Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà trình bày Báo cáo Ban Giám đốc với Báo ... 80/2012/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài năm 2011 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Chúng tiến hành kiểm ... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2-3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo...
 • 24
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2
... An BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/ 9 (gọi tắt Công ty ) đệ trình báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 ... tháng năm 20 12 Số: /20 12/ BCKT/IFC BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/ 9 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ... minh Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí 12/ 9 (sau gọi tắt Công ty ) cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 11 lập ngày 18 tháng 03 năm 20 11 từ trang 06 đến trang 21 kèm theo Báo cáo...
 • 22
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2006 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2006 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 22 TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà đệ trình báo cáo với Báo cáo tài kiểm tốn ... TY SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Hồ Bình - Tháng 01 năm 2007 TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN XI ... máy Xi măng Sơng Đà (nay Cơng ty cổ phần Xi măng Sơng Đà) - 04/1997 - 12/2001: Trưởng phòng Kỹ thuật - Hóa nghiệm Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà - 12/200 1- 12/2005: Phó giám đốc Cơng ty cổ phần...
 • 54
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... 80/2009/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài năm 2008 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Chúng tiến hành kiểm ... thu Xí nghiệp Sông Đà 12.3 - Công ty CP Sông Đà 12 Công ty Cổ phần dịch vụ SUDICO Xí nghiệp 206 - Công ty Sông Đà Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Công ty Đầu tư phát triển Xây lắp Sông Đà Tổng SỰ ... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2008 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09 - DN CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Cơ sở lập báo cáo tài Báo...
 • 20
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... Thuyết minh Báo cáo tài - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà trình bày Báo cáo Ban Giám đốc với Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ... Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Tổng Các khoản phải trả Xí nghiệp Sông Đà 12.4 -Công ty CP Sông Đà 12 Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà Công ty Cổ phần Xuất nhập Sông Đà Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Tổng ... bán Công ty CP Simco Sông Đà Chi nhánh Công ty CP Sông Đà Công ty Cổ phần dịch vụ SUDICO Tổng Các giao dịch mua Xí nghiệp Sông Đà 12.7 - Công ty Sông Đà 12 Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà Công ty...
 • 21
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... NG SÔNG À Báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 M U B 09 - DN THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TI P THEO) C S L P BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ K K TOÁN C s l p Báo cáo tài Báo cáo tài ... t Thuy t minh Báo cáo tài – 24 CÔNG TY C PH N XI M NG SÔNG À BÁO CÁO C A BAN GIÁM C Ban Giám đ c Công ty C ph n Xi m ng Sông đ trình Báo cáo v i Báo cáo tài đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ... CÔNG TY C PH N XI M NG SÔNG À M CL C TRANG BÁO CÁO C A BAN GIÁM C 2-3 BÁO CÁO KI M TOÁN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã C KI M TOÁN B ng Cân đ i k toán 5-6 Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh Báo cáo...
 • 24
 • 59
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2
... An BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An (gọi tắt Công ty ) đệ trình báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm ... TOÁN Về Báo cáo tài cho cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 12 Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí ... tiến hành kiểm toán Báo cáo tài gồm: Bảng Cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 20 12, Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xi măng Dầu...
 • 27
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
... un m 1,852,950,000 - 9,422,705,652 - - - 11,275,655,652 - S t ng n m - Mua n m - T ng khỏc S gi m n m - Thanh lý, nh ng bỏn - Gi m khỏc S d cu i n m - - - - 1,852,950,000 - 9,422,705,652 11,275,655,652 ... u - Qu ng Ninh II Cỏc cụng ty Cụng ty C ph n Ph ng mai Ph ng Nam - Uụng Bớ - Qu ng Ninh Cụng ty C ph n H i Long Ph ng Gi ng ỏy - TP H Long - Qu ng Ninh Cụng ty C ph n g m Thanh S n Thanh S n - ... Trung - Uụng Bớ - Qu ng Ninh Xớ nghi p Than Uụng Bớ Ph Xớ nghi p Xõy d ng Uụng Bớ Quang Trung - Uụng Bớ - Qu ng Ninh Xớ nghi p Xõy d ng Múng Cỏi Th xó Múng Cỏi - Qu ng Ninh ng ụng - Uụng Bớ - Qu...
 • 30
 • 58
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
... cụng ty Cụng ty c ph n Ph ng mai Ph ng Nam - Uụng Bớ - Qu ng Ninh Cụng ty C ph n H i Long Ph ng Gi ng ỏy - TP H Long - Qu ng Ninh Cụng ty C ph n g ch Thanh S n Thanh S n - Uụng Bớ - Qu ng Ninh ... 31/12 /2011 VND 1/1 /2011 VND DI H N KHC u t di h n u t di h n khỏc - Cụng ty C ph n C khớ Nam S n - Cụng ty C ph n Xõy d ng Ph ng Nam - 135 - Cụng ty C ph n Siờu th Sụng Sinh - Gúp v n cựng Cty CP ... Trung - Uụng Bớ - Qu ng Ninh Xớ nghi p Than Uụng Bớ Ph Xớ nghi p Xõy d ng Uụng Bớ Quang Trung - Uụng Bớ - Qu ng Ninh Xớ nghi p Xõy d ng Múng Cỏi Th xó Múng Cỏi - Qu ng Ninh ng ụng - Uụng Bớ - Qu...
 • 26
 • 67
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập