Tài liệu về : “Quan điểm của mác – lênin về bản chất con người

Quan điểm của mác lênin về bản chất con người

Quan điểm của mác – lênin về bản chất con người
... dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” 1I. QUAN ĐIỂM CỦA MÁC LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI1.1 Con người ... nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về ... tại của con người. Vì vậy, giới tự nhiên là “thân thể vô cơ của con người . Con người là một bộ phận của tự nhiên.Là động vật cao cấp nhất, tinh hoa của muôn loài, con người là sản phẩm của quá...
 • 25
 • 529
 • 2

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất
... hữu của vật chất, theo quan điểm của triết học Mác Lênin vận động là sự tự thân vận động của vật chất đợc tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất. Quan điểm ... Vật chất là cái gây nên cảm giác con của con ngời khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con ngời.-Cảm giác, t duy ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất. Với những nội dung cơ bản ... học Mác - Lênin khái niệm vật chất đợc hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con ngời, không phụ thuộc vào quan niệm của con...
 • 16
 • 650
 • 0

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất
... Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. ... khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh và phát trỉên gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người và với sự hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên.Theo quan điểm của chủ nghĩa duy ... thức được.- Vật chất là cái gây nên cảm giác con của con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người. -Cảm giác, tư duy ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất. Với những...
 • 15
 • 129
 • 0

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất
... tiễn của con người và với sự hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên.Theo quan điểm của chủ nghĩa duy tâm thì thực thể của thế giới tự nhiên của thế giới, cơ sở của mọi tồn tại là một bảng ... động của vật chất thì chúng ta nhận thức được bản thân vật chất. Với tính cách là thuộc tính cố hữu của vật chất, theo quan điểm của triết học Mác Lênin vận động là sự tự thân vận động của vật chất ... Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. ...
 • 17
 • 299
 • 0

Quan điểm của Mác Angen về vật chất

Quan điểm của Mác Angen về vật chất
... tiễn của con ngời và với sự hiểu biết của con ngời về thế giới tự nhiên.Theo quan điểm của chủ nghĩa duy tâm thì thực thể của thế giới tự nhiên của thế giới, cơ sở của mọi tồn tại là một bảng ... học Mác - Lênin khái niệm vật chất đợc hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con ngời, không phụ thuộc vào quan niệm của con ... chất là một phạm trù tồn tại từ rất lâu và luôn luôn phát triển với yếu tố con ngời.Chính vì tính cấp thiết và sự quan trọng của nó mà em đã chọn đề tài: " ;Quan điểm của Mác - Ănghen về...
 • 16
 • 94
 • 0

"Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất".

... tiễn của con người và với sự hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy tâm thì thực thể của thế giới tự nhiên của thế giới, cơ sở của mọi tồn tại là một bảng ... động của vật chất thì chúng ta nhận thức được bản thân vật chất. Với tính cách là thuộc tính cố hữu của vật chất, theo quan điểm của triết học Mác Lênin vận động là sự tự thân vận động của vật chất ... Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. ...
 • 18
 • 78
 • 1

Quan điểm của Mác-LêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sụ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quan điểm của Mác-LêNin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sụ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... hiểu rõ bản chất con người, xây dựng một nguồn lực vững mạnh là một yêu cầu thiết yếu.7 Tạ Huy Thành A6-TC K482. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người. a. Quan điểm của Mác về con người. Như ... thống quan niệm đầy đủ nhất về bản chất con người, vai trò của của con người trong xã hội.b. Bản chất của con người trong tự nhiên và xã hội.Theo khoa học hiện nay đã chứng tỏ rằng con người ... đầu 4Chương I : Lý luận của chủ nghĩa Mác- LêNin về con người 5I.1 Bản chất con người 5I.2 Lý luận của chủ nghĩa Mác Lê Nin về con người 7 Chương II : Vấn đề con người trong công nghiệp hóa,...
 • 18
 • 326
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học "Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất" pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học
... học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con ... khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh và phát trỉên gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người và với sự hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên.Theo quan điểm của chủ nghĩa duy ... được.- Vật chất là cái gây nên cảm giác con của con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người. -Cảm giác, tư duy ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất. 7TiÓu...
 • 14
 • 267
 • 0

Tài liệu Tiểu luận "Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất" pdf

Tài liệu Tiểu luận
... động của vật chất thì chúng ta nhận thức được bản thân vật chất. Với tính cách là thuộc tính cố hữu của vật chất, theo quan điểm của triết học Mác Lênin vận động là sự tự thân vận động của ... chất được tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất. Quan điểm này đối lập với quan điểm duy tâm hoạc siêu hình về vận động. Những người theo quan điểm ... học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con...
 • 19
 • 92
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP