Luận văn thạc sĩ Phương án khai thác, đổ thải và cải tạo, phục hồi môi trường các mỏ than khu vực Hòn Gai giai đoạn 2013 – 2025

Luận văn thạc Phương án khai thác, đổ thải cải tạo, phục hồi môi trường các mỏ than khu vực Hòn Gai giai đoạn 2013 2025

Luận văn thạc sĩ Phương án khai thác, đổ thải và cải tạo, phục hồi môi trường các mỏ than khu vực Hòn Gai giai đoạn 2013 – 2025
... trạng khai thác, đổ thải cải tạo, phục hồi môi trường mỏ than khu vực Hòn Gai Từ đó, đưa giải pháp khai thác, đổ thải, cải tạo phục hồi môi trường mỏ than khu vực Hòn Gai giai đoạn 2013 2025 ... khai thác, đổ thải cải tạo, phục hồi môi trường mỏ than khu vực Hòn Gai CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, ĐỔ THẢI VÀ CẢI TẠO PHỤC, HỒI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC HÒN GAI GIAI ĐOẠN 2013 2025 3.1 ... hình khai thác, đổ thải mỏ than khu vực Hòn Gai - Khái quát thực trạng cải tạo, phục hồi môi trường vùng Hòn Gai - Nghiên cứu phương án khai thác, đổ thải hợp lý mỏ than khu vực Hòn Gai giai đoạn...
 • 91
 • 131
 • 0

tiểu luận dự án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác cát san lấp trên lòng sông hậu

tiểu luận dự án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác cát san lấp trên lòng sông hậu
... giám sát môi trường trường trình cải tạo, phục hồi môi trường; - Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường Dự án cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác cát san lấp lòng sông Hậu CHƯƠNG ... DUNG CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 22 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác cát san lấp lòng sông Hậu - Xử lý cải tạo xói lở bờ sông, bờ đê khai thác cát, sỏi, sa khoáng lòng sông ... lan 21 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác cát san lấp lòng sông Hậu CHƯƠNG III PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 3.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Loại...
 • 33
 • 535
 • 1

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
... Môi trường Quy định lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản) a Đối với Dự án cải tạo, phục hồi môi ... nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản; Căn định phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường /Dự án cải tạo, phục hồi môi trường ... 34/2009/TT-BTNMT Quy định lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản Điều Dự án cải tạo, phục hồi môi trường (2)…...
 • 62
 • 350
 • 0

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án: Khai thác, chế biến đá xây dựng xã Chư Á - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án: Khai thác, chế biến đá xây dựng xã Chư Á - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
... 30 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án: Khai thác, chế biến á xây dựng Chư Á thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai Chư ng III PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 3.1 Lựa chọn phương án cải ... Kiều Nguyễn trang 11 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án: Khai thác, chế biến á xây dựng Chư Á thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai Đối với mỏ á Chư Á, chế biến khoáng sản công việc tổ chức ... trang 34 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án: Khai thác, chế biến á xây dựng Chư Á thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai 3.2 Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 3.2.1 Thiết kế, tính toán khối...
 • 47
 • 566
 • 5

Kiểm tra xác nhận hoàn thành các dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản docx

Kiểm tra xác nhận hoàn thành các dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản docx
... án cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản MẪU BÁO CÁO HOÀN THÀNH NỘI DUNG DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG/DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI ... trường hoàn thành Nội dung hoàn thành: - Trình bày nội dung tổng thể chi tiết hoàn thành theo giai đoạn toàn trình cải tạo, phục hồi môi trường theo nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án ... phục hồi môi trường phê duyệt Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường hoàn thành - Mô tả chi tiết hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường hoàn thành theo phương án phê duyệt...
 • 4
 • 331
 • 0

Thẩm định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản doc

Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản doc
... 1 Văn đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường (theo mẫu) 07 (bảy) dự án cải tạo, phục hồi môi trường Bản Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ Thiết kế sở Báo ... khai thác khoáng sản; - Thông tư số 34/2009/TT/BTNMT ngày 31/12/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi ... hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
 • 5
 • 225
 • 0

Thẩm định phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản pdf

Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản pdf
... nguyên Môi trường Văn đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung 07 (bảy) Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ  Hồ sơ sung; Dự án cải tạo, phục hồi môi trường kèm ... đầy đủ Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (4) Cơ quan định phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường; ... án cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị thẩm định, ...
 • 5
 • 176
 • 0

Kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản ppsx

Kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản ppsx
... TNMT kiểm tra việc hoàn thành toàn nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Sở TNMT xác nhận việc hoàn thành toàn nội dung Bước 7: Dự án cải tạo, phục hồi môi trường/ thông báo lý không xác nhận ... thác khoáng sản, đó, đề nghị xác nhận việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường; - 01 Báo cáo tham vấn ý kiến cộng đồng việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản ... rút tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường Thành phần hồ sơ khai thác khoáng sản - 01 có công chứng Văn Sở TNMT xác nhận việc chủ dự án thực xong nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy...
 • 5
 • 200
 • 1

nghiên cứu những tác động chính của dự án khai thác đá núi ông voi đề xuất các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường

nghiên cứu những tác động chính của dự án khai thác đá núi ông voi và đề xuất các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường
... môi trường, giải pháp cải tạo phục hồi tác giả luận văn đề xuất gồm: - Đánh giá xác định tác động dự án khai thác đá núi Ông Voi tới môi trường tự nhiên xã hội khu vực xung quanh dự án - Đề xuất ... phải đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trình hoạt động dự án giải pháp hoàn thổ phục hồi môi trường sau kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản Các giải pháp bảo vệ môi trường hoàn thổ phục hồi ... khai thác đá tác động lớn hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt tác động bất lợi hoạt động tới tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường đề tài Nghiên cứu tác động dự án khai thác đá núi...
 • 112
 • 366
 • 2

dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đất san lấp (2)

dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đất san lấp (2)
... ÁN PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG KHI KẾT THÚC KHAI THÁC Theo công văn hướng dẫn tính tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (Công văn số 832/BKHCBMT-Mtg), mỏ đá xây dựng ... Xây dựng Kinh doanh Vật liệu Xây dựng 40 Báo cáo ĐTM Dự án khai thác chế biến đá xây dựng hiểm, vận hành máy móc thiết bò an toàn, 3.3.4 Tổng hợp tác động môi trường dự án gây Dự án khai thác, ... nguyên Môi trường việc đánh gái môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường, Xí nghiệp Xây dựng Kinh doanh Vật liệu Xây dựng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường...
 • 79
 • 204
 • 0

dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đất san lấp

dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đất san lấp
... lần/năm CHƯƠNG V DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG I Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường Chi phí cho công tác phục hồi môi trường sau kết thúc khai thác mỏ đất san lấp Truông Rọ, ... phủ ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản, Doanh nghiệp tư nhân Khai thác vận chuyển VLXD Tuấn Đạt lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ đất đồi Truông ... tính toán Ký quỹ để phục hồi môi trường TT Tên hạng mục Số tiền (đồng) Tổng dự toán phục hồi môi trường 34.200.000 Số tiền phải ký quỹ 34.200.000 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đất san lấp...
 • 28
 • 434
 • 6

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ photphorit bản nhuần xã quảng chu, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ photphorit bản nhuần xã quảng chu, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn
... hnh khai thỏc bng phng phỏp l thiờn c d dng Trỡnh t khai thỏc chung cho m c tin hnh khai thỏc qung trờn mt trc sau ú khai thỏc qung phn di sõu sau Trỡnh t khai thỏc cho khai trng thc hin nh sau: ... trng sau khai thỏc m photphorit Bn Nhun xó Qung Chu, huyn Ch Mi, tnh Bc Kn ci to, phc hi mụi trng sau khai thỏc m phụtphorit ti Bn Nhun, xó Qung Chu, huyn Ch Mi, tnh Bc Kn D ỏn ny c lp sau Bn ... trng sau khai thỏc m photphorit Bn Nhun xó Qung Chu, huyn Ch Mi, tnh Bc Kn Ch u t: Cụng ty c phn khoỏng sn Phỳ ụ 24 D ỏn ci to, phc hi mụi trng sau khai thỏc m photphorit Bn Nhun xó Qung Chu,...
 • 69
 • 112
 • 1

Xác nhận đã hoàn thành, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản pdf

Xác nhận đã hoàn thành, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản pdf
... khai thác khoáng sản, đề nghị xác nhận việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi Thành phần hồ sơ trường; Báo cáo tham vấn ý kiến cộng đồng việc hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác ... Bước 3: phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, nhận giấy xác nhận việc thực cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, kiểm ... nguyên Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra thực tế không đạt yêu cầu có văn yêu cầu cải tạo bổ sung Hồ sơ Thành phần hồ sơ Báo cáo kết thực dự án cải tạo, phục hồi môi trường...
 • 4
 • 145
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với một số mỏ khai thác quặng sa khoáng titan thuộc huyện hàm thuận nam, tỉnh bình thuận

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với một số mỏ khai thác quặng sa khoáng titan thuộc huyện hàm thuận nam, tỉnh bình thuận
... trình khai thác sa khoáng titan d án ñã k t thúc ho t ñ ng khai thác sa khoáng titan T ñó phân tích, ñánh giá hi n tr ng môi trư ng công tác c i t o, ph c h i môi trư ng c a d án khai thác sa khoáng ... - ðánh giá hi n tr ng môi trư ng tình hình hoàn ph c môi trư ng sau khai thác theo quy ñ nh pháp lu t v b o v môi trư ng t i m t s m sa khoáng titan ñ a bàn huy n Hàm Thu n Nam, t nh Bình Thu ... v i ñ phân n cao 1.1.5 Các tác ñ ng môi trư ng c a d án khai thác sa khoáng ti tan Ho t ñ ng khai thác tài nguyên khoáng s n nói chung khai thác sa khoáng titan nói riêng mang l i l i ích kinh...
 • 126
 • 263
 • 2

Nghiên cứu cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác than lộ thiên tại mỏ Ngã Hai của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên than Quang Hanh Vinacomin

Nghiên cứu cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác than lộ thiên tại mỏ Ngã Hai của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên than Quang Hanh – Vinacomin
... nghiên cứu công nghệ cải tạo, phục hồi mỏ lộ thiên từ đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trƣờng khu vực khai thác than lộ thiên mỏ than Ngã Hai Công ty TNHH MTV than Quang Hanh - Vinacomin ... than Ngã Hai Công ty TNHH MTV than Quang Hanh Vinacomin + Xây dựng đƣợc mô hình cải tạo, phục hồi môi trƣờng khu vực khai thác than lộ thiên mỏ Ngã Hai Công ty TNHH MTV than Quang Hanh - Vinacomin ... cải tạo, phục hồi môi trƣờng hoạt động khai thác than lộ thiên tiên tiến có nhiều ƣu điểm so với nƣớc khác - Cải tạo, phục hồi môi trường khai thác than lộ thiên Pháp Thiết kế cải tạo, phục hồi...
 • 92
 • 181
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương án cải tạo phục hồi môi trườngdự án cải tạo phục hồi môi trườnglập dự án cải tạo phục hồi môi trườngmẫu dự án cải tạo phục hồi môi trườngthẩm định dự án cải tạo phục hồi môi trườngdự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ sétdự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cátdự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đádự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đấtmẫu đề án cải tạo phục hồi môi trườngđề án cải tạo phục hồi môi trườngtính tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của dự ánluận văn thạc sỹ quản lý đào tạo theo chế tín chỉ ở trường đại học ngoại ngữ đại học huếđiều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phmt ở các vùng khai thác khoáng sảnphục hồi môi trường sau khai thácNGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựBẢN SẮC MỸ THUẬT THĂNG LONG QUA CÁC NGÔI CHÙA HÀ NỘIHoạt động giám sát của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HóaHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayMột số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamNghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọCơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến quá trình di cư con người tại vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên HuếNghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)
Đăng ký
Đăng nhập