Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2
... vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A ... B 75 D 85 B 95 B C 16 B 26 B 36 D 46 A 56 C 66 D 76 B 86 C 96 A 17 D 27 C 37 C 47 C 57 D 67 B 77 B 87 D 97 B C 18 D 28 A 38 A 48 D 58 C 68 C 78 C 88 B 98 C D 19 B 29 C 39 A 49 A 59 D 69 B 79 ... C 21 C 31 D 41 A 51 D 61 D 71 B 81 D 91 A A 12 C 22 C 32 A 42 D 52 B 62 B 72 A 82 B 92 C B 13 B 23 B 33 A 43 A 53 A 63 B 73 D 83 B 93 C B 14 D 24 D 34 D 44 C 54 C 64 C 74 D 84 D 94 B C 15 D 25 ...
 • 16
 • 431
 • 0

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet
... nở dài sắt làm ray = 12 1 0-6 k-1 ) A l = 3 ,6.1 0-2 m B l = 3 ,6.1 0-3 m C l = 3 ,6.1 0-4 m D -5 l = 3,6 10 m Bài 25 Hai kim loại, Một sắt kẽm 00C có chi u dài nhau, 1000C chi u dài chênh lệch 1mm Cho ... B F = 1 17, 750N C F = 1 177 ,50 N D F = 1 177 5N Bài 27 Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân 180C Biết:Hệ số nở dài thuỷ ngân : = 9.1 0-6 k-1.Hệ số nở khối thuỷ ngân : = 18.1 0-5 k-1 Khi nhiệt ... 4,5.1 0-2 N C Fmax = 4,5.1 0-3 N D Fmax = 4,5.1 0-4 N Bài 38 Để cầu không bị chìm nớc khối lợng phải thoả mãn điều kiện sau đây: A m 4 ,6.1 0-3 kg B m 3 ,6.1 0-3 kg C m 2 ,6.1 0-3 kg D m 1 ,6.1 0-3 kg...
 • 13
 • 896
 • 0

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬPKIỂM TRA

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP – KIỂM TRA
... dụng lên vật phải không B Hợp lực tác dụng lên vật phải không C Hợp lực tác dụng vào phải không tổng mô men lực tác dụng lên vật phải D Trọng lực phản lực phải cân lẫn Bài 26: Chọn câu sai nói ... Vận tốc góc không đổi vật quay D Vận tốc góc đo đơn vị rad/s Bài 36: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A quay đợc góc không khoảng thời ... vuhoangbg@gmail.com C Vật quay đợc nhờ có momen lực tác dụng lên vật D Khi không mômen lực tác dụng lên vật vật quay dừng lại Bài 22: Nhận xét sau không xác ? Hợp lực hai lực song song có đặc điểm: A Cùng giá...
 • 8
 • 294
 • 1

Bài soạn ôn tập chương 5:cảm ứng điện từ

Bài soạn ôn tập chương 5:cảm ứng điện từ
... hai đầu mạch điện điện trở 0,5 () Cho chuyển động tịnh tiến từ trờng cảm ứng từ B = 0,08 (T) với vận tốc (m/s), vectơ vận tốc vuông góc với đờng sức từ vuông góc với thanh, bỏ qua điện trở dây ... tiến từ trờng có B = 5.10 -4 (T) Vectơ vận tốc vuông góc với thanh, vuông góc với vectơ cảm ứng từ có độ lớn (m/s) Suất điện động cảm ứng là:A 0,05 (V) B 50 (mV) C (mV) D 0,5 (mV) Một dẫn điện ... dòng điện mạch là:A 0,224 (A) B 0,112 (A) C 11,2 (A) D 22,4 (A) Một dẫn điện dài 40 (cm), chuyển động tịnh tiến từ trờng đều, cảm ứng từ 0,4 (T) Vectơ vận tốc vuông góc với hợp với đờng sức từ...
 • 3
 • 1,778
 • 39

Tài liệu ôn chương 5 cảm ưng điện từ

Tài liệu ôn chương 5 cảm ưng điện từ
... hình 5. 35 Suất điện động tự cảm ống từ thời điểm 0, 05 (s) sau là: A (V) B (V) C 10 (V) D 100 (V) Cõu 20: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01 (H), có dòng điện I = (A) chạy ống dây Năng l ợng từ ... kích thớc (cm) x (cm) đợc đặt từ trờng cảm ứng từ B = 5. 10-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 30 Từ thông qua khung dây dẫn là: A 3.10-3 (Wb) B 3.10 -5 (Wb) C 3.10-7 (Wb) D 6.10-7 ... đến khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung là: A 1 ,5 (mV) B 15 (mV) C 15 (V) D 150 (V) Cõu 26: Dòng điện qua ống dây giảm theo thời gian từ I = 1,2 (A) đến I2 = 0,4 (A) thời...
 • 2
 • 389
 • 2

Gián án ôn chương 5 cảm ưng điện từ

Gián án ôn chương 5 cảm ưng điện từ
... hình 5. 35 Suất điện động tự cảm ống từ thời điểm 0, 05 (s) sau là: A (V) B (V) C 10 (V) D 100 (V) Cõu 20: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01 (H), có dòng điện I = (A) chạy ống dây Năng l ợng từ ... kích thớc (cm) x (cm) đợc đặt từ trờng cảm ứng từ B = 5. 10-4 (T) Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 30 Từ thông qua khung dây dẫn là: A 3.10-3 (Wb) B 3.10 -5 (Wb) C 3.10-7 (Wb) D 6.10-7 ... đến khoảng thời gian 0,4 (s) Suất điện động cảm ứng xuất khung là: A 1 ,5 (mV) B 15 (mV) C 15 (V) D 150 (V) Cõu 26: Dòng điện qua ống dây giảm theo thời gian từ I = 1,2 (A) đến I2 = 0,4 (A) thời...
 • 2
 • 313
 • 0

chuong 5 - cam ung dien tu(cuc hay)

chuong 5 - cam ung dien tu(cuc hay)
... khung vµ cã ®é lín t¨ng dÇn tõ ®Õn 2,4.1 0-3 (T) kho¶ng thêi gian 0,4 (s) St ®iƯn ®éng c¶m øng xt hiƯn khung kho¶ng thêi gian cã tõ trêng biÕn thiªn lµ: A 1 ,5. 1 0-2 (mV).B 1 ,5. 10 -5 (V) C 0, 15 (mV) ... øng tõ B = 5. 1 0-4 (T) Vect¬ c¶m øng tõ hỵp víi mỈt ph¼ng khung mét gãc 300 Tõ th«ng qua khung d©y dÉn ®ã lµ: A 3.1 0-3 (Wb) B 3.10 -5 (Wb) C 3.1 0-7 (Wb) D 6.1 0-7 (Wb) Câu44 : Mét khung d©y ph¼ng ... dµi 50 (cm), diƯn tÝch tiÕt diƯn ngang cđa èng lµ 10 (cm 2) gåm 1000 vßng d©y HƯ sè tù c¶m cđa èng d©y lµ: A 0, 251 (H) B 6,28.1 0-2 (H) C 2 ,51 .1 0-2 5( mH) D 2 ,51 (mH) GV : Trương Anh Tùng Đt: 0905...
 • 18
 • 722
 • 7

Chương 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ppt

Chương 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ppt
... Hiện tượng cảm ứng điện từ Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất dòng điện cảm ứng mạch kín từ thông qua mạch biến đổi Suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch điện kín suất điện động cảm ứng Đònh ... dòng điện cảm ứng - Tính suất điện động cảm ứng, suất điện động tự cảm, lượng từ trường ống dây Ơn nhanh Chương C m ng n t GV Nguyễn Đức Hiệp – GoEdu – Mạng Việt Nam CHỦ ĐỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Ôn Từ ... Fa-ra-đây cảm ứng điện từ Khi có biến đổi từ thông qua mặt giới hạn mạch điện kín mạch xuất suất điện động cảm ứng Ơn nhanh Chương C m ng n t GV Nguyễn Đức Hiệp – GoEdu – Mạng Việt Nam Dòng điện cảm ứng...
 • 10
 • 469
 • 2

Chương 5: Cảm ứng điện từ pps

Chương 5: Cảm ứng điện từ pps
... suất điện động cảm ứng mạch kín gọi tượng cảm ứng điện từ Hiện tượng cảm ứng điện từ tồn H: Hiện tượng cảm ứng điện từ gì? H: Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất nào? ... xuất suất điện động cảm ứng đgl tượng cảm ứng điện từ Chiều dòng điện cảm ứng Định luật Len-xơ: a Thí nghiệm b Nhận xét: c Định luật Len-xơ: (sgk/186) Định luật Faraday cảm ứng điện từ: a Phát ... suất điện Khi xuất dòng điện mạch kín, động Suất điện động đgl suất điện động cảm mạch kín phải tồn để sinh dòng điện ứng cảm ứng đó? Suy nghĩ trả lời: Hiện tượng xuất suất điện động cảm ứng mạch...
 • 22
 • 328
 • 0

CHƯƠNG 5. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.doc

CHƯƠNG 5. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.doc
... khơng có suất điện động cảm ứng B mạch khơng có suất điện động dòng điện cảm ứng C mạch có suất điện động dòng điện cảm ứng D mạch có suất điện động cảm ứng khơng có dòng điện Câu hỏi 20: Một đoạn ... đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, nam châm xun v qua đổi chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng kim đồng hồ Câu hỏi 13: Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng ... 2: TÍNH TỪ THƠNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG VÀ CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN CẢM ỨNG A LÝ THUYẾT Theo đònh luật Len-xơ hệ SI suất điện động cảm ứng viết dạng : ec = − Trường hợp mạch điện khung dây có N vòng...
 • 33
 • 2,784
 • 2

chuong 5-cam ung dien tu

chuong 5-cam ung dien tu
... tia sáng phản xạ trở lại môi trờng n1 D phần tia sáng bị khúc xạ, phần bị phản xạ 6.6 Chiết suất tuyệt đối môi trờng truyền ánh sáng A lớn B nhỏ C D lớn 6.7 Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí...
 • 6
 • 260
 • 0

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số
... thiết diện mặt cầu S(0,r) cắt mặt phẳng (ABD) Tính diện tích thiết diện B i Chứng minh v i 0 x+1 - Hết - đề B i Cho hàm số y = x x + a Khảo sát biến thiên ... đề x4 x2 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b Viết phơng trình tiếp tuyến (C) giao i m (C) v i 0y c Tìm i m thuộc (C) có toạ độ số nguyên x2 B i Cho hàm số f ( x ) = x ... tam giác OAB quanh OA Tính thể tích kh i nón tạo thành B i Gi i phơng trình: log sin x cos x = (tan x)log3 v i 0...
 • 4
 • 1,988
 • 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2(2014-2015)CHƯƠNG: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2(2014-2015)CHƯƠNG: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
... mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 10 m/s Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua sức cản Áp dụng định luật bảo tồn , tính : a) Độ cao lớn mà vật đạt tới b) Độ cao so với mặt đất WĐ = 2WT c) Vận tốc ... cứng lò xo b) Xác định đàn hồi lò xo bị nén lại cm c) Tính cơng lực đàn hồi lò xo dãn từ cm đến cm ĐS: Câu 61: Một lò xo nhẹ có độ cứng 250 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định , đầu gắn vật ... tơ có khối lượng chạy với vận tốc 36km/h lái xe thấy có chướng ngại cách 10m đạp phanh a Đường khơ, lực hãm 22000N Xe dừng cách vật chướng ngại ? b Đường ướt lực hãm 8000N Tính động vận tốc xe...
 • 10
 • 1,421
 • 0

Ôn tập kiểm tra chương 3_Tĩnh học vật rắn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Ôn tập kiểm tra chương 3_Tĩnh học vật rắn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10
... Bài 23: Mức quán tính vật chuyển động quay quanh trục cố định không phụ thuộc vào: A Vật liệu làm nên vật B Tốc độ góc vật C Kích thớc vật D Khối lợng vật phân bố khối lợng vật trục quay Bài 24: ... cân trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm không thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật Bài 14: Ngời làm xiếc dây thờng cầm gậy ... vào vật C Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật D Nếu lực tác dụng có phơng qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến Bài 27: Một vật rắn chịu tác dụng lực F Chuyển động vật...
 • 8
 • 340
 • 0

Ôn tập kiểm tra chương 4_Các Định luật bảo toàn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Ôn tập kiểm tra chương 4_Các Định luật bảo toàn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10
... vuhoangbg@gmail.com Câu 10: Vật rơi từ độ cao h xuống đất hỏi công sản sinh không ? lực sinh công ? A Công có sinh lực ma sát B Công có sinh công trọng lực C Không có công sinh D Công có sinh lực cản không khí ... 60m   y = 10. 4 = 80m  Bài 45.D áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ tàu có m1v1 (m1 + 10m).v’1 10. 103.1,5 ⇒v = = 0,5 ( m / s ) 100 .103 + 10. 20 .103 ' Bài 46 Bài 47 A Công lực ma sát ... Một vật sinh công dương A Vật chuyển động nhanh dần B Vật chuyển động chậm dần C Vật chuyển động tròn D Vật chuyển động thẳng Bài 59: Một vật sinh công âm khi: A Vật chuyển động nhanh dần B Vật...
 • 33
 • 397
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương 5 cảm ứng điện từbài tập chương 5 cảm ứng điện từtrắc nghiệm chương 5 cảm ứng điện từlàm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sủ lớp 7 lần 1de cuong on tap kiem tra 1 tiet cong nghe 8đề cương ôn tập kiểm tra sử lớp 7đề cương ôn tập kiểm tra lớp 7đề cương ôn tập kiểm tra địa lí một tiếtlàm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lich suđề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh 9đề cương ôn tập kiểm tra sử 11 hk1làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh lop 6huong dan đề cương ôn tập kiem tra môn lịch sử lớp 8 hk2đề cương ôn tập kiem tra cuoi hoc ky 2 mon lih su lop 5de cuong on tap kiem tra hoc ki 2 mon vat ly phan bai tap van dungBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ