Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
... sdnng6nhpnkh6c - Gid tri hao mdntily ThuY6t minh 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 25 0 25 4 25 9 TiAnnQpeug hd tro thanhtorln 26 0 26 1 26 3 TONG CQNG sAx (27 0=100 +20 0) rAr 27 0 6i 62. 719.457.3 62 6 62. 4s8.4 72. 8 82 t4 ... 2. t74.8 72. 0 72 1.079. 920 .000 t6 1.166.s30.373 744.170.000 7.804.303. 822 s.3r8.170. 628 JIf s. 427 .804.936 10.046.099.2s2 316 1 .22 7 .27 2. 727 319 1.09s.7s2.063 1.066.080 .21 8 26 3 .20 9.754.1 42 1 82. 222 .479. 321 320 ... l5 42. s87 .28 9.340 43. 420 .28 9 .22 5 5.195.531. 726 s.675 .24 s.014 75.6r7.410.387 ;t5.617.410.387 (20 . 42 r.875.661) (1:9.9 42. 165.373) 37.391.757.614 '.J7.745.044 .21 1 :i2 .28 3. 929 . 722 5i2 .28 3. 929 . 722 (1,4.892...
  • 36
  • 15
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập