Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... 1. 240 .718.6 84 IlO9936870 2802373 244 39 2 04. 000 000 16000000000 41 500.000 1281768 48 . $47 .1&5,057 6.176,658 -1 11. 848 .268.5H - -" '" N~m 2010 4. 960.713._ 11079362717 62925308 4~ 31 146 1 1. 546 .068.379 ... 3.216590,1 54 31265720,795 - _ 10 141 9 245 062 (1.67_5992, .46 9) 93.6 74. 188.0 64 Gili tr( Ihuin etc khoin ph6Ilhu ngin "'n , 631. 747 744 T'" goii ngIo ~ ~ , 1!l59 143 41 01101f .2010 101. -4 1 1. 245 .0112 ... -~ - o.-h !flu t*l ~ kinh """nh X"", khlu Doanh!flu tl...
 • 18
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt
... 2,729,070.6 04. 422 (2,7 14, 191,612.098) 1,851, 642 ,921,966 (1, 349 ,41 5.251 ,49 0) (49 ,337,805,183) (42 ,ne.900,126) (4, 601. 845 , 340 ) 2,681,859,575,669 (2. 540 ,598.026, 148 ) 298,6 94, 112,961 546 ,172,669.3 048 1 ,49 S,220,098,1M! ... (1,133.308,718, 044 ) (47 ,995 ,45 0 ,43 5) (30.059, 846 ,49 0) (40 ,9 64. 544 ) " " " " '" '"" w (625. 747 , 040 "n " , (212,585 ,49 3,178) (137,581,398,575) " " (4, 255,375,650) 8 ,46 1,002,602 54, 9lI7,027,n1 ( 24, 929,893,1 84) ... 24, 748 ,43 5,1l10 4, 1 24, 487, 640 167,871,223 949 ,3 04, 4 64 s6eUa Nlm , 671,127,222.1 84 666 ,48 8,358,365 46 1,195,972,6 64 1 14, 249 ,118, 249 12 ,49 2,8 &4, 319 5,397,935 ,46 7 4, 030,1&1,110 3,582,939 ,49 7 25,707,755,587...
 • 14
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
... 1.717,!129,~9,17~ _1,19l1 ,44 l ,4~ 722,670.000 ,-~ $42 ,000.000,0Ql3 610.nO,OSI.000 43 0,000,000.000 41 4 41 6 41 41 S 41 9 42 0 42 1 43 0 43 2 43 3 ~g 41 ~ 20,~9lJ31,239 ~,597.11 )4, 149 1,91~,60t,J43 1,07J.,501,929,7I3 ... -ill- -4 ~ a- 4S2,01lO,OOO 331 -t .! + ~ I I05,697,269,OSJ I'!'!,2103,715,9 74 149 ,271,5 0-' ' '49 146 ~27,9S4 _ (43 ,H4,238 ,46 6) (16,973 ,44 2,Ol() ~ 24, 9~2,368,t60_4SG~9~,796 _4~ 1,000,000,000 40 6,000,000,000 ... 3,929.878.5 64 6 .41 6.023.68l 3.151.827.781 2.399. 247 .3 64 1.~,606~1._~~Q 120582. 342 -5 .8 84. 595.152 -~ -_ 9.3 34. 426.8 24 _-_ 4. 948 .115.337 1 54. 185. 143 ,981 n 767. 548 .151 626.389. 546 3.193.806.800...
 • 27
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
... 2,1 64, 001,773 9,859,077,2 24 219,666,798 5,272 ,42 9,9 24 21, 845 ,773,631 37,196, 947 ,577 2,798 ,45 4,865 4, 479 ,48 4,828 858,979, 045 1 84, 241 ,382 8,321,160,120 1,5 54, 475,379 2,8 94, 158 ,43 3 832,788,301 140 ,521,620 ... 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 L y k q n m tr c 48 ,037,5 84, 563 46 ,631,806,6 14 1 ,40 5,777, 949 70 ,48 5,715 70 ,48 5,715 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 47 ,967,098, 848 46 ,561,320,899 ... tháng năm Tổng Giám Đốc 2011 Báo cáo tài Q IV n m tài 2010 CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA a ch : NG 1A - KCN BIÊN HỊA - N Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 M us B 0 2- DN DN - BÁO CÁO K...
 • 13
 • 35
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
... 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 121 48 1 299 780 020 3 24 973 848 190 806 172 1 34 99 40 8 890 42 3 36 759 689 003 62 649 201 42 0 56 972 891 147 16 146 42 0 525 40 826 47 0 622 096 596 9 34 556 ... 343 683 112 844 2 94 863 173 48 9 44 2 0 24 467 10 80 5 74 283 112 66 502 599 588 287 090 899 132 229 040 0 34 447 11 55 689 692 372 48 018 810 45 5 209 560 3 94 615 173 0 84 240 8 74 20 24 8 84 590 740 ... 556 872 513 539 7 24 421 683 867 43 3 615 207 773 46 0 975 638 169 42 5 589 150 558 344 791 7 14 688 291 550 049 775 41 1 319 615 207 773 61 608 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 Giỏ tr cũn l i...
 • 17
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 12~O679166 40 77013768 6829 940 000 !'! 842 M!6' 1 249 4' (79 '48 896 -4 S47 000) / 247 6 245 51 04 145 on 589 7 947 526553 u d Itiln 1~Win""", I'hC, P." ""folio" ',,,,,n ' ffQol.V~t "'"' ',' : >-...
 • 15
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
... uk S cu i k 127,266 ,45 7 ,43 4 I 10 11 12 B - NGU N V N CH S t minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V. 24 V.25 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 2 c c cựng v i B ... 133,181,9 74, 340 96,850,707, 846 16 ,40 5,055,967 3 ,42 7,755,229 5,370,205 ,48 6 10,887, 041 ,616 221,791 ,49 6 23 ,42 1,669,252 36,7 94, 486,905 322,701,895 - 101,973,5 84, 449 23,2 84, 221, 240 4, 5 94, 851,376 10,930,928, 247 ... 1,125,852, 347 1,125,852, 347 - 847 ,970,522 847 ,970,522 - - - 91,193,226,937 88,379,903,860 1 ,46 1,865,762 1 ,46 0,193,956 (108,736, 641 ) 80,131,0 14, 183 74, 711,153,111 4, 893,598,225 6 34, 999 ,48 8 (108,736, 641 )...
 • 7
 • 4
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tội mua bán trái phép chất ma túy (3)Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hoá học (Đại học Kinh tế)Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn (Đại học Kinh tế)Nghiên cứu khả năng sản xuất của hai tổ hợp lợn lai giữa đực pidu x nái F1(LY) và đực du x nái F1(LY) nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái sinh sản sư đoàn 3 lạng giang bắc giangnhiên liệu cồn 2 (1)HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬTKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)giáo án sinh 6 học kì 2giáo án ngữ văn 11Tìm hiểu và phân tích hiệu năng bảo mật lớp vật lý của hệ thống MISOQuản lý LOG tập trung sử dụng GrayLog 2Đánh giá thực trạng thoát và xử lý nước thải sinh hoạt tại một số phường trung tâm thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóaXây dựng văn hóa ứng xử ở trường trung học phổ thông yên lập, tỉnh phú thọKinh doanh quốc tế và bài học kinh nghiệmMối quan hệ tương tác giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế như thế nào thông qua thực trạng của viêt nam hiện nay giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ra saoTiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nướcCÔNG TRÌNH ĐƯỜNG sắt đô THỊQuy trình sản xuất giò thủAn introduction to marketing researchAn introduction to organizational behavior v1
Đăng ký
Đăng nhập