50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)

50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề bản)

50 câu kèm lời giải Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)
... electron B Nguyên tử cấu tạo hạt nhân vỏ electron C Nguyên tử cấu tạo điện tử mang điện âm D Nguyên tử cấu tạo hạt nhân mang điện dương lớp vỏ electron mang điện âm Bài 13 Chọn phát biểu cấu tạo ... nhân nguyên tử: A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton B Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt nơtron C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton không mang điện hạt nơtron mang điện dương D Hạt nhân nguyên ... tạo nên hạt nhân nguyên tử hạt cấu tạo nên nguyên tử Hạt nhân cấu tạo proton mang điện tích dương notron không mang điện Đáp án C Câu 5: Đáp án D Nguyên tử cấu tạo lớp vỏ nguyên tử hạt nhân Hạt...
 • 19
 • 4,634
 • 1

40 câu kèm lời giải Liên kết hóa học (đề bản)

40 câu kèm lời giải Liên kết hóa học (đề cơ bản)
... biểu sau ? A Liên kết phân tử liên kết hiđro B Liên kết phân tử liên kết cho nhận C Liên kết phân tử liên kết ion D Liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị Bài 10 Dãy phân tử sau có liên kết cộng ... phát biểu sau ? A Liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị phân cực B Liên kết phân tử liên kết ion C Liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị không phân cực D Liên kết phân tử liên kết cho – nhận Bài ... thức hợp chất tạo X Y có dạng nào, hợp chất đó, liên kết X Y A X2Y, liên kết ion B Y2X, liên kết ion C Y2X, liên kết cộng hóa trị D X2Y, liên kết cộng hóa trị Bài 28 Trong phân tử: CO2, NH3, C2H2,...
 • 15
 • 4,497
 • 1

40 câu kèm lời giải Quy luật tuần hoàn (đề bản)

40 câu kèm lời giải Quy luật tuần hoàn (đề cơ bản)
... Chọn D Câu 13: Đáp án C • Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp nguyên tử nguyên tố điện tích hạt nhân tăng dần nguyên nhân biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố → Định luật tuần hoàn: ... nhân C giảm theo chiều tăng độ âm điện D B C Bài 13 Định luật tuần hoàn phát biểu tính chất vật lí tính chất hóa học nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo A khối lượng nguyên tử B bán kính nguyên tử ... kính nguyên tử tăng → Tính chất không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tố bảng tuần hoàn nguyên tử khối → Chọn A Câu 20: Đáp án D Cấu hình electron nguyên tử nguyên...
 • 19
 • 3,597
 • 5

35 câu kèm lời giải cấu tạo nguyên tử (đề NÂNG CAO)

35 câu kèm lời giải cấu tạo nguyên tử (đề NÂNG CAO)
... gần nguyên tử Mg (đơn vị nm): A 0,15 B 0,166 C 0,142 D 0,25 Câu 14 Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e 28 hạt Kí hiệu nguyên tử X A B C D Câu 15 Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên ... ta chọn đáp án B ♦ Câu 13: C Giả sử có mol nguyên tử Mg chứa 6,02 1023 nguyên tử Mg Thể tích mol nguyên tử Mg V= Ta có Vnguyên tử = Gọi cạnh hình lập phương a cm Vì nguyên tử Mg hình cầu nội ... (NH4)2SO4 D (NH4)2CrO4 Câu 35 Tổng số proton, notron, electron nguyên tử hai nguyên tố X M lần lươt 52 82 M X tạo hơp chất MXa, phân tử hơp chất tổng số pronton nguyên tử 77 Xác định công thức...
 • 20
 • 4,139
 • 5

CHUYÊN ĐỀ - PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - G.M.G

CHUYÊN ĐỀ - PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - G.M.G
... DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CẤU TẠO NGUN TỬ DẠNG : CÁCH VIẾT CẤU HÌNH ELECTRON TRÊN CÁC PHÂN LỚP CỦA NGUN TỬ LOẠI : CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUN TỬ I Cơ Sở Lý Thuyết - Cấu hình electron ngun tử biểu ... HỌC CỦA GS MAYRADA GROUPS CHUN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN: CẤU TẠO NGUN TỬ A LÝ THUYẾT CƠ BẢN I THÀNH PHẦN NGUN TỬ:  Hạt nhân: Hạt nhân ngun tử nằm tâm ngun tử - Hạt proton mang điện tich dương ... https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Trang - - TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC CỦA GS MAYRADA GROUPS Thể tích nguyên tử hạt nhân nguyên tử : V= r (đvtt) Trong : -  = 3,14 r bán kính nguyên tử hạt nhân nguyên tử Chú ý : 1nm...
 • 39
 • 1,402
 • 25

phương pháp giải nhanh các bài toán về cấu tạo nguyên tử

phương pháp giải nhanh các bài toán về cấu tạo nguyên tử
... h phương trình, v y toán s tương m t th i gian, ó n u ch u khó tư chút em có th i ph c t p ưa toán v h phương trình v i n t ng s h t N u quan sát nhanh ch c n k t h p d ki n u cu i ta có h phương ... Câu 32: M t nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t proton, nơtron, electron 52 có s kh i 35 S hi u nguyên t c a nguyên t X (C KA năm 2009) A 18 B 23 C 17 D 15 Câu 33: Nguyên t c a nguyên t X có ... Câu 30 : Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t b n 155, ó t ng s h t mang i n chi m 60,64% t ng s h t X A Rb B Ba C Ag D Zn Câu 31: M t nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t b n 34 X nguyên t...
 • 8
 • 12,831
 • 265

Chuyên đề phương pháp giải toán cấu tạo nguyên tử 2014

Chuyên đề phương pháp giải toán cấu tạo nguyên tử 2014
... http://www.slideshare.net/nguyendangnhat/chuyn-phng-php-gii-ton-cu-to-nguyn-t -2014? qid=c184f785-13bd-4f68-a25c-98674c905ea5&v=qf1&b=&from_search=2 3/16 Ngày 25 tháng năm 2014 Like Chun đề phương pháp giải tốn cấu tạo ngun tử 2014 21 Share T weet Chun đề phương pháp giải tốn cấu tạo ngun tử 2014 Follow No comments yet Nam Hoang Post ... tháng năm 2014 Chun đề phương pháp giải tốn cấu tạo ngun tử 2014 CẤU TẠO NGUN TỬ A LÝ THUYẾT CƠ BẢN I THÀNH PHẦN NGUN TỬ: ngun tố hóa học Hạt nhân: Hạt 384 views nhân ngun tử nằm tâm ngun tử - Hạt ... Ngày 25 tháng năm 2014 Chun đề phương pháp giải tốn cấu tạo ngun tử 2014 12,011 đvC Tìm khối lượng ngun tử O theo đơn vị gam ? Hƣớng Dẫn Giải Cách : Tính ngun tử khối Oxi 2 .Nguyên tử khối O 72,7...
 • 16
 • 759
 • 2

Phương pháp giải nhanh các bài toán về cấu tạo nguyên tử potx

Phương pháp giải nhanh các bài toán về cấu tạo nguyên tử potx
... h phương trình, v y toán s tương m t th i gian, ó n u ch u khó tư chút em có th i ph c t p ưa toán v h phương trình v i n t ng s h t N u quan sát nhanh ch c n k t h p d ki n u cu i ta có h phương ... Câu 32: M t nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t proton, nơtron, electron 52 có s kh i 35 S hi u nguyên t c a nguyên t X (C KA năm 2009) A 18 B 23 C 17 D 15 Câu 33: Nguyên t c a nguyên t X có ... Câu 30 : Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t b n 155, ó t ng s h t mang i n chi m 60,64% t ng s h t X A Rb B Ba C Ag D Zn Câu 31: M t nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t b n 34 X nguyên t...
 • 8
 • 933
 • 10

phương pháp giải bài tập chương cấu tạo nguyên tử

phương pháp giải bài tập chương cấu tạo nguyên tử
... b xột, s a ch a Cứ 10 nguyên tử 25Mg - GV nhận xét, kết có 78,99 nguyên tử luận 24 Mg có 11,01 nguyên tử 26Mg Vậy có 50 nguyên tử 25Mg có 395 nguyên tử 24Mg có 55 nguyên tử 26Mg C ng c , h ng ... gần Obitan nguyên tử Obitan nguyên tử Kí hiệu: n = K L M N Số obitan: n2 Gồm e có l ợng Cấu trúc vỏ nguyên tử Phân lớp e Kí hiệu: s p d f Số obitan: Nguyên lí Pau - li Sự phân bố e Nguyên lí ... khối l ợng nguyên tử Điện tích: 1+ Khối l ợng: 1u Hạt nhân nguyên tử Điện tích: Nơtron (n) Khối l ợng: 1u Điện tích: 1Vỏ nguyên tử Electron (e) Khối l ợng: 5,5.10-4u Proton (p) Nguyên tử Gồm e...
 • 12
 • 740
 • 2

bài tập và giải chương cấu tạo nguyên tử hóa đại cương

bài tập và giải chương cấu tạo nguyên tử hóa đại cương
... Năng lượng electron nguyên tử H lượng electron nguyên tử nhiều electron phụ thuộc vào số lượng tử Câu 20 : Thế mô hình hạt độc lập, ý nghĩa mô hình BÀI GIẢI CHƯƠNG I Bài tập 1: Khi e chuyển động ... A, B Câu : Nguyên tử nguyên tố phi kim A có e cuối biểu diễn số lượng tử thỏa mãn điều kiện m+l= 0, n +mS= 3/2 a Hãy xác định số hiệu nguyên tử, viết cấu hình e nguyên tử A b Dựa vào quy tắc ... Z= ? b Sự nghiên cứu tập chung vào nguyên tố có số thứ tự 112, 118 theo dự kiến nguyên tố tương đối bền Hãy giải thích điều dựa vào cấu hình e c Hãy cho biết nguyên tố thuộc nguyên tố s hay p,...
 • 11
 • 3,408
 • 18

20 câu kèm lời giải Liên kết hóa học (đề NÂNG CAO)

20 câu kèm lời giải Liên kết hóa học (đề NÂNG CAO)
... liên kết cộng hóa trị C O NaF: có liên kết ion Na+ FH2CO3: có liên kết cộng hóa trị (giữa C O O H) KNO3: liên kết ion K+ NO3-, liên kết cộng hóa trị N O HClO: có liên kết cộng hóa trị KClO: liên ... Loại liên kết phân tử hình thành từ X Y A Liên kết cộng hóa trị phân cực B Liên kết cộng hóa trị không phân cực C Liên kết cho nhận D Liên kết ion Câu 20 Hợp chất sau mà phân tử có liên kết ion ... lớp Hợp chất tạo X, Y có công thức liên kết hóa học A X2Y, liên kết cộng hóa trị B XY2, liên kết cho – nhận C XY, liên kết cộng hóa trị D XY, liên kết ion Câu 15 Cho phân tử: NH4NO3, CaCl2, HNO3,...
 • 9
 • 4,673
 • 53

25 câu kèm lời giải quy luật tuần hoàn (đề NÂNG CAO)

25 câu kèm lời giải quy luật tuần hoàn (đề NÂNG CAO)
... 4, → Chọn D Câu 11: Đáp án D Nhận thấy nguyên tố Na (Z=11), Mg (Z= 12), Al (Z= 13), Si (Z= 14) nguyên tố thuộc chu kì nhóm liên tiếp IA, IIA, IIIA, IVA tương ứng Theo quy luật tuần hoàn chu kì, ... Do X, Y, Z thuộc chu kì Theo quy luật tuần hoàn, theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử tính kim loại giảm dần → Thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử Y, Z, X Đáp án B Câu 22: Đáp án B Đáp án A sai ... Tính axit chúng giảm dần theo trật tự: HNO3 > H3PO4 > H3AsO3 > H3SbO4 → Chọn B Câu 4: Đáp án B Trong chu kì bảng tuần hoàn, từ trái sang phải: - lượng ion hóa, độ âm điện tăng dần đồng thời bán...
 • 16
 • 1,963
 • 4

30 câu kèm lời giải CÂN BẰNG HÓA HỌC đề nâng cao

30 câu kèm lời giải CÂN BẰNG HÓA HỌC đề nâng cao
... định (c) Cân hóa học trạng thái mà phản ứng xảy hoàn toàn (d) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, lượng chất không đổi (e) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, ... trạng thái cân (5) Sai cân cân động nên phản ứng xảy ra, tốc độ phản ứng thuân nghịch Chọn B Câu 18: Đáp án C Sai: cân hóa học cân động đúng: phản ứng nghịch thu nhiệt, tăng nhiệt độ cân chuyển ... tới cân hóa học Hằng số cân bị thay đổi nồng độ chất thay đổi Trong biểu thức số cân có mặt nồng độ tất chất tham gia phản ứng Hãy chọn phát biểu sai A B C , 5, D , , ,6 Bài 19 Cho cân hóa học: ...
 • 15
 • 2,249
 • 4

25 câu kèm lời giải Tổng hợp đại cương hữu cơ, hidrocacbon (đề 1)

25 câu kèm lời giải Tổng hợp đại cương hữu cơ, hidrocacbon (đề 1)
... C3H7O2N D C2H7O2N Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu chứa C, H, Cl sinh 0,22 gam CO2, ... định clo hợp chất dung dịch AgNO3 người ta thu 1,435 gam AgCl Tỉ khối hợp chất so với hiđro 42,5 Công thức phân tử hợp chất là: A CH3Cl B C2H5Cl C CH2Cl2 D C2H4Cl2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp ... (cộng với stiren)= 0,2x0,15-0,005 = 0,025mol => n stiren dư = 0, 025 => Hiệu suất = (0,1-0, 025) /0,1= 75% Câu 20: Đáp án : C mC=1.26 mH=0.135 Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com...
 • 9
 • 3,900
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: giải 100 câu trắc nghiệm 10nc chương cấu tạo nguyên tửccs phương pháp giải cấu tạo nguyên tử lớp 10chuyên đề phương pháp giải toán cấu tạo nguyên tử 2014giai bai tap cau tao nguyen tuphương pháp giải nhanh bài tập cấu tạo nguyên tử lớp 10sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải nhanh bài tập cấu tạo nguyên tửphương pháp giải nhanh bài tập cấu tạo nguyên tửgiải nhanh bài tập cấu tạo nguyên tửchuyên đề phương pháp giải toán cấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử kim loạibài tập cấu tạo nguyên tửthuyết cấu tạo nguyên tử bohrthuyết cấu tạo nguyên tửchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI