Đề tài : Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính cấp tỉnh ở nước ta hiện nay

Đề tài : Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các quan hành chính cấp tỉnh nước ta hiện nay

Đề tài : Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính cấp tỉnh ở nước ta hiện nay
... Mã s : B11-25 Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các quan hành chính nhà nước cấp tỉnh nước ta hiện nay quan ... xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh nước ta hiện nay. 4. Nội dung nghiên cứu Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, đề tài ... quản lý hành chín nhà nước. Thứ ba, đề tài nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh của Việt Nam hiện nay. 5....
 • 218
 • 786
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng hệ thống quảnchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các quan hành chính nhà nước

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng                             theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
... nghệ và được cấp giấy xác nhận. Điều 7. Hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát hệ thống quản lý chất lượng 1. Hoạt động đánh giá Hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất ... dụng đối với các quan hành chính nhà nước sau đây:a) Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ (trừ các quan quy định tại khoản 2 của Điều này);b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ... chất lượng Việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng hoạt động thường xuyên của quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng. ...
 • 8
 • 1,916
 • 5

vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các quan hành chính nhà nước hiện nay

vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay
... trọng về hoạt của hệ thống hành chính nhà nớc. Biểu hiện đó l : - Thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính, trớc hết là tổ chức và hoạt động của Chính phủ, các Bộ, quan ngang ... mở đầuXác định rõ bài tập: Vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các quan hành chính nhà nớc ta hiện nay chú trọng đến vấn đề cải cách hành chính (CCHC) trong hoạt động quản lý hành hành ... và hoạt động nhằm thực thi quyền quản lý hành chính nhà nớc. Các quan hành chính nhà nớc thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành (đó là những hoạt động thực hiện đợc tiến hành trên sở...
 • 14
 • 614
 • 1

HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM

HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM
... tâm về chất lượng sản phẩm. Để ñánh giá ñược chất lượng thì cần phải xây dựng các tiêu chí về chất lượng cho chính sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cần ñánh giá. Căn cứ vào các tiêu chí ñề ra, ... 8 1.2.2. Đánh giá chất lượng Hiện nay, tại Việt Nam, cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng ñều thiếu thông tin và kiến thức về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng nói chung và chất lượng phần mềm ... thiết kế mẫu báo cáo tài chính theo các mức ñộ chi tiết khác nhau của các chỉ tiêu. Các phần mềm ñều lập ñược báo cáo tài chính theo yêu cầu của chế ñộ kế toán hiện hành. Mẫu biểu báo cáo...
 • 26
 • 1,131
 • 18

Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc

Luận văn: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM doc
... tâm về chất lượng sản phẩm. Để ñánh giá ñược chất lượng thì cần phải xây dựng các tiêu chí về chất lượng cho chính sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cần ñánh giá. Căn cứ vào các tiêu chí ñề ra, ... 8 1.2.2. Đánh giá chất lượng Hiện nay, tại Việt Nam, cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng ñều thiếu thông tin và kiến thức về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng nói chung và chất lượng phần mềm ... thiết kế mẫu báo cáo tài chính theo các mức ñộ chi tiết khác nhau của các chỉ tiêu. Các phần mềm ñều lập ñược báo cáo tài chính theo yêu cầu của chế ñộ kế toán hiện hành. Mẫu biểu báo cáo...
 • 26
 • 483
 • 2

Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải
... ñịnh nào liên quan ñến ñánh giá chất lượng Hð QLðT. Nghiên cứu ñã ñề xuất xây dựng bộ tiêu chí ñánh giá chất lượng Hð QLðT của trường ðH GTVT; - Bộ tiêu chí ñã sắp xếp các tiêu chí có cùng nội ... chúng tôi quan tâm 8trong quá trình thực hiện ñề tài, trên sở ñó ñưa ra khung lý thuyết cho nội dung chính cần nghiên cứu. ðó l : ñưa ra các khái niệm tiêu chí , “ñánh giá , chất lượng , ... ban hành “Quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; - Bộ tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng trường ñại học của Bộ GD&ðT (gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí ): tập...
 • 31
 • 640
 • 5

Chỉ thị Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học,giảm văn bản, giây tờ hành chính trong hoạt động của các quan hành chính trong huyện

Chỉ thị Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học,giảm văn bản, giây tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính trong huyện
... các giấy tờ, thủ tục hành chính của các quan hành chính Nhà nước trên địa bàn. Định kỳ hàng quý báo cáo UBND huyện, Sở Nội vụ và UBND tỉnh kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính ... thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các quan hành chính nhà nước, Nghị ... thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà chỉ th : 1. Chủ tịch UBND các...
 • 3
 • 463
 • 0

Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên THCS âp dụng thí điểm tại thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên THCS âp dụng thí điểm tại thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc
... II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích chính của đề tài nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên THCS và tiến hành đánh giá thử nghiệm để làm sở cho việc ... cao chất lượng giảng dạy của chính từng giáo viên trong các trường THCS. Câu hỏi nghiên cứu: Chất lượng giảng dạy của của đội ngũ giáo viên THCS có thể đánh giá bằng những tiêu chí nào? Chất lượng ... giáo viên, đồng thời tạo cở sở để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên THPT. Tiền đề nghiên cứu thứ nhất: Chất lượng giảng dạy trường THCS có thể bị ảnh hưởng bởi...
 • 103
 • 1,702
 • 8

Đề tài nghiên cứu phát triển hệ thống m learning

Đề tài nghiên cứu phát triển hệ thống m learning
... website   67 Sao lƣu dữ liệu hệ thống 68 Phục hồi dữ liệu hệ thống 69 Xem nhật kí hệ thống  Các chức năng trên đáp ứng các yêu cầu bản của hệ thống. Mức độ, số lƣợng và đƣợc ... tổng cộng: 258 Bảng 2. 3: Mô tả thực thể Class Hệ thống thông tin MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU Trang: … Ứng dụng: hệ thống m-learning Mô tả thực thể Tên: CLASS Khóa: ID_Class Ý nghĩa: Lƣu thông ... cộng: 267 -24- Bảng 2. 4: Mô tả thực thể User Hệ thống thông tin MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU Trang: … Ứng dụng: hệ thống m-learning Mô tả thực thể Tên: USER Khóa: ID_User Ý nghĩa: Lƣu...
 • 48
 • 995
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động của ctckxây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng nckhgd qua các kĩ năng nghiên cứuxây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động kpisquy hoạch đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp diện tích hiện tại vẫn đảm bảo hoạt động của các cơ quan hành chính trong thời kỳ quy hoạchhệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng dệt mayluận văn xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thcs áp dụng thí điểm tại thị xã phúc yênthực trạng công bố thông tin của các tổ chức chào bán chứng khoán ở nước ta hiện nayphương pháp nghiên cứu và đề xuất một số tiêu chí đánh giáđề tài đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện naynâng cao chất lượng nguồn lực lao động là vấn đề cấp bách ở nước ta hiện nayhệ thống tiêu chí đánh giá nhân viêntìm hiểu khía cạnhđặc tính tiêu cực và vấn đề đạo dức trong hoạt động của môi giới trong thị trường chứng khoán ở việt nam hiện naybước 2 thiết kế hệ thống tích hợp đánh giá kết quả hoạt động tăng cường công tác kiểm tra giám sát để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi nhánh phòng giao dịch để đảm bảo hoạt động an toàn phát triển bền vữngđánh giá chung về hoạt động của các công ty quản lý quỹ đầu tư và giải pháp chung để các công ty hoạt động hiệu quả hơnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ