Tài liệu về : “Công tác chủ nhiệm lớp - xây dựng tập thể học sinh

Công tác chủ nhiệm lớp - xây dựng tập thể học sinh

Công tác chủ nhiệm lớp - xây dựng tập thể học sinh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Bộ môn Tâm lý – Giáo dục CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP- XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH Thạc sĩ. Nguyễn Xuân Long 1. Vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp ... công hay thất bại trong công tác giáo dục trong nhà trường Công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm - Hồ sơ, sổ điểm ,học bạ - Các phương tiện dạy học trong lớp chủ nhiệm - ... động: học tập, vui chơi, thể thao, văn nghệ.. Nhà trường Thay mặt Làm công tác quản lí TOÀN DIỆN lớp học Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm là...
 • 28
 • 1,743
 • 16

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên tiểu học luận văn thạc sĩ giáo dục học

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên tiểu học luận văn thạc sĩ giáo dục học
... về công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học. - Làm rõ thực trạng công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên trong cáctrường tiểu học ở Hà Tĩnh.7 công tác chủ nhiệm lớp nhằm đạt tới mục tiêu hoàn thành nhiệm ... về công tác chủ nhiệm lớp, chúng tôi nhận thấy đểnâng cao chất lượng công tác này có thể sử dụng các biện pháp sau đây: - Tìm hiểu kĩ học sinh lớp mình chủ nhiệm về các mặt: sĩ số lớp, lực học, ... dụctoàn diện học sinh trong lớp chủ nhiệm. Chất lượng công tác chủ nhiệm được biểu hiện ở tình hình toàn diệncủa lớp sau quá trình diễn ra hoạt động của tập thể học sinh và cá nhân từng học sinh, ...
 • 97
 • 2,108
 • 41

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tiểu học trên địa bàn quận 1 TP HCM

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tiểu học trên địa bàn quận 1 TP HCM
... công tác chủ nhiệm lớp. 2 Xây dựng, tổ chức “ bộ máy tự quản” của lớp chủ nhiệm. 3 Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm. 4 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục của học sinh. 5 ... cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. 2 Xây dựng, tổ chức “ bộ máy tự quản” của lớp chủ nhiệm. 3 Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm. 4 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh ... cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. 2 Xây dựng, tổ chức “ bộ máy tự quản” của lớp chủ nhiệm. 3 Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm. 4 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh...
 • 112
 • 594
 • 3

Một số biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆMLỚP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNTRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓALUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤCVinh, ... 62Z$9:2$3$”:'Z'9%GH$)2.4.4. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học trênđịa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh HóaQ$='0"$38?BopB8 ... đây.Năm học TổngsốĐảngviênTrình độ chuyên môn Thời gian làm quản lýCĐ ĐH Th.sỹ1 - <5năm5 – 10năm> 15năm200 8-2 009 ^^m ^^m ^ mi w \o op \o200 9-2 010 ^^i ^^i ^w qp w \^ on \n201 0-2 011...
 • 109
 • 469
 • 9

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... thông, của khối lớp về kế hoạch, chương trình hoạt động của nhàtrường trong năm học và mỗi học kì.1.3.2.4. Thiết lập kế hoạch, nội dung công tác chủ nhiệm lớp. KUGO' )-( %a!*,'B!K("#$B)_4%)9'"#' )-( Go>'p(!k"0""Z )-, J,?"_"4m!3='BB)_4Ia"f"6)'Go>"#' )-( 37c"'O!*7E'BB)$4>ZF`!H" )-& apos;37c"'=)I,'B"N'B!_">4'B>•.3$Im'B%o) )-, J,?"$4.(=!!*4'B't'B3)/, )-& apos;!60"J,$'!*f'BGOB)_4%)9'"#' )-( >?)GO(% )-& quot;!L4(=!4m""Z!+'4$f"FH"!)y'3<"0'B!w*p'B.4m"'OUGO!J,?6_'B!m4"#$(u)B)_4%)9'"#' )-( FZ>?'_''&'BGH"!)!BA'G)/'%o)'&'BGH"IH34_'"#$fFs!%sU.3`;KUIH'B37c"4m""N'B!_"O'B'&(%Of"“.B)_4%)9'"#' )-( >?)'A("A"%O;zGb!e!O'BG4m!!N'B!)'%/\$F_"(a"!)9,."_"' )-( %a%O4m""N'B!_""#$!4O'!*7E'BF@F_"3~"3)`( )-& apos;'$U"#$f"6)'!*4'BGo>"r'B'7't'B'n!!*,U/'!e'B!e!3‹>%O't'BZ&'.m'""#$Go>F"F_"3~"3)`("#$"_"B)$3l'f"6)'.3~"@ )-! GO"_"3~"3)`("#$"_"@s""$(‹"#$"•'BFIF_"(a"!)9,' )-( %a.4m""N'B!_""#$"_"!k"0"4O'%O=)^!*4'B!*7E'BF19./0123445 ... !`."Z3=!)'"sU.B)•>B)_4%)9'"#' )-( 'A(37c""_"3~"3)`("#$f"6)'%OJ,_!*l'>_!!*)`'"#$"•'B"r'B'7't'B'B,U9''K'"1@?'!71'B0'BF—3KU."Z3)/,"q'"•bGO.>?)G)9'!a"!l()`,f"6)'.G)9'!a"!,'t'B!N'B!)''B7c"„>?);zGb(=!"_"4$f"'t'B!N'B!)''OU„!,U-!3e)N'BE)c!.!,“! )-& apos;."#J,$'Ft'B!J,?'B)9'"0,.!l()`,f"6)'6•!m4*$!)/'3/J,$'!*f'B3`21!H" )-& apos;"N'B!_"B)_4Ia""•'B(=!"_""Z )-, J,?F - Xây dựng và phát triển tập thể học sinh s>!`37c""4)'7(N)!*7E'B.'7>71'B! )-& apos;B)_4Ia"f"6)'.!*4'B3Z.(u)!O'%)9'"#$'Z"Z"_"3)/, )-& apos;!,s'Gc)3`>_!!*)`''K'"_"'Z)",'B.>_!!*)`'!O)'&'B'Z)*)9'BFl%sU.B)_4%)9'"#' )-( >?)"†'B"_"GH"G7c'BB)_4Ia".37$Go>(l'!)''$'%O%t'B"A"!L4(a"!)9,3<3/*$F|,e'%sU.!*7o"!.B)_4%)9'"#' )-( "q'3/*$'t'BU9,"q,!e'B'h!.'h!J,_'.c>Gb.%D$60""4f"6)'6$4"4>†c>%o)'t'BU9,"q,B)_4Ia"",'B"#$'O!*7E'B."Z!+'3''t'B3~"3)`(.'t'B3)/, )-& apos;"a!`"#$Go>Ft'BU9,"q,'OU37c""4)GO"N'B"a3)/,)`'%OG<'3m4f"6)'."Z!_"Ia'B3P'7o'B%O3)/,"'O'%)"#$"•'BF—3KU.B)_4%)9'"#' )-( >?)B)?)!+""4f"6)')`,3qU3#%O3•'B3A''t'B!)9,",Œ'.'t'BJ,U!A"O'%)37c"!` )-& apos;!*4'B"_"U9,"q,FD3Z.GO('?U6)'!*4'B"•'B(K,!,’'B)t$U9,"q,>?)3m!%O!*l'3=>_!!*)`' )-& apos;"Z%O+"!+""•'B"Z',"q,B)?)J,U!(K,!,’''OUF4!_"3='B"#$'t'BU9,"q,.!*4'B!s>!`f"6)';,h! )-& apos;'t'B>q'!z!+""H"FZGO't'Bf"6)'!HB)_".J,U!!K(!H" )-& apos;!e!'t'BU9,"q,I4B)_4%)9'"#' )-( 3/*$FN'B't'B!.'t'Bf"6)''OUGm)(4'B(,e'!,•!"?Go>%O4% )-& quot;4O'!O''t'BU9,"q,3ZFl!.B)_4%)9'"#' )-( >?)P>!E)>_! )-& apos;.GH$"f'(=!"_""+';_"%O!'P't'B>q'!z!+""H"%O@C)I7•'B"•'B!*v!O''t'Bm!'K'34O'!.GO('d'B"e!"4@=(_U!HJ,?'."4(f)4m!3='B"#$Go>Fh!')9''t'B>q'!z!+""H"GOGH"G7c'B!)9'!)'37c""?Go>U9,('.!+'' )-( .'B‡$GO37c"!s>!`"N'B's'F`@C)I7•'B't'B>q'!z!+""H".B)_4%)9'"#' )-( "q'•O("4fb!0"37c"%P!*+.%$)!*d.' )-( %a"#$(l'!*4'B!s>!`F•)•>f'A(37c"'=)I,'B"N'B!_"%O3~"@ )-! GO"_">71'B>_>22"N'B!_"J,$"_"4m!3='B!H"!)y'!*9'"16v!e'B'h!37c"!+'!+""H"6_'B!m4"#$f%o)!+'"#3m4"#$(l'F•k"0""4f>K'!+".3_'B)_ - !e'B4_%O_)J,_!4_"_")''B )-( 4m!3='BF•)`(!*$.3_'B)_4m!3='B"#$f„B)•>3•fA">a"'t'BZ&'„3='B%)9'P>!E)%/'t'B"eBA'B"#$f„;KUIH'B.>_!!*)`'%O@?4 %- ,U!+'"4f!*7o"!s>!`.!,U-!3e)N'B!m4*$6H3e)Gs>B)t$f%O"_"!O'%)9'!*4'BGo>FH$%O4%$)!*d'd'B"e!"#$"_">q'!z!+""H"B)_4% )-& apos;"#' )-( G<'3m4.!k ... 6v!+'!o)"_"!)/'3/%O3)/, )-& apos;!H"!'h!3P'.64'BN'B!*_'w)'t'Bm'"I4't'B@)'3='B"#$4O'"?'!H"!($'BGm)F43Z.B)_4%)9'"#' )-( Go>"q'3)/,"'%O4O'! )-& apos;4m"(=!"_"G)'4m!.6_'B!m4.N'B37c"(_U(Z"B)_43)/,F1.3.2.5. Nội dung công tác với tập thể học sinh - Tìm hiểu và nắm vững đối tượng giáo dụcFF6)';)"4*p'B.(,e'B)_4Ia""4''B7E)%/(f)(~!!l>?))`,"4''B7E)%/...
 • 91
 • 346
 • 0

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường THPT lý thường kiệt huyện thủy nguyên, hải phòng

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường THPT lý thường kiệt huyện thủy nguyên, hải phòng
... lý công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường trung học phổ thông 1.3.1. Quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh Quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường thực chất là sự tác ... Tập thể học sinh lấy đơn vị tổ chức học tập (trường, lớp) làm cơ sở. - Tập thể học sinh toàn trường: Tập thể học sinh toàn trường còn được gọi là Tập thể học sinh Đoàn trường. - Tập thể lớp: ... sinh học sinh về công tác xây dựng tập thể học sinh; kế hoạch hóa và xây dựng các chương trình quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh; tạo lập mạng lưới giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu...
 • 25
 • 168
 • 1

XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH TỰ QUẢN

XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH TỰ QUẢN
... Chuyên đề: Công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tiểu học IV. XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH TỰ QUẢN. Đây là một trong những nội dung công tác quan trọng của người GVCN lớp. Công tác chủ nhiệm giỏi ... học sinh của lớp b. Xác định mục tiêu phấn đấu chung của lớp - Học tâp: Chỉ tiêu cần đạt, kế hoach bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém…. - Lao động - Xây dựng tập thể lớp - ... HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP:……….. 4 II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH: …………… 5 III. THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP: …………………………………………………………… 6 IV. XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC...
 • 16
 • 735
 • 19

KĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP pdf

KĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP pdf
... míi hiÓuKĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPNgười thực hiện: Hồ Ngọc HươngĐể công tác chủ nhiệm đạt hiệuquả cao thì mỗi GVCN phải xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm choriêng mình ... lớn đến lớp học của mìnhkhông? (ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu địa phương nơi trường đóng  gia đình học sinh lớp học) + ….SỔ CHỦ NHIỆM MẪU (201 1-2 0 12).docV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM: ... điều đó.1. KHÁI NIỆM:Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng - Cho 3 năm học gọi là kế hoạch chiến lược - Cho 1 năm học gọi là kế hoạch năm học.  Trong kế hoạch năm học có :Kế hoạch tháng, Kế hoạch...
 • 19
 • 1,245
 • 22

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
... đang xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nên nội dung công tác chủ nhiệm cần được đổi mới một cách mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Mục đích là phát huy chủ thể học sinh; lấy học sinh ... học sinh. Từ đó, chuyển hoá lớp học của những cá nhân học sinh thành một tập thể học sinh biết tự quản dưới sự định hướng, dẫn dắt của GVCN lớp. Mục đích xây dựng lớp tự quản là hình thành, ... phá, khẳng định bản thân (thể hiện trong học tập, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tập thể ). Vì vậy, xây dựng lớp tự quản vừa thoả mãn được nét tâm lý phong phú của học sinh mà còn tạo điều kiện,...
 • 4
 • 1,239
 • 24

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP