Nghị quyết Hội đồng Quản trị - CTCP Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx

Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx
... 1.117 cổ phiếu số cổ tức cổ phiếu theo tính toán 223,4 cổ phiếu Số cổ tức cổ phiếu thực nhận 223 cổ phiếu Công ty toán tiền cho cổ đông cổ phiếu lẻ phát sinh 0,4 cổ phiếu tương đương 4.000 đồng ... phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hữu ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành ... Công ty hủy bỏ số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng không phép chuyển nhượng, cổ đông có cổ phiếu tình trạng hạn chế nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu...
  • 3
  • 102
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
  • 2
  • 57
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chai nhuaco tay lap trinh cnccong nghe cnc-tranvandichẢnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoánPHRASAL VERB THÔNG DỤNGCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Cac dang bai tap toan thuc te trac nghiemBài tập chọn lọc nguyên hàm tích phân và ứng dụngDI TRUYỀN học PHÂN tửTăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayphương pháp giải nguyên hàm tích phân và ứng dụngĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamĐánh giá tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnTổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 3Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông 2đồ án công nghệ sản xuất mặt hàng chuối sấy nguyên quả và dạng látTrọng tâm kiến thức ngữ văn 11 tập 2TỔNG QUAN VỀ KHỐI PHỔHoàn thiện hoạt động quản trị kênh phân phối của công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu á tại thị trường thành phố hồ chí minh giai đoạn 2015 2017The impact of perceived leadership styles on organizational commitment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập