Tài liệu về : “Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty
... việc bổ nhiệm Giám đốc công ty. QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm ông …. làm Giám đốc Công ty cổ phần ….Ông: …Ngày sinh: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .Chỗ ở hiện tại: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Công ... Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;f) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc quyền bổ nhiệm của Giám đốc. g) Tuyển dụng ... phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh...
 • 2
 • 13,217
 • 101

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc
... cổ đông sáng lập Công ty nay giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP ………………………Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm: Tổng Giám Đốc được bổ nhiệm có quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại quy chế chính ... CÔNG TY CP ………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-BNTGĐQUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ………………….. (V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ... Căn cứ Điều lệ Công ty; - Xét tình hình kinh doanh của Công ty. /.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Bổ nhiệm chức danh Tống Giám Đốc với nội dung như sau :Bổ nhiệm Ông:………… Giới tính: namSinh ngày: ….. ...
 • 2
 • 1,529
 • 16

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ (TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) TNHH CHỨNG KHOÁN

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ (TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) TNHH CHỨNG KHOÁN
... CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: …...,ngày…tháng…năm… QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ (TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) ... cứ: ………………………………………………………………………………....….…..; Theo đề nghị của……………………………………………………………………….………, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ....................................................................................................................................... ... ..................................................................................................................................................... Nơi nhận: - Như điều...; - Lưu: đơn vị soạn thảo (viết tắt), và HC-TH. (TỔNG) GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ...
 • 1
 • 500
 • 0

Mấu Quyết định bổ nhiệm cán bộ 3

Mấu Quyết định bổ nhiệm cán bộ 3
... nhận quyết định( 9)-Ghi chức vụ mà nhân sự sẽ được bổ nhiệm( 10)-Ghi phòng/ban mà nhân sự được bổ nhiệm vị trí mới(nếu có)(11)-Ghi công ty nơi nhân sự được bổ nhiệm( 12)-Ngày tháng nhân sự được bổ nhiệm. Ví ... ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc ... /TT-......, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày tháng năm 200 ; (7)- Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà.............
 • 2
 • 1,949
 • 6

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
... CÔNG TY CP ………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-BNKTTQUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ………………….. (V/v Bổ nhiệm chức danh ... Căn cứ Điều lệ Công ty; - Xét tình hình kinh doanh của Công ty. /.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng với nội dung như sau :Bổ nhiệm Ông:………… Giới tính: namSinh ngày: ….. ... lập Công ty hoặc là người được tuyển dụng - nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP ………………………Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm: Kế toán trưởng được bổ nhiệm có quyền lợi, trách nhiệm...
 • 2
 • 6,899
 • 34

Mau quyet dinh bo nhiem

Mau quyet dinh bo nhiem
... QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm chức vụ.................. Giám đốc Công ty TNHH.................. - Căn cứ giấy phép thành lập của UBND ... điều lệ hoạt động của Công ty TNHH............................... - Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên..................................... QUYẾT ĐỊNH Điều 1.Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ....................................giữ ... ngày................. Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chòu trách nhiệm thi hành quyết đònh này. Giám đốc Nơi nhận: - - - ...
 • 1
 • 1,003
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty
... bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty __________________ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………………………. - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; - Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………; ... trú.……………………………………………………………………………. Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước ... đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Chủ tịch HĐQT http://www.luatminhgia.vn http://www.luatminhgia.vn...
 • 2
 • 585
 • 5

Mẫu Phân công nhiệm vụ Ban tổng giám đốc công ty

Mẫu Phân công nhiệm vụ Ban tổng giám đốc công ty
... – NỘI DUNG:1. Sơ đồ tổ chức Công ty: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 1. Tổng Giám Đốc cty- Chòu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty trước Hội đồng thành viên ... contact@cpoclub.netPHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY I - MỤC ĐÍCH:- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.- Các ... chính.- Giám sát toàn bộ hệ thống hoạt động trong công ty. 2. Phân công nhiệm vụ và quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc sx:- Chòu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của...
 • 4
 • 1,881
 • 12

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ
... được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày tháng năm v/v miễn nhiệm; (7)- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Ông/Bà (8) thôi giữ chức (9), phòng (10) thuộc công ty/ ban (11), ... Ông/Bà (13) có trách nhiệm bà giao toàn bộ công việc cho Ông/Bà xong trước ngày tháng năm .Điều 3: Ông/Bà (15); Ông/Bà (16); (17) có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu ... LÔ GÔ CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / /QĐNS (1) , ngày tháng năm 200 (2)QUYẾT ĐỊNH CỦA (3)(V/v: miễn nhiệm cán bộ) (4)- Căn...
 • 2
 • 9,925
 • 67

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP