LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ docx

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Bảng so sánh luật quản lý thuế và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
... định của Chính phủ”. 1 BẢNG SO SÁNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 78/2006/QH11 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều ... định của Luật này. 10. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3; bổ sung khoản 3a Điều ... nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước. 33. Điều 110 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về...
 • 27
 • 1,679
 • 0

Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo
... 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo…8 ... quy định tại Điều 59 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 ( sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 và năm 2006): “ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, ... theo quy định tại Điều 67 của Luật này ”.Hiện nay, pháp luật về tố cáo không có những quy định hạn chế số lần tố cáo cho người tố cáo. Điều này nhằm giải thích cho việc: pháp luật mong muốn người...
 • 8
 • 613
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
... chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ... gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: 1- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu ... tế; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003...
 • 8
 • 393
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
... 11 năm 1996. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:'&apos ;Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản ... tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... bản.''3. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ...
 • 14
 • 470
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
... thuộc".26. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung: " ;Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo1- Nhà báo có những quyền sau đây:a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ... quy định của pháp luật. 3- Cơ quan báo chí phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm tra tài chính theo quy định của pháp luật. ”416. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung: " ;Điều 22. ... phủ".2. Bỏ Điều 30 của Luật báo chí.Chuyển Điều 31 của Luật báo chí thành Điều 30. Điều 3 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999. Những quy định trước đây trái với Luật này...
 • 7
 • 581
 • 5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
... LAWDATA luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí Căn cứ vào Hiến pháp nớc Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí đợc Quốc ... nớc Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí nh sau: 1. Bổ sung Điều 2a nh sau: Điều 2aHoạt động dầu khí ... khác với quy định của Luật này, thì áp dụng quy định của điều ớc quốc tế đó. Điều 2 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000. Điều 3Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy...
 • 6
 • 407
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
... năm 1996.Điề u 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngo i tà ại Việt Nam nhưsau:1. Điểm 2 đoạn 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:“2. Địa b n:àA) Địa b n có à điều kiện kinh tế ... nước Cộng ho xã hà ội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật n y sà ửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngo i tà ại ViệtNam được Quốc hội nước Cộng ho xã hà ội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ... quyđịnh của pháp luật về đầu tư nước ngo i thì tuà ỳ theo mức độ vi phạm m bà ị xử lýtheo quy định của pháp luật. ”21. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 641. Việc thanh tra hoạt động của...
 • 7
 • 503
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
... phiếu và các giấy tờ có giá khác.”3- Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 21. Nghiệp vụ thị trường mởNgân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán ... ngắn hạn là việc mua, bán với kỳ hạn dưới một năm các giấy tờ có giá.”2- Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 17. Hình thức tái cấp vốnNgân hàng Nhà nước thực hiện việc tái cấp ... khác trên thị trường tiền tệ để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.”4- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 32. Tạm ứng cho ngân sách nhà nướcNgân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân...
 • 3
 • 426
 • 0

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
... thứ 9 thông quangày 20 tháng 3 năm 1996. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước:1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:" ;Điều 4Ngân sách nhà nước bao gồm ngân ... tỉnh;K) Bổ sung từ ngân sách trung ương;L) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 2VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAMLAWDATALUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘ T SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ... pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp...
 • 7
 • 558
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt namluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quanluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 472005luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụngluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệtluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chíluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 252001qh 10luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sảnluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáoluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế ttđb và vatluật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao độngluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước việt namluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoàiluật sửa dổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túyBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ