Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - ĐỀ SỐ 7 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật Trường THPT Chuyên Quý Đôn - ĐỀ SỐ 7 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - ĐỀ SỐ 7 pdf
... D. Tím Trường THPT Chuyên Quý ôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật năm 2011 ĐỀ SỐ 7 Câu 1: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số giao động ... hiệu số đường đi bằng một số nguyên lần nửa bước sóng B. Cùng biên độ và hiệu số đường đi bằng một số lẻ lần nửa bước sóng C. Hiệu số đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng D. Hiệu số ... của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng B. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất vật nóng sáng C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng...
 • 16
 • 482
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 KHỐI A NĂM HỌC 2011-2012 Môn VẬT TRƯƠNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 KHỐI A NĂM HỌC 2011-2012 Môn VẬT LÝ TRƯƠNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
... M trên Trang 1 /7 - Mã  thi 132 R L, r = 0 C A B M N TRNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN T VT LÝ NĂM HỌC 201 1-2 012 THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 KHỐI A Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: ... là 70 dB. Mt ngi ng trc loa 100m thi bt u không nghe c âm do loa ó phát ra na. Bit cng  âm chun ca âm là Io = 10 -1 2W/m2. Ngng nghe ca tai ngng ó là: A. 10 -7 W/m2 ... 5 /7 - Mã  thi 132 ti ni t con lc là g = 2  10m/s2. Trong mt chu kì, khong thi gian lc àn hi tác dng lên qu nng có  ln ln hn 1,5N là: A. 0,3s B. 0,133s C. 0,267s...
 • 9
 • 527
 • 1

Tài liệu THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT - TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN -đề thi 132 pot

Tài liệu THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pot
... 132 42 D 209 42 C 3 57 42 B 485 42 C Trang 1 /7 - đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN TỔ VẬT LÝ THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 ... xa thi t bị thì thi t bị đo được tần số âm là 600 Hz. Biết nguồn âm và thi t bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra là không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường ... 132 47 C 209 47 C 3 57 47 B 485 47 B VLCB 132 48 D 209 48 A 3 57 48 B 485 48 A VLCB 132 49 A 209 49 B 3 57 49 A 485 49 B VLCB 132 50 A 209 50 A 3 57 50...
 • 9
 • 560
 • 3

THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN TỔ VẬT

THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỔ VẬT LÝ
... động. www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1 /7 - đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN TỔ VẬT LÝ THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN VẬT LÝ Thời gian ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 5 /7 - đề thi 132 D. Bước sóng của một bức xạ đơn sắc sẽ tăng lên khi truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường ... xa thi t bị thì thi t bị đo được tần số âm là 600 Hz. Biết nguồn âm và thi t bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra là không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường...
 • 7
 • 647
 • 11

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: VẬT - TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ppt

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ppt
... Hết ĐH- 3 MÃ ĐỀ: 045 Trang1/5 SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN NĂM HỌC 2010 – 2011  MÔN: VẬT LÝ ( Đề thi gồm 50 câu ... tiêu cự - f ghép sát. Đặt vật AB tại F1 của L1. Ảnh của AB qua hệ là A. Cùng chiều vật và bằng vật B. Cùng chiều vật và bằng hai lần vật C. Ngược chiều vật và bằng hai lần vật D. ... Năng lượng cần thi t để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là: A. E  16.10 - 19 J. B. E 10,85.10 - 19 J. C. E  21 ,74 .10 - 19J. D. E  13,6.10 - 19 J. Câu 18...
 • 7
 • 263
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT - TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ pot

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ pot
... 6c 7b 8d 9d 10a 11b 12a 13c 14d 15a 16c 17b 18b 19d 20b 21c 22c 23a 24d 25a 26d 27d 28b 29d 30b 31a 32d 33c 34c 35b 36c 37a 38b 39d 40b 41c TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ... TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ THỜI Gian: 60 Phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Dao động nào sau đây không có tính tuần hoàn? a. Dao động cưỡng bức. b. ... (không ma sát). a. Năng lượng dao động biến thi n tuần hoàn. b. Li độ dao động biến thi n tuần hoàn. c. Thế năng biến thi n tuần hoàn. d. Động năng biến thi n tuần hoàn. Câu 4: Tần số...
 • 5
 • 274
 • 0

Đề thi thử ĐH môn hóa của Trường THPT chuyên Quý Đôn

Đề thi thử ĐH môn hóa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
... 1 Mã đề 301 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN (Đề thi có 4 trang ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LẦN III Thời gian 90 phút C©u 1 : ... 26 27 5 Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và m đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai: - Đối với ... mà thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước và đúng bằng số mol andehit thì công thức chung của dãy đồng đẳng của nó là ? A. CnH2n-4O2 B. CnH2n+2O2 C. CnH2n-2O2 D....
 • 7
 • 875
 • 16

Đề thi thử ĐH môn hóa của Trường THPT chuyên Quý Đôn

Đề thi thử ĐH môn hóa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
... lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 8,2 B. 5,4 C. 8,8 D. 7, 2 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/5 - đề thi 132 TRƯỜNG CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ÔN ... QUÝ ÔN Đề thi có 5 trang ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT MÔN: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Học sinh nhớ ghi mã đề thi vào tờ ... là oxi. Tỉ khối hơi của Y1 so với không khí xấp xỉ bằng www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Trang 2/5 - đề thi 132 A. 1 37, 1. B. 151,5. C. 97, 5. D. 108,9. Câu 9: Đơn chất kim...
 • 6
 • 690
 • 16

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN -SỐ 281 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - MÃ SỐ 281 doc
... cellular phone system? A. in 2001 B. in 1 977 Trang 1 /7 MÃ SỐ 281 SỞ GD- ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN Môn: Tiêng anh Thời gian làm bài : 90 phút ... 31 71 32 72 33 73 34 74 35 75 36 76 37 77 38 78 39 79 40 80 Trang 3 /7 C. in 1981 D. 37 years after ... 17 57 18 58 19 59 20 60 21 61 22 62 23 63 24 64 25 65 26 66 27 67 28 68 29 69 30 70 ...
 • 7
 • 613
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh môn hóa của trường thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132đề thi thử đh môn hóa của trường thpt chuyên lê quý đôn đợt 2đề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 2014bài tập ôn thi tốt nghiệp môn vật lýtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn vật lýtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 2013ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12ôn thi tốt nghiệp môn vật lýtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ