Đề thi thử Lý - số 3 ppsx

Đề thi thử - số 3 ppsx

Đề thi thử Lý - số 3 ppsx
... ÁN1A,2A,3D,4B,5A,6B,7D,8A,9D,10C,11C,12A,13C,14B,15A,16B,17D,18C,19B,20D,21A,22B,23A,24B,25C,26B,27A,28D,29D ,30 B ,31 C ,32 D ,33 AB ,34 ,35 C ,36 B ,37 C ,38 A ,39 C,40A,41C,42A,43A,44B,45D,46 ,47A,48C,49D,50D,51A,52B,53A,54A,55B,56D,57B,58C,59C,60C 6 ... = 1,288.104àm. Giữa M và N có 1ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 A.1225 Hz. B. 1120 Hz C. 11 73 Hz.D.1 138 Hz.C©u 57 A.: Một tụ điện có điện dung C = 3 102Fπ− được nạp một lượng điện ... m/s li gn thit b T ng yờn thỡ thu c õm cú tn s 1207Hz, khi P chuyn ng vi tc 20 m/s ra xa thit b T ng yờn thỡ thu c õm cú tn s 1073Hz. Tn s õm do thit b P phỏt l. 5 THI TH I HC S 3 B GIO...
 • 6
 • 214
 • 0

Đề thi thử - số 3 - Trương Đình Den ppt

Đề thi thử Lý - số 3 - Trương Đình Den ppt
... AC. i = 3cos(100tπ +4π) A D. i = 3 2cos(100tπ - 4π)ATrang 3 Lần 3- Tháng 3 GV: Trương Đình DenĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3. NĂM HỌC 200 9-2 010Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút (Số câu trắc ... 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢNCâu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu ... 0,1Fµ. Tần số riêng của mạch là:A. 3, 2.10 3 Hz. B. 1,6.104Hz. C. 1,6.10 3 Hz. D. 3, 2.104HzCâu 46: Phát biểu nào sau đây là không đúng?Trang 4Lần 3- Tháng 3 GV: Trương Đình DenCâu 23: Cho...
 • 6
 • 260
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH số 3 môn khối A (BGD) docx

Tài liệu Đề thi thử ĐH số 3 môn Lý khối A (BGD) docx
... để dòng quang điện triệt tiêu: A. UAK ≤ -1 ,88 V B. UAK ≤ -1 ,16 V C.UAK ≤ -2 ,04 V D. UAK ≤ -2 ,35 V ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 10Câu 36 : Hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện ... trong cuộn cảm bằng năng lượng điện trường trong tụ là: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc ... B. 3; C.1; D. 5; C©u 35 : ánh sáng truyền từ mặt trời đến mắt người quan sát ở trái đất theo đường: A. G·y khóc. B. Gîn sãng. C. H¬i cong. D. - ng th¼ng. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3...
 • 16
 • 319
 • 0

đề thi thử ĐH số 3 môn vật có đáp án chi tiết

đề thi thử ĐH số 3 môn vật lý có đáp án chi tiết
... 29: Chọn BVị trí vân trùng có: k11Daλ= k22Daλ= k 3 3Daλ⇒ 9k1 = 8k2 = 6k 3 11 3 22 3 32k 8nk k 3 k 9n 3 k kk 12n4== ⇒ ⇒ =  ==Khoảng cách ... t =π 30 s đi được 6cm, suy ra x = - 2. Ta có - 2 = 4cosωπ 30 cos cosωπ π⇒ = − = ⇒ ω =1 220 30 2 3 rad/s. Dựa vào vòng trọn lượng giác thời điểm đầu tiên vật qua ly đô x = - 2 3 :φM0M1αxvaO4 ... 3 :φM0M1αxvaO4 3 4 3 αĐỀ THI ĐẠI HỌC 20 13 – 2014MÔN VẬT LÝ – Lần 2(thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề) Câu 1. Một máy phát điện xoay chiều có cấu tạo như sau: Phần cảm gồm 3 cặp...
 • 14
 • 918
 • 5

Đề thi thử - số 1- Trương Đình Den ppsx

Đề thi thử Lý - số 1- Trương Đình Den ppsx
... Câu 28 A Câu 29 B Câu 30 ACâu 31 D Câu 32 C Câu 33 A Câu 34 C Câu 35 BCâu 36 C Câu 37 D Câu 38 A Câu 39 A Câu 40 APHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢNCâu 41 D Câu 42 D Câu 43 C Câu 44 B Câu 45 ACâu ... Lần 1-Tháng 3 GV: Trương Đình DenĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1. NĂM HỌC 200 9-2 010Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phútI. Phần chung bắt buộc cho mọi thí ... sai?A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó.B.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại...
 • 6
 • 175
 • 0

Đề thi thử ĐH số 3(Rất hay)

Đề thi thử ĐH số 3(Rất hay)
... tử này phát ra có bước sóng làA. 1,28 13 nm và 1,8744 nm B. 1,28 13 nm và 4 ,34 04 nm C. 1,09 03 nm và 1,1424 nm D. 0,1702m và 0,2223mCâu 3: Một cuộn dây có điện trở thuần không ... một tụ điện có tần số dao động riêng 15MHz. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện nếu năng lượng lớn nhất của cuộn cảm là W = 4.10 -1 0J là:A. 3, 8 (V) B. 3, 4 (V) C. 34 (V) D. 38 (V)Câu 11: Một ... 3sin( t )cm;x 3sin( t )cm6 3 π π= π + = π +. B. 1 2x 4sin( t )cm;x 5sin( t ) cm6 6π π= π + = π +.C. 1 2x 2sin(2 t )cm;x 2sin( t )cm6 6π π= π + = π +. D. 1 2x 3sin( t )cm;x 3sin(...
 • 4
 • 322
 • 0

Đề thi thử ĐH số 3

Đề thi thử ĐH số 3
... 16 3 6 3 3 3 2a b ca theconghiem vab tc t = = ữ ữ= = + Do24 3 13r R R= = = THI TH I HC CAO NG 3 THI TH I HC, CAO NG NM 2009 LB3 Mụn thi : TON Thi ... 5 chử số khác nhau mà nhất thi t phải có chử số 5 Bg: *Số có 5 chử số khác nhau là:466.A (số) * Số có 5 chử số khác nhau không có mặt chử số 5 là:45 3. A *Vậy các Số có 5 chử số khác ... B PT ( ) ( )2 3 2 3 2log 1 log 10 3 4x xx x+ +> Ht THI TH I HC CAO NG1Vậy có 2 mặt cầu theo ycbt :( )2 2 212 2 2211 14 1( ) : 13 6 3 61 1 7: 13 3 3 3S x y zS x y...
 • 5
 • 295
 • 0

Đề thi thử ĐH số 3 (có đáp án)

Đề thi thử ĐH số 3 (có đáp án)
... ĐÁP ÁN (Đề số 03) Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn1D11B21A 31 C41B51B2A12B22D 32 C42D52C 3 A 13 A 23 A 33 C 43 A 53 C4A14A24A 34 C44D54C5A15D25A 35 A45A55D6A16B26B 36 A46D56A7B17B27A 37 C47A57B8A18C28A 38 B48D58D9A19B29B 39 C49A59A10C20C 30 C40A50A60D ... aùn1D11B21A 31 C41B51B2A12B22D 32 C42D52C 3 A 13 A 23 A 33 C 43 A 53 C4A14A24A 34 C44D54C5A15D25A 35 A45A55D6A16B26B 36 A46D56A7B17B27A 37 C47A57B8A18C28A 38 B48D58D9A19B29B 39 C49A59A10C20C 30 C40A50A60D ... m 2 3 và gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanhđược thả không vận tốc đầu từ vị trí nằm ngang thì tới vị trí thẳng đứng đầu B của thanh có tốc độ vbằng:A.3gB.2g 3 C. 3gD.g 3 Câu 55:...
 • 10
 • 358
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ DH SỐ 3 CO DA

Tài liệu ĐỀ THI THỬ DH SỐ 3 CO DA
... 1,8.10–14(m)ĐÁP ÁN1D,2A,3A,4A,5A,6A,7B,8A,9A,10C,11B,12B,13A,14A,15D,16B,17B,18C,19B,20C,21A,22D,23A,24A,25A,26B,27A,28A,29B ,30 C ,31 C ,32 C ,33 C ,33 C ,34 C ,35 A ,36 A ,37 C ,38 B ,39 C,40A,41B,42D,43A,44D,45A,46D,47A,48D,49A,50A,51B,52C,53C,54C,55D,56A,57B,58D,59A,60D6∆/MO∆∆/LĐỀ ... π+π=6t100cos2i(A)B. π+π= 3 t100cos2i(A)C. π−π= 3 t100cos2i(A) 3 RBCLANVRBCLARBCr, LAAVRBCLAMANĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 4Câu 53: Cho một chất điểm chuyển ... sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần: Phần I và Phần II4ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI AThời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)PHẦN...
 • 6
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đề thi thử vào cấp 3đề thi thử lý chuyên nguyễn huệ 2015 lần 3mot so bo de thi thu lyđề thi thử lý khối ađề thi thử môn toán 3đề thi tiếng anh số 3đề thi thử lý các trường 2009đề thi thử lý lê hồng phongđề thi thử lý đại họcđề thi thử lý chuyên bắc ninhđề thi thử hóa số 4đề thi thử vào cấp 3 môn toán hà nộiđề thi thử lên cấp 3 môn toánđề thi thử lý đại học 2013đề thi thử lý chuyên vĩnh phúcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam