Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex
... va Dibu I~ Cong ty C6 phAn xay I~p III Petrolimex Vl), Trang 2/2 TAp DOAN xANG DAu VIET NAM CONe TV CP XAV LAp III PETROLIMEX CONG HOA xX HOI CHiT NGHIA VI~T NAM Doc Hip - Ttl' - Hanh phuc Tp ... ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petrolimex thucmg nien nam 2016 g6m c6: Ba Le Thi H6ng Mai - Truong ban Ba Le Thi Thuy Linh - Thanh vien Ba Hoang Trfrn Nhu Quynh - Thanh vien Bit Nguytn Thi Nhucmg - ... - TrU'o'ng ban luulitL ­ B.Le ThiThuy Linh Bie Thi H6ng Mai T~P DoAN XANG DAu VI~T NAM CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T1}' ­ H~;mh phuc -...
 • 13
 • 11
 • 0

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cửa hàng xây dựng số 5 - kiên giang của công ty cổ phần xây lắp iii - petrolimex chi nhánh cần thơ

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cửa hàng xây dựng số 5 - kiên giang của công ty cổ phần xây lắp iii - petrolimex chi nhánh cần thơ
... pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 46 4.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỬA HÀNG XÂY DỰNG SỐ _KIÊN GIANG CỦA CÔNG TY 46 4.2.1 Kế toán chi phí sản ... công trình cửa hàng xây dựng số 5_ Kiên Giang 50 Bảng 3: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất cửa hàng xây dựng số 5_ Kiên Giang 55 Bảng 4: Bảng tính giá thành công trình xây dựng cửa hàng xây ... sản xuất công trình xây dựng cửa hàng xây dựng số _ Kiên Giang 46 4.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình 53 4.2.3 Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất...
 • 81
 • 111
 • 0

phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần xây lắp iii petrolimex từ 2008 đến 2010

phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần xây lắp iii petrolimex từ 2008 đến 2010
... 2008 đến năm 2010 23 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010 24 4.1 Phân tích khái quát tình hình tài công ty Cổ phần ... thực tập Công ty cổ phần xây lắp III - Petrolimex em định chọn đề tài Phân tích tình hình tài công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex Cần Thơ từ năm 2008 đến năm 2010 Thông qua việc phân tích, ... hình tài CTCP xây lắp III Petrolimex GVHD: Trần Thị Bạch Yến Chương PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010 4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH...
 • 101
 • 87
 • 0

phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây lắp iii petrolimex

phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây lắp iii petrolimex
... Thị Bạch Yến viii SVTH: Nguyễn Hoàng Ngọc Thủy Phân tích hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex 4.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX ... dụng vốn nói chung, vốn cố định, vốn lưu động công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex qua năm (2008 - 2010) để thấy biến động công ty Phân tích hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ... Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex  Thông qua việc phân tích đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn sử dụng vốn công ty Cổ phần...
 • 115
 • 98
 • 0

hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần xây lắp iii petrolimex hà nội

hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần xây lắp iii petrolimex hà nội
... KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX HÀ NỘI 2.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất chi nhánh Công ty cổ phần xây lắp ... CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX HÀ NỘI 3.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện ... sản xuất tính giá thành sản phẩm chi nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp III PETROLIMEX Nội, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành...
 • 66
 • 51
 • 0

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp iii –petrolimex tại cần thơ từ năm 2008 đến năm 2010

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp iii –petrolimex tại cần thơ từ năm 2008 đến năm 2010
... Tổng Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III - PETROLIMEX TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2010 24 4.1 Phân tích khái quát tình hình tài công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex ... tập Công ty cổ phần xây lắp III - Petrolimex em định chọn đề tài Phân tích tình hình tài chỉnh công ty cổ phần xây lắp III — Petrolimex cần Thơ từ năm 2008 đến năm 2010 Thông qua việc phân tích, ... khoản công ty ừong ba năm từ 2008 đến 2010 53 Bảng 09: Bảng phân tích tiêu hiệu sử dụng vốn công ty từ 2008 đến 2010 57 Bảng 10: Bảng tình hình cấu nợ công ty năm từ 2008...
 • 79
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex
... 12 5.586.264.583 11 0 11 .029.789.672 3.529.789.672 7.500.000.000 21. 016 .800 .13 3 21. 016 .800 .13 3 - Tiền 11 1 VI -1 Các khoản tương đương tiền 11 2 VI-2b II Đầu tư tài ngắn hạn 12 0 Chứng khoán kinh doanh 12 1 VI-2a ... 2. 016 .885.400 (428.856.600) - 42.740. 011 .227 23.085.9 81. 676 11 .7 81. 135.025 17 .386 .18 6 .15 4 (10 . 314 .14 0.8 91) 800.849.263 62.292.809 .11 8 62.292.809 .11 8 - 43.459. 012 .336 28.402.037.533 14 .247.373.780 9.357.258.883 ... Qúy I/ 2 015 Tại ngày : 31/ 03/2 015 Đơn vị tính : VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Cuối kỳ Đầu năm A Tài sản ngắn hạn (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) I Tiền khoản tương đương tiền 10 0 11 7.802.262.243 12 5.586.264.583...
 • 39
 • 5
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex
... BOOOOO02 PHAN JJ: OAl - - - - - - - - - I - J J I - - - - - - 1.307.735 953 1.093617400 138.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 460 000 - - - - - - - - H~N - OJ Nguoi I~p bi&u ... 542.1 00.000 - - 6.556.328 65.000 650.000 000 - - - - 65 000 650.000 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dh tu' vilo cong ty lien doanh, lien k~t Cong ty TNHH TM ... d~u - - - - - - - - - - 2.640.169.590 2.531.080.352 - 97.310.000 216 922.240 - - - 5.437 000 - 11047000 11024000 Cong ty CP H6a d~u Petro limex 199.497 000 - 270.589.729 - - - - - - - -I - - Tay...
 • 39
 • 6
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong công ty côt phần xây lắp công nghiệp thực phẩmmẫu thẻ biểu quyết đại hội cổ đôngmẫu phiếu biểu quyết đại hội cổ đôngmau nghi quyet dai hoi chi bo co quanchuong trinh hanh dong rhuc hien nghi quyet dai hoi cua chi uy chi bonghị quyết đại hội xi của đảngnghị quyết đại hội đảngnghị quyết ðại hội ðảng toàn quốcbiểu mẫu quy định của nhà nưbiểu mẫu nghị quyết đại hội đoàn tncsnghị quyết đại hội chi đoànnghi quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ ixnghi quyết đại hội đảng ixnghi quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11mau nghi quyet dai hoinghi quyet dai hoi chi boGIAO TRINH 16 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 2GIAO TRINH GIỚI THIỆU MATLABGIAO TRINH CHUONG i PHAN II TINH THE CHAT RANGIAO TRINH BAI 5 MO HINH THAM CHIEUGIAO TRINH báo cáo THUYẾT TRÌNH lýGIAO TRINH c8a CO SO TU DONGGIAO TRINH c8c CO SO TU DONGGIAO TRINH CHƯƠNG 2 DAO ĐỘNG SÓNG p3GIAO TRINH GIOITHIEU KSDA m8GIAO TRINH CHAPTER 7GIAO TRINH c7b CO SO TU DONGGIAO TRINH CHƯƠNG 6 cơ LƯỢNG tửGIAO TRINH QHTN 6 QUY HOACH THUC NGHIEMGIAO TRINH DUC LI TAMGIAO TRINH 1 HÀM NHIỀU BIẾNGIAO TRINH BAI 2c MOHINH HE DAO DONGGIAO TRINH KIEMTRA NGSACH m4GIAO TRINH 2155147 CHAPTER 09GIAO TRINH 4 đạo HÀM VÀ VI PHÂN p4GIAO TRINH CHƯƠNG 2 DAO ĐỘNG SÓNG p1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập