đề thi thử thpt quốc gia môn hóa THPT quốc gia 2015 của BGD

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 môn Hóa khối A_Đề tham khảo của BGD pptx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 môn Hóa khối A_Đề tham khảo của BGD pptx
... Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O HNO3 đóng vai trò là: A chất oxi hóa B axit C môi trường D Cả A C Câu 32 Hòa tan hoàn toàn 16,8g muối cacbonat kim loại hóa trị II HCl dư thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) Muối cacbonat ... trùng hợp B trùng ngưngC axit – bazơ D este hóa Câu 41 Trong công nghiệp người ta điều chế axit axetic theo phương pháp sau đây? A Lên men giấm B Oxi hóa anđehit axetic C Cho metanol tác dụng với ... X có nhóm chức? A B C D Câu 46 Để điều chế anđehit người ta dùng phương pháp: A oxi hóa ancol đơn chức B oxi hóa ancol bậc C thủy phân dẫn xuất 1,1–đihalogen dung dịch kiềm, đun nóng D B, C Câu...
 • 4
 • 294
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx
... dòch NaOH 1M Vâïy công thức axit hỗn hợp là: A Axit focmic axit axetic B Axit focmic v axit propionic C Axit focmic axit oxalic D Axit focmic axit acrylic* 40 Th c hi n ph n ng nhi t nhơm m gam ... 1,24 g A chØ thu ®−ỵc 1,568 lit CO2(®kc) v 0,72 gam H2O Cho a mol A t¸c dơng víi Na d− thu đư c sè mol khÝ b»ng a mol MỈt kh¸c a mol A t¸c dơng v a ®đ víi a mol NaOH S CTCT có th có c a A là: A B ... Đem oxi h a 2,76 gam ancol etylic b ng CuO đun nóng, thu đư c dung d ch A có ch a anđehit, axit, ancol nư c M t n a lư ng dung d ch A cho tác d ng hồn tồn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 amoniac, thu...
 • 4
 • 314
 • 1

Bài giải chi tiết đề thi thử đại học KHTN môn hóa

Bài giải chi tiết đề thi thử đại học KHTN môn hóa
... http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1/2014 1:05 AM Bài giải of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1/2014 1:05 AM Bài giải of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html ... http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1/2014 1:05 AM Bài giải of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1/2014 1:05 AM Bài giải of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html ... http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1/2014 1:05 AM Bài giải of 48 http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html 3/1/2014 1:05 AM Bài giải http://www.fomica.vn/cd/hoa/Data/dethi/thidh/01/loigiai.html...
 • 48
 • 984
 • 52

Đề Thi Thử ĐH Lần II Môn HOÁ - THPT Buôn Ma Thuột [2009 - 2010] ppt

Đề Thi Thử ĐH Lần II Môn HOÁ - THPT Buôn Ma Thuột [2009 - 2010] ppt
... Clo hóa toluen Cl2 có mặt ánh sáng thu được: A Hỗn hợp m-Clotoluen o-Clotoluen B Hỗn hợp o-Clotoluen p-Clotoluen C Hỗn hợp p-Clotoluenvà o-Clotoluen D Benzylclorua Câu 22: C4H8O2 có đồng phân acid? ... CH3(CH2)3COOH C HCOOCH(CH3)CH2CH3 D HCOOCH2CH(CH3)CH3 Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 TRƯỜNG THPT BN MA THUỘT Câu 29: Khi clo hóa 2-metylbutan, số đồng phân sản phẩm monoclo là: A B C D Câu 30: Hai ... LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 TRƯỜNG THPT BN MA THUỘT A C4H8 C5H10 B C2H4 C3H6 C C4H8 C3H6 D C5H10 C6H12 Câu 14: Có dung dịch...
 • 4
 • 197
 • 0

Đề Thi Thử ĐH Lần I Môn HOÁ - THPT Trần Đăng Ninh - Hà Nội [2009 - 2010] pot

Đề Thi Thử ĐH Lần I Môn HOÁ - THPT Trần Đăng Ninh - Hà Nội [2009 - 2010] pot
... ; - - - 44 - / - - 06 - / - - 19 ; - - - 32 - - - ~ 45 - - - ~ 07 - - - ~ 20 ; - - - 33 - / - - 46 ; - - - 08 - - = - 21 - - = - 34 - - = - 47 - - - ~ 09 ; - - - 22 ; - - - 35 - / - - 48 ; - - ... - - 14 - / - - 27 ; - - - 40 - - - ~ 02 - - - ~ 15 - - = - 28 ; - - - 41 - - - ~ 03 - - - ~ 16 - - = - 29 ; - - - 42 - - - ~ 04 - - = - 17 - - - ~ 30 - - = - 43 - - = - 05 - - - ~ 18 - / - - ... - / - - 48 ; - - - 10 - / - - 23 - - - ~ 36 - - = - 49 ; - - - 11 ; - - - 24 - - = - 37 - / - - 50 - / - - 12 - / - - 25 - - = - 38 - - = - 13 - - - ~ 26 ; - - - 39 ; - - - đề 973 Trang 5/4...
 • 5
 • 270
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 2011 MÔN HÓA HỌC Mã đề thi 896 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 2011 MÔN HÓA HỌC Mã đề thi 896 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ pps
... C2H3COOH C C3H5COOH D C2H5COOH - HẾT Trang 17/4 - đề thi 896 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN HÓA HỌC THI THỬ LẦN 132 C 209 A 357 A 485 D 570 C 628 C 132 C 209 C 357 ... C HO-(CH2)3-CH=O D HO-CH2-CH(CH3)-CHO Câu 17: Axit số axit sau có tính axit mạnh nhất: A CH2F-CH2-COOH COOH B CH3-CF2-COOH C CH3CHF- D CH3-CCl2-COOH Câu 18: Để phân biệt O3 O2 dùng hóa chất sau ... sau: - X làm màu dung dịch Br2 - 4,4 gam X tác dụng với Na dư thu 0,56 lít H2 (đktc) - Oxi hóa X CuO, t0 tạo sản phẩm Y hợp chất đa chức CTCT X là: A CH3-CH2-CO-CHO B CH2=CH-CH(OH)-CH2OH C HO-(CH2)3-CH=O...
 • 22
 • 330
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1 MÔN HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011_2 m gam ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1 MÔN HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011_2 m gam ppsx
... 250 ml dung dịch HCl 0,08 M H2SO4 0,0 1M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 x M Thu m gam kết tủa 500ml dung dịch có pH = 12 Giá trị m x là: A 1, 165g 0,0 4M 0,0 3M B 1, 165g 0,0 4M C 0,5825g D 0,5825 0,0 6M ... CO, N2 H2 Giữ bình 12 230C áp suất bình P atm Giá trị P là: A 7,724 atm B 6,624 atm C 8,32 atm D 5, 21 atm 1C 2C 3B 4B 5D 6B 7D 8C 9C 10 B 11 B 12 B 13 C 14 B 15 C 16 D 17 A 18 D 19 A 20C 21A 22A 23A 24B 25D ... NO (đktc) dung dịch Y Th m dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y m gam kết tủa Giá trị m là: A 81, 55 gam B 11 5,85 gam C 11 0,95 gam D 29,4 gam Câu 46: Hỗn hợp khí X g m hiđrocacbon A H2 Tỉ khối...
 • 8
 • 425
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1 MÔN HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011_1 potx

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1 MÔN HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011_1 potx
... ion hóa X nhỏ Y D Bán kính nguyên tử X lớn Y Câu 27: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 u đoạn mạch tơ capron 17 176 u Số mắt xích đoạn mạch tơ nilon-6,6 tơ capron nêu A 12 1 15 2 B 11 3 11 4 ... 70ml dung dịch H2SO4 1M vào 10 0ml dung dịch Na2CO3 1M thu dung dịch Y Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y khối lượng kết tủa thu là: A 22,22g B 11 ,82g C 28 ,13 g D 16 ,31g Câu 21: Chất sau có khả tạo ... tơ nilon-6,6 tơ capron nêu A 12 1 15 2 B 11 3 11 4 Câu 28: Cho cân bằng: C 12 1 11 4   2SO2 (khí)+O (khí)  SO3 (khí)  D 11 3 15 2 H < Để cân chuyển dịch sang phải phải: A Giảm áp suất, giảm nhiệt...
 • 7
 • 401
 • 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2 (1) Cu2S + 2O2 -> 2CuO + SO2 (2) 2SO2 + O2 -> 2SO3 (3) SO3 + H2O -> H2SO4 (4) Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O (5) CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O (6) Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 ... đồ + Các bước TN: -Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, lọc tách thu chất rắn MgCO3 dung dịch A gồm NaAlO2, NaOH -Hòa tan MgCO3 vào ddHCl dư cô cạn thu MgCl2 -Sục CO2 đến dư vào dung dịch A, ... /4)O2 -> n CO2 + m /2H2O a) Số mol A = n(H2O) – n(CO2) = 0,1 mol -> %V(A) = (0,1 : 0,4 )100 = 25% b) Số nguyên tử cacbon trung bình = : 0,4 = 2,5 -> n < 2,5 Mà n số nguyên tử C anken -> n ³ -> n...
 • 6
 • 693
 • 4

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2 (1) Cu2S + 2O2 -> 2CuO + SO2 (2) 2SO2 + O2 -> 2SO3 (3) SO3 + H2O -> H2SO4 (4) Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O (5) CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O (6) Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 ... đồ + Các bước TN: -Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, lọc tách thu chất rắn MgCO3 dung dịch A gồm NaAlO2, NaOH -Hòa tan MgCO3 vào ddHCl dư cô cạn thu MgCl2 -Sục CO2 đến dư vào dung dịch A, ... /4)O2 -> n CO2 + m /2H2O a) Số mol A = n(H2O) – n(CO2) = 0,1 mol -> %V(A) = (0,1 : 0,4 )100 = 25% b) Số nguyên tử cacbon trung bình = : 0,4 = 2,5 -> n < 2,5 Mà n số nguyên tử C anken -> n ³ -> n...
 • 6
 • 628
 • 6

THPT BÌNH KHÁNH ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12

THPT BÌNH KHÁNH ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12
... Fe bị ăn mòn x D / Cặp Fe /cu Fe bị ăn mòn 25/Tính chất hoá học đặc trưng kim loại là: A/Tác dụng với axit B/Thể tính khử phản ứng hoá học C/Dễ nhường e để trở thành ion dương X D/ Cả B C 26/Ngâm ... C/0,.4mol /l D/0. 3125 mol /l 31/Dựa vào dãy điện hoá kim loại người ta nói rằng: X A/Kim loại dễ bị oxihoá nhất: : K B/Kim loại có tính khử yếu ::K C/Ion kim loại có tính oxi hoá mạnh : : K+ D/Ion ... /Có chất rắn đựng lọ nhãn NaCl ,CaCl2 MgCl2 dùng hoá chất sau để nhận biết A/ AgNO3 , HCl , x B/ Na2CO3 ,NaOH C/ HCl CaCO3 D/ BaCl2 , HCl 19/ Cặp hoá Ch ất n có th ể làm m ềm nuớc c ứng tạm thời...
 • 3
 • 224
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 3 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Lê Khiết

Đề thi thử ĐH lần 3 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Lê Khiết
... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C A C B D D C D C B A D D C B D C D D ĐÁP ÁN 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 41 42 43 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A A A B B C A B B B A D C B A A A C 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 4 63 ĐÁP ÁN 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 ... MÃ ĐỀ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 H.N ĐÁP ÁN 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 UD MÃ ĐỀ Trang 8/9 - Mã đề thi 142 631 631 631 631 631 631 631 ...
 • 9
 • 475
 • 0

Bộ đề thi thử đại học 2013 môn Hóa Học có đáp án chi tiết

Bộ đề thi thử đại học 2013 môn Hóa Học có đáp án chi tiết
... 50B SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH Trường THPT Hà Huy Tập ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012- 2013 Môn thi: HOÁ HỌC ( Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 102 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên ... thỡ A nguyên tử flo cấu tạo đặc biệt B flo tính oxi hoá mạnh C flo bán kính nguyên tử nhỏ D nguyờn tử flo khụng cú phõn lớp d - HẾT - ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mó 157 Mó 321 Mó ... thu là: A.7,74g B.6,55g C.8,88g D.5,04g 26 26 GV: TRẦN SỸ TUẤN – ĐẶNG VĂN THÀNH ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi : HÓA, khối A Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;...
 • 42
 • 968
 • 0

Đề thi thử ĐH và CĐ môn hóa

Đề thi thử ĐH và CĐ môn hóa
... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 44 45 46 47 48 49 50 THI TH I HC V CAO NG Mụn thi : Hoỏ Hc Thi gian lm bi : 90 phỳt S cõu trc nghim : 50 cõu Mó thi: 02 Cõu1: Cho cỏc oxit : Al2O3 , CuO , MgO , Fe3O4 ... l : H s ca Fe3O4 v HNO3 s phn ng trờn sau cõn bng phng trỡnh ln lt l : A 11 và1 02 B 19 và1 76 C 11 và1 04 D 18 và1 74 Cõu10: t chỏy x mol st oxi thu c 5,04 gam hn hp A gm cỏc oxit st Ho tan ... chn phỏt biu sai ? A Thành phần cao su thi n nhiờn poli isopren dng ng phõn cis B Thành phần cao su thi n nhiờn poli isopren dng ng phõn trans C Cao su thi n nhiờn cú tớnh n hi cao hn cao su...
 • 13
 • 271
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN HÓA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN HÓA
... K2CO3.Giá trị V Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... Fe3O4 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm C FeO D Fe2O3 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... Cu2+/ Cu Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn...
 • 9
 • 347
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: loi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 nam 2012 2013cua truong thpt nguyen traibài giải chi tiết đề thi thử đại học khtn môn hóađề thi thử đại học 2014 môn hóa thpt đô lương nghệ anđề thi thử học kỳ 2 môn hóa lớp 8đề thi thử đại học 2013 môn hóa violetđề thi thử đại học 2013 môn hóađề thi thử học kì 1 môn hóa lớp 12đề thi thử học kì 2 môn hóa lớp 12đề thi thử học kì 2 môn hóa 12đề thi thử học kì 1 môn hóa 12đề thi thử học kì 2 môn hóa lớp 10đề thi thử đại học vinh môn hóa năm 2013đề thi thử và đáp án môn hóađề thi thử đại học 2011 môn hóađề thi thử và đáp án môn hóa năm 2012Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ