Giáo án Anh 6- sinh hoạt chuyên môn mới - UNIT 6: PLACES LESSON 1: A1-3 (p.62-63)

Giáo án Anh 6- sinh hoạt chuyên môn mới - UNIT 6: PLACES LESSON 1: A1-3 (p.62-63)

Giáo án Anh 6- sinh hoạt chuyên môn mới - UNIT 6: PLACES LESSON 1: A1-3 (p.62-63)
... the lesson III New lesson Step1: Pre-reading Vocabulary (Slide 4) - lake (n): hồ (picture) - yard (n): sân (real obj) - ‘river (n): sông (Mê Kông tên ) - ho’tel (n): khách sạn (picture) - park ... predictions (Slide 7) - Now you’ll guess places there are around Thuy’s house Example: a lake Near Thuy’s house - Dung, you read or you guess? ( guess) - You guess places or places? ( places) Ss play ... T models - Các em chọn số hay chọn câu hỏi? ( Số) - Mỗi số tương ứng với hay nhiều câu hỏi? ( câu hỏi) - Khi cô giáo quay nón kì diêu? ( Trả lời câu hỏi) - Nếu đội em tra lời sai cô giáo có quay...
 • 4
 • 163
 • 0

Giáo án bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn Tiết 56 Đa thức

Giáo án bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn Tiết 56 Đa thức
... đơn thức ? Rồi tính tổng đơn thức ? Đa thức • Khái niệm : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức • Biểu thức sau có phải đa thức không? Vì sao? x − y + xy − x 2 Thu gọn đa thức ... 3 2 Bậc đa thức Hãy tìm bậc hạng tử ? M = x y − xy + y + Có bậc Có bậc Có bậc Có bậc Bậc cao Là bậc đa thức Bậc đa thức • Khái niệm •Bậc đa thức bậc hạng tử có bậc cao dạng thu gọn đa thức ?1 ... thức • Hãy thực phép cộng đơn thức đồng dạng đa thức sau 2y-3xy+3x2y-3+xy+5 N = x2y-3xy+3x2y-3+xy+5 N= ( N= )( 4x2y -2xy +2 )( ) Thu gọn đa thức ?2 Hãy thu gọn đa thức sau : 1 Q = x y − 3xy +...
 • 9
 • 445
 • 2

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 2: A3 - A5. docx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 2: A3 - A5. docx
... B Presentation: * Pre- speaking: - Ask Ss to the network: opposite between Prepostions of place - Ss give some examples with those prepositions * While - speaking: - Ss resay the ways to ... speaking: - Ask Ss to ask the directions to the real places in their local: the market - the post office - the Auco Temple A 4: *Pre-teach : - Ask Ss to read these sentences in the dialogue again: How ... Exchanges: S 1: Where is the bank ? S 2: The bank is between the hotel and the restaurant It’s opposite the hospital - Ask Ss to practice in pairs - Call some pairs to practice aloud * Post - speaking:...
 • 5
 • 2,225
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. lesson 1. A1-A3 . potx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. lesson 1. A1-A3 . potx
.. . the reading -Introduce more new words: Surprising result: kết đáng ngạc nhiên The most popular choice: lựa chọn phổ biến One of the world’s most popular games: tron môn thể thao ưa chuộng - Ask .. . meaning of the new words - Roller -skating: trượt pa - Roller – blading:trượt pa - Base ball: bong chày - Skateboarding: trượt ván - Read the new words aloud in chorus - Ask Ss to read the reading .. . Walking B.Presentation: *Pre-listening and speaking - Introduce the topic of the lesson and ask Ss to name the sports in the pictures - Give the meaning of the new words - Roller -skating: trượt...
 • 4
 • 7,642
 • 13

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 3: B1. potx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 3: B1. potx
... listen to the tape twice - T explains some new words: altogether: tổng cộng/tính gộp lại change: tiền lẻ - Ss listen to the again * While - reading: - Ss practice reading the dialogue in pairs - ... New structure: I’d like to + V .(I would like to + V ) I’d like + N Examples: I’d like to send a letter I’d like some stamps + Structures to ask and answer the price of things: How much / does ... given things: a Those shirts / 350,000dong b That store / 5,400 dong c This scaft / 12,000 dong 4.Consolidation: - T revises Ss the ways of asking for price and answering to it Homework: - Do the...
 • 4
 • 1,687
 • 4

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 3: B2 - 3. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 3: B2 - 3. pot
... - T explains some new words: local stamp: tem th­ n­íc overseas mail: thư quốc tế phone card: thẻ điện thoại - Ss listen to the tape twice again * While - reading: - Ask Ss to read the dialogue ... * Pre - reading: - Set the scene: You will here a conversation between Nga and Hoa They are on the way to the post office Can you guess what they want ? - Ss listen to the tape once - T explains ... have guessed - Ask Ss to read the dialogue in pairs - Call some pairs to read it aloud - Ask Ss to answer the given questions in textbook - Give feedback - Give the right answers: a She needs...
 • 3
 • 2,181
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 3: B4 - 5. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 8: Places. Lesson 3: B4 - 5. pot
... writing pad: 3,000 dong  Five stamps: 2,500 dong  A phone card: 50,000 dong total cost: 59,000 dong including: *Post-listening : - Ss practice asking and answering further about the price - Ss practice ... their partners - Give feedback - Play the tape once again, and pause at each information fopr Ss to check - Give the right answers:  The  A pen: 1,500 dong  A packet of envelope: 2,000 dong ... *Pre-listening : - Ss look at the pictures and write the names of things in those (pen , envelope , stamps , phone card.) - Ss guess the price of each thing - T introduces: These are...
 • 3
 • 1,562
 • 1

Giáo án Toán hình 7, Sinh hoạt chuyên môn mới tiết 69

Giáo án Toán hình 7, Sinh hoạt chuyên môn mới tiết 69
... = O cách I cách cạnh ? Nhắc lại t/c đường đồng quy HĐ2: ? Ta biết tam giác đặc biệt - Cho HS hoạt động nhóm, điền phiếu học tập: T.g cân T.g T.g vuông Đ/N *Đường trung trực OA = OB = OC O cách ... – GV bổ sung (nếu cần) – chốt : có ( SGK ) thêm dấu hiệu nhận biết t.g cân, t.g HĐ3: HS: Tự vẽ hình, ghi GT- KL HS lên bảng thực VI Luyện tập Bài 8/92 GT ∆ABC, ∠ A=900 p.giác BE, EH ⊥ BC AB cắt ... Cũng với cách CM ta sd cho ∠ A = ∠ H = 900 ( GT ) kết luận Cạnh BE chung HS: BA = BE; EA = EH, so sánh góc ) ⇒ ∆ABE = ∆HBE (ch-gn) b ∆ ABE = ∆ HBE ( theo a) ? Nêu cách Cm BE đg t.trực AH, ⇒ AB...
 • 4
 • 128
 • 1

Giáo án Anh 6 (Từ tiết 1-3)

Giáo án Anh 6 (Từ tiết 1-3)
... 10, 7, 19, 15, 20, 6, 8, 1, 4, 11, 2, 0, 3, 16, 5, 17, 12, 18, 13, Dictation and Picture Cue Drill : Telephone numbers + Zip code 04 821 40 76 054 845 832 0913 433 565 05118 266 99 Exchange: - What's ... 00, 11, 22, 33 8 266 99 8200 96 8217 76 HOMEWORK : - Practise greetings - Write more telephone numbers, use tel code Date : Sep 5th 2004 Week : UNIT : GREETINGS Lesson B1 - p.14 - 16 Period AIM : ... teach : Matching : Six =6 Seven =7 seven Eight =8 eight Nine =9 Ten = 10 six nine 10 ten Practice : Number dictation : a) 505 67 8 901 234 254 b) (Tel) 8200294 9504423 8 565 6 56 510518 Wordsquare :...
 • 65
 • 258
 • 0

giao an anh 6 hoc ki 1 2011-2012

giao an anh 6 hoc ki 1 2011-2012
... 12 , 20, 1, 8, 19 , 10 , 15 , 4, 11 , 17 , 2, 9, 16 , 13 , 0, 3, 18 , 6, 6, 14 , 5, Bingo: C5 P19 Teacher reads: Numbers -> 20 : 10 , 7, 19 , 15 , 20, 6, 8, 1, 4, 11 , 14 , 2, 0, 3, 16 , 5, 17 , 12 , 18 , 13 , 13 ... 5, 17 , 12 , 18 , 13 , 13 11 20 Dictation and cue Drill 04 8 21 40 76 054 845 832 0 91 34 33 565 0 511 82 66 99 08 557 13 13 17 1 839 737 033 61 2 300 0240 853 19 9 Example Exchange: S1: Whats your number? ... Pairs work Example Exchange : S1: How old are you ? S2: Im [twelve/ eight ] 6) Further Practice: Noughts and Crosses 13 10 20 19 19 12 11 11 18 greeting 15 Example Exchange : S1: How old are you...
 • 152
 • 560
 • 0

Sinh hoat chuyen mon moi

Sinh hoat chuyen mon moi
... ng gi dy; ni dung v hỡnh thc t chc sinh hot chuyờn mụn trng ph thụng + Phỏt huy rừ nột tớnh tớch cc ca hc sinh vi vai trũ ca ngi hc * Giỏo viờn nhn bit hc sinh l i tỏc, s hp tỏc s quyt nh s thnh ... ST VIC HC CA HS NH TH NO? NI DUNG CN T TRONG I MI SINH HOT CHUYấN MễN 5.1 am bao c hi hc tp, phỏt huy tớnh sỏng to ca hc sinh cho tt ca mi hc sinh mi gi hc 5.2 am bao c hi phỏt trin nng lc hot ... bờn cỏnh g ca lp 6.3 T chc sinh hot chuyờn mụn nờn b trớ giỏo viờn luõn phiờn ch trỡ bui sinh hot 6.4 Suy ngm v chia s bi hc 5.5 Thc hnh bi hc hng ngy C HI HC TP CA HC SINH L YU T CN C TP TRUNG...
 • 34
 • 1,007
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : People and places. Lesson 3: B1 - 2. I.Ojectives : -After the lesson Ss will be able to know more docx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : People and places. Lesson 3: B1 - 2. I.Ojectives : -After the lesson Ss will be able to know more docx
... in pairs to discuss -Speak aloud before the class Consolidation: -Ask Ss to retell the main content of the lesson: The General Giap and The Dien Bien Phu battle Home work: - Do exercise B1 ( p101) ... battle ? -Ask ss to read the text to answer the questions -Play the tape and introduce the new words History quiz: thi lịch sử General: đại tướng Be famous for: tiếng với Lead: lãnh đào People' s ... -Ask Ss retell the name of some countries in the south-east Asia -Work in pairs to discuss and write the answers on the BB Thai land - Laos - Cambodia - Singapore - Indonesia Malaysia...
 • 4
 • 536
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. Lesson 2. A 4 & A5. ppsx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. Lesson 2. A 4 & A5. ppsx
... Safely Careless -> Carelessly Strict -> Strictly -Read the reading again 4. Consolidation: -Ask Ss to give the main form of the lesson : the adverbs of manner Home work: -Ask Ss to learn the lesson ... lesson and give the meaning of new words: Summer is on its way: kỳ nghỉ hè đến gần mục đích Aim: Water safety awareness: ý an toàn nước Obey: tuân theo Pool lifeguard: người cứu hộ Pool edge: ... Be aware of : nhận thức Red and yellow flags: cờ đỏ, cờ vàng -Ask Ss to work in pairs to change the adjectives into adverbs -Write the answers on the BB Clear -> Clearly Careful -> Carefully Safe...
 • 6
 • 3,582
 • 4

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. Lesson 3. B 1. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. Lesson 3. B 1. pot
... think I can Ba: That is too bad Why not? Nam: Well, I Should visit my grandmother Ba: Can you play on the weekends.? Nam: Yes I can Ba: All right See you on Saturday afternoon Nam: Ok, Bye - Ss ... answers on the BB -Read the answers aloud a) Nam must finish his homework before he plays table tennis b) Nam will be ready in few minutes c) Ba will finish a question for Math d) Ba has two paddles ... practice the modal verbs by making the similar dialogues -Read the dialogue aloud ( work in pairs) -Call some pairs to read the dialogues aloud a) Ba: Coma and play basketball, Nam Nam: I’ m sorry I...
 • 4
 • 922
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. Lesson 4. B 2. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 13: Activities. Lesson 4. B 2. pot
... think I can Ba: That is too bad Why not? Nam: Well, I Should visit my grandmother Ba: Can you play on the weekends.? Nam: Yes I can Ba: All right See you on Saturday afternoon Nam: Ok, Bye - Ss ... answers on the BB -Read the answers aloud a) Nam must finish his homework before he plays table tennis b) Nam will be ready in few minutes c) Ba will finish a question for Math d) Ba has two paddles ... practice the modal verbs by making the similar dialogues -Read the dialogue aloud ( work in pairs) -Call some pairs to read the dialogues aloud a) Ba: Coma and play basketball, Nam Nam: I’ m sorry I...
 • 4
 • 719
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sinh hoạt chuyên môn mới ở trường tiểu họcgiáo án anh văn lớp 7 tên bài dạy unit 13 activities lesson 3 b 1 potgián án kết quả sinh hoạt chuyên đề môn mỹ thuậtke hoach sinh hoat chuyen mon to tieng anhsinh hoạt chuyên môn thường kỳ tổ chức các chuyên đề giáo dục cho người khuyết tậtbài giảng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học phòng giáo dục thành phố việt trì tỉnh phú thọchuyên đề sinh hoạt chuyên mônskkn sinh hoat chuyen mongiáo án anh 6 kì 2đề tài sinh hoạt chuyên mônđổi mới sinh hoạt chuyên môngiao an du gio sinh hoat lop 11mẫu biên bản sinh hoạt chuyên mônbiên bản sinh hoạt chuyên mônsinh hoat chuyên môn lấy học sinh làm trung tâmNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ