Tài liệu về : “Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn 09 2011 TT BKHDT doc

Quy định chi tiết lập Hồ mời thầu dịch vụ vấn 062010tt.doc

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 062010tt.doc
... phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu quy định chi tiết lập Hồ mời thầu dịch vụ vấn như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh ... TƯ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 06/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010THÔNG T Quy định chi tiết lập Hồ mời thầu dịch vụ ... quan, tổ chức có thẩm quy n của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.Điều 2. Mẫu Hồ mời thầu dịch vụ vấn Mẫu Hồ mời thầu dịch vụ vấn ban hành kèm theo Thông này bao gồm những...
 • 3
 • 268
 • 3

Tài liệu Quy trình “Thẩm định và tiếp nhận hồ tại phòng thẩm định” pdf

Tài liệu Quy trình “Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ tại phòng thẩm định” pdf
... đầy đủ thì ký nhận hồ (có Phiếu giao nhận hồ sơ) ; nếu thiếu, sai sót đề nghị chỉnh sửa bổ sung.1. 2. Cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định theo quy định, lập báo cáo thẩm định, có ý kiến cụ ... NAMPHÒNG THẨM ĐỊNH o0o Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2006 QUY TRÌNH“Thẩm định và tiếp nhận hồ tại phòng thẩm định PHẦN I: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY, ... soát, nếu đầy đủ thì ký nhận hồ (có Phiếu giao nhận hồ sơ) , nếu thiếu, sai sót đề nghị chỉnh sửa bổ sung.b, Cán bộ thẩm định tiến hành kiểm tra theo quy định, lập biên bản kiểm tra, có ý...
 • 5
 • 45
 • 0

Hồ yêu cầu vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới )

Hồ sơ yêu cầu Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới )
... giải quy t kiến nghị của nhà thầu trong chỉ định thầu là bên mời thầu, chủ đầu và người quy t định đầu tư. Đối với kiến nghị về kết quả chỉ định thầu thì người quy t định đầu giải quy t ... Kiến nghị trong chỉ định thầu 1. Kiến nghị và giải quy t kiến nghị trong chỉ định thầu a) Nhà thầu tham gia chỉ định thầu quy n kiến nghị về kết quả chỉ định thầu và những vấn đề liên quan ... chỉ định thầu Trường hợp nhà thầu cần thay đổi cách (tên) tham gia chỉ định thầu so với khi mua HSYC thì thực hiện theo quy định tại BDL.Mục 9. Đơn dự thầu Đơn dự thầu bao gồm đơn dự thầu...
 • 67
 • 2,976
 • 45

Hồ yêu cầu: đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình

Hồ sơ yêu cầu: đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình
... chào thầu (Chào tài chính theo phương pháp Định mức chi vấn xây dựng công trình.)Nhà thầu vấn dựa trên các định mức chi phí cho công tác vấn để tính cho từng công tác vấn. Bên mời thầu ... xuất và nộp Hồ đề xuất:5.1. Quy cách Hồ đề xuất:- Hồ đề xuất của Nhà thầu phải đợc soạn thảo bằng tiếng Việt.- Hồ đề xuất đợc nộp theo phơng thức 02 túi hồ sơ: Túi Hồ kỹ thuật" ... giá bộ;- Bên mời thầu xem xét tính phù hợp và mặt hành chính, pháp lý của Hồ đề xuất đối với các quy định trong Hồ yêu cầu, bao gồm:- Đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung yêu cầu. -...
 • 24
 • 185
 • 0

Hồ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới )

 Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới )
... giải quy t kiến nghị của nhà thầu trong chỉ định thầu là bên mời thầu, chủ đầu và người quy t định đầu tư. Đối với kiến nghị về kết quả chỉ định thầu thì người quy t định đầu giải quy t ... Kiến nghị trong chỉ định thầu 1. Kiến nghị và giải quy t kiến nghị trong chỉ định thầu a) Nhà thầu tham gia chỉ định thầu quy n kiến nghị về kết quả chỉ định thầu và những vấn đề liên quan ... chỉ định thầu Trường hợp nhà thầu cần thay đổi cách (tên) tham gia chỉ định thầu so với khi mua HSYC thì thực hiện theo quy định tại BDL.Mục 9. Đơn dự thầu Đơn dự thầu bao gồm đơn dự thầu...
 • 67
 • 1,150
 • 18

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt , kiểm tra,xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt , kiểm tra,xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
... trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông này quy định chi tiết về lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác ... trường chi tiết quy định tại Thông này và gửi cơ quan có thẩm quy n thẩm định, phê duyệt.Điều 4. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Lập, thẩm định và ... án bảo vệ môi trường chi tiết. Điều 9. Thẩm định, hoàn chỉnh đề án; lập và thẩm định lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết 1. Kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ không đúng quy định, trong thời hạn...
 • 14
 • 182
 • 2

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra,xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra,xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
... trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông này quy định chi tiết về lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác ... trường chi tiết quy định tại Thông này và gửi cơ quan có thẩm quy n thẩm định, phê duyệt.Điều 4. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Lập, thẩm định và ... án bảo vệ môi trường chi tiết. Điều 9. Thẩm định, hoàn chỉnh đề án; lập và thẩm định lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết 1. Kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ không đúng quy định, trong thời hạn...
 • 14
 • 142
 • 0

quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
... trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, xin gửi đến quý (2) hồ gồm:- Một (01) bản sao quy t định phê duyệt kèm theo bản sao đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã ... cung cấp hồ thiết kế kỹ thuật. Trường hợp chỉ hồ thiết kế kỹ thuật, cần nêu rõ đã thực hiện đúng như hồ thiết kế kỹ thuật hay không. Nếu có sai khác cần chỉ rõ);+ Các chứng chỉ, chứng ... Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết theo phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông số 01/2012 /TT- BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm...
 • 4
 • 109
 • 1

Xây dựng thiết kế phần mềm hồ chi tiết lập trình quản lý sinh viên

Xây dựng thiết kế phần mềm hồ sơ chi tiết lập trình quản lý sinh viên
... lý.*Chức năng: lập được hồ chi tiết về lập trình quản lý sinh viên của khoa THKT nhanh, gọn, dễ sử dụng.Được hội đòng khoa phê duyệt.2.INPUTTài liệu *Đặc tả lại các yêu cầu *Kiến trúc ... Người Duyệt Người Kiểm Tra Người Lập Phạm Ngọc Dậu Trần Thị Xuân Phượng Nguyễn Thị Phưong Hảo Chủ Nhiệm Khoa Hàn Viết Thuận 6B.HỒ SƠ 2: HỒ SƠ CHI TIẾT VỀ LẬP TRÌNH. Mã hiệu: 02/TKPM/THKT. ... phần mềm hồ chi tiết lập trình quản lý sinh viên Khoa THKT, tích hợp hệ thống ,thực hiện Test bộ và xây dựng tài liệu mô tả chức năng phần mềm .II> MÔ TẢ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG .1 .Lập kế...
 • 14
 • 85
 • 0

Quy định tiêu chí kiểm tra hồ giáo án

Quy định tiêu chí kiểm tra hồ sơ giáo án
... phù hợp với yêu cầu chương trình và đối ng học sinh.- Kiểm tra đầy đủ số lần cho điểm quy định. - Chấm bài kiểm tra định kỳ kịp thời, chữa bài, trả bài chưa chu đáo( đối với môn có tiết trả ... Trình bày ng đối rõ ràng, sạch đẹp.I.4: Xếp loại: Không đạt yêu cầu: Một trong các trường hợp sau:- Sọan không đủ bài, không đúng phân phối chương trình:- Trên 50% số tiết trở lên chỉ ghi ... yêu cầu chương trình và đối ng học sinh.- Kiểm tra đầy đủ số lần cho điểm quy định. - Chấm bài, trả bài kiểm tra định kỳ kịp thời, chữa bài chu đáo( đối với môn có tiết trả bài), lấy điểm kiểm...
 • 2
 • 401
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP