015 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
... Vietnam in 2015 awarded by the Global Banking and Finance and the Alpha Southeast Asia;; Giải thưởng Ngân hàng Tài trợ Dự án Tốt Việt Nam” Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt Việt Nam” năm 2015 Tạp ... Cambodia; Giải thưởng Ngân hàng nước tiêu biểu Campuchia năm 2015 Ngân hàng quốc gia Campuchia IDG trao tặng “Best Trade Finance Bank” and “Best Internet Bank” in Vietnam in 2015 awarded by the ... Annual Report 2015 Highlights in 2015 Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank SHB cam kết đồng hành với phồn vinh đất nước, thịnh vượng Quý cổ đông, đối tác Khách hàng SHB Annual Report 2015 Highlights...
 • 68
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng điều khiển trượt thích nghi trong điều khiển kích từ máy phát đồng bộ ba pha thủy điệnVận dụng mô hình fama french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hồ chí minhCÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến KHỦNG HOẢNG TIỀN tệ TRƯỜNG hợp của VIỆT NAMNghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống cân bằng bóng đĩaMÔN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGđồ án động cơ đốt trong dc xăng tuấn 26 11 111 MAI INsach bai tap tieng anh 10 thi diem pearson tap 2BCTT Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông và công nghệ NovaNghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặtHiệu ứng của radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong mô hình chuẩn mở rộngPhương pháp dạy thanh nhạcTán xạ từ của các nơtron phân cực và véc tơ phân cực của các nơtron tán xạ trên bề mặt tinh thể phân cực trong điều kiện có phản xạ toàn phầnCÂU hỏi ôn tập LUẬT THƯƠNG mạiCase study secretory diarrheaBài giảng y khoa bong gânBài giảng bản chất, thành phần của vắc xinBÀI GIẢNG TÂM PHẾ MẠNBài tập nhóm môn maketing thương mại : Tìm hiểu về dịch vụ sau bán hàng của chuỗi FPT shopQuản trị văn phòng : Phục vụ tiệc kiểu ÂuTổng quan về quảng cáo Facebook
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập