Tài liệu về : “Tỷ lệ thành khí định mức trong công nghệ chế biến gỗ

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... nghị 1.4 Phạm vi nghiờn cứu : Việc xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức, tỷ lệ lợi dụng gỗ trong cụng nghệ xẻ, xỏc định mức tiờu hao nguyờn liệu trong chế biến là một việc hết sức cần thiết và ... Tỷ lệ thành khớ định mức: Đem tỷ lệ thành khớ thực tế nhõn với cỏc hệ số ảnh hưởng đến tỷ lệ thành khớ qua tớnh toỏn thống kờ ta được tỷ lệ thõnh khớ định mức cho cơ sở sản xuất. So sỏnh tỷ lệ ... 2.1 Khỏi niệm về tỷ lệ thành khớ, tỷ lệ thành khớ định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khớ: Là tỷ số giữa thể tớch gỗ xẻ(bao gồm cả sản phẩm chớnh và phụ) và thể tớch gỗ trũn đem vào xẻ trong cựng điều...
  • 25
  • 241
  • 0

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... Tỷ lệ thành khí định mức: Đem tỷ lệ thành khí thực tế nhân với các hệ số ảnh hưởng đến tỷ lệ thành khí qua tính toán thống kê ta được tỷ lệ thânh khí định mức cho cơ sở sản xuất. So sánh tỷ lệ ... 2.1 Khái niệm về tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khí: tỷ số giữa thể tích gỗ xẻ(bao gồm cả sản phẩm chính và phụ) và thể tích gỗ tròn đem vào xẻ trong cùng điều ... nghị 1.4 Phạm vi nghiên cứu : Việc xác định tỷ lệ thành khí định mức, tỷ lệ lợi dụng gỗ trong công nghệ xẻ, xác định mức tiêu hao nguyên liệu trong chế biến là một việc hết sức cần thiết và...
  • 25
  • 167
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP