Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... 1. 240 .718.6 84 IlO9936870 2802373 244 39 2 04. 000 000 16000000000 41 500.000 1281768 48 . $47 .1&5,057 6.176,658 -1 11. 848 .268.5H - -" '" N~m 2010 4. 960.713._ 11079362717 62925308 4~ 31 146 1 1. 546 .068.379 ... 3.216590,1 54 31265720,795 - _ 10 141 9 245 062 (1.67_5992, .46 9) 93.6 74. 188.0 64 Gili tr( Ihuin etc khoin ph6Ilhu ngin "'n , 631. 747 744 T'" goii ngIo ~ ~ , 1!l59 143 41 01101f .2010 101. -4 1 1. 245 .0112 ... -~ - o.-h !flu t*l ~ kinh """nh X"", khlu Doanh!flu tl...
 • 18
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt
... 2,729,070.6 04. 422 (2,7 14, 191,612.098) 1,851, 642 ,921,966 (1, 349 ,41 5.251 ,49 0) (49 ,337,805,183) (42 ,ne.900,126) (4, 601. 845 , 340 ) 2,681,859,575,669 (2. 540 ,598.026, 148 ) 298,6 94, 112,961 546 ,172,669.3 048 1 ,49 S,220,098,1M! ... (1,133.308,718, 044 ) (47 ,995 ,45 0 ,43 5) (30.059, 846 ,49 0) (40 ,9 64. 544 ) " " " " '" '"" w (625. 747 , 040 "n " , (212,585 ,49 3,178) (137,581,398,575) " " (4, 255,375,650) 8 ,46 1,002,602 54, 9lI7,027,n1 ( 24, 929,893,1 84) ... 24, 748 ,43 5,1l10 4, 1 24, 487, 640 167,871,223 949 ,3 04, 4 64 s6eUa Nlm , 671,127,222.1 84 666 ,48 8,358,365 46 1,195,972,6 64 1 14, 249 ,118, 249 12 ,49 2,8 &4, 319 5,397,935 ,46 7 4, 030,1&1,110 3,582,939 ,49 7 25,707,755,587...
 • 14
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
... 1.717,!129,~9,17~ _1,19l1 ,44 l ,4~ 722,670.000 ,-~ $42 ,000.000,0Ql3 610.nO,OSI.000 43 0,000,000.000 41 4 41 6 41 41 S 41 9 42 0 42 1 43 0 43 2 43 3 ~g 41 ~ 20,~9lJ31,239 ~,597.11 )4, 149 1,91~,60t,J43 1,07J.,501,929,7I3 ... -ill- -4 ~ a- 4S2,01lO,OOO 331 -t .! + ~ I I05,697,269,OSJ I'!'!,2103,715,9 74 149 ,271,5 0-' ' '49 146 ~27,9S4 _ (43 ,H4,238 ,46 6) (16,973 ,44 2,Ol() ~ 24, 9~2,368,t60_4SG~9~,796 _4~ 1,000,000,000 40 6,000,000,000 ... 3,929.878.5 64 6 .41 6.023.68l 3.151.827.781 2.399. 247 .3 64 1.~,606~1._~~Q 120582. 342 -5 .8 84. 595.152 -~ -_ 9.3 34. 426.8 24 _-_ 4. 948 .115.337 1 54. 185. 143 ,981 n 767. 548 .151 626.389. 546 3.193.806.800...
 • 27
 • 36
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
... 2,1 64, 001,773 9,859,077,2 24 219,666,798 5,272 ,42 9,9 24 21, 845 ,773,631 37,196, 947 ,577 2,798 ,45 4,865 4, 479 ,48 4,828 858,979, 045 1 84, 241 ,382 8,321,160,120 1,5 54, 475,379 2,8 94, 158 ,43 3 832,788,301 140 ,521,620 ... 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 L y k q n m tr c 48 ,037,5 84, 563 46 ,631,806,6 14 1 ,40 5,777, 949 70 ,48 5,715 70 ,48 5,715 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 47 ,967,098, 848 46 ,561,320,899 ... tháng năm Tổng Giám Đốc 2011 Báo cáo tài Q IV n m tài 2010 CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA a ch : NG 1A - KCN BIÊN HỊA - N Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 M us B 0 2- DN DN - BÁO CÁO K...
 • 13
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
... 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 121 48 1 299 780 020 3 24 973 848 190 806 172 1 34 99 40 8 890 42 3 36 759 689 003 62 649 201 42 0 56 972 891 147 16 146 42 0 525 40 826 47 0 622 096 596 9 34 556 ... 343 683 112 844 2 94 863 173 48 9 44 2 0 24 467 10 80 5 74 283 112 66 502 599 588 287 090 899 132 229 040 0 34 447 11 55 689 692 372 48 018 810 45 5 209 560 3 94 615 173 0 84 240 8 74 20 24 8 84 590 740 ... 556 872 513 539 7 24 421 683 867 43 3 615 207 773 46 0 975 638 169 42 5 589 150 558 344 791 7 14 688 291 550 049 775 41 1 319 615 207 773 61 608 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 Giỏ tr cũn l i...
 • 17
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 12~O679166 40 77013768 6829 940 000 !'! 842 M!6' 1 249 4' (79 '48 896 -4 S47 000) / 247 6 245 51 04 145 on 589 7 947 526553 u d Itiln 1~Win""", I'hC, P." ""folio" ',,,,,n ' ffQol.V~t "'"' ',' : >-...
 • 15
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
... uk S cu i k 127,266 ,45 7 ,43 4 I 10 11 12 B - NGU N V N CH S t minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V. 24 V.25 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 2 c c cựng v i B ... 133,181,9 74, 340 96,850,707, 846 16 ,40 5,055,967 3 ,42 7,755,229 5,370,205 ,48 6 10,887, 041 ,616 221,791 ,49 6 23 ,42 1,669,252 36,7 94, 486,905 322,701,895 - 101,973,5 84, 449 23,2 84, 221, 240 4, 5 94, 851,376 10,930,928, 247 ... 1,125,852, 347 1,125,852, 347 - 847 ,970,522 847 ,970,522 - - - 91,193,226,937 88,379,903,860 1 ,46 1,865,762 1 ,46 0,193,956 (108,736, 641 ) 80,131,0 14, 183 74, 711,153,111 4, 893,598,225 6 34, 999 ,48 8 (108,736, 641 )...
 • 7
 • 7
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTMột số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMột số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)bí kíp ôn thi đại họcđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga Tiến
Đăng ký
Đăng nhập