Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
... ngSn hqn 13 5 Phai thu ngSn han kh6c 13 6 61. 876 .12 1.404 73.4 31. 223.323 13 7 -3 .466. 214 .350 -4 .093.883.350 6' ,15 .13 2 .17 9.435 258.463 .16 9.672 615 .13 2 .17 9.435 258.463 .16 9.672 DU phdng phdithu Tdi sdn ... 2.464. 514 .734.078 300 1. 694.4 51. 049.232 1. 688 .18 8.954.006 310 1. 515 .6 81. 609.764 1. 599. 812 .760.926 305.553.765 .14 2 2 01. 215 .685.257 269.',t 81. 706.627 334.677.078.084 7.708.776.390 10 .069.992. 610 TOng ... NuAr I thdng 03 ndrn 2 01 I6 PVT: DdnS fr, XUAi A - Tei sin L TiOn vi ngSn hqn c6c khoin tuong duong tidin 11 0 tv .1 165.420.369 .13 2 350 .11 5.550.587 Ti6n 11 1 80.360.769 .13 2 15 1. 015 .550.587 CAc khodn...
 • 25
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
... nghiQp dd nQP 01 4. 455 .40 7 948 . 347 1.882. 646 .957 527 02 -4 . 973.271.099 .40 r t.767 9 74. 066.60C, 03 04 -5 .926.6 14. 9 94 -3 .632.503.626 - 34. 531. 644 .708 -2 9.0 34. 2 94. 029 55r.7 54. 799.169 -r0. 545 .802.536 05 ... ngudn vdn (44 0=300 +40 0) 11 Ngudn vdn ddu tu \ t.928. 743 .r38 41 8 41 9 42 1 VI.15 r13.720.s65.282 97.898.960.613 27.055.626.180 279 .49 8. 849 42 2 42 9 43 0 43 1 43 2 44 0 !/ fr \\* -5 .591.100.000 4r6 4t7 QuI ... ng bdn TSCD vi -5 5L.071 .40 3 .40 1 -5 86.672.309.017 o'7 ci4c TS dii h4n -4 . 503.019.537 116.927.178.752 -1 60 .40 3.376.8 94 52.515.367.080 q -1 8.965.652.99r - 247 .658.776 .40 4 il 3.3 54. 54s .45 5 rP KH 22...
 • 20
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
... (30 =20 +(2l -2 2 )(2s +26 )) I l 'lhu nhlp khr{c vII.01 VII. 02 l0 ll 797.7s0.386.0r2 139.814.497 797.6tO.57 1-5 15 VII.03 739.r57 .21 1.096 58.453.360.4r9 20 2l VII.04 22 uI.0s 1.830. 824 .930 11.305.66s.70s 23 ... r.304.677.105.5 52 t.0 72. 958.444 950. 926 .104.70r VI.1O 326 .990.793.543 28 0.1 12. 727 .60A VI.1I 651.561.184.6s3 6001s2.693:106 1 72. 473.4s0.40s 48.r48.360.9 42 YT.I2 8.616.4r9.0 32 9. 026 .4rr .28 6 ytri t 32. 911.718 ... th6ng tu75l2}l5lfl-BTC ngiy 18l}5l2}l5 sta ddi bd sung Didu 128 Th6ng ut2O)l2Ol4[fT-BTC ngdy 22 / 12/ 2014 c6 quy dinh: - Doanh nghiOp duo c phdp ldp b6o c6o tdi chinh gifra niOn dO ndm 20 15 theo...
 • 22
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
... san ng6n h4n kh6c B - TAi sin diri han r uac Knoan phni thu ddi han 734 135 s3.61r .37 2. 039 23. 457. 630 .691 137 -4 .39 3.8 83. 350 (5.0 43. 8 83. 350) 140 r99. 034 .33 3.916 199. 034 .33 3.916 228.547.186.546 ... nudc 2s3 VI.O8 33 3 .30 3.9 13. 760 240.805.9 63. 76C 261 262 VI.09 6.482 .37 2.0 13 6.482 .37 2.0 13 8.521.592 .32 0 8.521.592 .32 C 268 30 0 1.158.890. 438 .668 1.142.08 5-7 r2-eeo 31 0 1. 030 .045.418.668 1.021. 832 .712.990 ... 429 .30 0.24r. 231 244. 036 .6 93. 55L 3LI VI.1O 2 73. 898 .34 2. 930 758.675.09r.828 31 2 VI.l1 vr.12 2 83. 5r7.46r. 832 13. 874.500 12.299.566.816 15 .39 1.422.069 3r4 XD 620.000.000 VI. 13 3.006.867.756 37 7 31 9 33 0...
 • 20
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
... THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1/ 2 015 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn Công Ty CP XNK YTế DOMESCO Công ty Cổ phần thành lập theo định số 14 4/QĐ.UB.TL ng y 27 ... viên ) 17 4. 411 .300.000 17 4. 411 .300.000 - 17 4. 411 .300.000 17 4. 411 .300.000 - Thặng dư vốn cổ phần 14 0.470.629.894 14 0.470.629.894 - 14 0.470.629.894 14 0.470.629.894 - Cổ phiếu ngân quỹ 0 - 0 Cộng 407.608.599.894 ... 1. 685.6 01. 016 18 3.3 41. 818 18 3.3 41. 818 52. 719 .14 5 52. 719 .14 5 245.962.287 245.962.287 14 6.246.9 01. 546 14 6.5 91. 576 Trang + Công trình NM SX dạng viên - cốm - bột 246.9 01. 546 246.9 01. 546 + Công trình...
 • 31
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
... JO.O(MJ,lWXJ,OOO 2~,5 01 ,07(' ,1 n 3,939 ,1 ~(> ,18 9 15 ,2. 21, 389 ,19 1 NJ-ITMCP Ng,,,,i (hlJoJl'g V~ M 1Th1el' XIi',£_diu Pelroli", •• ' -1 1 '-T,"," Om t 919 , 211 110 21U " / U~ I'Jlte 1l,\0 lJA>,f I Tfnchlp ... U.llloll.' 14 .2JO.22~ 1~ .l"" .14 S 14 .2W.l~5 14 .2W,2~ 989,lln 989.J2(I 14 .llo.!Z~ 14 , 210 ,22.' I~O,JI~,l!]6 10 :1_ ' .13 .480 8"'>6. 611 ,7'7~ li.2W. 21. < 14 , 210 ,22.' l'n •• k.t "U,U:l6 ,11 O.(O) 71, 9 .17 . ;14 0.000 ... 4JO~~7,1ill7,ll.""; (65, 714 ,572. ~1 14ll,928 ~1. 87,769 88. 213 .940 15 •. '11 12.029,268 2 911 , (17 0,542 .16 5 24.SlI3.9li8.625 65,937,429, 214 _64'M~7 >10 2 91. 17HJ4.9 41 uhG n' co PH"" :l.U"T :"HAP 1( fIAt: 1' [l'KOU'U:X...
 • 17
 • 15
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập