Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... 1. 240 .718.6 84 IlO9936870 2802373 244 39 2 04. 000 000 16000000000 41 500.000 1281768 48 . $47 .1&5,057 6.176,658 -1 11. 848 .268.5H - -" '" N~m 2010 4. 960.713._ 11079362717 62925308 4~ 31 146 1 1. 546 .068.379 ... 3.216590,1 54 31265720,795 - _ 10 141 9 245 062 (1.67_5992, .46 9) 93.6 74. 188.0 64 Gili tr( Ihuin etc khoin ph6Ilhu ngin "'n , 631. 747 744 T'" goii ngIo ~ ~ , 1!l59 143 41 01101f .2010 101. -4 1 1. 245 .0112 ... -~ - o.-h !flu t*l ~ kinh """nh X"", khlu Doanh!flu tl...
 • 18
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt
... 2,729,070.6 04. 422 (2,7 14, 191,612.098) 1,851, 642 ,921,966 (1, 349 ,41 5.251 ,49 0) (49 ,337,805,183) (42 ,ne.900,126) (4, 601. 845 , 340 ) 2,681,859,575,669 (2. 540 ,598.026, 148 ) 298,6 94, 112,961 546 ,172,669.3 048 1 ,49 S,220,098,1M! ... (1,133.308,718, 044 ) (47 ,995 ,45 0 ,43 5) (30.059, 846 ,49 0) (40 ,9 64. 544 ) " " " " '" '"" w (625. 747 , 040 "n " , (212,585 ,49 3,178) (137,581,398,575) " " (4, 255,375,650) 8 ,46 1,002,602 54, 9lI7,027,n1 ( 24, 929,893,1 84) ... 24, 748 ,43 5,1l10 4, 1 24, 487, 640 167,871,223 949 ,3 04, 4 64 s6eUa Nlm , 671,127,222.1 84 666 ,48 8,358,365 46 1,195,972,6 64 1 14, 249 ,118, 249 12 ,49 2,8 &4, 319 5,397,935 ,46 7 4, 030,1&1,110 3,582,939 ,49 7 25,707,755,587...
 • 14
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
... 1.717,!129,~9,17~ _1,19l1 ,44 l ,4~ 722,670.000 ,-~ $42 ,000.000,0Ql3 610.nO,OSI.000 43 0,000,000.000 41 4 41 6 41 41 S 41 9 42 0 42 1 43 0 43 2 43 3 ~g 41 ~ 20,~9lJ31,239 ~,597.11 )4, 149 1,91~,60t,J43 1,07J.,501,929,7I3 ... -ill- -4 ~ a- 4S2,01lO,OOO 331 -t .! + ~ I I05,697,269,OSJ I'!'!,2103,715,9 74 149 ,271,5 0-' ' '49 146 ~27,9S4 _ (43 ,H4,238 ,46 6) (16,973 ,44 2,Ol() ~ 24, 9~2,368,t60_4SG~9~,796 _4~ 1,000,000,000 40 6,000,000,000 ... 3,929.878.5 64 6 .41 6.023.68l 3.151.827.781 2.399. 247 .3 64 1.~,606~1._~~Q 120582. 342 -5 .8 84. 595.152 -~ -_ 9.3 34. 426.8 24 _-_ 4. 948 .115.337 1 54. 185. 143 ,981 n 767. 548 .151 626.389. 546 3.193.806.800...
 • 27
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
... 2,1 64, 001,773 9,859,077,2 24 219,666,798 5,272 ,42 9,9 24 21, 845 ,773,631 37,196, 947 ,577 2,798 ,45 4,865 4, 479 ,48 4,828 858,979, 045 1 84, 241 ,382 8,321,160,120 1,5 54, 475,379 2,8 94, 158 ,43 3 832,788,301 140 ,521,620 ... 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 L y k q n m tr c 48 ,037,5 84, 563 46 ,631,806,6 14 1 ,40 5,777, 949 70 ,48 5,715 70 ,48 5,715 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 47 ,967,098, 848 46 ,561,320,899 ... tháng năm Tổng Giám Đốc 2011 Báo cáo tài Q IV n m tài 2010 CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA a ch : NG 1A - KCN BIÊN HỊA - N Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 M us B 0 2- DN DN - BÁO CÁO K...
 • 13
 • 50
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
... 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 121 48 1 299 780 020 3 24 973 848 190 806 172 1 34 99 40 8 890 42 3 36 759 689 003 62 649 201 42 0 56 972 891 147 16 146 42 0 525 40 826 47 0 622 096 596 9 34 556 ... 343 683 112 844 2 94 863 173 48 9 44 2 0 24 467 10 80 5 74 283 112 66 502 599 588 287 090 899 132 229 040 0 34 447 11 55 689 692 372 48 018 810 45 5 209 560 3 94 615 173 0 84 240 8 74 20 24 8 84 590 740 ... 556 872 513 539 7 24 421 683 867 43 3 615 207 773 46 0 975 638 169 42 5 589 150 558 344 791 7 14 688 291 550 049 775 41 1 319 615 207 773 61 608 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 Giỏ tr cũn l i...
 • 17
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 12~O679166 40 77013768 6829 940 000 !'! 842 M!6' 1 249 4' (79 '48 896 -4 S47 000) / 247 6 245 51 04 145 on 589 7 947 526553 u d Itiln 1~Win""", I'hC, P." ""folio" ',,,,,n ' ffQol.V~t "'"' ',' : >-...
 • 15
 • 72
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
... uk S cu i k 127,266 ,45 7 ,43 4 I 10 11 12 B - NGU N V N CH S t minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V. 24 V.25 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 2 c c cựng v i B ... 133,181,9 74, 340 96,850,707, 846 16 ,40 5,055,967 3 ,42 7,755,229 5,370,205 ,48 6 10,887, 041 ,616 221,791 ,49 6 23 ,42 1,669,252 36,7 94, 486,905 322,701,895 - 101,973,5 84, 449 23,2 84, 221, 240 4, 5 94, 851,376 10,930,928, 247 ... 1,125,852, 347 1,125,852, 347 - 847 ,970,522 847 ,970,522 - - - 91,193,226,937 88,379,903,860 1 ,46 1,865,762 1 ,46 0,193,956 (108,736, 641 ) 80,131,0 14, 183 74, 711,153,111 4, 893,598,225 6 34, 999 ,48 8 (108,736, 641 )...
 • 7
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)project 1SB (dạy thêm tiếng anh)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)TÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNVành chính, vành euclide và ứng dụngTổ chức và quy hoạch mạng viễn thông240 vocabulary words g1Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Phân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập