Sử dụng năng lượng mặt trời, thật giản dị đun nước

Sử dụng năng lượng mặt trời, thật giản dị đun nước

Sử dụng năng lượng mặt trời, thật giản dị đun nước
... đun nước lượng mặt trời Phổ biến, triển khai mạnh mẽ thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời góp phần tiết kiệm điện bảo vệ môi trường, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng lượng ... thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng từ chương trình "Chương trình thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời năm 2009” nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng điện, ... giới nhằm khai thác, sử dụng nguồn lượng xanh, lượng tự nhiên, mặt trời, gió, thuỷ triều v.v Chương trình "đun nước nóng lượng mặt trời" khởi động mắt xích giản đơn nhất, hiệu nhất, dễ phổ cập...
 • 3
 • 352
 • 0

Giáo trình phân tích quan hệ giữa đường kính mặt nhận diện và thời gian tính toán của thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời p1 potx

Giáo trình phân tích quan hệ giữa đường kính mặt nhận diện và thời gian tính toán của thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời p1 potx
... 3884 50 Quan hƯ gi÷a ®−êng kÝnh mỈt nhËn nhiƯt d2 vµ thêi gian τ: d2(τ) ®−ỵc biĨu diƠn trªn h×nh 3.3 Tõ quan hƯ nµy cã thĨ tÝnh ®−ỵc ®−êng kÝnh §−êng kÝnh mỈt thu [m] mỈt thu theo thêi gian yªu ... 9,8 kg n−íc 0.455195 100 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] thêi gian 1h Trong thùc tÕ ®· chÕ t¹o bÕp nÊu cã kÝch H×nh 4.3 §å thÞ quan hƯ d2(τ) th−íc nh− trªn vµ ®· ®un s«i lÝt n−íc sau ... x¹ mỈt trêi lÊy trung b×nh lóc nÊu (11h-12h) ë tØnh Qu¶ng Nam lµ E = 940W/m2 Trong kho¶ng thêi gian τ bÕp sÏ thu tõ mỈt trêi l−ỵng nhiƯt b»ng Q1: Q1 = ε.E.sinα F.τ , [J] ®ã F = [D.F1 + Rg.D.F1...
 • 5
 • 381
 • 0

LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
... Máy lạnh NLMT thường làm việc theo kiểu gián đoạn Vào ban ngày collector nhận lượng mặt trời ta phải mở van chặn 3, đóng van chặn 2, van tiết lưu Trong giai đoạn này, tác động tia xạ mặt trời, ... toàn phần nhận từ mặt trời: COP = Qe = Qh Qe l A.∫ G (t )dt m Ở đây: Qe nhiệt cần thiết cho dàn bay để làm lạnh nước chứa thùng Qh tổng xạ mặt trời thu từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn Sau đo đạc ... nước, phòng lạnh, môi trường Tính hiệu suất thiết bị: Gọi m khối lượng nước làm lạnh dàn bay hơi, nhiệt ẩn hoá (ngưng tụ) nước r, hệ số hiệu làm lạnh định nghĩa tỷ số lượng có ích lượng toàn phần...
 • 7
 • 287
 • 1

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
... gỗ Bếp nấu dùng lượng mặt trời Bếp lượng mặt trời ứng dụng rộng rãi nước nhiều NLMT nước Châu Phi Hình Hình 3.5 Triển khai bếp nấu cơm NLMT Ở Việt Nam việc bếp lượng mặt trời sử dụng phổ biến Năm ... hụt lượng Việc tìm kiếm khai thác nguồn lượng lượng hạt nhân, lượng địa nhiệt, lượng gió lượng mặt trời hướng quan trọng kế hoạch phát triển lượng, nước phát triển mà với nước phát triển Năng lượng ... phát triển Năng lượng mặt trời (NLMT)- nguồn lượng tiềm tàng - loài người thực đặc biệt quan tâm Do việc nghiên cứu nâng cao hiệu thiết bị sử dụng lượng mặt trời triển khai ứng dụng chúng vào thực...
 • 10
 • 1,021
 • 8

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời
... QLNL 27 Tìm hiểu lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu khai thác sử dụng lượng mặt trời 2.4.5 Bếp nấu dùng lượng mặt trời Nguyên tắc sử dụng lượng mặt trời để nấu thức ăn người sử dụng từ lâu ... Tổng quan lượng tái tạo CHƯƠNG 3: Khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng lượng mặt trời Phan Thu Phương Đ1 – QLNL Tìm hiểu lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu khai thác sử dụng lượng mặt trời CHƯƠNG ... Tìm hiểu lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu khai thác sử dụng lượng mặt trời Mục tiêu báo cáo nhằm tìm hiểu đánh giá tình hình phát triển ứng dụng lượng mặt trời vào đời sống...
 • 43
 • 1,394
 • 10

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt
... vaỡo Hỡnh 2.2 S cu to h thng nc núng dựng nng lng mt tri cú tr nhit 2.3 So sỏnh hiu qu ca phng ỏn cung cp nc núng bng nng lng mt tri cú tr nhit v khụng cú tr nhit 2.3.1 H thng s dng cht chuyn pha ... H thng khụng s dng cht chuyn pha Th tớch bỡnh cha (l) 80 80 120 Din tớch b thu (m2) 2 Nhit lng cung cp cho b thu (KWh) Qcc= 4,9.1,92=9,4 Nhit hu ớch h thng nhn c (KWh) Sn lng nc núng thu c Qcc=4,9.1,92=9,4 ... th so sỏnh gia bỡnh cha 80 lớt v bỡnh cha 80 lit cú tr nhit 2.4 So sỏnh hiu qu kinh t phng ỏn cung cp nc núng bng nng lng mt tri cú tr nhit v khụng cú tr nhit 2.4.1 H thng s dng nng lng mt tri...
 • 7
 • 1,004
 • 11

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
... parabơn dùng đ n u th c ăn Hình B p parabơn dùng đ nư ng cá, th t K t lu n Theo k t qu nghiên c u lý thuy t tri n khai ng d ng th c t c a b p lư ng m t tr i, bư c đ u cho th y tri n v ng r t l n c ... góp ph n ti t ki m lư ng b o v mơi trư ng TÀI LI U THAM KH O [1] Hồng Dương Hùng, 2007, Nghiên c u tri n khai thi t b lư ng m t tr i, D án ươm t o cơng ngh [2] John A Duffie, William A Beckman, ... nư ng (th t, cá ) thay n i b ng lo i lư i Inox (hình 14), d ch chuy n h th ng b p u ch nh góc nghiêng c a ch o parabơn (b ng ch ng u ch nh) cho n i có th nh n đư c nhi u ánh sáng nh t Tuỳ theo...
 • 6
 • 639
 • 6

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT
... S ủ c u t o h th ng n c núng dựng nng l ng m t tr i cú tr nhi t 2.3 So sỏnh hi u qu c a phng ỏn cung c p n c núng b ng nng l ng m t tr i cú tr nhi t v khụng cú tr nhi t a) H th ng s d ng ch t ... khụng s d ng ch t chuy n pha Th tớch bỡnh ch a (l) 80 80 120 Di n tớch b thu (m2) 2 Nhi t l ng cung c p cho b thu (KWh) Qcc= 4,9.1,92=9,4 Nhi t h u ớch h th ng nh n ủ c (KWh) S n l ng n c núng ... a) H th ng s d ng nng l Giỏ thnh ban ủ u c a h L ng n c núng s n xu Gi s giỏ thnh kg n phng ỏn cung c p n c núng b ng nng l ng m t tr i cú tr ng m t tr i khụng cú tr nhi t dựng bỡnh ch a 80 lit...
 • 8
 • 805
 • 5

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch
... tiãút nọng bỉïc Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa chüng hån c båíi ... lỉu Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn âỉåüc...
 • 104
 • 1,078
 • 0

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch
... tiãút nọng bỉïc Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa chüng hån c båíi ... lỉu Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn âỉåüc...
 • 108
 • 1,115
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm có sử dụng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm có sử dụng năng lượng mặt trời
... gi ng gia c m qu c gia Tr c nm 1990, mỏy p tr ng gia c m ủó ủ c ch t o t i Vi n Cụng c v C gi i hoỏ Nụng nghi p hi n l Vi n C i n v Cụng ngh sau thu ho ch T nm 1997 m t s lo i mỏy p tr ng gia c ... ủ i nhi t c a tr ng quỏ trỡnh p n ủ c chia lm hai giai ủo n cú th i gian b ng nhau: giai ủo n ủ u tr ng nh n nhi t t khụng khớ mụi tr ng p v giai ủo n sau tr ng to nhi t ngoi mụi tr ng p [111] ... xu t t p trung quy mụ l n Cỏc mỏy p tr ng gia c m s n xu t n c cng xu t hi n ngy cng nhi u cỏc c s chn nuụi gia c m khu v c nụng nghi p nụng thụn, tham gia tớch c c vo th tr ng cung c p gi ng trờn...
 • 205
 • 563
 • 0

Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời
... marathon thi thi t kế xe tiết kiệm nhiên liệu kết đạt giúp cho môi trường thân thi n, đời sống người hoàn thi n Bên cạnh nguồn lượng như: lượng hạt nhân, lượng gió, lượng mặt trời, lượng thủy triều lượng ... nghiên cứu Xe tiết kiệm nhiên liệu chạy lượng mặt trời công trình nghiên cứu ứng dụng lượng mặt trời để tạo trực tiếp điện phục vụ cho xe chạy B Nguồn gốc đề tài Ứng dụng lượng mặt trời giới Việt ... Trong đề tài nghiên cứu sử dụng phần mềm thi t kế Pro/Engineer để thi t kế khung xe biên dạng xe, phần mềm ANSYS dùng để mô trình biến dạng khung xe, phân tích trọng lượng vật liệu D Kết cấu đề tài...
 • 59
 • 1,255
 • 12

Tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp điện và nhiệt cho khách sạn sheraton nha trang

Tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp điện và nhiệt cho khách sạn sheraton nha trang
... THUYẾT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHƯƠNG 2: CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO CÁC KHÁCH SẠN CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN VÀ NHIỆT CHO KHÁCH SẠN SHERATON ... ta sử dụng thiết bị chống sét hảng Delta 14 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CẤP NHIỆT VÀ ĐIỆN CHO KHÁCH SẠN SHERATON NHA TRANG 4.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NLMT CẤP NHIỆT ... CHƯƠNG TÍNH TOÁN VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN VÀ NHIỆT CHO KHÁCH SẠN SHERATON 3.1 GIỚI THIỆU KHÁCH SẠN SHERATON NHA TRANG Khách sạn Sheraton tọa lạc số 26-28 đườn Trần Phú Khách sạn...
 • 26
 • 530
 • 0

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf

Tài liệu Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời pdf
... liệu gỗ Bếp nấu dùng lượng mặt trời Bếp lượng mặt trời ứng dụng rộng rãi nước nhiều NLMT nước Châu Phi Hình 3.5 Triển khai bếp nấu cơm NLMT Ở Việt Nam việc bếp lượng mặt trời sử dụng phổ biến Năm ... lượng hạt nhân, lượng địa nhiệt, lượng gió lượng mặt trời hướng quan trọng kế hoạch phát triển lượng, nước phát triển mà với nước phát triển Năng lượng mặt trời (NLMT)- nguồn lượng tiềm tàng ... cường độ xạ mặt trời tương đối cao, với trị số tổng xạ lớn từ 100-175 kcal/cm2.năm (4,2 -7,3GJ/m2.năm) việc sử dụng NLMT nước ta đem lại hiệu kinh tế lớn Thiết bị sử dụng lượng mặt trời Việt Nam...
 • 11
 • 963
 • 8

Xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng

Xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng
... ứng dụng lƣợng mặt trời để cấp điện cấp nhiệt Các hệ thống lƣới điện mặt trời mặt 38 tỉnh, thành nƣớc số bộ, ngành sử dụng Các nguồn điện pin mặt trời không nối lƣới, trừ hệ thống pin mặt trời ... lƣợng mặt trời 1.4.Những ƣu điểm lƣợng mặt trời .7 1.5.Những ứng dụng lƣợng mặt trời Việt Nam .7 1.6.Những ví dụ cụ thể hệ thống lƣợng mặt trời, hệ thống lƣới điện mặt trời ... cứu thực đề tài Xây dựng hệ thống sử dụng lƣợng mặt trời cho chiếu sáng ” GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn hƣớng dẫn Đề tài gồm nội dung sau: Chƣơng 1:NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI Chƣơng 2:CẤU...
 • 61
 • 1,264
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trờilợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trờilợi ích sử dụng năng lượng mặt trờiđèn sử dụng năng lượng mặt trờibếp sử dụng năng lượng mặt trờisử dụng năng lượng mặt trời tại việt namsử dụng năng lượng mặt trời cho gia đìnhsử dụng năng lượng mặt trời ở việt namsử dụng năng lượng mặt trời để thắp sángsử dụng năng lượng mặt trời trên thế giớiđèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trờiđèn cao áp sử dụng năng lượng mặt trờiđèn pin sử dụng năng lượng mặt trờiđèn trang trí sử dụng năng lượng mặt trờiđèn sân vườn sử dụng năng lượng mặt trờiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ