Tài liệu về : “Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
... CP ………………………Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm: Kế toán trưởng được bổ nhiệm có quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại quy chế chính sách và theo quyết định của chủ tịch Hội đồng quản trị.Điều ... Điều lệ Công ty;- Xét tình hình kinh doanh của Công ty./.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng với nội dung như sau :Bổ nhiệm Ông:………… Giới tính: namSinh ngày: ….. Dân ... chịu trách nhiệm quản lý đối với Kế toán trưởng.Điều 4. Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông ………. và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Quyết định này có...
 • 2
 • 6,905
 • 34

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc
... CP ………………………Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm: Tổng Giám Đốc được bổ nhiệm có quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại quy chế chính sách và theo quyết định của chủ tịch Hội đồng quản trị.Điều ... cứ Điều lệ Công ty;- Xét tình hình kinh doanh của Công ty./.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Bổ nhiệm chức danh Tống Giám Đốc với nội dung như sau :Bổ nhiệm Ông:………… Giới tính: namSinh ngày: ….. Dân tộc: ... chịu trách nhiệm quản lý đối với Tổng Giám Đốc.Điều 4. Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông ………. và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Quyết định này có...
 • 2
 • 1,532
 • 16

Mấu Quyết định bổ nhiệm cán bộ 3

Mấu Quyết định bổ nhiệm cán bộ 3
... nhận quyết định( 9)-Ghi chức vụ mà nhân sự sẽ được bổ nhiệm( 10)-Ghi phòng/ban mà nhân sự được bổ nhiệm vị trí mới(nếu có)(11)-Ghi công ty nơi nhân sự được bổ nhiệm( 12)-Ngày tháng nhân sự được bổ nhiệm. Ví ... bản.(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (7)-Ghi rõ số tờ trình ... Tên người được nhận quyết định. (14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định( 15)-Tên người được nhận quyết định( 16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban...
 • 2
 • 1,954
 • 6

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty
... lý nội bộ Công ty;e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;f) Quyết định lương và phụ cấp ... vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số …-BB/ĐHĐCĐ ngày ../../… về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm ông …. làm Giám đốc Công ty cổ phần ….Ông: …Ngày sinh: Nơi đăng ký ... và nghĩa vụ sau:a) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh...
 • 2
 • 13,229
 • 101

Mau quyet dinh bo nhiem

Mau quyet dinh bo nhiem
... QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm chức vụ.................. Giám đốc Công ty TNHH.................. - Căn cứ giấy phép ... TNHH............................... - Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên..................................... QUYẾT ĐỊNH Điều 1.Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ....................................giữ chức vụ................... Kể ... ngày................. Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chòu trách nhiệm thi hành quyết đònh này. Giám đốc Nơi nhận: - - - ...
 • 1
 • 1,006
 • 0

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý. doc

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý. doc
... thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác, lý lịch cá nhân).* Bước 3: Ra quyết định bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân ra quyết định bổ nhiệm. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng ... việc bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp quyết định. Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền; Chứng chỉ bồidưỡng kế toán ... thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý. - Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nộp hồ sơ: Các đơn vị kế toán do Hội...
 • 3
 • 413
 • 1

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương. doc

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương. doc
... thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác, lý lịch cá nhân).* Bước 3: Ra quyết định bổ nhiệm: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ra quyết định bổ nhiệm. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng ... chính______________________________Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa phương. - Trình tự thực hiện: * Bước 1:Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán cấp I thuộc địa ... toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp đó bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ; Hồ sơ gồm những tài liệu: Văn bản...
 • 3
 • 266
 • 0

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III. pdf

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III. pdf
... quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơnvị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc giao nhiệm vụThời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ ... hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Đơn vị kế toán cấp II, III.Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, ... thẩm quyền quyết định: Đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:...
 • 3
 • 301
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP