Tài liệu về : “luat cac to chuc tin dung DOC

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc
... to n chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh to n5131 Thanh to n chuyển tiền đi năm nay5132 Thanh to n chuyển tiền đến năm nay5133 Thanh to n chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 514 Thanh to n ... trảLoại 5: Hoạt động thanh to n50 Thanh to n giữa các Tổ chức tín dụng 501 Thanh to n bù trừ giữa các Ngân hàng 5011 Thanh to n bù trừ của Ngân hàng chủ trì5012 Thanh to n bù trừ của Ngân hàng ... tại Trung tâm thanh to n5141 Thanh to n chuyển tiền đi năm trước5142 Thanh to n chuyển tiền đến năm trước5143 Thanh to n chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 519 Thanh to n khác giữa các đơn...
  • 18
  • 397
  • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP