sử dụng các phương pháp của giải tích phi tuyến vào một số bài toán biên phi tuyến

Tìm hiểu tình hình sử dụng các phương pháp dạy học tích cực ở trường THCS Phạm Hữu Lầu

Tìm hiểu tình hình sử dụng các phương pháp dạy học tích cực ở trường THCS Phạm Hữu Lầu
... đi tìm hiêu rõ phương pháp dạy học tích cực này để giúp ích cho việc giảng dạy của tôi sau này.II.Mục đích nghiên cứu- Tìm hiểu tình hình sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trường THCS ... sở lý luận của dạy học tích cực trong hoá học I. Định nghĩa phương pháp dạy học tích cực 5-6II Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực 6-9III.Áp dụng phương pháp dạy học tích ... 7 5 .Sử dụng phương tiện dạy học theo hướng dạy học tích cực. Ngoài thí nghiệm hóa học giáo viên còn sử dụng các phương tiện dạy học hóa học khác như: mô hình, sơ đồ, hình vẽ, bản biểu…; phương...
 • 27
 • 2,322
 • 4

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 2_2

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 2_2
... hàm phi tuyến đã xâm nhập vào từng bài toán biên phi tuyến cụ thể ở một mức độ nào đó. Tổng quát, chúng ta không có một phương pháp toán học chung để giải quyết cho mọi bài toán biên phi tuyến. ... dụng các phương pháp của Giải tích hàm phi tuyến như: phương pháp Galerkin, phương pháp compact và đơn điệu, phương pháp xấp xỉ tuyến tính liên hệ với các định lý điểm bất đọâng, phương pháp khai ... này, ta sẽ thiết lập một định lý tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của bài toán (0.44) – (0.46) bằng phương pháp xấp xỉ tuyến tính kết hợp với phương pháp Galerkin phương pháp compact yếu. Các...
 • 18
 • 781
 • 1

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 3_2

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 3_2
... phần một, chúng tôi sẽ thiết lập một định lý tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của bài toán (1.1.1) – (1.1.3) bằng phương pháp xấp xỉ tuyến tính kết hợp với phương pháp Galerkin phương pháp ... Ta cũng lưu ý rằng phương pháp tuyến tính hoá được sử dụng ở đây không áp dụng được cho [13, 14, 21, 22]. Phần 2 sẽ đề cập đến bài toán khai triển tiệm cận theo một tham số bé ε mà chi tiết ... nhiều bước. Bước 1: Xấp xỉ Galerkin . Gọi { }jw là cơ sở trực chuẩn của 1H như trong bổ đề 1.3 ( )jjjww λ=. Dùng phương pháp Galerkin để xây dựng nghiệm xấp xỉ )()(tukm của...
 • 30
 • 629
 • 0

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 4_2

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 4_2
... lý 2.1. Chứng minh bao gồm năm bước. Bước 1: Xấp xỉ Galerkin . Giả sử }{jw là cơ sở đếm được của .2H Ta tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán (2.1.1) – (2.1.5), (2.1.8) dưới dạng ,)()(1∑==mjjmjmwtctu ... xét bài toán (2.1.1)-(2.1.5), (2.1.8) với .2==βα Trong trường hợp nầy, bài toán mô tả sự va chạm của một vật rắn và một thanh đàn nhớt tựa trên một nền đàn hồi nhớt với ràng buộc đàn hồi tuyến ... là mô hình toán học mô tả sự va chạm của một vật rắn và một thanh đàn hồi nhớt phi tuyến tựa trên một nền đàn hồi nhớt[1]. Chúng tôi cũng thu được sự tồn tại nghiệm toàn cục của bài toán. Kết...
 • 25
 • 472
 • 0

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 5_2

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 5_2
... chọn số hạng đầu .~00uu = Giả sử rằng ).,(11TMWum∈− (3.2.7) Ta liên kết bài toán (3.1.1) – (3.1.3) với bài toán biến phân tuyến tính sau: Tìm ),(1TMWum∈ thỏa mãn bài toán ... dao động phi tuyến của một dây đàn hồi như đã được trình bày trong phần mở đầu. Đầu tiên, chúng tôi kết hợp bài toán (3.1.1) – (3.1.3) với một dãy quy nạp tuyến tính bị chận trong một không ... 74 Chương 3 KHẢO SÁT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN CHỨA TOÁN TỬ KIRCHHOFF – CARRIER 3.1. Giới thiệu Trong chương này, chúng tôi khảo sát phương trình sóng phi tuyến thuộc dạng ),,,,,())((20...
 • 23
 • 521
 • 0

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 6_2

sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin vào một số bài toán biên phi tuyến 6_2
... nầy chúng tôi sử dụng phương pháp Galerkin để khảo sát một số bài toán biên có liên quan đến các vấn đề trong Khoa học ứng dụng. Cụ thể chúng tôi khảo sát các phương trình sóng phi tuyến liên ... điều kiện biên khác nhau, xuất hiện trong các bài toán mô tả dao độâng của một vật đàn hồi với các ràng buộc phi tuyến ở bề mặt và tại biên, hoặc mô tả sự va chạm của một vật rắn và một thanh ... trên một nền đàn nhớt, phương trình sóng phi tuyến có chứa toán tử Kirchhoff-Carrier. Những kết quả mới thu được trong luận án bao gồm: 1. Sự tồn tại và duy nhất nghiệm cho phương trình sóng phi...
 • 2
 • 589
 • 0

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... wNPă9rD#$A1BA1ZO.ww)<}0O;ã1.2.2 Thc trng ca vic s dng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giỏo dc cụng dõn trng THPT Nam H)$O&,9#$%&9O3;$>$ã%'2#)~$;%N)<}0O;79).#$%&./AÂ+J)KO;q2T'$)43!:KN79E1)#O%'+X+:O3I<XH/R#$+,T%>?m)<}3J979W8K3BOX2<=2#2%>?.NE1/ã%&#2<=2#2%>?.(nE,>#00")9?JRN3 ... f)./O+ã3<S)KOX+;#2<=2#27!A#9+J)K3WHr}N2#)~<%9?/#>$NEr%<7qO.+;ATZn.-H79?Z7n(K+X9!/R3>L9AZE13Y)+;TL9?1S278#+I3JT?/)$L9#)4.:2+;)$9!/Rn1HA~O)N3##Z7n-L9#$>3!.:2< 12: +;ã7849RN'?%nA1$>TL9?1+I3JN)4E;?N78T#E;$#:KHDi)~+:%&R00",9+I3Jq2&9!)IJ9+;$)43!NZ7n+:%&2<=2#2<)43!:K-HD,>3WNA/ã%&2<=2#2;?N/J9})$L9#)49ãE*E;T+;)~AE;T),7X2H1.1.3 Tớnh tt yu khỏch quan ca vic sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dy hc mụn giỏo dc cụng dõn lp 12 B&B&n&B8bK4Ă$L93~O)1.M#ã5,NETI$<}7;BqãORL9 ... >%WO7,)4E;?A1L9TT$79:WOH#WOA#7ĂNI+I)$3B+;EB/98A1HgBA1#8A1Hpi%%%(=h))$/R00"33<S/ã%&N2<=2#2T$79:WOWJ9<91)$+n#O&,9#$%&OX?H@1KO;-9:3<SA7;A1L9T$>3!),E#'O;9:3<SL9L9#)4.#S2#N+41A1K-/TOEX(L9N21%+;Z(A#L9A$.H@1K)m,/'9/EJ+ãN%oX+;X%$3<S$7<9N.Âã#;+,)$WOH2-2#)~Z7n$12L9/n!#7;O+)$WON2-2#)~Z7n $12& lt;E17ĂNI2:+;2,2#8A1<}A#NE1)4E;?+;ET$+8A1O4)$WOHZ<}/nn$-H-3<S7,A1+X9L9 $12 !N#ĂO/O>%>=+;(/SO/7OH 19/ã%&7$>#00"(n2S2+X)43!:K-4/'$3<SI7<S+;9L9T%>?.286...
 • 61
 • 706
 • 0

sử dụng các phương pháp của giải tích phi tuyến vào một số bài toán biên phi tuyến

sử dụng các phương pháp của giải tích phi tuyến vào một số bài toán biên phi tuyến
... đề tài nghiên cứu của luận án là" ;Sử dụng các phương pháp của giải tích phi tuyến vào một số bài toán biên phi tuyến& quot;. Các phương pháp của giải tích phi tuyến cùng các kiến thức cơ bản ... KHÁNH LUẬNSỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁPCỦA GIẢI TÍCH PHI TUYẾNVÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾNChuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCHMã số chuyên ngành: 62 46 01 01TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌCTHÀNH ... trong hai bài toán cụ thể này là toàn cục.Kết luậnTrong luận án này chúng tôi sử dụng các phương pháp của giải tích hàm phi tuyến để khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến có...
 • 27
 • 279
 • 0

sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh qua dạy bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong – môn công nghệ 11 thpt

sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh qua dạy bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong – môn công nghệ 11 thpt
... chủ động, sáng tạo của học sinh qua dạy bài nguyên làm việc của động đốt trong môn Công nghệ 11 THPT II. Mục đích nghiên cứu. - Xây dựng phương pháp giảng dạy tốt nhất nhằm phát huy tính ... cực cho học sinh trong nội dung bài dạy tìm hiểu về nguyên làm việc của động đốt trong Với do trên tôi chọn đề tài: “ Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ ... một số phương pháp dạy học tích cực. - Nghiên cứu phương pháp dạy học cho 2 tiết 27, 28 trong bài Nguyên làm việc của động đốt trong Bài 21, Công nghệ lớp 11 THPT. 1V. Giá trị của đề...
 • 16
 • 814
 • 2

skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong môn giáo dục công dân lớp 11

skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong môn giáo dục công dân lớp 11
... A2SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG DẠY HỌCSỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCTÍCH CỰC TRONG MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN LỚP 11 I/- LÝ DO VIẾT ĐỀ TÀIĐổi mới chương trình giáo dục phổ thơng phải là một q ... mơn Giáo dục cơng dân lớp 11 có thể sử dụng phương pháp tích cực đàm thoại, phương pháp tình huống và phương pháp thảo luận nhóm như thế nào và sự kết hợpcủa ba phương pháp đó trong một bài dạy ... NGHIỆMNăm học: 2013 – 2014Tên sáng kiến kinh nghiệm: SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCHCỰC TRONG MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN LỚP 11. Họ tên tác giả: Nguyễn Đăng Khoa Đơn vị (tổ): Sử – Địa – Giáo dục...
 • 18
 • 1,129
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp dạy học tích cực môn lịch sửgiải một số bài toán của hình học phẳng bằng phương pháp diện tíchphương pháp tựa giải tíchphương pháp học giải tíchcác phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa họccác phương pháp kỷ luật tích cựcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI