Nghị quyết Hội đồng Quản trị - CTCP Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx

Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx
... 1.117 cổ phiếu số cổ tức cổ phiếu theo tính toán 223,4 cổ phiếu Số cổ tức cổ phiếu thực nhận 223 cổ phiếu Công ty toán tiền cho cổ đông cổ phiếu lẻ phát sinh 0,4 cổ phiếu tương đương 4.000 đồng ... phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hữu ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành ... Công ty hủy bỏ số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng không phép chuyển nhượng, cổ đông có cổ phiếu tình trạng hạn chế nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu...
  • 3
  • 110
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
  • 2
  • 70
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của tiếng Việt theo phương thức phát âmcương ôn thi TN anh văn THPT 2017)chiến lược marketing bitisĐề cương kĩ thuật chiếu sáng đô thị fullLHS nguyễn thị quyết nhung chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnLHS phạm hồng quân chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnShadowscape Tarot bản tiếng ViệtNghiên cứu vai trò độ mịn của xỉquan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyLDS nguyễn thị thu vân chia tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiệnLQT dương thị thu thảo các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trườngHãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHj10 câu hỏi và đáp án tiền tệ ngân hàngBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt namThực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bànInformation technology for manaagement 10th by turbanFoodservice management principles and practices 13th global edition palacio theisProbability and statistics for engineers 9th global edtion johnsonThỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhSocial psychology 14th global edition branscombe baron
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập